• Tartalom

29/2023. (XII. 18.) MK rendelet

29/2023. (XII. 18.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának ruházati ellátásáról és öltözködési szabályzatáról

2023.12.27.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a)–c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) az Alkotmányvédelmi Hivatal,

b) az Információs Hivatal,

c) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és

d) a Nemzeti Információs Központ

(a továbbiakban együtt: polgári nemzetbiztonsági szolgálat) hivatásos állományának tagjára terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában ruházati termékek és felszerelési cikkek:

a) a formaruházat,

b) a munkaruházat, valamint

c) a védőruházat, illetve védőeszközök, védőfelszerelések (a továbbiakban együtt: egyéni védőfelszerelés).

2. A ruházati ellátási norma

3. § (1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál ruházati ellátási norma lehet:

a) tábornoki ruhás ellátási norma, amely a hivatásos állomány tábornoki rendfokozatot viselő tagja egyenruházati termékeit (a továbbiakban: egyenruha) tartalmazza,

b) polgári ruhás ellátási norma, amely kizárólag ruházati utánpótlási ellátmányt tartalmaz.

(2) A tábornoki ruhás ellátási normán belül az 1. mellékletben meghatározott egyenruhát a hivatásos állomány tábornoki rendfokozatba kinevezett tagja részére a polgári nemzetbiztonsági szolgálat beszerzi.

(3) A polgári nemzetbiztonsági szolgálat végzi az egyenruhának és a ruházati utánpótlási ellátmánynak a hivatásos állomány tagja részére történő megállapítását, kiadását, valamint ezek dokumentumainak megőrzését és a ruházati személyi nyilvántartásban való rögzítését.

3. Ruházati termékek és felszerelési cikkek ellátásának rendszere és szabályai

4. § (1) A hivatásos állomány tagját

a) nagyfokú szennyeződéssel vagy a ruházat jelentős mértékű kopásával járó szolgálati beosztásokban munkaruházat,

b) az egészséget, testi épséget veszélyeztető szolgálati beosztásokban vagy közegészségügyi, illetve szolgálati érdekből a szolgálati beosztáshoz kapcsolódó kockázatelemzés alapján egyéni védőfelszerelés

illeti meg.

(2) A hivatásos állomány tagja akkor válik jogosulttá az (1) bekezdésében meghatározott ellátásra, ha a kinevezés, az áthelyezés, az átrendelés, a megbízás helyettesítésre vagy a vezénylés folytán ellátásra jogosító szolgálati beosztásba kerül.

(3) A hivatásos állomány tagja (1) bekezdés szerinti ellátását a polgári nemzetbiztonsági szolgálat természetbeni kiadás útján teljesíti.

5. § (1) A hivatásos állomány tagja objektumőri feladatait egységes megjelenést biztosító formaruházatban is elláthatja.

(2) Ha az objektumőri feladatok ellátása formaruházatban történik, a hivatásos állomány tagját a polgári nemzetbiztonsági szolgálat formaruházattal látja el. Egyebekben a formaruházattal való ellátásra a munkaruházattal való ellátás szabályait kell alkalmazni.

6. § A hivatásos állomány tagjának szolgálati elöljárója

a) ellenőrzi a ruházati termékek és felszerelési cikkek meglétét, valamint azt, hogy azok megfelelnek-e az adott szolgálati követelményeknek, az öltözködési előírásoknak,

b) gondoskodik arról, hogy a hivatásos állomány tagja a ruházati ellátás alapvető szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit megismerje, valamint

c) szükség esetén intézkedik a ruházati termékek és felszerelési cikkek pótlásának elrendeléséről.

7. § A hivatásos állomány tagja

a) felelős a ruházati termékek és felszerelési cikkek megőrzéséért, rendeltetésszerű használatáért, állagmegóvásáért, karbantartásáért, valamint a természetbeni ellátás biztosítása érdekében elrendelt feladatok végrehajtásáért,

b) köteles a ruházati termékeket és felszerelési cikkeket mindenkor olyan állapotban tartani és úgy öltözködni, hogy a szolgálati követelményeknek megfeleljen, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat tekintélyét ne sértse,

c) a használatra kiadott, valamint a részére biztosított ruházati termékeket és felszerelési cikkeket – a testhez igazítást kivéve – nem alakíthatja át,

d) a ruházati termékek és felszerelési cikkek megrongálódását, megsemmisülését, elvesztését haladéktalanul köteles írásban jelenteni a szolgálati elöljárójánál, valamint

e) a hivatásos szolgálati jogviszony megszűnése esetén köteles a részére biztosított ruházati termékekkel és felszerelési cikkekkel elszámolni.

8. § (1) A munkaruházati ellátási norma és az egyéni védőfelszerelési ellátási norma meghatározza

a) az ellátás munkaruházati vagy egyéni védőfelszerelés jellegét,

b) az igényjogosultság alapját képező szolgálati beosztásokat,

c) az egyes szolgálati beosztásokra felszámítható munkaruházati termékek, egyéni védőfelszerelések cikkösszetételét, a cikkek mennyiségi egységét, mennyiségét, valamint

d) a kiadott cikkek egy-egy darabra vagy párra vetített viselési – használati vagy tervezési – idejét.

(2) A munkaruházati ellátási normát és egyéni védőfelszerelési ellátási normát a különféle károsító hatásokat és közegészségügyi érdekeket meghatározó jogszabály alapján kell kialakítani. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál kizárólag olyan egyéni védőfelszerelést lehet használni, amely jogszabályban meghatározott megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy tanúsítással, EK-típustanúsítvánnyal, EK megfelelőségi nyilatkozattal vagy homologizációs típusbizonyítvánnyal rendelkezik.

(3) Több szolgálati beosztás ellátása esetén a munkaruházattal való ellátást mindegyik szolgálati beosztásra biztosítani kell.

(4) Az egyéni védőfelszerelést a szolgálatteljesítés vagy azzal összefüggő tevékenység egész időtartamára – a tevékenység formájától és a szolgálatteljesítési időtől függetlenül – a szolgálatteljesítése során előforduló valamennyi ártalomra biztosítani kell.

(5) A hivatásos állomány tagja részére egészségének, testi épségének megóvása vagy a közegészségügyi érdek indokoltsága esetén az egyéni védőfelszerelési ellátási normában meghatározott eseteken kívül is kötelező a megfelelő egyéni védőfelszerelés biztosítása.

9. § (1) A munkaruházat kiadásakor a hivatásos állomány tagjával írásban közölni kell a munkaruházat viselési idejét, valamint az utánpótlás várható időpontját. A munkaruházat a viselési idő lejártáig a polgári nemzetbiztonsági szolgálat, ezt követően a használó tulajdonát képezi.

(2) A hivatásos állomány tagja részére kiadásra kerülő munkaruházat viselési idejének meghatározásakor mérlegelni kell a munkaruházat viselésének rendszerességét és átlagos időtartamát.

(3) A munkaruházat tervezett viselési idejét a teljes szolgálatteljesítési idő figyelembevételével, egész hónapokra kell meghatározni. A terhelés időpontja az igényjogosultság kezdő hónapjának első napja.

(4) A hivatásos állomány tagja hibájából eredő késedelem esetén a viselési idő a kiadás időpontjával veszi kezdetét.

(5) A munkaruházat viselési idejébe nem számítható be az oktatás – ha a munkaruházatot nem használják –, a szolgálati beosztásból történő felfüggesztés, az egészségügyi szabadság, az illetmény nélküli szabadság, valamint a szülési szabadság időtartama, ha azok megszakítás nélküli időtartama a harminc napot meghaladja.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetekben a viselési időt a távollét időtartamával meg kell hosszabbítani. A meghosszabbítás időtartamát egész hónapokban kell számolni, azzal, hogy minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(7) A munkaruházat tisztítása, karbantartása a hivatásos állomány tagjának kötelessége.

10. § (1) A hivatásos állomány tagja részére kiadott egyéni védőfelszerelés a polgári nemzetbiztonsági szolgálat tulajdonát képezi. Az egyéni védőfelszerelésnek viselési ideje nincs, azt mindaddig viselni kell, amíg rendeltetésszerű használatra alkalmas. Ha az egyéni védőfelszerelés gyártója szavatossági időt határoz meg, a biztonságos és rendeltetésszerű használatra alkalmas egyéni védőfelszerelést az ebben meghatározott időtartam lejártáig kell viselni. A védőképességet a szolgálati elöljáró rendszeresen ellenőrzi, az egyéni védőfelszerelés cseréje iránt szükség szerint soron kívül intézkedik. A hivatásos állomány egyéni védőfelszerelést használó tagja köteles azonnal jelenteni, ha az egyéni védőfelszerelés már nem javítható, illetve ha nagyfokú károsodása vagy védőképességének csökkenése következik be.

(2) Az egyéni védőfelszerelések javítási és tisztítási költségei a polgári nemzetbiztonsági szolgálatot terhelik.

11. § A ruházati termékek és felszerelési cikkek megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén – a kártérítési felelősség megállapításától függetlenül – haladéktalanul intézkedni kell a ruházati termékek és felszerelési cikkek javításáról, pótlásáról, amelynek a költségét a polgári nemzetbiztonsági szolgálat előlegezi meg.

12. § (1) A hivatásos állomány tagja a használatra kiadott valamennyi egyéni védőfelszerelést, valamint a viselési idő 50%-ánál rövidebb ideig használt munkaruházatot – a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – köteles visszaszolgáltatni, vagy ha ez nem lehetséges, ellenértékét megfizetni

a) a hivatásos szolgálati jogviszonya megszűnésekor,

b) a más rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez vagy más szervezeti egységhez történő áthelyezésekor vagy a három hónapot meghaladó tartamú átrendelésekor vagy vezénylésekor,

c) a három hónapnál hosszabb ideig tartó illetmény nélküli szabadság megkezdésekor, valamint

d) az olyan szolgálati beosztásba kerülésekor, amelyben az ellátás már nem illeti meg.

(2) Az egyéni védőfelszerelés ellenértékének megállapítása során, amennyiben a hivatásos állomány tagja az egyéni védőfelszerelésbe tartozó eszközökkel nem tud elszámolni, köteles a hiányzó eszközök kiadáskori nyilvántartási árának 100%-át megtéríteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenérték megállapításánál a munkaruházat kiadáskori nyilvántartási árát osztani kell a normában megjelölt viselési idő hónapjának számával, majd az így kapott eredményt annyival kell megszorozni, ahány teljes hónap a viselési idő 50%-ából még hátravan.

(4) A hivatásos szolgálati jogviszony nyugdíjazásra tekintettel történő megszűnése esetén a hivatásos állomány tagja a használatában lévő, le nem járt viselési idejű munkaruházatot térítésmentesen megtarthatja.

(5) A hivatásos állomány elhalálozott tagja használatában volt egyéni védőfelszerelést be kell vonni, hiánya esetén a kárt a polgári nemzetbiztonsági szolgálat viseli.

(6) A hivatásos állomány elhalálozott tagjának munkaruházatát térítésmentesen a közeli hozzátartozó tulajdonába kell adni, közeli hozzátartozó hiányában azt be kell vonni, a munkaruházat hiánya esetén a kárt a polgári nemzetbiztonsági szolgálat viseli.

13. § A használatra kiadott munkaruházatot, továbbá a kiadott egyéni védőfelszerelést mennyiségben és értékben kell nyilvántartani. A nyilvántartás nyilvántartó lap, felszerelési lap vagy elektronikus nyilvántartás alkalmazásával vezethető.

4. Öltözködési szabályzat

14. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálati feladatainak ellátása során a szolgálati követelményeknek és a polgári nemzetbiztonsági szolgálat tekintélyének megfelelő tiszta és kulturált ruházatot visel.

(2) A hivatásos állomány tábornoki rendfokozatú tagja szolgálati feladatai ellátása során egyenruhát és polgári ruhát is viselhet.

(3) A hivatásos állomány főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi rendfokozatú tagja szolgálati feladatait polgári ruhában látja el.

15. § (1) Az egyenruhát az öltözködési előírások figyelembevételével kell viselni.

(2) A hivatásos állomány tábornoki rendfokozatú tagja az egyenruhát a miniszter által meghatározott alkalomkor köteles viselni.

16. § (1) A kitüntetési szalagsáv elhelyezése a társasági zubbonyon, illetve a társasági kosztümkabáton, a baloldalon lévő zsebfedő vagy ennek megfelelő hely felett közvetlenül, annak szélével párhuzamosan megengedett, úgy, hogy a szalagsáv és a zseb középvonala egybeessen. Egy sorban legfeljebb négy kitüntetés viselhető.

(2) A hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt a társasági zubbony, illetve a női társasági kosztümkabát jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső szélének tűzése felett középen, vagy ennek megfelelő helyen kell elhelyezni.

(3) A köztársasági elnök, a Kormány, a miniszter, továbbá a jogszabályban feljogosított más szerv által alapított kitüntetéseket – az egyes kitüntetések viselésére kiadott szabályozókban meghatározottaknak megfelelően – eredeti formában a társasági zubbonyon, illetve a női társasági kosztümkabáton a bal zsebfedő alatt, vagy ennek megfelelő helyen elhelyezve kell viselni.

17. § (1) A hivatásos állomány tábornoki rendfokozatú tagja egyenruháján névkitűzőt visel.

(2) A névkitűzőt az egyenruha jobb oldali mellrészén lévő zsebfedő felső szélének tűzésén, középen – a hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvény alatt – vagy az ennek megfelelő helyen kell elhelyezni.

(3) A fém névkitűző ballonkabáton és felöltőn nem viselhető.

18. § (1) A hivatásos állomány nyugállományba helyezett tábornoki rendfokozatú tagja az egyenruháját megtarthatja.

(2) A hivatásos állomány nyugállományba helyezett tábornoki rendfokozatú tagja a miniszter nyugállományba helyezést elrendelő határozatában foglaltak szerint viselhet egyenruhát.

(3) A hivatásos állomány nyugállományba helyezett tábornoki rendfokozatú tagja polgári foglalkozás vagy más keresőtevékenység folytatása közben, valamint – a hivatalos kiküldetés kivételével – külföldi tartózkodása alatt egyenruhát nem viselhet.

(4) A hivatásos állomány nyugállományba helyezett tábornoki rendfokozatú tagjának egyenruháján nem viselheti a hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt.

5. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

20. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően rendszeresített egyenruha 2024. december 31-ig viselhető.

21. §1

22. §2

1. melléklet a 29/2023. (XII. 18.) MK rendelethez

A polgári nemzetbiztonsági szolgálat tábornoki ruházati ellátási normája

A

B

C

D

1

Termék megnevezése

Menny. egység

Tábornoki alapellátási norma (férfi)

Tábornoki alapellátási norma (női)

2

Társasági tányérsapka/női kalap, szerelve

db

1

1

3

Társasági felöltő férfi/női, szerelve

db

1

1

4

Ballonkabát, 4/4-es

db

1

1

5

Társasági zubbony/kosztümkabát, szerelve

db

2

2

6

Társasági pantalló férfi/szoknya női

db

2

2

7

Nyaksál

db

1

1

8

Nyakkendő

db

1

1

9

Bőrkesztyű, fekete

pár

1

1

10

Társasági férfi félcipő/női cipő, fekete

pár

1

1

11

Társasági nadrágszíj, fekete

db

1

12

Szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, fehér

db

2

2

13

Váll-lap, tábornoki, szerelve

pár

2

2

14

Karjelvény

db

2

2

15

Fém névkitűző

db

2

2

16

Hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvény

db

2

2

1

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére