• Tartalom

5/2023. (IV. 3.) HM rendelet

5/2023. (IV. 3.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok és igazolások kiadására és kezelésére vonatkozó eljárási szabályokról

2023.04.04.

A honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény 112. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezetre és a honvédelemért felelős miniszter által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézményre, ezek személyi állományára, az önkéntes tartalékos katonák, a honvéd tisztjelöltek, a honvéd altisztjelöltek, a nyugállományú katonák és a honvédségi nyugdíjasok és hadiállapotban a hadkötelesek azonosító okmánnyal történő ellátására terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) azonosító okmány: a honvédelmi igazolvány és a külszolgálati okmány;

b) honvédelmi igazolvány:

ba) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd tisztjelölti, honvéd altisztjelölti szolgálati viszony fennállásának igazolására szolgáló honvédségi szolgálati igazolvány (a továbbiakban: szolgálati igazolvány),

bb) a honvédelmi szervezetek és a honvédelemért felelős miniszter által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény személyi állományába tartozást igazoló kormánytisztviselői igazolvány, közalkalmazotti igazolvány, honvédelmi alkalmazotti igazolvány (a továbbiakban együtt: munkáltatói igazolvány),

bc) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk, továbbá egyenruha viselésére való jogosultság igazolására szolgáló katonai nyugdíjas igazolvány, honvédségi nyugdíjas igazolvány (a továbbiakban együtt: nyugdíjas igazolvány),

bd) a hatósági és ellenőri tevékenységek végrehajtására kijelölt állomány ez irányú jogosultságának igazolására szolgáló hatósági és ellenőri igazolvány,

be) a katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány ez irányú jogosultságainak és a katonai rendészeti szolgálat ellátásának igazolására szolgáló katonai rendész igazolvány,

bf) a katonai futárszolgálatra kijelölt állomány ez irányú jogosultságainak és a belföldi katonai futárszolgálat ellátásának igazolására szolgáló belföldi katonai futár igazolvány;

c) külszolgálati okmány:

ca) az azonosítás biztosítására szolgáló személyi igazolójegy és

cb) a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Genfi Egyezmény) hatálya alá tartozó – a sebesültek és betegek felkutatására, felszedésére és szállítására vagy a betegség megelőzésére alkalmazott személyzet, valamint az egészségügyi alakulatok által alkalmazott személyzet, továbbá a fegyveres erőkhöz tartozó tábori lelkészek (a továbbiakban együtt: egészségügyi és egyházi személyek) részére kiadásra kerülő – személyazonossági igazolvány;

d) okmányellátásban részesülő személy: a honvédelmi adatkezelésekről szóló 2022. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti személyi állomány, a honvédelemért felelős miniszter által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény állománya, a honvéd altisztjelölt, a nyugállományú katona és a honvédségi nyugdíjas.

2. Az azonosító okmányok kiadása

3. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

a) a hivatásos és a szerződéses állomány, az önkéntes tartalékos katonák, valamint a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altisztjelöltek részére szolgálati igazolványt,

b) a kormányzati szolgálati jogviszonyban – ide nem értve a szakmai felsővezetőt – vagy politikai szolgálati jogviszonyban – ide nem értve a politikai felsővezetőt – foglalkoztatottak részére kormánytisztviselői igazolványt, a közalkalmazotti és a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak részére közalkalmazotti igazolványt, illetve honvédelmi alkalmazotti igazolványt,

c) a nyugállományú katonák részére katonai nyugdíjas igazolványt, a honvédségi nyugdíjasok részére honvédségi nyugdíjas igazolványt

ad ki.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

a) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. fejezet 1. pont 1.27. alpontja alapján a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) és a Honvédség kijelölt szervezetei által folytatott hatósági, szakhatósági, ellenőri és felügyeleti jogkör gyakorlására kijelölt állománya részére hatósági és ellenőri igazolványt,

b) a katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány részére katonai rendész igazolványt,

c) a Magyarország területén működtetett katonai futárszolgálatra kijelölt állomány részére belföldi katonai futár igazolványt

ad ki.

(3) A Magyarország területén kívüli vagy nemzetközi szerződés alapján szolgálatteljesítésre (a továbbiakban: külszolgálat) tervezett állományt személyi igazolójeggyel kell ellátni.

(4) A külszolgálatra tervezett egészségügyi és egyházi személyek részére személyazonossági igazolványt kell kiadni.

(5) A HM-be rendvédelmi szervtől kormánytisztviselői jogviszonyba vezényelt személy részére kormánytisztviselői igazolványt kell kiadni.

4. § A 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolvány első alkalommal az állományba vétel napját követően, a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti okmány a nyugdíjas igazolványra való jogosultság elérését követően, a 3. § (2) bekezdése szerinti igazolvány első alkalommal a 3. § (2) bekezdésében meghatározott beosztásba helyezés napját követően kerül kiadásra.

3. A szolgálati és munkáltatói igazolványok

5. § (1) A szolgálati és a munkáltatói igazolvány

a) az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált műanyag kártya,

b) színe a hivatásos katonák esetében zöldesbarna, a szerződéses katonák esetében kék, az önkéntes műveleti, önkéntes területvédelmi tartalékos katonák esetében egymástól eltérő árnyalatú lila, önkéntes védelmi tartalékos katonák esetében barna, a honvéd tisztjelöltek esetében narancsos-barna, a honvéd altisztjelöltek esetében zöld, a kormánytisztviselők esetében szürke, a közalkalmazottak esetében sárga, a honvédelmi alkalmazottak esetében világosszürke,

c) előlapja tartalmazza a Haktv. 102. § (2) bekezdés a)–c), f) és g) pontja szerinti adatokat – az érvényességi idő és a Haktv. 27. melléklet 5. és 8. pontja szerinti adatok kivételével –,

d) hátlapja tartalmazza a Haktv. 102. § (2) bekezdés c) pontjának második fordulata szerinti érvényességi időt, a Haktv. 102. § (2) bekezdés d), e) és h) pontja, továbbá a Haktv. 27. melléklet 5. és 8. pontja szerinti adatokat.

(2) A szolgálati és munkáltatói igazolványok megfelelnek a Genfi Egyezményben foglalt előírásoknak.

(3) A szolgálati és munkáltatói igazolványok nem jogosítanak fel a honvédelmi szervezetek objektumaiba történő belépésre, nem helyettesítik a belépési engedélyeket.

4. Nyugdíjas igazolvány

6. § (1) A katonai nyugdíjas igazolvány

a) az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált műanyag kártya,

b) színe barna,

c) előlapja tartalmazza a Haktv. 103. § (2) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti adatokat – az érvényességi idő és a Haktv. 27. melléklet 5., 8. és 9. pontja szerinti adatok kivételével –,

d) hátlapja tartalmazza a Haktv. 103. § (2) bekezdés b) pontjának második fordulata szerinti érvényességi időt, a Haktv. 103. § (2) bekezdés c) és d) pontja, továbbá a Haktv. 27. melléklet 5., 8. és 9. pontja szerinti adatokat.

(2) A honvédségi nyugdíjas igazolvány

a) az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált műanyag kártya,

b) színe szürke,

c) előlapja tartalmazza a Haktv. 104. § (2) bekezdés a), b) és e)–g) pontja szerinti adatokat – az érvényességi idő és a Haktv. 27. melléklet 5. és 8. pontja szerinti adatok kivételével –,

d) hátlapja tartalmazza a Haktv. 104. § (2) bekezdés b) pontjának második fordulata szerinti érvényességi időt, a Haktv. 104. § (2) bekezdés c) és d) pontja, továbbá a Haktv. 27. melléklet 5. és 8. pontja szerinti adatokat.

(3) A nyugdíjas igazolvány a honvédelmi szervezetek objektumaiba történő belépésre nem jogosít fel, a belépési engedélyeket nem helyettesíti.

5. Hatósági és ellenőri igazolvány

7. § (1) A hatósági és ellenőri igazolvány

a) az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, melegen laminált műanyag kártya,

b) színe sötét narancssárga,

c) előlapja tartalmazza a Haktv. 105. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat – a saját kezű aláírás kivételével –, valamint a Haktv. 105. § (2) bekezdés c), f), g), i) és j) pontja szerinti adatokat,

d) hátlapja tartalmazza a Haktv. 105. § (2) bekezdés d), e) és h) pontja szerinti adatokat, továbbá a Haktv. 27. melléklet 8. pontja szerinti adatot.

(2) Az igazolványt a hatósági, szakhatósági, ellenőri és felügyeleti tevékenységet gyakorló személy köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani.

(3) Az igazolványt a kirendelő hatóság, az ügyfél, továbbá a hatósági, szakhatósági, felügyeleti és ellenőri vizsgálat tűrésére kötelezett vagy a hatósági, szakhatósági, felügyeleti és ellenőri vizsgálattal érintett személy kérésére fel kell mutatni.

6. Katonai rendész igazolvány

8. § (1) A katonai rendész igazolvány

a) az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, fekvő formátumú, többrétegű, melegen laminált műanyag kártya,

b) színe barna,

c) előlapja tartalmazza a Haktv. 106. § (2) bekezdés a)–c), f) és g) pontja szerinti adatokat – az érvényességi idő és a Haktv. 27. melléklet 5., 6. és 8. pontja szerinti adatok kivételével –,

d) hátlapja tartalmazza a Haktv. 106. § (2) bekezdés c) pontjának második fordulata szerinti érvényességi időt, a Haktv. 106. § (2) bekezdés d), e) és h) pontja szerinti adatokat, továbbá a Haktv. 27. melléklet 5., 6. és 8. pontja szerinti adatokat.

(2) Az igazolványt a katonai rendész állomány tagja köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani.

7. Belföldi katonai futár igazolvány

9. § (1) A belföldi katonai futár igazolvány

a) az ISO 7810 szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, fekvő formátumú, többrétegű, melegen laminált műanyag kártya,

b) színe világoskék,

c) előlapja tartalmazza a Haktv. 108. § (2) bekezdés a)–c), f) és g) pontja szerinti adatokat – az érvényességi idő, a Haktv. 27. melléklet 5. és 6. pontjának első fordulata szerinti jogviszony megnevezése és a Haktv. 27. melléklet 8. pontja szerinti adatok kivételével –,

d) hátlapja tartalmazza a Haktv. 108. § (2) bekezdés c) pontjának második fordulata szerinti érvényességi időt, a Haktv. 108. § (2) bekezdés d), e) és h) pontja szerinti adatokat, továbbá a Haktv. 27. melléklet 5. és 8. pontja szerinti adatokat, valamint a Haktv. 27. melléklet 6. pontjának első fordulata szerinti jogviszonyra vonatkozó adatot.

(2) Az igazolványt a belföldi katonai futár állomány tagja köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani.

8. Külszolgálati okmányok

10. § A személyi igazolójegy

a) 36 mm × 26 mm méretű, átlója mentén kettéosztott, sarokgömbölyített, rozsdamentes acéllap,

b) előlapja tartalmazza a Haktv. 109. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat – a személyi igazolójegy birtokosa nevének kivételével –, valamint a Haktv. 109. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatot,

c) hátlapja tartalmazza a Haktv. 109. § (2) bekezdés a) pontjának első fordulata szerinti személyi igazolójegy birtokosa nevét.

11. § Az egészségügyi és egyházi személyek részére kiadásra kerülő személyazonossági igazolvány

a) előlapja tartalmazza a Haktv. 107. § (2) bekezdés a)–d), f), g) és i) pontjában meghatározott adatokat,

b) hátlapja tartalmazza a Haktv. 107. § (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat.

9. Azonosító okmányok kezelésével, valamint kiadásával kapcsolatos szabályok

12. § A 3. § (1) bekezdésében meghatározott igazolványokat a következő esetekben kell igényelni:

a) első ellátás,

b) az azon lévő adat megváltozott,

c) névváltozás,

d) rendfokozat változása,

e) jogviszony változása,

f) arckép vagy aláírás változása,

g) igazolvány elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, megsemmisülése,

h) igazolvány érvényességi idejének lejárta,

i) ha az igazolvány gyártáshibás.

13. § (1) Az azonosító okmányok – a 17. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – a rajtuk feltüntetett időpontig vagy azok visszavonásáig érvényesek.

(2) Az azonosító okmányt be kell vonni a használatra való jogosultság megszűnésekor, a foglalkoztatási vagy egyéb jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor, továbbá, ha az elveszett vagy eltulajdonított igazolvány előkerült, valamint abban az esetben, ha az azonosító okmány (3) bekezdés szerinti cseréje válik szükségessé.

(3) Az azonosító okmányt ki kell cserélni, ha az azon feltüntetett adatokban változás következett be, továbbá ha megrongálódott, vagy érvényességi ideje lejárt.

(4) A hatósági és ellenőri igazolványt, a katonai rendész igazolványt és a belföldi katonai futár igazolványt be kell vonni, ha a hatósági, szakhatósági és ellenőri, felügyeleti, katonai rendész, belföldi katonai futár jogkört gyakorló személy e tevékenységre jogosító engedélye lejárt, tevékenységét befejezte, vagy ha más beosztásba került áthelyezésre.

(5) Az okmányellátásban részesülő személy köteles az azonosító okmány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és az azonosító okmányon feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét bejelenteni az állományilletékes parancsnok, illetve a személyügyi szerv részére. Nyugállományú katonák és a honvédségi nyugdíjasok esetében az azonosító okmány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és az azonosító okmányon feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervnél van lehetőség bejelenteni. Ezzel egyidejűleg a személyügyi szerv vagy a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv kezdeményezi az új okmány kiállítását.

(6) Az azonosító okmányok érvényességi idejének lejártát a honvédelmi szervezet személyügyi szerve, a nyugdíjas igazolvány esetén a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv kíséri figyelemmel a Haktv. 102. § (6) bekezdése, 103. § (7) bekezdése, 104. § (7) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, 106. § (6) bekezdése, 107. § (7) bekezdése, 108. § (6) bekezdése és 109. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján.

(7) A honvédelmi igazolvány eltulajdonítása, elvesztése, megsemmisülése esetén a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének okmányellátásért felelős szervezeti eleme (a továbbiakban: Okmánykezelő Iroda) gondoskodik az igazolvány érvénytelenítéséről.

(8) Az okmányellátásban részesülő személy halála esetén az érintett személy azonosító okmányának leadása érdekében a személyügyi szerv vagy a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv intézkedik.

(9) Az okmányellátásban részesülő személy által leadott érvénytelenné vált azonosító okmányt vissza kell juttatni a kiállító szervezetnek.

(10) A külszolgálati okmányokat a külszolgálat befejezését követően 30 napon belül be kell vonni.

(11) A bevonásra került azonosító okmányokat a szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

14. § Az Okmánykezelő Iroda

a) ellátja az azonosító okmányok beszerzésével és előállításával, nyilvántartásával, kiadásával, érvénytelenítésével, valamint a leadott, bevont okmányok megsemmisítésével kapcsolatos központi feladatokat,

b) gondoskodik az azonosító okmányokkal történő ellátás, valamint azok cseréjének megszervezéséről és végrehajtásáról,

c) biztosítja a honvédelmi szervezetek és a honvédelemért felelős miniszter által az állam nevében alapított, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény igényei alapján az azonosító okmányokkal történő ellátás folyamatosságát,

d) a rendelkezésre álló adatok alapján ellenőrzi az azonosító okmányon feltüntetésre kerülő adatok valódiságát és a megnevezett személyek jogosultságát,

e) ellátja az azonosító okmányok kiadásának, kezelésének szakmai felügyeletét,

f) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Haktv. és a szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően vezeti az azonosító okmányok nyilvántartását.

15. § (1) Az azonosító okmányok helyi kezeléséért, nyilvántartásáért az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szerve, valamint a külszolgálatra tervezett állomány esetében a honvédelmi szervezet kijelölt személyügyi szerve (a továbbiakban együtt: személyügyi szerv) a felelős.

(2) A személyügyi szerv

a) gondoskodik az azonosító okmányok elkészítéséhez szükséges adatok felvételéről és az Okmánykezelő Irodához történő megküldéséről,

b) az adatok hitelességét igazoló közokirat, okirat, írásos határozat alapján igényli az azonosító okmányokat az Okmánykezelő Irodától,

c) átadja az arra jogosult személyeknek az azonosító okmányokat, úgy, hogy az átadás ténye a jogviszony fennállása alatt az átadást követő 5 évig visszamenőleg igazolható legyen, és azokról a Haktv. 102. § (6) bekezdése, 103. § (7) bekezdése, 104. § (7) bekezdése, 105. § (5) bekezdése, 106. § (6) bekezdése, 107. § (7) bekezdése, 108. § (6) bekezdése és 109. § (5) bekezdése szerint nyilvántartást vezet a szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírásoknak megfelelően,

d) az azonosító okmány kiadásakor tájékoztatja a birtokost a megőrzéssel és a kezeléssel kapcsolatos szabályokról, valamint a bejelentési, visszaszolgáltatási és térítési kötelezettségről,

e) bevonja az érvénytelen, megrongálódott azonosító okmányokat, továbbá az elhalálozott személy azonosító okmányát, valamint azon személyek azonosító okmányát, akiknek méltatlanság okán megszűnt a használatra való jogosultságuk, és megsemmisítésre megküldi azokat az Okmánykezelő Iroda részére,

f) a honvédelmi igazolvány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről, valamint az elveszett, eltulajdonított honvédelmi igazolvány megtalálásáról jegyzőkönyvet készít,

g) a külszolgálati okmányokat a külszolgálat befejezését követően elhelyezi az érintett személy személyi anyaggyűjtőjében.

(3) Ha az okmányellátásban részesülő személyt a beosztásából, állásából felfüggesztették, az azonosító okmányait be kell vonni. Ha az eljárás nem jár a jogviszony megszüntetésével, a felfüggesztés megszüntetéséről való tudomásszerzést követő első munkanapon a személyügyi szerv gondoskodik a visszavont okmányok érintett részére történő visszaadásáról, illetve ha a visszavonás ideje alatt bekövetkezett ok miatt az azonosító okmány cseréje válik szükségessé, gondoskodik annak cseréjéről.

(4) A lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szerv

a) az adatok hitelességét igazoló közokirat, okirat, írásos határozat alapján igényli a nyugdíjas igazolványok kiállítását, cseréjét, valamint pótlását az Okmánykezelő Irodától,

b) az arra jogosult személyeknek aláírás ellenében átadja a nyugdíjas igazolványokat, és azokról a szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírásoknak, valamint a Haktv. 103. § (7) bekezdésének és a Haktv. 104. § (7) bekezdésének megfelelően nyilvántartást vezet, úgy, hogy az okmányok az érintett részére történő átadása visszamenőleg igazolható legyen,

c) a nyugdíjas igazolvány kiadásakor tájékoztatja az igazolvány birtokosát az igazolvány megőrzésével és kezelésével kapcsolatos előírásokról, illetve a bejelentési, visszaszolgáltatási és térítési kötelezettségről,

d) a nyugdíjas igazolványok elvesztéséről, eltulajdonításáról, megrongálódásáról és megsemmisüléséről, valamint az elveszett, eltulajdonított igazolványok előtalálásáról jegyzőkönyvet készít,

e) bevonja az érvénytelen vagy megrongálódott nyugdíjas igazolványokat, az elhalálozott személy nyugdíjas igazolványát, valamint azon személyek nyugdíjas igazolványát, akiknek méltatlanság okán megszűnt a használatra való jogosultságuk, és megsemmisítésre megküldi azokat az Okmánykezelő Iroda részére.

16. § (1) Az okmányellátásban részesülő személy a részére kiadott azonosító okmányt köteles magánál tartani.

(2) Az okmányellátásban részesülő személy jogviszonyának vagy jogosultságának igazolása céljából a honvédelmi igazolványát köteles felszólításra az annak megismerésére jogosult személy részére felmutatni.

(3) A hatósági és ellenőri tevékenységek végzésére, a katonai rendészeti feladatra és a belföldi katonai futárszolgálatra kijelölt állomány ez irányú jogosultságainak igazolása céljából a jogosultságot igazoló igazolványát köteles magánál tartani és felszólításra az annak megismerésére jogosult személy részére felmutatni.

(4) A nyugállományú katona és a honvédségi nyugdíjas a jogállásához kapcsolódó jogosultságok igénybevétele, valamint egyenruha-viselés esetén a nyugdíjas igazolványát személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványával együtt köteles magánál tartani, és felszólításra az annak megismerésére jogosult személy részére felmutatni.

(5) Az azonosító okmány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

(6) Az okmányellátásban részesülő személy a részére kiadott honvédelmi igazolványon feltüntetett érvényességi idő lejártáról köteles tájékoztatni az állományilletékes személyügyi szervet, a nyugállományú katona és a honvédségi nyugdíjas a lakóhelye szerinti illetékes katonai igazgatási szervet.

17. § (1) Érvénytelen az azonosító okmány, ha

a) a jogviszony megszűnt vagy megváltozott, kivéve, ha a honvédelmi alkalmazott áthelyezésére kerül sor, és a jogviszonya nem változik,

b) megrongálódott, azt meghamisították, illetve az azon lévő adat megváltozott,

c) az Okmánykezelő Iroda visszavonta,

d) az érvényességi ideje lejárt,

e) a használatára jogosult meghalt,

f) elvesztését, megsemmisülését vagy eltulajdonítását bejelentették, valamint ha azt a hatóság bevonta vagy büntetőeljárásban tárgyi bizonyítási eszközként lefoglalta, vagy

g) megszűnt a használatára való jogosultság.

(2) Az azonosító okmányokat a személyügyi szerv, valamint az illetékes katonai igazgatási szerv bevonja

a) az érintett utolsó jogviszonyban vagy munkában töltött napján,

b) okmánycsere esetén az új azonosító okmány egyidejű kiadásával vagy

c) az azonosító okmány érvénytelenségét eredményező, az (1) bekezdésben meghatározott esetekben.

10. Okmánykezelésre, nyilvántartásra vonatkozó előírások

18. § Az Okmánykezelő Iroda

a) a biztonsági okmányokra vonatkozó előírások betartásával gondoskodik a visszaküldött azonosító okmányok megsemmisítéséről,

b) gondoskodik az okmányok hatálytalanításáról, a megküldött jegyzék alapján az igazolványok egyedi azonosítóját tartalmazó közleménynek a Honvédelmi Közlönyben és a HM hivatalos honlapján történő közzétételéről.

11. Külszolgálati okmányokkal történő ellátás

19. § (1) A külszolgálatra tervezett állományt az alábbi azonosító okmányokkal kell ellátni:

a) a Genfi Egyezmény előírásainak megfelelő, „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot tartalmazó, a szolgálatteljesítés teljes időtartama alatt érvényes szolgálati és munkáltatói igazolvány,

b) az azonosítás biztosítására szolgáló személyi igazolójegy,

c) a Genfi Egyezmény hatálya alá tartozó – egészségügyi és egyházi személyek részére kiadásra kerülő – személyazonossági igazolvány.

(2) Az Okmánykezelő Iroda személyazonossági igazolványt kizárólag az egészségügyi és egyházi személyek részére állít ki.

(3) A külszolgálatra tervezett állomány részére a (2) bekezdésben foglalt személyek kivételével csak személyi igazolójegyet kell igényelni és kiállítani.

(4) Személyi igazolójegyet, valamint személyazonossági igazolványt a külszolgálatra tervezett állomány tagja részére akkor kell igényelni, ha ezen okmányokkal a személy nem rendelkezik, vagy az azokon szereplő adat megváltozott.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott azonosító okmányokat az állomány tagja köteles magánál tartani.

20. § (1) A külszolgálatra tervezett állomány személyi igazolójegyeinek és személyazonossági igazolványainak igényléséért, valamint a megigényelt személyi igazolójegyek és személyazonossági igazolványok szolgálatteljesítés befejezését követő elszámolásáért, elszámoltatásáért a személyügyi szerv a felelős.

(2) Az Okmánykezelő Iroda részére megküldött ügyirat és névjegyzék egyben okmányrevízió-, személyi igazolójegy-, valamint az egészségügyi és egyházi személyek esetében személyazonossági igazolvány igénylésnek is minősül.

(3) A személyügyi szerv a tervezett állományban bekövetkezett személyi változásokról az Okmánykezelő Irodát írásban tájékoztatja a változások pontos megjelölésével.

(4) A szolgálat teljesítése alatt az azonosító okmányon feltüntetett adatokban bekövetkező adatváltozás, továbbá megrongálódás, elvesztés vagy megsemmisülés esetén új azonosító okmányt kell igényelni az Okmánykezelő Irodától.

(5) Az Okmánykezelő Iroda a megküldött adatok alapján elvégzi a szolgálatra tervezett állomány okmányrevízióját, ezt követően írásban tájékoztatja az igénylő személyügyi szervet a szükséges adatpontosításról vagy honvédelmi igazolvány igénylésről.

21. § (1) Az állományilletékes honvédelmi szervezet személyügyi szerve

a) a Haktv. 109. § (5) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően nyilvántartást vezet az állományába tartozó személyek részére kiadott személyi igazolójegyekről,

b) bevonja az érvénytelen, megrongálódott személyi igazolójegyeket, személyazonossági igazolványokat.

(2) A személyi igazolójegyek és személyazonossági igazolványok kezelésére vonatkozóan a 16. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

12. Hadiállapot időszakában a honvédek személyi igazolójeggyel és személyazonossági igazolvánnyal történő ellátása

22. § A 2. § c) pont cb) alpontja, a Hvt. 70. § (1) bekezdése, továbbá a Haktv. 109. § (1) bekezdése alapján a hadiállapot időszakában a honvédeket honvédségi szolgálati igazolvánnyal és személyi igazolójeggyel, valamint az egészségügyi és egyházi személyeket a Genfi Egyezménynek megfelelő személyazonosító igazolvánnyal és személyi igazolójeggyel kell ellátni.

13. Okmánykezelő Iroda felügyeleti tevékenysége

23. § Az Okmánykezelő Iroda

a) az adatok valódiságának és a megnevezett személyek jogosultságának megállapítása céljából felszólíthatja a személyügyi szervet, illetve a lakóhely szerint illetékes katonai igazgatási szervet az adatok hitelességét igazoló okirat vagy más irat megküldésére,

b) dönt az azonosító okmányok kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint az okmányok visszavonásáról,

c) ellátja az azonosító okmányok kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos tevékenységet, szakmai felügyeletet.

14. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére