• Tartalom

2023. évi XXXIX. törvény

2023. évi XXXIX. törvény

a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról1

2023.09.28.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

5. §6

3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

6. §7

7. §8

8. §9

4. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

5. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

18. §19

6. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

19. §20

7. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

20. §21

8. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

21. §22

22. §23

23. §24

9.25

24. §

25. §

10. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

26. §26

27. §27

11. A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény módosítása

28. §28

29. §29

12. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

30. §30

31. §31

32. §32

33. §33

34. §34

35. §35

36. §36

13. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

37. §37

38. §38

39. §39

40. §40

41. §41

42. §42

43. §43

14. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

44. §44

45. §45

15. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

46. §46

47. §47

48. §48

49. §49

50. §50

51. §51

52. §52

53. §53

54. §54

55. §55

56. §56

57. §57

58. §58

59. §59

60. §60

61. §61

62. §62

63. §63

64. §64

65. §65

66. §66

67. §67

68. §68

69. §69

70. §70

71. § A Gfbt.

a)71

b)72

c)73

d)74

e)75

f)76

g)77

h)78

i)79

lép.

72. § Hatályát veszti a Gfbt.

a)80

b)81

c)82

d)83

e)84

16. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

73. §85

74. §86

75. §87

76. §88

77. §89

78. §90

79. §91

17. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

80. §92

81. §93

82. §94

83. §95

18. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosítása

84. §96

19. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

85. §97

86. §98

87. §99

88. §100

89. §101

90. §102

91. §103

92. §104

93. §105

94. §106

95. §107

96. §108

97. §109

98. §110

20.111

99. §

21. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

100. §112

101. §113

102. §114

103. §115

104. §116

22. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény módosítása

105. §117

106. §118

107. §119

108. §120

109. §121

23.122

110. §

111. §

24. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

112. §123

113. §124

114. §125

115. §126

25. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

116. § (1)127

(2)128

(3)129

117. §130

118. §131

119. §132

120. §133

121. §134

122. §135

123. §136

124. §137

125. §138

126. §139

127. §140

128. §141

129. §142

130. §143

131. §144

132. §145

133. §146

26. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

134. §147

135. §148

136. §149

137. §150

27. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

138. §151

139. §152

140. §153

141. §154

142. §155

28. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

143. §156

144. §157

145. §158

146. §159

29. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

147. §160

148. §161

149. §162

150. §163

151. §164

152. §165

153. §166

154. §167

155. §168

156. §169

157. §170

158. §171

30.172

159. §

160. §

31. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény módosítása

161. §173

162. §174

32.175

163. §

33. Záró rendelkezések

164. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. alcím és a 79. § a) pontja 2023. július 2-án lép hatályba.

(3) Az 1. alcím, a 152. § (1) bekezdése, a 153. § (3) és (4) bekezdése, a 154. §, valamint a 155. § (1) bekezdése az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(5) A 46–50. §, az 52–62. §, a 64–68. §, a 71. § a–g) és i) pontja, a 72. § a), b), d) és e) pontja 2023. december 23-án lép hatályba.

(6) A 9. alcím, a 20. alcím, a 30–34. §, a 37. §, a 41. §, a 73. §, a 85. §, a 105–107. §, a 109. §, a 116. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

(7)176 A 23. alcím, a 30. alcím, a 32. alcím és a 45. § 2024. október 1-jén lép hatályba.

(8) A 63. § és a 72. § c) pontja 2024. április 23-án lép hatályba.

(9) A 75. §, a 77–78. §, a 113. §, a 114. §, a 116. § (1) bekezdése, a 121–123. §, a 130. § és a 2. melléklet 2025. július 1-jén lép hatályba.

165. § (1) A Ptk. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az e törvény hatálybalépését követően kötött szerződésekből eredő jogokra és kötelezettségekre kell alkalmazni.

(2) A Ptk. e törvénnyel megállapított 5:99. § (4) bekezdését az üzletrészt terhelő zálogjogon alapított alzálogjogra 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A Ptk. e törvénnyel megállapított 5:100. § (7) bekezdését, 5:142. § (2) bekezdését, 6:3. § a) pontját, valamint 6:57. § (3) és (4) bekezdését az e törvény hatálybalépését megelőzően kötött szerződésekből eredő követeléseket e törvény hatálybalépése után kielégítő, illetve teljesítő harmadik személyek esetében is alkalmazni kell.

(4) A Ptk. e törvénnyel megállapított alzálogjoggal kapcsolatos rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését megelőzően – az akkor hatályos szabályok szerint – nyilvántartásba vétel nélkül alapított alzálogjogra is alkalmazni kell, ha az ilyen alzálogjogot a tárgyául szolgáló követelést biztosító jelzálogjogot tartalmazó nyilvántartásba bejegyezték.

166. § (1) A 80–82. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 20. alcím az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

167. § (1) Ez a törvény

a) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a biztosítási értékesítésről (átdolgozás) szóló, 2016. január 20-i (EU) 2016/97 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelvnek a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1160 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló 2009/103/EK irányelv módosításáról szóló, 2021. november 24-i (EU) 2021/2118 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valaminta 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló,2020. december 16-i (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2023. évi XXXIX. törvényhez177

2. melléklet a 2023. évi XXXIX. törvényhez178

3. melléklet a 2023. évi XXXIX. törvényhez179

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. június 21.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 9. alcím (24-25. §) a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

26

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 30. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

31

A 31. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

32

A 32. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

33

A 33. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

34

A 34. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

35

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 37. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

38

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 41. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

42

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 45. § a 164. § (7) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

46

A 46. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

47

A 47. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

48

A 48. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

49

A 49. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

50

Az 50. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

51

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

Az 52. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

53

Az 53. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

54

Az 54. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

55

Az 55. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

56

Az 56. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

57

Az 57. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

58

Az 58. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

59

Az 59. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

60

A 60. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

61

A 61. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

62

A 62. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

63

A 63. § a 164. § (8) bekezdés alapján 2024. április 23-án lép hatályba.

64

A 64. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

65

A 65. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

66

A 66. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

67

A 67. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

68

A 68. § a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

69

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 70. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 71. § a) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

72

A 71. § b) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

73

A 71. § c) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

74

A 71. § d) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

75

A 71. § e) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

76

A 71. § f) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

77

A 71. § g) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

78

A 71. § h) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 71. § i) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

80

A 72. § a) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

81

A 72. § b) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

82

A 72. § c) pontja a 164. § (8) bekezdés alapján 2024. április 23-án lép hatályba.

83

A 72. § d) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

84

A 72. § e) pontja a 164. § (5) bekezdés alapján 2023. december 23-án lép hatályba.

85

A 73. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

86

A 74. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 75. § a 164. § (9) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

88

A 76. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 77. § a 164. § (9) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

90

A 78. § a 164. § (9) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

91

A 79. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 80. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 81. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 82. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 83. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 84. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 85. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

98

A 86. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 87. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 88. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 89. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 90. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 91. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 92. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 93. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 94. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 95. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 96. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 97. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 98. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 20. alcím (99. §) a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

112

A 100. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 101. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 102. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 103. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 104. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 105. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

118

A 106. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

119

A 107. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

120

A 108. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 109. § a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

122

A 23. alcím (110-111. §) a 164. § (7) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

123

A 112. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 113. § a 164. § (9) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

125

A 114. § a 164. § (9) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

126

A 115. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 116. § (1) bekezdése a 164. § (9) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

128

A 116. § (2) bekezdése a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

129

A 116. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 117. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 118. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 119. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 120. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 121. § a 164. § (9) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

135

A 122. § a 164. § (9) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

136

A 123. § a 164. § (9) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

137

A 124. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 125. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 126. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 127. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 128. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 129. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 130. § a 164. § (9) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

144

A 131. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 132. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 133. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 134. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 135. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 136. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 137. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 138. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 139. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 140. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 141. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 142. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 143. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 144. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 145. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 146. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 147. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 148. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 149. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 150. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 151. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 152. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 153. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 154. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 155. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 156. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 157. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 158. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 30. alcím (159-160. §) a 164. § (7) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

173

A 161. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 162. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 32. alcím (163. §) a 164. § (7) bekezdés alapján 2024. február 1-jén lép hatályba.

176

A 164. § (7) bekezdése a 2023. évi LXI. törvény 52. §-a szerint módosított szöveg.

177

Az 1. melléklet a 164. § (6) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

178

A 2. melléklet a 164. § (9) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

179

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére