• Tartalom

305/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

305/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet

a kiberbiztonsági bírságok mértékéről, a bírság kiszabásának és befizetésének részletes eljárási szabályairól

2023.07.28.

A Kormány a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kiberbiztonsági tanúsító hatóság feladatait a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kibertan.tv.) 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, valamint a hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsító hatósági feladatok tekintetében a Kormány által a Kibertan.tv. 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján kijelölt hatóság (a továbbiakban együtt: tanúsító hatóság) a Kibertan.tv. 15. § (2) bekezdése alapján az európai uniós jogi aktusok és a magyar jogszabályok megsértése (a továbbiakban: szabálytalanság) miatt az 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságot szab ki.

2. § (1) A kiszabott bírságot a tanúsító hatóság határozatának véglegessé válását követő 8 napon belül kell megfizetni a tanúsító hatóság határozatban megjelölt, Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára.

(2) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság kiszabható legnagyobb mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok legnagyobb mértékének összege.

(3) A bírság ugyanazon tényállás mellett a Kibertan.tv. 15. § (1) bekezdése alapján meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően ismételten kiszabható.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

5. §1

1. melléklet a 305/2023. (VII. 11.) Korm. rendelethez

Az egyes szabálytalanságok miatt kiszabható bírság mértéke

A

B

C

1.

A szabálytalanság megnevezése

A bírság legkisebb mértéke forintban meghatározva

A bírság legnagyobb mértéke forintban meghatározva

2.

Megfelelőségi önértékelés esetén az uniós megfelelőségi nyilatkozatnak az (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi rendelet 53. cikk (3) bekezdésében előírt megküldési kötelezettség nemteljesítése a tanúsító hatóság és az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség részére

50 000

100 000

3.

Megfelelőségi önértékelés esetén
a Kibertan.tv. 11. § (3) bekezdésében előírt dokumentumok megküldésére vonatkozó kötelezettség nemteljesítése a tanúsító hatóság részére

50 000

100 000

4.

A Kibertan.tv. 12. §-ában foglalt feltételeknek nem megfelelő szervezet általi megfelelőségértékelési tevékenység végzése

1 000 000

50 000 000

5.

Megfelelőségi jelölés Kibertan.tv. 10. § (2) bekezdése szerinti jogosulatlan használata

300 000

50 000 000

6.

A Kibertan.tv. 14. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatás elmulasztása

50 000

5 000 000

7.

A Kibertan.tv. 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a sebezhetőség vagy rendellenesség bejelentésére irányuló kötelezettség teljesítésének elmulasztása

300 000

5 000 000

8.

Az A:2–A:7 mezőben nem szereplő, a tanúsító hatóság által feltárt, a Kibertan.tv. 15. § (1) bekezdése szerinti hiányosságok alapján a szükséges módosítások végrehajtásának, intézkedések megtételének elmulasztása

200 000

10 000 000

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére