• Tartalom

412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet

egyes köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésével kapcsolatos egyes beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

2023.09.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § és a 3. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokon megvalósításra kerülő konténerkazánok, illetve pellettároló konténerek telepítésével és kéményeik építésével (a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó, a Beruházásokkal érintett ingatlanok megközelítését, az ott létesülő építmények működését segítő – közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, közműkiváltási, valamint azokkal közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

(3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházásokat. A kiemelten közérdekű Beruházások helyszíne az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok területe.

2. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó dokumentációnak a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

a) a telepítési helyszínrajzot, ami tartalmazza a meglévő és a tervezett építményeket,

b) a településképi és építészeti követelményeknek való megfelelést bemutató fotódokumentációt, a tervezett építmény feltüntetésével.

3. § (1) A Beruházásokkal érintett ingatlanokon a Beruházásokkal összefüggésben a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 64. § (2) bekezdés b)–f) pontjában, továbbá 64. § (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben nem kell örökségvédelmi bejelentési eljárást lefolytatni.

(2) A Beruházásokkal összefüggésben a Beruházásokkal érintett kiemelten védett vagy védett műemlék, továbbá az Övr. 64. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben örökségvédelmi bejelentési eljárást kell lefolytatni. Az örökségvédelmi bejelentési eljárás során az Övr. 64. § (4) bekezdése, 66. § (8) bekezdése és 70. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

(3) Az Övr. 65. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bejelentést az Övr. 3. melléklet 1.1. pontjában, továbbá 5.1. pont 5.1.1–5.1.5. és 5.1.7–5.1.8. alpontjában meghatározott tartalommal kell benyújtani.

(4) Az örökségvédelmi bejelentésnek a (3) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell a következő dokumentumokat:

a) telepítési helyszínrajzot, ami tartalmazza a meglévő és a tervezett építményeket,

b) a településképi, építészeti és örökségvédelmi követelményeknek való megfelelést bemutató fotódokumentációt, látványtervet, a tervezett építmény megjelenítésével.

(5) A Beruházásokkal összefüggésben a Beruházással érintett ingatlan vonatkozásában értékleltár készítése nem kötelező, értékleltár hiányában a bejelentéssel érintett ingatlan teljes egésze nevesített műemléki értéknek minősül.

(6) Az örökségvédelmi hatóság a tevékenységet megtiltja, ha azt a központi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében megvalósításra nem ajánlja.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – húsz nap.

(2) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – tizenkettő nap.

5. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázatban felsorolt ingatlanok esetében a beépítés egyedi szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a (2) bekezdésben foglaltakkal ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető rendelkezést tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt ingatlanon

a) konténerkazán és pellettároló konténer elhelyezhető,

b) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat, építési vonalat nem kell figyelembe venni,

c) az elő-, oldal- és hátsókert legkisebb mérete 0 méter,

d) a konténerkazán és a pellettároló konténer bruttó alapterületét nem kell beszámítani a beépítettség mértékébe,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%,

f) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül,

g) a telek beépítési módja nem korlátozott,

h) a konténerkazán és pellettároló konténer elhelyezésének nem akadálya a közvetlen közterületről vagy magánútról gépjárművel történő közvetlen megközelítés hiánya,

i) lapostető kialakítható,

j) konténerkazán és pellettároló konténer színe, anyaghasználata és tömegformálása nem korlátozott,

k) a Beruházásokkal összefüggésben megvalósuló építmények és a meglévő építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, és a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,

l) a konténerkazán és pellettároló konténer építménymagassága, épületmagassága, homlokzatmagassága legfeljebb 3,5 méter lehet.

(3) A Beruházásokkal kapcsolatban az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (2) bekezdés e) pontja és 47. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti eset kivételével – az építményekre vonatkozóan, a hatáskörébe tartozó eljárást nem folytat le, a kötelező döntések végrehajtásának megszüntetése végett intézkedik.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

8. §1

1. melléklet a 412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

A

B

1.

Település

Ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi száma

2.

Gara

1061

3.

Kaskantyú

0125/8

4.

Kiskunhalas

1815/114

5.

Bácsborsód

369

6.

Bóly

589/9

7.

Bóly

998/20

8.

Helesfa

090

9.

Királyegyháza

0168/3

10.

Szigetvár

0275/6

11.

Helesfa

092

12.

Békéscsaba

1512/2

13.

Dévaványa

703

14.

Dévaványa

2910

15.

Pusztaottlaka

99

16.

Elek

4405

17.

Elek

541

18.

Mezőkovácsháza

2222/1

19.

Alsózsolca

1027/4

20.

Borsodivánka

350/11

21.

Ricse

357

22.

Alsózsolca

139

23.

Hódmezővásárhely

10075/1

24.

Nagymágocs

1029

25.

Óföldeák

126

26.

Ruzsa

413

27.

Szeged

15727

28.

Szentes

7095/45

29.

Alap

0116/2

30.

Gánt

405/1

31.

Mezőszilas

501

32.

Csáfordjánosfa

117

33.

Győr

5189/2

34.

Peresznye

016

35.

Töltéstava

025

36.

Zsira

185

37.

Sopron

5096/2

38.

Koroncó

0193

39.

Debrecen II. kerület

19543/1

40.

Berettyóújfalu

2/17/A/1

41.

Balmazújváros

0260/39

42.

Zagyvaszántó

436

43.

Fegyvernek

1908/4

44.

Karcag

2846/2

45.

Tiszabura

1018

46.

Kisújszállás

1369

47.

Fegyvernek

1908/5

48.

Esztergom

20359/7/A

49.

Esztergom

20359/7/B

50.

Tatabánya

0898/6

51.

Esztergom

15291

52.

Balassagyarmat

1037/48

53.

Bátonyterenye

1400/2

54.

Bercel

541/2

55.

Diósjenő

0144

56.

Ludányhalászi

841

57.

Kiskunlacháza

0114/7

58.

Mogyoród

1553/22

59.

Nagykőrös

3920

60.

Ócsa

0103

61.

Pécel

2526/6

62.

Tápiószentmárton

850

63.

Szentlőrinckáta

145/7

64.

Nagykőrös

2759

65.

Balatonboglár

1737

66.

Barcs

532

67.

Berzence

573/4

68.

Berzence

884/8

69.

Berzence

281/13

70.

Drávatamási

118

71.

Kaposvár

13244/2

72.

Kőkút

0125/25

73.

Nagyszakácsi

496/2

74.

Kéthely

963/6

75.

Kálmáncsa

68

76.

Segesd

934

77.

Drávatamási

157

78.

Fülpösdaróc

82

79.

Cégénydányád

220/1

80.

Győrtelek

728

81.

Mándok

0241

82.

Mátészalka

1088/11/A

83.

Mátészalka

1088/12/A

84.

Mátészalka

1088/12/B, 1088/12/C, 1088/12/D, 1088/12/F

85.

Nagydobos

280

86.

Nagydobos

788

87.

Nagydobos

28

88.

Nyíregyháza

16892

89.

Ököritófülpös

65/8/A

90.

Nyíregyháza

16251

91.

Bonyhád

029/9

92.

Bölcske

0316/2

93.

Dunaföldvár

3555

94.

Regöly

0153/1

95.

Tengelic

0405/2

96.

Sajtoskál

22/1

97.

Sajtoskál

1

98.

Szentgotthárd

1560/1

99.

Rum

035

100.

Csabrendek

1901

101.

Dáka

1/1

102.

Lenti

36/13

103.

Lenti

1507

104.

Lenti

531/27

105.

Letenye

1304

106.

Magyarszerdahely

040/39

107.

Pölöskefő

532

108.

Pölöskefő

512/2

109.

Letenye

218/1

110.

Csökmő

12

111.

Hajdúszovát

1212

112.

Püspökladány

4528/3

113.

Sárrétudvari

996

114.

Sárrétudvari

1044

115.

Nagyszénás

508/4

116.

Orosháza

8899

117.

Kunágota

1881

118.

Magyarbánhegyes

772

119.

Daruszentmiklós

458

120.

Daruszentmiklós

427

121.

Kisapostag

224

122.

Átány

422

123.

Tarnaméra

518/9

124.

Nagysáp

565 és 540

125.

Ravazd

255

126.

Bőny

516

127.

Balmazújváros

2631

128.

Atkár

824 és 817/11

129.

Abasár

842/1

130.

Apostag

510

131.

Páhi

401/1, 401/2

132.

Mezőnagymihály

393

133.

Alsózsolca

1007/4

134.

Sajókeresztúr

217/1

135.

Tác

212

136.

Aba

1135/2

137.

Vértesboglár

119

138.

Dömsöd

2051/5

139.

Vát

128

140.

Nagykapornak

53

141.

Laskod

1 és 3/2

142.

Tornyospálca

1247/2

143.

Tiszaföldvár

4179

144.

Rábacsécsény

49/2

145.

Alattyán

43

146.

Tiszaeszlár

888/3

147.

Tiszadob

1073/28/A/1

148.

Szalkszentmárton

102

149.

Detk

2

150.

Rábapaty

29/5

151.

Zemplénagárd

54

152.

Hetvehely

34

153.

Sásd

211/3

154.

Mezőgyán

390

155.

Nagykőrös

2930

156.

Sály

898

157.

Szomolya

1059/1

158.

Makád

203

159.

Pereszteg

219

160.

Szentlőrinc

723/1

161.

Szeleste

120

162.

Jászszentandrás

436/1

163.

Tiszalök

1693/4

164.

Kazár

826

165.

Nagyfüged

60/1

166.

Dévaványa

1896

167.

Gyermely

924

168.

Sajóhídvég

214/2

169.

Mándok

1441/8

170.

Kánya

469/1

171.

Dáka

1/2

172.

Káva

232/3

173.

Petőfiszállás

163/1, 163/2 és 163/3

174.

Sellye

302

175.

Dág

207

176.

Pécs

16946/1

177.

Eger

3827/4

178.

Dunafalva

85

179.

Hencida

184

180.

Gyula

9302

181.

Alsózsolca

515

182.

Inárcs

583/6

183.

Maglód

3075

184.

Csévharaszt

41/5

185.

Dunaszentgyörgy

773/31

186.

Zomba

0130

187.

Dunaharaszti

5288

188.

Tatabánya

6756/1

189.

Szákszend

510/8

190.

Nagyoroszi

65/1

191.

Kóspallag

303

192.

Dunaföldvár

3196

193.

Lakitelek

281

194.

Pusztamagyaród

191

195.

Vilmány

202

196.

Zalaszentiván

362

197.

Törökszentmiklós

4050

198.

Tiszatenyő

132

199.

Dusnok

544

200.

Ludányhalászi

762

201.

Magyarbánhegyes

775

202.

Békéssámson

951

203.

Nagyszénás

2281

204.

Berettyóújfalu

4503/24

205.

Nagykőrös

2973

206.

Nagykáta

746

207.

Domony

4 és 5

208.

Galgamácsa

3

209.

Előszállás

1482/1

210.

Baracs

547

211.

Bőny

399/1/A

212.

Hajdúböszörmény

3667

213.

Hajdúböszörmény

852/4

214.

Hortobágy

40/66

215.

Hajdúböszörmény

1221/4

216.

Újszentmargita

522

217.

Görbeháza

568/2

218.

Csurgó

538

219.

Kadarkút

243

220.

Karcag

4956

221.

Kisújszállás

1368

222.

Karcag

3148

223.

Tiszafüred

437/1

224.

Kunmadaras

1031/2

225.

Ilk

35

226.

Baktalórántháza

18

227.

Csenger

477/2

228.

Porcsalma

907

229.

Tunyogmatolcs

1046

230.

Ópályi

559

231.

Nyírmihálydi

6

232.

Hodász

1

233.

Jármi

481

234.

Ököritófülpös

3

235.

Méhtelek

292/295

236.

Nagyszekeres

251

237.

Sály

41

238.

Kesznyéten

204/1

239.

Mezőcsát

257

240.

Hejőkeresztúr

422/2

241.

Mezőkeresztes

684/3

242.

Miskolc

42597

243.

Sajóvámos

103/1

244.

Bugyi

1083/2

245.

Pilis

1528/1

246.

Zalakomár

1382/1

247.

Devecser

621

248.

Pápa

3284/9

249.

Kerta

277/19

250.

Pápa

1987/2

251.

Litke

75/1

252.

Lucfalva

113

253.

Abaújszántó

1838/2

254.

Balatonvilágos

748/1

255.

Nagycenk

531/3

256.

Szeged III. kerület

22181

257.

Szeged II. kerület

15424

258.

Domaszék

39/14

259.

Csólyospálos

134

260.

Ruzsa

286/4

261.

Szabadbattyán

1306

262.

Székesfehérvár

1955

263.

Székesfehérvár

6906

264.

Tiszalúc

724

265.

Tarcal

1204

266.

Novajidrány

13

267.

Felsődobsza

13/18

268.

Nagypeterd

175/1

269.

Bicsérd

381/6

270.

Szomód

561/2

271.

Komárom

4829

272.

Naszály

481

273.

Gyömöre

209/1

274.

Újfehértó

823

275.

Tompa

527

276.

Kunfehértó

226/2

277.

Kiskunhalas

630/1

278.

Szabadszállás

1104/2

279.

Pálháza

226

280.

Tiszakarád

343/24

281.

Nagyrozvágy

329

282.

Ricse

360

283.

Szabadszentkirály

9/5

284.

Rozsály

128

285.

Tiszavárkony

405

286.

Koroncó

85

287.

Forró

126/1

288.

Törökszentmiklós

3557

289.

Putnok

1126/4

290.

Tiszacsege

803

291.

Nagyberki

314/16

292.

Nagylók

644

293.

Simontornya

1686

294.

Debrecen IV. kerület

27585/3

295.

Debrecen IV. kerület

26664

296.

Pápa

6364 és 6363/2

297.

Apátfalva

1984

298.

Sándorfalva

162

299.

Tárnok

2276/1

300.

Kartal

795/2

2. melléklet a 412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. tűzvédelmi hatósági eljárások,

2. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

3. természetvédelmi és környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. azok az 1–3. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

5. az 1–4. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 412/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelethez2

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére