• Tartalom

8/2023. (VIII. 31.) KIM rendelet

8/2023. (VIII. 31.) KIM rendelet

a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítéséért fizetendő díjakról

2023.09.02.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Díjfizetési kötelezettség

1. § (1) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatáskörébe tartozó, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) 36. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projekt minősítése (a továbbiakban: projektminősítés) vagy b) pontja szerinti projektcsoport minősítése (a továbbiakban: projektcsoport-minősítés) keretében hozott szakértői véleményért a KFItv. 36. § (4) bekezdése alapján a kérelmezőnek az e rendelet szerinti díjat kell fizetnie.

(2) Ha a kérelmező a szakértői véleményben kéri a minősíteni kért projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési arányainak meghatározását (a továbbiakban: arány-meghatározás) is, a projektminősítés díján felül külön díjat kell fizetnie.

(3) Ha a kérelmező a szakértői véleményben kéri annak megállapítását is, hogy a minősíteni kért projektet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti saját tevékenységi körben végzett kutatás-fejlesztési tevékenységként végzi (a továbbiakban: saját tevékenység megállapítása), a projektminősítés díján felül külön díjat kell fizetnie.

2. § (1) A 3. és 4. § szerinti díjak megfizetésének időpontja a Hivatal pénzforgalmi számláján történő jóváírás napja.

(2) A 3. és 4. §-ban meghatározott díjak – az általános forgalmi adó kivételével – a Hivatal bevételét képezik.

2. A projekt- vagy projektcsoport minősítése keretében hozott szakértői vélemény díjai

3. § (1) A projektminősítés keretében hozott szakértői vélemény díja bruttó 83 000 forint.

(2) Az arány-meghatározás díja bruttó 20 000 forint.

(3) A saját tevékenység megállapításának díja bruttó 30 000 forint.

4. § A projektcsoport-minősítés keretében hozott szakértői vélemény díja bruttó 678 000 forint.

3. A díjfizetés módja

5. § A 3. és 4. § szerint fizetendő díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett HU59-10032000-00334820-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell befizetni a kérelmező nevének, adóazonosító jelének vagy adószámának, valamint a befizetés jogcímének feltüntetésével.

4. A díjak kezelése és nyilvántartása

6. § A díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint visszatérítésére – a 7. és 8. §-ban foglalt kivétellel – az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

5. A díjak visszafizetése

7. § Ha a befizető nem azonosítható vagy nem értesíthető, illetve a KFItv. 37. § (3) bekezdése szerinti hiánypótlás eredménytelen, de a visszafizetéshez szükséges adatok a Hivatal rendelkezésére állnak, a Hivatal a befizetett összeget visszafizeti.

8. § (1) A 7. § szerinti esetben a Hivatal a visszafizetendő összeget a visszafizetést megelőzően a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlája terhére benyújtott átutalási megbízások jutalékainak, díjainak összegével csökkenti.

(2) A Hivatal nem téríti vissza azt a befizetést, amelynek összege nem éri el a 300 forintot, vagy amely esetében a visszatérítés költsége eléri vagy meghaladja a visszafizetendő összeget.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. §1

1

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére