• Tartalom

319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet

a vízkészletvédelmi országtérkép és a kockázati besorolás elkészítéséről és felülvizsgálatáról

2023.07.25.

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7g) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 2/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeket (a továbbiakban: kockázatos területek)

a) a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. számú melléklete szerinti, a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny és fokozottan érzékeny területekkel, valamint

b) az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelettel

összhangban kell meghatározni.

(2) Kockázatos területek:

a) az üzemelő és távlati ivóvízbázisok kijelölt, előzetesen lehatárolt és számított védőterületei, védőidomai;

b) azok

ba) a karsztos területek, ahol a felszínen vagy a felszín alatt tíz méteren belül, valamint

bb) a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé nem tartozó területek, ahol a felszín alatt száz méteren belül

mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.

(3) A Vgtv. 2/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes terület a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó terület.

(4) A vízkészletvédelmi országtérkép elektronikus felületén a kockázatos és kockázatmentes területeket a település elnevezése, az ingatlan címe és helyrajzi száma szerinti bontásban kell megjeleníteni, valamint e szempontok alapján biztosítani kell az ingatlanok elektronikus felületen történő keresési lehetőségét.

2. § (1) A vízkészletvédelmi országtérképen az ivóvízbázis védőterületek, védőidomok (védőövezetek) területeit a vízügyi igazgatási szervek központi vízbázis térinformatikai nyilvántartása alapján kell feltüntetni.

(2) A nyilvántartás folyamatos aktualizálásához a vízügyi hatóság átadja a vízbázis védőterület, védőidom kijelölő határozatokat – a térinformatikai állományokkal együtt – a területi vízügyi igazgatási szervnek.

(3) A területi vízügyi igazgatási szerv a rendelkezésére álló adatokat feltölti az országos központi vízbázis térinformatikai nyilvántartásba.

(4) A fedetlen és fedett karszt képződmények területeit a Kr. szerinti országos érzékenységi térkép téradatbázisa alapján kell kijelölni.

(5) Az országos vízügyi igazgatási szerv a kockázatos területeket a vízkészletvédelmi országtérképen egy rétegbe összevontan tünteti fel.

(6) A vízkészletvédelmi országtérkép elkészítésébe és felülvizsgálatába a kockázatos területek behatárolása érdekében a bányafelügyeleti jogkörében eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát is be kell vonni.

3. § (1) Az országos vízügyi igazgatási szerv a vízkészletvédelmi országtérképet a hivatali honlapján nyilvánosan elérhetővé teszi.

(2) A vízkészletvédelmi országtérkép interneten történő elérhetőségét a kormányzati portál megjelöli.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. § Azon vízbázisok esetében, amelyek tekintetében a 2. § (2) bekezdése szerinti hatósági eljárás e rendelet hatálybalépéséig még nem indult meg, azonban a számított védőterület meghatározása megtörtént, az ivóvízszolgáltató átadja a védőterületre, védőidomra vonatkozó térinformatikai állományt a területi vízügyi igazgatási szervek részére.

6. § Ez a rendelet a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk d) pontjának való megfelelést szolgálja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére