• Tartalom

315/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

315/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonnyal összefüggő egyes rendelkezésekről

2023.07.20.

A Kormány az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2023. évi IX. törvény 14. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszony (a továbbiakban: EU-elnökségi jogviszony)

a) kormányzati igazgatási szerv,

b) polgári nemzetbiztonsági szolgálat,

c) az Országos Rendőr-főkapitányság,

d) a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda,

e) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

f) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

g) a Terrorelhárítási Központ és

h) a Honvéd Vezérkar

által az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2023. évi IX. törvény (a továbbiakban: Eujv. tv.) 2. § (2) bekezdése szerinti jogviszonyban foglalkoztatott személlyel (a továbbiakban: foglalkoztatott) létesíthető.

2. § (1) Az EU-elnökségi jogviszony létesítésre irányuló pályázatot elektronikus úton, a pályázói adatlap, valamint a pályázói adatlap részeként benyújtandó nyilatkozatok és igazolások, a pályázó önéletrajza és az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat egyidejű megküldésével kell benyújtani.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti pályázati dokumentációt a pályázó hiányosan nyújtotta be, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium kormánytisztviselője ötnapos határidő tűzésével, egy alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel. Ha a pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, a pályázat érvénytelen.

(3) A benyújtott pályázat akkor érvényes, ha az (1) bekezdésben, az Eujv. tv. 3. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 1. és 2. mellékletében meghatározott – a pályázati felhívásban is feltüntetett – formai és tartalmi követelményeknek megfelel.

3. § (1) Az érvényes pályázatokat a benyújtási határidő utolsó napját követő 10 munkanapon belül a miniszter elbírálja, a döntést megelőzően – ha a feladatellátás jellege vagy más körülmény ezt indokolja – a pályázót meghallgatja.

(2) A pályázót a pályázat eredményéről a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül elektronikus úton kell értesíteni.

4. § (1) Az Eujv. tv. 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti feladatok ellátása céljából EU-elnökségi jogviszonyt létesítő foglalkoztatott köteles az Eujv. tv. 4. § (6) bekezdése szerinti képzésen részt venni.

(2) Mentesül az angol idegennyelv-képzés alól az a foglalkoztatott, aki államilag elismert felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsgával rendelkezik.

(3) Mentesül a képzési kötelezettség teljesítése alól az a foglalkoztatott, aki az EU-elnökségi jogviszony létesítésének időpontját megelőző 10 éven belül magyar közigazgatási szervvel az Eujv. tv. 2. § (2) bekezdése szerinti jogviszonyban állt vagy jelenleg jogviszonyban áll és rendelkezik a megelőző 10 éves időtartamon belül szerzett 5 év európai uniós szakterületen szerzett gyakorlattal, vagy a megelőző 10 éves időtartamon belül a tartós külszolgálatra vonatkozó jogszabályi előírások szerint legalább 4 évig tartós külszolgálat keretében közszolgálatot teljesített.

5. § (1) A foglalkoztatottat az EU-elnökségi jogviszony alapján megillető díjazás mértékét a felek – az ellátandó feladatokra figyelemmel – közös megegyezéssel állapítják meg, azzal, hogy a díjazás havi összege legfeljebb a foglalkoztatott alapjogviszonya szerinti havi illetménye vagy munkabére összegének a felével megegyező összeg lehet, de legalább a 200 000 forintot el kell érnie.

(2) A díjazás (1) bekezdés szerinti megállapítása során a felek figyelembe veszik – többek között – az ellátandó feladatok Eujv. tv. 2. § (1) bekezdése szerinti típusát, a feladatok várható mennyiségét és komplexitását.

(3) A foglalkoztatottat megillető díjazás kifizetésére utólag, teljesítésigazolás alapján, időszakosan – minden negyedév 1. hónapjának 15. napjáig – kerül sor, azzal, hogy a díjazást első alkalommal az EU-elnökségi jogviszony létesítése időpontjának hónapját követő negyedév 1. hónapjának 15. napjáig kell kifizetni.

(4) Az EU-elnökségi jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor a megszűnést vagy megszüntetést követő 15 napon belül a foglalkoztatottat megillető díjazását részére ki kell fizetni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére