• Tartalom

2023. évi XLIV. törvény

2023. évi XLIV. törvény

egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról1

2023.09.28.

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1. §2

2. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

2. §3

3. §4

4. § (1)5

(2)6

5. §7

6. §8

7. §9

3. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

8. §10

9. §11

10. §12

11. § (1)13

(2)14

12. §15

13. §16

14. §17

15. §18

16. §19

17. §20

18. §21

19. §22

20. §23

21. §24

22. §25

23. §26

24. §27

25. §28

26. §29

27. §30

28. § (1)31

(2)32

(3)33

(4)34

29. §35

30. §36

31. §37

4. Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása

32. §38

33. §39

5. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

34. §40

35. §41

36. §42

37. §43

38. §44

6. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

39. §45

7. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

40. §46

41. §47

8. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

42. §48

43. §49

44. §50

9. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

45. §51

46. §52

10. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

47. §53

48. §54

49. §55

50. §56

51. §57

52. §58

53. §59

54. §60

55. §61

56. §62

57. §63

58. §64

59. §65

60. §66

11. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

61. §67

62. §68

63. §69

64. §70

65. §71

66. §72

67. §73

68. §74

69. §75

70. §76

71. §77

72. §78

73. §79

74. §80

75. §81

76. §82

77. §83

78. §84

79. §85

80. §86

12. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

81. §87

82. §88

83. §89

84. §90

85. §91

86. §92

87. §93

88. §94

89. §95

90. §96

91. §97

92. §98

93. §99

94. §100

95. §101

96. §102

97. §103

98. §104

99. §105

100. § Az Evt.

a)106

b)107

101. §108

13. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény módosítása

102. §109

103. §110

104. §111

14. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

105. §112

106. §113

107. §114

108. §115

15. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

109. §116

110. §117

111. §118

112. §119

113. §120

114. §121

115. §122

116. §123

117. §124

118. §125

119. §126

120. §127

121. §128

16. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

122. §129

17. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

123. §130

18. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

124. §131

125. §132

126. §133

127. §134

19. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

128. §135

129. §136

130. §137

131. §138

132. §139

133. §140

134. §141

135. §142

136. §143

137. §144

138. §145

139. § (1)146

(2)147

140. §148

141. §149

20. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

142. §150

143. §151

144. §152

145. §153

146. §154

147. §155

148. §156

149. §157

150. §158

151. §159

152. §160

153. §161

154. §162

155. §163

21. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

156. §164

157. §165

158. §166

159. §167

160. §168

161. §169

162. §170

163. §171

22. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

164. §172

165. §173

166. §174

167. §175

23. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

168. §176

169. §177

170. §178

171. §179

172. §180

173. §181

174. §182

175. §183

176. §184

24. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

177. §185

25. Az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény módosítása

178. §186

179. §187

180. §188

181. §189

182. §190

183. §191

184. §192

26. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény módosítása

185. §193

186. §194

27. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása

187. §195

188. § (1)196

(2)197

189. §198

190. §199

191. §200

192. §201

193. §202

194. §203

195. §204

28. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása

196. §205

197. §206

198. §207

199. §208

29. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény módosítása

200. §209

201. §210

202. §211

203. §212

204. §213

205. §214

206. §215

207. §216

208. §217

209. §218

210. §219

30. Az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény módosítása

211. §220

212. §221

213. §222

214. §223

215. §224

31. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény módosítása

216. §225

32. A Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény módosítása

217. §226

218. §227

219. §228

33. Záró rendelkezések

220. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 26. §, a 31. § f) pontja, a 49. § (2) bekezdése, a 50. §, a 76. §, a 99. § 1. és 2. pontja, a 151. § és a 152. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 21. § (1) bekezdése, a 23. § és a 194. § 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 11. § (1) bekezdése, a 14. §, a 15. §, a 28. § (4) bekezdése és a 109–121. § 2023. november 1-jén lép hatályba.

(5) A 84. §, a 131. §, a 137. §, és a 139. § (1) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

(6)229 A 2. §, a 3. §, a 4. § (1) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 43. §, a 100. § b) pontja, a 188. § (1) bekezdése és a 216. § 2024. október 1-jén lép hatályba.

221. § E törvény

sarkalatosnak minősül.

222. § (1) E törvény

aa) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdésének és

ab) a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (1) és (2) bekezdésének;

b) 13. alcíme a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen piaci gyakorlatokról szóló 2019. április 17-i (EU) 2019/633 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény

a) 31. § a) pontja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 54. §-a a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és a tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2023. évi XLIV. törvényhez230

2. melléklet a 2023. évi XLIV. törvényhez231

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. június 22.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 220. § (6) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

4

A 3. § a 220. § (6) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

5

A 4. § (1) bekezdése a 220. § (6) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

6

A 4. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 220. § (6) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

8

A 6. § a 220. § (6) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

9

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. § (1) bekezdése a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

14

A 11. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

18

A 15. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

19

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 28. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 28. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 28. § (4) bekezdése a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

35

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 30. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 41. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 42. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 43. § a 220. § (6) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

50

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 45. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 48. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 49. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 51. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 52. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 58. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 60. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 61. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 62. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 63. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 64. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 65. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 66. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 67. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 68. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 70. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 71. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 72. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 73. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 74. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 75. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 76. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 77. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 78. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 79. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 80. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 81. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 82. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 83. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 84. § a 220. § (5) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

91

A 85. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 86. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 87. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 88. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 89. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 90. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 91. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 92. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 93. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 94. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 95. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 96. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 97. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 98. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 99. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 100. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 100. § b) pontja a 220. § (6) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

108

A 101. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 102. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 103. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 104. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 105. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 106. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 107. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 108. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 109. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

117

A 110. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

118

A 111. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

119

A 112. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

120

A 113. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

121

A 114. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

122

A 115. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

123

A 116. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

124

A 117. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

125

A 118. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

126

A 119. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

127

A 120. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

128

A 121. § a 220. § (4) bekezdés alapján 2023. november 1-jén lép hatályba.

129

A 122. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 123. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 124. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 125. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 126. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 127. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 128. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 129. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 130. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 131. § a 220. § (5) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

139

A 132. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 133. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 134. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 135. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 136. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 137. § a 220. § (5) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

145

A 138. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 139. § (1) bekezdése a 220. § (5) bekezdés alapján 2024. január 1-jén lép hatályba.

147

A 139. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 140. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 141. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 142. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 143. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 144. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 145. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 146. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 147. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 148. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 149. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 150. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 151. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

160

A 152. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 153. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 154. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 155. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 156. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

165

A 157. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 158. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 159. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

168

A 160. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 161. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 162. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 163. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 164. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 165. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 166. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 167. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 168. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

177

A 169. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 170. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 171. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 172. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 173. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 174. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 175. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 176. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 177. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 178. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 179. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 180. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 181. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 182. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 183. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 184. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 185. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 186. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 187. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 188. § (1) bekezdése a 220. § (6) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

197

A 188. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 189. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 190. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 191. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 192. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 193. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 194. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 195. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 196. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 197. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 198. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 199. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 200. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 201. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 202. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 203. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 204. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 205. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 206. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 207. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 208. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 209. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 210. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 211. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 212. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 213. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

A 214. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 215. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 216. § a 220. § (6) bekezdés alapján 2024. október1-jén lép hatályba.

226

A 217. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

A 218. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 219. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 220. § (6) bekezdése a 2023. évi LXI. törvény 53. §-ával megállapított szöveg.

230

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére