• Tartalom

299/2023. (VII. 10.) Korm. rendelet

299/2023. (VII. 10.) Korm. rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárásának részletes szabályairól

2023.07.12.

A Kormány

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3–6. § tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7–11. §, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A természetes személyek adósságrendezési eljárása alatt az adós által teljesíthető egyes fizetési kötelezettségekre, valamint az egyes privilegizált hitelezői követelésekre vonatkozó felső összeghatárok

1. § (1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.)

a) 5. § 47. pont a)–d) alpontja szerinti privilegizált követelések,

b) 45. § (3) bekezdésében, valamint 72. § (1) bekezdésében meghatározott, az adós, az adóstárs, a saját és a velük közös háztartásban élő hozzátartozók mindennapi életvezetéssel összefüggő szokásos kiadásainak céljából havonta és személyenként a megélhetési célú fizetési számlájáról történő készpénzfelvétel és fizetési megbízások,

c) 45. § (5) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott, esedékes, folyamatosan teljesítendő fizetési kötelezettségek

felső összeghatárát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Are. tv. 72. § (1) bekezdése szerinti adósságtörlesztési terv összeállításánál figyelembe kell venni, hogy az adós az (1) bekezdés b) pontja szerinti felső összeghatárt meghaladóan is kifizetheti a közműszolgáltatások és vagyonbiztosítások díját, a társasházi közös költséget, illetve a lakásszövetkezet részére a fenntartási célú hozzájárulást.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott felső összeghatárok évente, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, az előző év azonos hónapjához viszonyított fogyasztóiár-index mértékével megegyező mértékben növekednek.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott fogyasztóiár-index mértékével megnövelt összeghatárokat a Családi Csődvédelmi Szolgálat a honlapján a naptári év május 20-áig közzéteszi, és azokat a naptári év június 1-jétől kell alkalmazni.

2. Átmeneti rendelkezések

2. § (1) E rendelet 1. alcímének és 1. mellékletének rendelkezéseit – a (2)–(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban már elkészült az egyezségi javaslat, de az nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, a családi vagyonfelügyelő az egyezségi javaslatot átdolgozza, és az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül szavazásra bocsátja.

(3) Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban az egyezség a bírósághoz már benyújtásra került, de annak jóváhagyása tárgyában a bíróság még nem hozott végzést, – az adósnak az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül, a családi vagyonfelügyelő útján benyújtott kérelmére – a bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül, a végzés kézbesítésétől számított 30 napos határidő tűzésével elrendeli az adósságrendezési egyezség e rendeletben foglaltaknak megfelelő átdolgozását és ismételt szavazásra bocsátását.

(4) Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban az egyezséget a bíróság már jóváhagyta, de a végzés még nem jogerős, – az adósnak az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül, a családi vagyonfelügyelő útján benyújtott kérelmére – a bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül, a végzés kézbesítésétől számított 30 napos határidő tűzésével elrendeli az adósságrendezési egyezség e rendeletben foglaltaknak megfelelő átdolgozását és ismételt szavazásra bocsátását, valamint a korábbi végzését hatályon kívül helyezi.

(5) Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban a családi vagyonfelügyelő már benyújtotta a bíróságnak az adósságtörlesztési tervet, de az nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, a bíróság soron kívül, a végzés kézbesítésétől számított 15 napos határidő tűzésével elrendeli annak átdolgozását.

(6) Ha az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő bírósági adósságrendezési eljárásban a bíróság már jóváhagyta az adósságtörlesztési tervet, de a végzés még nem jogerős, – az adósnak az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül, a családi vagyonfelügyelő útján előterjesztett kérelmére – a bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül végzést hoz az adósságtörlesztési végzés e rendeletben foglaltaknak megfelelő módosításáról, és a korábbi végzését ebben a részében hatályon kívül helyezi.

(7) Ha bírósági adósságrendezési eljárásban a bíróság adósságrendezési egyezséget jóváhagyó végzése vagy adósságtörlesztési végzése e rendelet hatálybalépését megelőzően már jogerőre emelkedett, vagy e rendelet hatálybalépését követően emelkedik jogerőre, az adós az Are. tv. 64. § (2) bekezdésében, illetve 82. § (3) bekezdésében felsorolt okokon kívül is kérelmezheti az egyezség, illetve az adósságtörlesztési végzés e rendeletben foglaltaknak megfelelő módosítását.

(8) Az 1. § (4) bekezdésben foglaltakat 2024. május 1-jétől kell alkalmazni.

(9) Az 1. § (3) és (4) bekezdésben meghatározott, a fogyasztóiár-index mértékével megnövelt összeghatárok alapján az azok közzétételének napján folyamatban lévő eljárásokban az (1)–(8) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

3. Módosító rendelkezések

3. §1

4. §2

5. §3

6. §4

7. §5

8. §6

9. §7

10. §8

11. §9

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 299/2023. (VII. 10.) Korm. rendelethez

Az Are. tv. 5. §-ában, 45. § (3) és (5) bekezdésében, valamint 72. § (1) bekezdésében alkalmazandó felső összeghatárok

A

B

1.

Valorizálásra kerülő tétel

Felső összeghatár

2.

Az Are. tv. 5. § 47. pont a) alpontja szerinti privilegizált követelések felső összeghatára

74 900 forint

3.

Az Are. tv. 5. § 47. pont a) alpontja szerinti privilegizált követelések felső összeghatára a bíróság által megállapított méltánylandó esetekben

112 400 forint

4.

Az Are. tv. 5. § 47. pont b) alpontja szerinti privilegizált követelések felső összeghatára

56 300 forint

5.

Az Are. tv. 5. § 47. pont c) alpontja szerinti privilegizált követelések felső összeghatára

19 800 forint közműdíjakkal együtt: 39 500 forint

6.

Az Are. tv. 5. § 47. pont d) alpontja szerinti privilegizált követelés felső összeghatára

2 630 000 forint

7.

Az Are. tv. 45. § (3) bekezdésében meghatározott, az adós, adóstárs, a saját és a velük közös háztartásban élő hozzátartozók mindennapi életvezetéssel összefüggő szokásos kiadásainak céljából havonta és személyenként a megélhetési célú fizetési számlájáról történő készpénzfelvétel és fizetési megbízások felső összeghatára

74 900 forint 3-nál több közeli hozzátartozó esetén személyenként: 56 300 forint

8.

Az Are. tv. 45. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, esedékes, folyamatosan teljesítendő fizetési kötelezettségek felső összeghatára

74 900 forint

9.

Az Are. tv. 45. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott, esedékes, folyamatosan teljesítendő fizetési kötelezettségek felső összeghatára

74 900 forint

10.

Az Are. tv. 45. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott, esedékes, folyamatosan teljesítendő fizetési kötelezettségek felső összeghatára

19 800 forint közműdíjakkal együtt: 39 500 forint

11.

Az Are. tv. 72. § (1) bekezdésében meghatározott, az adós, adóstárs, a saját és a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozók mindennapi életvezetéssel összefüggő szokásos kiadásainak céljából havonta és személyenként a megélhetési célú fizetési számlájáról történő készpénzfelvétel és fizetési megbízások felső összeghatára személyenként

56 300 forint

12.

Az Are. tv. 72. § (1) bekezdésében meghatározott méltányolható esetekben, az adós, adóstárs, a saját és a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozók mindennapi életvezetéssel összefüggő szokásos kiadásainak céljából havonta és személyenként a megélhetési célú fizetési számlájáról történő készpénzfelvétel és fizetési megbízások felső összeghatára személyenként

112 400 forint

2. melléklet a 299/2023. (VII. 10.) Korm. rendelethez10

3. melléklet a 299/2023. (VII. 10.) Korm. rendelethez11

1

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére