• Tartalom

7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet

7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet

a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről1

2023.09.01.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a szakképző intézményben a 2023/2024. tanévben szervezett szakképzés időbeli ütemezésének rendjére.

(2) A köznevelésért felelős miniszter által a 2023/2024. tanév köznevelési intézményekben alkalmazandó rendjére vonatkozóan kiadott miniszteri rendeletet kell alkalmazni

a) a szakképző intézménybe általános vagy rendkívüli felvételi eljárás keretében történő felvétel és beiratkozás,

b) a szakképző intézmény tizedik évfolyamán a tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődése, továbbá a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése, valamint

c) az érettségi vizsga

időbeli ütemezésének rendjére.

(3) A többcélú szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladat tekintetében a köznevelésért felelős miniszter által a 2023/2024. tanév köznevelési intézményekben alkalmazandó rendjére vonatkozóan kiadott miniszteri rendeletet az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A tanítási év

a) első tanítási napja 2023. szeptember 1. (péntek),

b) utolsó tanítási napja 2024. június 14. (péntek), az utolsó évfolyamon 2024. május 3. (péntek).

(2) A tanítási évben a tanítási napok száma 179.

(3) A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának napja 2024. május 6.

(4) A technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 125. § (4) bekezdése alapján a korábbi vizsgarendszer szerinti érettségi vizsgát választók számára a képzés ágazatának megfelelő ágazati, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgy vizsgájára való felkészítés 2024. május 3-áig (péntek) tart.

(5) A (4) bekezdés szerinti tantárgyak év végi osztályzatát a tanuló törzslapjába 2024. május 3-áig be kell jegyezni.

3. § A tanítási év első féléve 2024. január 19-éig tart. A tanuló félévi értesítőjét 2024. január 26-áig kell közölni.

4. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – az oktatói testület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – az oktatói testület véleményének kikérésével – a diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

5. § (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).

(2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 2. (kedd).

(3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 3. (szerda).

(4) Az igazgató az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is elrendelhet szünetet, valamint a szünet kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 110. §-ának megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő szakképző intézmény igazgatója az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időponttól eltérhet, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint szünetet rendelhet el, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti szünet munkanapjain a szakképző intézmény – szükség esetén – gondoskodik a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több szakképző intézmény közösen is gondoskodhat.

6. § A szakmai vizsgaidőszak első napja:

a) az október–novemberi vizsgaidőszak esetén 2023. október 2. (hétfő),

b) a február–márciusi vizsgaidőszak esetén 2024. február 5. (hétfő),

c) a május–júniusi vizsgaidőszak esetén 2024. május 6. (hétfő).

7. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

8. § Ez a rendelet 2024. augusztus 31-én hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. §-a alapján hatályát vesztette 2024. augusztus 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére