• Tartalom

2023. évi LXXIV. törvény

2023. évi LXXIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról1

2023.12.05.

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről szóló 2021. évi CXXVII. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetési főösszegeinek teljesülése

1. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2022. évi költségvetése végrehajtását 53 996,1 millió Ft, azaz ötvenhárommilliárd-kilencszázkilencvenhatmillió-egyszázezer forint költségvetési kiadással és 58 506,3 millió Ft, azaz ötvennyolcmilliárd-ötszázhatmillió-háromszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A Hatóság 2022. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

2. A Hatóság kiadásainak részletezése

2. § (1) A személyi juttatások összege 11 189,9 millió Ft, azaz tizenegymilliárd-egyszáznyolcvankilencmillió-kilencszázezer forint.

(2) A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak összege 1 618,5 millió Ft, azaz egymilliárd-hatszáztizennyolcmillió-ötszázezer forint.

(3) A dologi kiadások összege 17 695,4 millió Ft, azaz tizenhétmilliárd-hatszázkilencvenötmillió-négyszázezer forint.

(4) Az egyéb működési célú kiadások összege 10 324,1 millió Ft, azaz tízmilliárd-háromszázhuszonnégymillió-egyszázezer forint.

(5) A beruházások összege 13 163,9 millió Ft, azaz tizenhárommilliárd-egyszázhatvanhárommillió-kilencszázezer forint.

(6) A felújítások összege 4,3 millió Ft, azaz négymillió-háromszázezer forint.

3. A Hatóság bevételeinek részletezése

3. § (1) A működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 12 564,0 millió Ft, azaz tizenkettőmilliárd-ötszázhatvannégymillió forint.

(2) A közhatalmi bevételek összege 36 653,5 millió Ft, azaz harminchatmilliárd-hatszázötvenhárommillió-ötszázezer forint.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díjak bevétele 295,2 millió Ft, azaz kettőszázkilencvenötmillió-kettőszázezer forint.

(4) A frekvenciadíjakból származó bevétel összege 30 881,5 millió Ft, azaz harmincmilliárd-nyolcszáznyolcvanegymillió-ötszázezer forint.

(5) Az azonosítók díjának bevétele 2 635,8 millió Ft, azaz kettőmilliárd-hatszázharmincötmillió-nyolcszázezer forint.

(6) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj bevétel összege 2 559,4 millió Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázötvenkilencmillió-négyszázezer forint.

(7) Az üzemeltetési díjból befolyt bevétel összege 6,7 millió Ft, azaz hatmillió-hétszázezer forint.

(8) Az egyéb bírságból befolyt bevétel összege 274,5 millió Ft, azaz kettőszázhetvennégymillió-ötszázezer forint.

(9) A késedelmi pótlék bevétele 0,4 millió Ft, azaz négyszázezer forint.

(10) A működési bevételek összege 9 189,9 millió Ft, azaz kilencmilliárd-egyszáznyolcvankilencmillió-kilencszázezer forint.

(11) A felhalmozási bevételek összege 97,2 millió Ft, azaz kilencvenhétmillió-kettőszázezer forint.

(12) A felhalmozási célú átvett pénzeszközökből befolyt bevétel 1,7 millió Ft, azaz egymillió-hétszázezer forint.

(13) A finanszírozási bevételek összege 43 882,5 millió Ft, azaz negyvenhárommilliárd-nyolcszáznyolcvankettőmillió-ötszázezer forint.

4. A Hatóság pénzmaradványának elfogadása

4. § (1) A Hatóság tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 48 392,7 millió Ft, azaz negyvennyolcmilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió-hétszázezer forint.

(2) A korábbi években keletkezett, az Országgyűlés által jóváhagyott, fel nem használt tartalékok összege 31 570,7 millió Ft, azaz harmincegymilliárd-ötszázhetvenmillió-hétszázezer forint.

(3) Az Országgyűlés a Hatóság 2022. évi költségvetésének pénzmaradványát 16 822,0 millió Ft, azaz tizenhatmilliárd-nyolcszázhuszonkettőmillió forint összegben fogadja el. A pénzmaradvány összegéből 670,8 millió Ft, azaz hatszázhetvenmillió-nyolcszázezer forint többletbevételként keletkezett.

(4) A pénzmaradvány összegéből a Hatóság

a) 9 740,7 millió Ft-ot, azaz kilencmilliárd-hétszáznegyvenmillió-hétszázezer forintot az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételéhez kapcsolódó kiadásokra,

b) 6 806,8 millió Ft-ot, azaz hatmilliárd-nyolcszázhatmillió-nyolcszázezer forintot működési tartalék képzésére,

c) 274,5 millió Ft-ot, azaz kettőszázhetvennégymillió-ötszázezer forintot a médiatudatosság és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére

használ fel.

(5) A 2022. évi költségvetési évben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdése szerinti tényleges maradvány nem keletkezett.

5. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2022. évi működési költségvetésének, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa kezelésében lévő, 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatok teljesülése

5. § (1) Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2022. évi költségvetésének végrehajtását 214,2 millió Ft, azaz kettőszáztizennégymillió-kettőszázezer forint költségvetési kiadással és 216,7 millió Ft, azaz kettőszáztizenhatmillió-hétszázezer forint költségvetési bevétellel hagyja jóvá.

(2) A finanszírozási bevételek összege 129,2 millió Ft, azaz egyszázhuszonkilencmillió-kettőszázezer forint.

(3) A Médiatanács tartalékainak és kötelezettségvállalással lekötött maradványainak összege 131,7 millió Ft, azaz egyszázharmincegymillió-hétszázezer forint.

(4) A Médiatanács kezelésében lévő, 2022. évi kiadási előirányzatok teljesítése 55,0 millió Ft, azaz ötvenötmillió forint, a bevételi előirányzatok teljesítése 55,1 millió Ft, azaz ötvenötmillió-egyszázezer forint.

(5) Az (1) és (4) bekezdésben megállapított kiadások és bevételek részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés a Médiatanács működési költségvetésének 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 131,7 millió Ft, azaz egyszázharmincegymillió-hétszázezer forint összegben fogadja el. A Médiatanácsnak szabad maradványa nem keletkezett.

6. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2022. évi költségvetésének végrehajtását, amelyet a 4. melléklet tartalmaz.

(2) Az Országgyűlés az Alap számára a 2022. évre vonatkozóan nyújtott források fel nem használt része terhére képzett, az Mttv. 136. § (3b) bekezdése szerinti közszolgálati tartalékot 1 063,6 millió Ft, azaz egymilliárd-hatvanhárommillió-hatszázezer forint összegben fogadja el. A tartalék a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. elhelyezése érdekében az Alap tulajdonában lévő ingatlanok felújítására használható fel.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 2023. évi LXXIV. törvényhez

1. A Hatóság 2022. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

1

Előirányzat
száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Személyi juttatások

11 240,0

11 826,0

11 189,9

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 940,0

1 990,6

1 618,5

4

3.

Dologi kiadások

16 200,0

28 335,0

17 695,4

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

14 320,0

42 168,7

10 324,1

6

5.

Beruházások

4 100,0

18 064,2

13 163,9

7

6.

Felújítások

0,0

4,3

4,3

8

Költségvetési kiadások összesen

47 800,0

102 388,8

53 996,1

2. A Hatóság 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

1

Előirányzat
száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 564,0

12 564,0

12 564,0

3

2.

Közhatalmi bevételek

36 150,0

36 653,5

36 653,5

4

2.1.

Igazgatási szolgáltatási díjak

252,7

295,2

295,2

5

2.2.

Frekvenciadíjak

30 822,9

30 881,5

30 881,5

6

2.3.

Azonosítók díja

2 550,0

2 635,8

2 635,8

7

2.4.

Felügyeleti díj

2 134,3

2 559,4

2 559,4

8

2.5.

Üzemeltetési díj

6,8

6,7

6,7

9

2.6.

Egyéb bírság bevételei

383,0

274,5

274,5

10

2.7.

Késedelmi pótlék

0,3

0,4

0,4

11

3.

Működési bevételek

9 040,0

9 189,9

9 189,9

12

4.

Felhalmozási bevételek

40,0

97,2

97,2

13

5.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6,0

1,7

1,7

14

Költségvetési bevételek összesen

47 800,0

58 506,3

58 506,3

15

6.

Finanszírozási bevételek

0,0

43 882,5

43 882,5

16

Bevételek összesen

47 800,0

102 388,8

102 388,8

2. melléklet a 2023. évi LXXIV. törvényhez

1. A Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Személyi juttatások

102,0

124,0

124,0

3

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16,0

16,0

16,0

4

3.

Dologi kiadások

549,0

50,2

47,7

5

4.

Egyéb működési célú kiadások

28,0

151,6

22,4

6

5.

Beruházások

0,0

4,1

4,1

7

Költségvetési kiadások összesen

695,0

345,9

214,2

2. A Médiatanács 2022. évi működési költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

195,8

203,7

203,7

3

2.

Közhatalmi bevételek

0,0

4,0

4,0

4

3.

Működési bevételek

499,2

9,0

9,0

5

Költségvetési bevételek összesen

695,0

216,7

216,7

6

4.

Finanszírozási bevételek

0,0

129,2

129,2

7

Bevételek összesen

695,0

345,9

345,9

3. melléklet a 2023. évi LXXIV. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2022. évi kiadási előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 830,0

25,3

25,2

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

6,7

6,7

4

3.

Támogatási pályázati díj

16,5

0,0

0,0

5

4.

Kötbér és bírság

38,0

17,1

17,1

6

5.

Óvadék

10,5

6,0

6,0

7

Kiadások összesen

1 900,0

55,1

55,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2022. évi bevételi előirányzatok teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 830,0

25,3

25,3

3

2.

Frekvenciapályázati díj

5,0

2,3

2,3

4

3.

Támogatási pályázati díj

16,5

0,0

0,0

5

4.

Kötbér és bírság

38,0

17,1

17,1

6

5.

Óvadék

10,5

10,4

10,4

7

Bevételek összesen

1 900,0

55,1

55,1

4. melléklet a 2023. évi LXXIV. törvényhez

1. Az Alap 2022. évi költségvetésének kiadási teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 992,2

2 992,2

2 992,2

3

1.1.

Médiatanács

195,8

195,8

195,8

4

1.2.

Médiatanács hivatali szervezete

2 564,0

2 564,0

2 564,0

5

1.3.

Közszolgálati Közalapítvány

232,4

232,4

232,4

6

2.

Médiatanács Támogatási Program

1 440,0

1 473,3

1 473,3

7

3.

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

1 785,0

1 819,0

1 819,0

8

4.

Az Alap médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

110 733,0

109 664,2

109 664,2

9

4.1.

Személyi juttatások és járulékok

22 214,5

21 935,7

21 935,7

10

4.2.

Dologi kiadások

77 848,5

73 839,6

73 839,6

11

4.3.

Beruházások, felújítások

10 670,0

13 888,9

13 888,9

12

5.

Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása

1 131,4

1 555,6

1 555,6

13

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

342,8

398,8

398,8

14

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

193,3

202,0

202,0

15

8.

A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó

11,5

0,0

0,0

16

9.

Szerzői jogdíj (must carry)

266,1

266,1

266,1

17

10.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása

10 000,0

10 000,0

10 000,0

18

11.

Az Alap kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások

246,0

474,2

474,2

19

12.

Egyéb céltámogatások felhasználása

1 000,0

38,6

38,6

20

13.

Átadott pénzeszközök, támogatások

0,0

32,4

32,4

21

Költségvetési kiadások összesen

130 141,3

128 916,4

128 916,4

22

14.

Költségvetésen kívüli tételek (hiteltörlesztés)

0,0

4 574,8

4 574,8

23

Kiadások összesen

130 141,3

133 491,2

133 491,2

2. Az Alap 2022. évi költségvetésének bevételi teljesítései (adatok millió Ft-ban)

A

B

C

D

1

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

1.

Közszolgálati hozzájárulás

110 686,7

110 686,7

110 686,7

3

2.

Médiaszolgáltatási díj

1 830,0

25,3

25,3

4

3.

Pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

21,5

22,7

22,7

5

4.

Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék

48,5

17,0

17,0

6

5.

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések

10 000,0

10 000,0

10 000,0

7

6.

Egyéb céltámogatások

1 000,0

1 517,0

1 517,0

8

7.

Finanszírozott általános forgalmi adó visszatérítése

0,0

1,6

1,6

9

8.

Visszakövetelt támogatások

0,0

4,1

4,1

10

Költségvetési bevételek összesen

123 586,7

122 274,4

122 274,4

11

9.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

6 554,6

6 671,2

6 671,2

12

10.

Költségvetésen kívüli tételek (hitelfelvétel)

0,0

4 574,8

4 574,8

13

11.

Előző évi közszolgálati tartalék felhasználása

0,0

1 034,4

1 034,4

14

Bevételek összesen

130 141,3

134 554,8

134 554,8

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. november 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. november 27.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére