• Tartalom

4/2023. (IV. 6.) KIM utasítás

4/2023. (IV. 6.) KIM utasítás

a kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól

2023.04.10.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2023. (III. 8.) KIM rendelet 4. § (8) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § A kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályait az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

3. §1

1. melléklet a 4/2023. (IV. 6.) KIM utasításhoz

A kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerésekés egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló szabályzat

1. A szabályzat célja

1.1. A kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja annak elősegítése, hogy a szabályzat hatálya alá tartozó valamennyi elismerés döntés-előkészítéséhez kapcsolódó folyamat a Kulturális és Innovációs Minisztériumon (a továbbiakban: minisztérium) belül szabályozott módon, átlátható, célirányos és a humán erőforrásokat hatékonyan alkalmazó eljárásrend szerint történjen. Ennek érdekében jelen szabályzat tartalmazza az ellátandó feladatok és felelősségi körök meghatározását.

2. A szabályzat hatálya

2.1. A szabályzatban foglalt eljárásrend irányadó

a) a kultúráért és innovációért felelős miniszter által adományozható elismerésekről szóló 2/2023. (III. 8.) KIM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozó valamennyi, a kultúráért és innovációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által adható elismerés, díj, emlékérem, szakmai érem, cím és

b) az állami kitüntetésekre beérkezett kezdeményezésekkel kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátása és az állami kitüntetések tárcajavaslatainak előkészítése

esetében, az állami kitüntetés alapításáról rendelkező jogszabály által nem szabályozott körben [az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: díj].

3. Az ellátandó feladatok és felelősségi körök meghatározása

3.1. A díjak előkészítésének rendje

3.1.1. A Protokoll Főosztály minden év december 20-áig – a következő naptári évre vonatkozóan – a szabályzat hatálya alá tartozó díjak kezdeményezéseinek megtételéről szóló Elismerési naptárt készít, és azt eljuttatja az ágazati államtitkárságokhoz, a Közigazgatási Államtitkár Titkárságához, valamint a Miniszteri Kabinethez és a Parlamenti Államtitkári Kabinethez.

3.1.2. Az Elismerési naptár tartalmazza a következőket:

a) a kezdeményezés beküldésének határideje,

b) a díj megnevezése,

c) a díj fajtája (állami vagy szakmai, az érintett ágazat megjelölésével),

d) az átadás időpontja,

e) az összesített kezdeményezések Protokoll Főosztályra történő megküldésének határideje.

3.1.3. A Sajtó- és Kommunikációs Főosztály folyamatosan gondoskodik a kezdeményezés megtételéhez szükséges anyagoknak – ilyenek különösen a hatályos törvények, miniszteri rendeletek, szabályzatok, a díjak kezdeményezésére rendszeresített formanyomtatványok, az Elismerési naptár és a beküldési címek, elérhetőségek – a minisztérium hivatalos honlapján történő közzétételéről.

3.1.4. A Rendelet 2. § (1)–(6) bekezdése, (7) bekezdés 1–5. pontja, valamint (8)–(9) bekezdése szerinti díjak tekintetében a Sajtó- és Kommunikációs Főosztály gondoskodik az adományozott díjak és a díjazottak nevének honlapon történő közzétételéről.

3.1.5. A minisztériumba – az adott díj előkészítésére hatáskörrel nem rendelkező szervezeti egységhez – beérkezett kezdeményezéseket haladéktalanul az adott díj előkészítésére hatáskörrel rendelkező ágazati szervezeti egység részére kell továbbítani.

3.1.6. A beérkezett kezdeményezésekkel kapcsolatban az adott díj előkészítésére hatáskörrel rendelkező ágazati szervezeti egység (vagy ágazati protokoll felelős) feladatai a következők:

3.1.6.1. A beérkezett kezdeményezések befogadása, érkeztetése, iktatása és összesítése

a) A kezdeményezéseket állami kitüntetések esetében 45 nappal a Miniszterelnöki Kabinetirodára való benyújtás határideje előtt, a miniszter által adományozható díjak esetében a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben kell benyújtani a minisztérium részére. A határidő után érkezett kezdeményezéseket a következő kitüntetési alkalomra előterjesztettnek kell tekinteni. Az olyan kezdeményezést, amely formailag nem megfelelő, az összesítő táblázatban erre vonatkozó megjegyzéssel kell ellátni.

b) Az előző adományozási alkalomra beérkezett, de nem támogatott kezdeményezések egy alkalommal ismételten figyelembe vehetők, ezt az összesítő táblázat megjegyzés rovatában jelölni kell.

3.1.6.2. Formai ellenőrzés

a) Formailag megfelelő a kezdeményezés, ha

aa) az állami kitüntetések adományozásának kezdeményezése esetén a díjakra vonatkozó formai feltételeknek megfelel, és a kezdeményezést a minisztérium honlapján közzétett, állami kitüntetés kezdeményezésére rendszeresített formanyomtatványon nyújtják be,

ab) a miniszter által adományozható díjak adományozására irányuló javaslattétel esetében a kezdeményezést természetes személyek esetében az 1. függelék, szervezet, munkacsoport vagy közösség esetében a 3. függelék szerinti formanyomtatványon nyújtják be, és a díj megnevezése, valamint minden adat tekintetében pontosan kitöltött, aláírt.

b) Hiánypótlásra való felhívást az arra vonatkozó határidő megállapításával kell megtenni. A hiányzó adatok bekérése papír alapon vagy elektronikus úton, e-mailen keresztül is történhet.

c) Az adott díj előkészítésére hatáskörrel rendelkező ágazati szervezeti egység összesítő táblázatba foglalja a kezdeményezéseket és mellékleteiket díjanként elkülönítve papíralapú formában megküldi az ágazati államtitkár véleményével a Parlamenti Államtitkári Kabinet részére, valamint a döntési táblát elektronikusan a Protokoll Főosztály részére.

3.1.7. Amennyiben a Kulturális és Innovációs Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2022. (VIII. 8.) KIM utasítás valamely díj tekintetében nem jelöli meg az adott díj előkészítésére hatáskörrel rendelkező ágazati szervezeti egységet, a szervezeti egység (vagy ágazati protokoll felelős) kijelöléséről az ágazati államtitkár dönt.

3.1.8. A feladatkörrel rendelkező szervezeti egységek (vagy ágazati protokoll felelősök) kijelöléséről, valamint a feladatkör ellátójának személyében beállott változásról – megosztott feladatkör esetén díjankénti bontásban – az ágazatért felelős államtitkár írásban tájékoztatja a Protokoll Főosztály vezetőjét.

4. A kezdeményezések véleményezése és a döntés-előkészítéssel kapcsolatos egyéb eljárási szabályok

4.1. Állami kitüntetések miniszteri javaslatai

4.1.1. Az állami kitüntetések kezdeményezése:

4.1.1.1. Az állami kitüntetések miniszteri javaslatainak előkészítéseként az ágazatért felelős államtitkár a véleményével ellátott kezdeményezéseket – legkésőbb a Miniszterelnöki Kabinetirodára küldési határidő előtt 25 nappal – megküldi a Protokoll Főosztálynak a következő módon:

a) a háttéranyagokat papír alapon, valamint

b) az összesítő táblázatot papír alapon és elektronikusan is.

4.1.1.2. A Protokoll Főosztály a beérkezett kezdeményezéseket a Parlamenti Államtitkári Kabinet véleményének bekérése után benyújtja döntésre a miniszternek.

4.1.1.3. Az állami kitüntetések esetében a Protokoll Főosztály a miniszter által aláírt javaslatokat és az ezeket összefoglaló hivatalos levelet továbbítja a miniszteri javaslattétellel kapcsolatos teendők ellátásáért felelős kormányzati szervnek.

4.2. A szakmai díjak kezdeményezéseinek véleményezése

4.2.1. A kezdeményezéseket az ágazatért felelős államtitkár készíti elő miniszteri döntésre.

4.2.1.1. A Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bizottság véleményezi a beérkezett kezdeményezéseket. A bizottság tagjaira és elnökére a kulturális ágazat esetében a kultúráért felelős államtitkár tesz javaslatot.

4.2.1.2. A kultúráért felelős államtitkár a díj adományozását megelőzően 55 nappal felkéri a Magyar Művészeti Akadémia elnökét a Rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti javaslattételi jogának gyakorlására, egyúttal megküldi neki az érintett bizottság által véleményezett kezdeményezéseket tartalmazó összesített táblázatot.

4.2.1.3. A bizottság elnökét a tagok közül a miniszter jelöli ki. A bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. A bizottság ülésén megfigyelőként részt vehet a Miniszteri Kabinet és a Parlamenti Államtitkári Kabinet kijelölt tagja. A bizottság a javaslatait, döntéseit többségi határozattal hozza meg. A bizottság összehívásáról, a titkársági teendők ellátásáról az adott díj előkészítésére hatáskörrel rendelkező ágazati szervezeti egység gondoskodik. A bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az egyes döntésekhez kapcsolódó szakmai indokolásokat, a szavazások részleteit, valamint az esetleges összeférhetetlenségi észrevételeket és kifogásokat.

4.2.1.4. Az ágazatért felelős államtitkár a véleményével ellátott valamennyi beérkezett kezdeményezést – a kulturális ágazat esetében az érintett bizottság véleményét is tartalmazó valamennyi beérkezett kezdeményezést és a Rendeletben meghatározott testületek által tett írásbeli javaslatokat is magában foglaló összesítő táblázatot – legkésőbb a díj adományozását megelőzően 45 nappal megküldi a Protokoll Főosztálynak a következő módon:

a) a háttéranyagokat papír alapon,

b) az összesítő táblázatot papír alapon és elektronikusan is.

4.2.1.5. A Protokoll Főosztály az összesítő táblázatot véleményezésre megküldi a Parlamenti Államtitkári Kabinet részére.

4.2.2. A díj adományozására irányuló döntést a Protokoll Főosztály készíti elő miniszteri aláírásra.

4.2.3. A Nemzeti Ifjúsági Zenekar címet a miniszter az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló törvényben meghatározott bizottság – a Zeneművészeti Bizottság – közvetlen javaslata alapján adományozza.

4.2.4. A Társadalmi Innovációs Díj adományozására irányuló javaslat előkészítése során az innovációs ágazatért felelős államtitkárság kikéri a Nemzeti Kulturális Alapot kezelő szerv véleményét.

4.3. Az ágazatért felelős államtitkár önálló díjkezdeményezési jogköre

4.3.1. A Rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján a kulturális ágazatért felelős államtitkár díjanként egy díjazottra tehet javaslatot a Rendelet 2. § (2)–(5) bekezdésében foglalt díjak esetében.

4.3.2. A 4.3.1. pont szerinti javaslatot az érintett államtitkár 45 nappal az adományozás időpontja előtt megküldi a Protokoll Főosztálynak.

4.3.3. A 4.3.1. pont szerinti javaslattal kapcsolatos további eljárásra ezen utasítás szabályai értelemszerűen alkalmazandók.

5. Végrehajtás

5.1. A Rendelet hatálya alá tartozó díjak esetében a Protokoll Főosztály tájékoztatásul megküldi az ágazatért felelős államtitkárok részére az ágazathoz tartozó díjak adományozásáról szóló miniszteri döntést tartalmazó összesítést.

5.2. Az ágazatért felelős államtitkárságok a Miniszteri Elismerő Oklevél esetében a kezdeményezések beérkezését követően haladéktalanul gondoskodnak a Rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat beszerzéséről és annak a Protokoll Főosztály részére történő továbbításáról. Az egyéb miniszteri díjak tekintetében a miniszteri döntést követően a Protokoll Főosztály munkatársai gondoskodnak a nyilatkozatok beszerzéséről.

5.3. Az ágazatok a Miniszteri Elismerő Oklevél adományozására irányuló kezdeményezéseket minden hónapban döntési táblában elektronikus úton és papír alapon összesítve megküldik a Protokoll Főosztály részére.

5.4. A Protokoll Főosztály feladata – a kulturális ágazati díjak kivételével – az érmek, plakettek, szobrok, tokok, mappák megrendelése és az oklevelek elkészítése.

5.5. A kulturális ágazati díjak megrendeléséről a Kultúráért Felelős Államtitkárság gondoskodik.

5.6. Miniszteri átadás esetén a Protokoll Főosztály feladata a rendezvényszervezési feladatok ellátása, beleértve a díjazottak értesítését és a kapcsolattartást, valamint a díjjal járó pénzjutalom kifizetésével kapcsolatos ügyintézés.

6. Nyomtatványok

6.1. A szabályzat

a) 1. függeléke a természetes személy részére történő szakmai elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezés,

b) 2. függeléke a szakmai elismerésre jelölt személy részéről teendő nyilatkozat,

c) 3. függeléke a szervezet, munkacsoport vagy közösség részére történő szakmai elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezés,

d) 4. függeléke a szakmai elismerésre jelölt szervezet, munkacsoport, közösség részéről teendő nyilatkozat

formanyomtatványát tartalmazza.

6.2. A Protokoll Főosztály a Sajtó- és Kommunikációs Főosztály útján gondoskodik a 6.1. pontban foglalt formanyomtatványok a minisztérium belső honlapján és a kormany.hu oldalon történő közzétételéről.

1. függelék

2. függelék

3. függelék

4. függelék

1

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére