• Tartalom

2023. évi LI. törvény

2023. évi LI. törvény

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról1

2023.06.28.

1. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdés p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állami feladatok:)

„p) a vízkészletek mennyiségi és minőségi számbavétele, a vízkészletvédelmi országtérkép elkészítése és felülvizsgálata,”

2. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben felsorolt feladatok közül]

„a) a Kormány az a), az f) és az m) pontban, valamint a (2a) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az i) pontban;”

[meghatározott feladatokat látja el.]

(2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az (1) bekezdés i) pontja szerinti adatgyűjtés magában foglalja a népszámlálás és mikrocenzus útján történő – különösen a 28/A. § (1c) és (1d) pontja szerinti háztartási kutakra vonatkozó – adatgyűjtést is, amelynek elrendeléséről és végrehajtásáról az Országgyűlés, valamint a Központi Statisztikai Hivatal gondoskodik.”

3. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A vízkészlet fenntartása és a jövő nemzedékek számára történő megőrzése érdekében a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter és a vízgazdálkodásért felelős miniszter együttes feladata az ország területének vízkészletvédelmi szempontból történő vizsgálata tudományos és monitoringmódszerekkel, valamint e vizsgálat eredményeként a vízkészletvédelmi országtérkép elkészítése. A vízkészletvédelmi országtérkép meghatározza

a) a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos területeket és

b) a vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentes területeket.

(2) A vízkészletvédelmi országtérképet az országos vízügyi igazgatási szerv készíti el, és legalább vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési ciklusonként, illetve rendkívüli környezeti körülmények esetén szükség szerint tudományos és monitoringmódszerekkel felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat eredménye alapján az (1) bekezdés szerinti besorolás megváltoztatása szükséges, az országos vízügyi igazgatási szerv új vízkészletvédelmi országtérképet készít.

(3) Az országos vízügyi igazgatási szerv a vízkészletvédelmi országtérképet, továbbá az annak elkészítése során alkalmazott tudományos és monitoringmódszerek összefoglalóját a Hivatalos Értesítőben, valamint a vízügyi hatóság központi szervének honlapján történő közzététel érdekében a vízgazdálkodásért felelős miniszternek továbbítja. A vízgazdálkodásért felelős miniszter a vízügyi hatóság központi szerve útján intézkedik a vízkészletvédelmi országtérkép, valamint az annak elkészítése során alkalmazott tudományos és monitoringmódszerek összefoglalójának közzétételéről.”

4. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken a mezőgazdasági célú, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni az öntözési igazgatási szerv részére. A bejelentett vagy vízjogi engedély alapján működő mezőgazdasági célú kút a víz mennyiségének mérését biztosító digitális kútvízmérő alkalmazásával üzemeltethető. A mezőgazdasági célú kút kizárólag a létesítő, üzemeltető művelése alatt álló földterületek haszonnövény-termesztési célú öntözését és haszonállat-állománya ellátását szolgálhatja.”

(2) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a a következő (1c)–(1f) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút (a továbbiakban: háztartási kút) létesítését, üzemeltetését és megszüntetését – az (1d) bekezdésben foglalt kivétellel – előzetesen be kell jelenteni a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére.

(1d) Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken a háztartási kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez.

(1e) Az (1c) és (1d) bekezdés szerinti háztartási kút tekintetében a vízügyi hatóság ellenőrzést kizárólag hivatalból végez.

(1f) A vízügyi hatóságot terheli a bizonyítási kötelezettség annak megállapítása kapcsán, hogy az (1c) és (1d) bekezdés alapján bejelentés vagy vízjogi engedély nélkül létesített háztartási kút az (1c) és (1d) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg.”

5. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltetett felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi vagy ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást e törvény rendelkezései alapján nem kell lefolytatni.”

6. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a a következő (7g) bekezdéssel egészül ki:

„(7g) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a vízkészletvédelmi országtérkép, valamint a kockázati besorolás elkészítésének és felülvizsgálatának szakmai és eljárási szabályait.”

7. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„45/N. § (1) A 2024. január 1. előtt létesített, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági célú kút fennmaradásához nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés.

(2) Mentesül a 29. § (4) bekezdése szerinti vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az (1) bekezdés szerinti mezőgazdasági célú kút üzemeltetője.

(3) A mezőgazdasági célú kút üzemeltetője felelős azért, hogy a felszín alatti vizet – az e törvényben foglaltak figyelembevételével – csak olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás mennyiségi egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon, és teljesüljenek a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések elérését biztosító követelmények. A vízügyi hatóság e kötelezettség betartását a felszín alatti vizek vagyonkezelőjének bevonásával ellenőrizheti. Ha a mezőgazdasági célú kút üzemeltetőjének vízhasználata veszélyezteti más engedélyezett vízhasználatok biztosítását vagy károsítja a felszín alatti vízkészleteket, a veszélyeztetés, károsítás megszüntetése érdekében a vízügyi hatóság hivatalból, vagy a felszín alatti vizek vagyonkezelőjének kezdeményezésére a mezőgazdasági célú kút üzemeltetőjét megelőző és kárelhárító intézkedésekre kötelezi.”

8. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a következő 45/O. §-sal egészül ki:

„45/O. § (1) Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a 2024. január 1. előtt

a) a létesítésekor hatályos jogszabály előírása ellenére engedély nélkül vagy

b) engedélytől eltérően

létesített háztartási kútra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti háztartási kút esetében a 29. § (7) bekezdés szerinti vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást nem kell lefolytatni.

(3) Mentesül a 29. § (4) bekezdése szerinti vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az (1) bekezdés szerinti háztartási kút üzemeltetője.”

9. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a következő 45/P. §-sal egészül ki:

„45/P. § E törvénynek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvénnyel (a továbbiakban: Vgtv.mód4.) módosított 29. § (7) bekezdését a Vgtv.mód4. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

10. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény X. Fejezete a következő 46. §-sal egészül ki:

„46. § A vízkészletvédelmi országtérképet, valamint az annak elkészítése során alkalmazott tudományos és monitoringmódszerek összefoglalóját első alkalommal 2023. augusztus 31-ig kell közzétenni.”

11. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 4. §, a 7. §, a 8. §, a 11. § és az 1. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2023. évi LI. törvényhez

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. melléklete a következő 36. ponttal egészül ki:

„36. háztartási vízigény: évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű vízhasználat, amelynek célja természetes személyek

a) ivóvízellátásának, vagy

b) személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükségletének

biztosítása, függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől.”
1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. június 23.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére