• Tartalom

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

2024.01.01.

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §1 E rendelet hatálya az 1. mellékletben meghatározott, az 1. melléklet 2. pontja szerinti, nyolc számjegyből álló azonosító számmal, a körforgásos kóddal (a továbbiakban: KF kód) azonosított, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekre (a továbbiakban: körforgásos termék), a körforgásos termékek hulladékára – ide nem értve a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló miniszteri rendelet és az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló miniszteri rendelet szerinti gyógyszerhulladéknak minősülő, a gyógyszerrel közvetlenül érintkező fogyasztói csomagolást – és az ezekkel kapcsolatos, e rendelet szerinti tevékenységekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1)2 E rendelet alkalmazásában

1. borászati termék: a szőlészetről és borászatról szóló törvény szerinti borászati termék;

2. irodai papír: információ hordozására alkalmas író-, nyomtató- vagy fénymásolópapír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra, továbbá az iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és irattartó mappa;

3.3 reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot – ide nem értve kizárólag a gyártó nevének és elérhetőségeinek feltüntetését – tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 203. § 22. pont c) alpontja által meghatározott egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével az üdvözlő- és más hasonló kártya, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, ideértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik;

4. vámtarifaszám: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2022. január 1-jén hatályos áruosztályozási szabályai alapján megállapított, a tanácsi rendelet I. melléklete szerinti áruazonosító szám.

(2) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat

2. a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: csomagolási kormányrendelet),

3. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: elem és akkumulátor kormányrendelet),

4. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: elektromos berendezések kormányrendelet),

6. az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátorzásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendeletben és

7. az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló 349/2021. (VI. 22.) Korm. rendeletben

8.4 a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben

(a 2–7. pont a továbbiakban együtt: termékárami kormányrendeletek) meghatározottak szerint kell értelmezni.

3. A gyártó kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeinek teljesítése

3. § (1) A körforgásos termék gyártója a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségét a 7. §-ban foglalt esetet kivéve a Ht. 53/A. § (4) bekezdése alapján kijelölt koncessziós társaság útján teljesíti (a továbbiakban: kollektív teljesítés).

(2) A koncessziós társaság a kollektív teljesítés keretében a következő tevékenységeket látja el:

a) a körforgásos termékből képződő hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, előkezelése, kereskedelme és kezelésre történő átadása;

b) az a) pontban meghatározott tevékenységekkel érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása és üzemeltetése;

c) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetéséhez kapcsolódó pénzügyi koordináció és elszámolás;

d) jelentéstételi rendszer működtetése és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére;

e) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása;

f) belső, független auditor által auditált önellenőrzési rendszer működtetése és

g) az a)–f) pont szerinti tevékenységeihez kapcsolódóan a jogszabályokban meghatározott adatok közzétételének biztosítása.

(3) A koncessziós társaság a honlapján, bárki számára hozzáférhető módon tájékoztatja a hulladékbirtokosokat a hulladékképződés megelőzésére irányuló intézkedésekről, az újrahasználati és az újrahasználatra való előkészítést végző központokról, a visszavételi és hulladékgyűjtési rendszerekről és a hulladékelhagyás megelőzéséről.

(4) A koncessziós társaság a nyilvánosság számára a honlapján, bárki számára hozzáférhető módon elérhetővé teszi a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő hulladékgazdálkodási célértékek elérésére vonatkozó információkat, tulajdonosi körét és tagjait, a gyártók által a forgalomba hozott körforgásos termékek mennyisége alapján fizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díjat, valamint a hulladékgazdálkodásban részt vevők kiválasztási eljárását.

4. § (1) A koncessziós társaság Magyarország teljes területén a körforgásos termékek hulladékai tekintetében a hulladékgyűjtő rendszereknek legalább jogszabályban meghatározott mértékű elérhetőségét biztosítja.

(2) A koncessziós társaság kormányrendeletben meghatározottak szerinti gyűjtési tevékenységet végez, és gondoskodik a hulladék hasznosításáról, szükség esetén ártalmatlanításáról.

5. § A koncessziós társaság a Ht.-ban foglalt jogkövetkezmény alkalmazásának alapjául szolgáló cselekmény vagy mulasztás észlelése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóságot haladéktalanul értesíti.

6. §5 A gyártó

a) a 23. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztését megelőzően a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen megadja a koncessziós társaság részére a 3. melléklet 1. pontja szerinti adatokat,

b) a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontjától kezdődően a kiterjesztett gyártói felelősségi díj összegét az e rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően megfizeti a koncessziós társaság részére,

c) jogszabályban meghatározott rendszeres és az országos hulladékgazdálkodási hatóság vagy a koncessziós társaság feladatai ellátásával összefüggésben kért adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

d) a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítése során együttműködik a koncessziós társasággal, és

e) a Ht. szerinti jogszabálysértés észlelése esetén haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóságot.

7. §6 A gyártó az 1. melléklet 1.3. pontja szerinti körforgásos termékek, az 1. melléklet 1.5. pontja szerinti körforgásos termékek, valamint az 1. melléklet 1.4. pontjából az ipari vagy gépjármű elemek és -akkumulátorok tekintetében a körforgásos termékkel kapcsolatos kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit választása szerint kollektív teljesítés helyett egyénileg teljesítheti.

8. § (1) Egyéni teljesítésnek minősül a gyártó által az adott körforgásos termékáramba tartozó termékből keletkezett hulladék

a) saját vagy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának telephelyén való átvétele, illetve

b) a körforgásos termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel közösen, az értékesítés helyén történő átvétele,

valamint hasznosításáról és ártalmatlanításáról való – a (4) bekezdés szerinti – gondoskodás.

(2) Az egyéni teljesítés feltételeinek biztosítása érdekében a gyártó koncesszori alvállalkozói szerződést köt a koncessziós társasággal. A koncessziós társaság egyéni teljesítés esetén a gyártóval a gyártó kezdeményezése alapján legalább az 5. melléklet szerinti adattartalommal köt szerződést. A koncessziós társaság jogosult az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatos, jogszabályon alapuló követelményeket a szerződésben meghatározni.

(3) Egyéni teljesítés esetén a gyártó az általa forgalomba hozott körforgásos termékkel vagy hulladékával kapcsolatos, állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenységét a (2) bekezdés szerinti szerződés alapján végzi.

(4) Egyéni teljesítés esetén a gyártó az e minőségében átvett körforgásos termék hulladékáról a Ht. 31. §-ának és a koncessziós társasággal kötött (2) bekezdés szerinti szerződésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik.

(5) A (2) bekezdés szerinti szerződésben meghatározottak szerint a gyártó az (1) bekezdés alapján átvett hulladékot saját maga is előkezelheti, kezelheti, ha rendelkezik a szükséges hulladékgazdálkodási engedélyekkel. Ebben az esetben ennek költsége a gyártót terheli.

(6) Gyártási selejt vagy hulladék nem vehető figyelembe a (2) bekezdés szerinti szerződésben meghatározott követelményeknek való megfelelés megállapítása során.

(7) Az egyéni teljesítést választó gyártó a (2) bekezdés szerinti szerződésének bármely okból történő megszüntetése vagy megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjától kezdődően a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeket a koncessziós társaság útján kollektív teljesítéssel teljesíti.

9. § (1) Egyéni teljesítés esetén a gyártó e tevékenysége megkezdését és a 23. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztését megelőzően a 8. § (2) bekezdésében és az 5. mellékletben foglaltakra tekintettel – a szerződéskötéshez szükséges valamennyi adat megadásával – a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen kezdeményezi a szerződés megkötését.

(2) Egyéni teljesítés esetén a gyártó bejelentett szerződéskötési igénye alapján a koncessziós társaság az igény beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül megküldi a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen a gyártó által megadott adatok alapján elkészített szerződés tervezetét a gyártó részére. A koncessziós társaság és a gyártó a szerződéstervezet megküldését követő 30 napon belül megköti a szerződést.

10. § (1) A külföldön letelepedett és belföldön körforgásos terméket forgalomba hozó gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit belföldön letelepedett és magyarországi adószámmal rendelkező, írásbeli meghatalmazással kijelölt természetes vagy jogi személy képviselő (a továbbiakban: meghatalmazott képviselő) útján is teljesítheti.

(2) A külföldön letelepedett és belföldön elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként körforgásos terméket forgalomba hozó gyártó az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit meghatalmazott képviselő útján teljesíti.

(3) A meghatalmazott képviselő felel a gyártó e rendelet szerinti kötelezettségeinek teljesítéséért.

11. § (1)7 A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a csomagolószer gyártóját terheli.

(2)8

(3) Ha a társított csomagolás tömegének legalább kilencvenöt százalékát egynemű anyag teszi ki, az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése során a társított csomagolást az egynemű anyag fő alkotó szerinti csomagolás anyagáramnak kell tekinteni.

(4)9 A 20. § (3a) bekezdése szerinti díjátalány-fizetés választása kivételével, ha a körforgásos termék tartozéka vagy alkotórésze is körforgásos termék, az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése során a körforgásos termék mennyiségének a tartozék vagy alkotórész mennyiségével csökkentett mennyiség minősül.

(5)10 Csomagolás-összetevőkre az egyes összetevőkre vonatkozó KF kódokat és az azokhoz tartozó kiterjesztett gyártói felelősségi díjtételeket kell alkalmazni.

(6)11 A kötelezően visszaváltási díjas termék részét képező záróelem és címke esetén a KF kódot a záróelem és címke anyagára vonatkozó, az 1. melléklet 2.3.1. pontjában foglalt táblázat szerinti anyagáram kód és az 1. melléklet 2.4.1. pontjában foglalt táblázat vagy az 1. melléklet 2.4.2. pontjában foglalt táblázat szerinti, a kötelezően visszaváltási díjas termék palack vagy doboz anyaga szerinti csoportkód figyelembevételével kell meghatározni.

12. § A körforgásos termék hulladékának gyűjtéséről és kezeléséről a termékárami kormányrendeletekben és a nemzeti célértékek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott aránynak, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben foglalt célkitűzéseknek megfelelő mértékben kell gondoskodni.

4. A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség átvállalása

13. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség szerződés alapján az e rendeletben meghatározott módon átvállalható.

(2)12 A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget átvállalót kell gyártónak tekinteni az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése tekintetében.

(3) A gépjármű termékáramba tartozó körforgásos termék gyártója szerződés alapján átvállalhatja a termék tartozékának vagy alkotórészének minősülő elektromos, elektronikus berendezés, elem és akkumulátor, valamint gumiabroncs termékáramba tartozó körforgásos termék gyártójától a tartozéknak vagy alkotórésznek minősülő körforgásos termékekhez kapcsolódó kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget.

(3a)13 Szerződés alapján a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott körforgásos termék esetén a mezőgazdasági termelői szerveződés átvállalhatja.

(4)14 A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség átvállalása esetén az átvállalási szerződés legalább

a) a szerződő felek nevét, címét, adószámát,

b)15 a körforgásos termék megnevezését, KF kódjának 1–6 karakterét,

c) az átvállalás jogcímének jogszabályi helyét és

d) az átvállalás időszakát

tartalmazza.

14. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség az átvállalási szerződés hatályosságának időszaka alatt, a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján száll át az átvállalóra.

(2) Átvállalás esetén a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor keletkezik.

5. Kiterjesztett gyártói felelősségi díj, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezése

15. §16 (1) A körforgásos termékekre kiterjedően a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezet feladatainak a koncessziós társaság általi teljesítéséért a termék gyártója a Ht. 53/E. § (2) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díj részét képező pénzügyi hozzájárulást (a továbbiakban: kiterjesztett gyártói felelősségi díj) fizet.

(2) Nem kell kiterjesztett gyártói felelősségi díjat fizetnie a gyártónak azon kötelezően visszaváltási díjas termékek után, amelyekre nézve a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalomba hozatalának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti díjfizetési kötelezettség áll fenn.

16. § (1)17 A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi első forgalomba hozatalával keletkezik.

(2) A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése szempontjából forgalomba hozatalnak minősül

a) a körforgásos termék tulajdonjogának

aa) első belföldi ingyenes vagy visszterhes átruházása vagy

ab) külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása,

ideértve a tulajdonjog más termék tartozékaként vagy alkotórészeként való átruházását is, a (4) bekezdés b) pontjában foglaltak kivételével;

b) a saját célú felhasználás vagy

c) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárból vagy a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti termékdíj raktárból a termék belföldre történő kitárolása.

(3)18 A körforgásos termék első belföldi forgalomba hozatalának minősül

a) a 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal beszerzett körforgásos termék belföldi forgalomba hozatala vagy

b)19 a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal beszerzett 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék nem alapanyagként történő felhasználása.

c)20 a belföldi előállítású reklámhordozó papír esetében a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és a termék átadása).

(3a)21 A belföldi előállítású 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott reklámhordozó papír megrendelője a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik a gyártónak a megrendelt termék gazdasági reklám tartalmáról.

(3b)22 A (3a) bekezdés szerinti nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése szempontjából gyártónak minősül, ha nyilatkozatával ellentétben a megrendelt termék gazdasági reklámot is tartalmazott.

(4) Nem minősül forgalomba hozatalnak

a) a körforgásos termék tulajdonjogának

aa)23 természetes személy vagy karitatív tevékenységet folytató közhasznú szervezet által, nem gazdasági tevékenység keretében végzett átruházása,

ab) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adóraktárba való beraktározás keretében és az adóraktáron belüli átruházása,

ac) a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény szerinti termékdíj raktárba való betárolás keretében és a termékdíj raktáron belüli átruházása,

ad) vámjogi szabadforgalomba kerülését megelőző átruházása vagy

ae) az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján általános forgalmi adófizetési kötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással történő megszűnés vagy üzletág-átruházás keretében történő átadása,

b)24 az 1. melléklet 1.9. pontja szerinti körforgásos termék tulajdonjogának más termék alkotórészeként való átruházása,

c)25 a körforgásos termék természetes személy általi, nem gazdasági tevékenység keretében végzett saját célú felhasználása,

d)26 a körforgásos termék tulajdonjogának belföldön gazdasági céllal letelepedett, vagy belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet részére történő átruházása, ha a körforgásos termék külföldi rendeltetési helyre fuvarozásra vagy küldeményként történő feladásra került, és igazolt módon külföldre kiszállításra került, vagy

e)27 a körforgásos termék tulajdonjogának nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló tranzitterületen kialakított, kizárólag nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzletben, végső úti céllal külföldre utazó utasok részére történő átruházása.

(4a)28 A (2) és (3) bekezdés szerinti forgalomba hozatalt megvalósító személyre a gyártóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése során.

(5)29 A (4) bekezdés szerinti esetben a gyártónak nem keletkezik a 6. § a) pontjában, a 7. és a 8. alcímben foglaltak szerinti kötelezettsége.

17. § (1) Saját célú felhasználásnak minősül a körforgásos termék, ideértve más termék tartozékaként vagy alkotórészeként, gazdasági tevékenység körében:

a) a gyártó saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása;

b) a számvitelről szóló törvényben meghatározott

ba) alapkutatás,

bb) alkalmazott kutatás,

bc) kísérleti fejlesztés,

bd) beruházás,

be) felújítás vagy

bf) karbantartás

keretében való felhasználása vagy

c) minden más, az a) és b) pontban nem említett használata, ideértve a szolgáltatásnyújtás keretében történő használatot, felhasználást vagy használatba adást is – ami nem a számvitelről szóló törvényben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi –, amennyiben a használatot követően a termék belföldön válik hulladékká.

(2) A körforgásos termék alapanyagként történő felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék nem minősül saját célú felhasználásnak.

(3)30 Saját célú felhasználásnak minősül a külföldi előállítású csomagolás végleges elválasztása a terméktől – amennyiben az elválasztott csomagolás csomagolási hulladékká válik –, kivéve

a) a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, külföldről visszahozott, az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvett újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, amennyiben a csomagolószer csomagolásra történő első felhasználása során a kiterjesztett gyártói felelősségi díj korábban megfizetésre került, vagy

b)31 a külföldről behozott csomagolás részét képező újrahasználható csomagolás végleges elválasztása a terméktől, vagy használatba vétele, ha az újrahasználható csomagolószer a kötelezettség keletkezésétől számított 365 napon belül igazoltan külföldre visszaszállításra kerül.

(4)32 A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

(5)33 Nem minősül saját célú felhasználásnak – az újrahasználható csomagolószerből belföldön hulladékká vált csomagolás kivételével – a külföldi előállítású csomagolást alkotó újrahasználható csomagolószer végleges elválasztása az árutól vagy az újrahasználható csomagolószerből csomagolás létrehozása, ha az újrahasználható csomagolószer bérbeadója az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott bérleti rendszer üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

(6)34 A (3) bekezdés a) és b) pontja, valamint az (5) bekezdés szerinti esetben a gyártónak nem keletkezik a 6. § a) pontja, a 7. és a 8. alcím szerinti kötelezettsége.

18. §35 Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja

a) a 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az első belföldi forgalomba hozatalkor, a 16. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kitároláskor a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napja, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napja,

b) a 16. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben

ba) a saját célú felhasználás költségként való elszámolásának napja,

bb) ha a ba) alpont alapján nem határozható meg időpont, az ügylet teljesítésének napja,

bc) ha a ba) vagy bb) alpont alapján nem határozható meg az időpont, a termék hulladékká válásának napja, ideértve a külföldről behozott csomagolás végleges lebontásának a napját is.

6. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének megállapítása, a díj megfizetése

19. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét a 2. mellékletben meghatározott díjkód szerinti bontásban – díjmoduláció alkalmazása esetén arra is figyelemmel – a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben határozza meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslata alapján. Amennyiben a tárgyévre vonatkozó rendelet kihirdetésére nem kerül sor a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, akkor a tárgyévet megelőző évre meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díj – a Magyar Nemzeti Bank által publikált, a fogyasztói árindexre készített, a díjmegállapítás évére vonatkozó előrejelzésének megfelelően – indexált mértéke alkalmazandó.

(2) Az adott év egészére vonatkozó egységnyi kiterjesztett gyártói felelősségi díjakra a Hivatal a Ht. rendelkezései és a termékárami kormányrendeletekben foglaltak figyelembevételével differenciáltan, a 2. mellékletben meghatározott díjkód szerinti bontásban – díjmoduláció alkalmazása esetén arra is figyelemmel – tesz javaslatot.

(3)36 A koncessziós társaság által a települési önkormányzat részére a Ht. 30/C. § (2) bekezdése szerint megtérítendő összeget a települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére átadott közterületi köztisztasági hulladékmennyiség, az országos hulladékanalízis alapján meghatározott teljes országos közterületi köztisztasági hulladékmennyiség és az (1) bekezdés szerint megállapított díjtétel részeként meghatározott, önkormányzatot megillető, körforgásos termék hulladékához kapcsolódó díjelemek figyelembevételével kell meghatározni.

(4)37 A koncessziós társaság minden év május 31-ig megállapítja az általa a Ht. 30/C. § (2a) bekezdése szerint elkülönített számlán kezelt, a megelőző egy éves időszakban fennmaradt összeget, és azt tájékoztatásul megküldi a Hivatal részére. Ezt az összeget a soron következő, a Ht. 47/A. § (2) bekezdése szerinti díjjavaslat elkészítésekor a (3) bekezdés szerinti díjelemek vonatkozásában díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni.

20. § (1) A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke kollektív teljesítés esetén a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő körforgásostermék-mennyiség és a 19. § (1) bekezdése szerint az adott termékáramra megállapított egységnyi díjtétel szorzata.

(2) Egyéni teljesítés esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke az (1) bekezdés szerint meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjnak a koncessziós társasággal kötött 8. § (2) bekezdése szerinti szerződésben rögzített, egyéni teljesítés keretében végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó, a Hivatal által a koncessziós társaság indokolt költségeinek vizsgálata alapján megállapított és a honlapján közzétett fajlagos indokolt költségek figyelembevételével csökkentett összege. A közzétett adatokat a Hivatal évente, szeptember 16. napjáig felülvizsgálja.

(3)38 A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség 13. § (3) bekezdése szerinti átvállalása esetén a gépjármű termékáramba tartozó körforgásos termék átvállaló által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díja tartalmazza a gépjármű körforgásos termék tartozékára vagy alkotórészére külön-külön meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjakat.

(3a)39 A gépjármű gyártója díjátalány-fizetésre jogosult. Díjátalány-fizetés választása esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő gépjárműmennyiség alapulvételével kell megállapítani, amely a gépjármű körforgásos terméknek minősülő tartozékának vagy alkotórészének mennyiségét is tartalmazza. A gyártó a díjátalány-fizetésre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg.

(4)40 A (3a) bekezdés kivételével, amennyiben a körforgásos termék forgalomba hozatala más körforgásos termék tartozékaként vagy alkotórészeként valósul meg, a kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a termékre és a tartozékra vagy alkotórészre külön-külön kell meghatározni.

20/A. §41 A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója díjátalány-fizetésre jogosult. Díjátalány választása esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékét a gyártó által forgalomba hozott palackmennyiség alapulvételével kell megállapítani. A díjátalány tartalmazza a borászati termék üvegcsomagolásához kapcsolódó további fogyasztói, gyűjtő- és szállítási csomagolás kiterjesztett gyártói felelősségi díját is. A gyártó a díjátalány-fizetésre vonatkozó választását tárgyéven belül nem változtathatja meg.

20/B. §42 A 20/A. §-ban foglaltaktól eltérően, ha a borászati termék üvegcsomagolásának gyártója a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, úgy a díjátalány-fizetési jogosultság kizárólag a csatlakozási és szolgáltatási díjban figyelembe nem vett csomagolásrészek kiterjesztett gyártói felelősségi díjára kiterjedően illeti meg.

21. § (1)43 A gyártó a 20–20/B. § szerint meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjat negyedévente, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg a koncessziós társaság részére.

(2)44 A gyártó a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével a körforgásos termék forgalomba hozataláról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton feltünteti a következő szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.”

(3)45 A gyártó a 22. § (1) bekezdésében és a 22/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a körforgásos termék forgalomba hozataláról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton – a nyilatkozat iktatási számának megjelölésével – feltünteti, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre.

(4) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség 13. § szerinti átvállalása esetén a gyártó a belföldi forgalomba hozatalról szóló számlán, vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton feltünteti, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a vevőt terheli.

(5)46 A körforgásos termék vevője által igényelt esetben a számlán, vagy számla hiányában a forgalmazást bizonyító okiraton a számla vagy okirat kiállítója feltünteti a következő szöveget, a kiskereskedelmi értékesítés kivételével: „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre kerül.”

(6) A gyártótól a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat a koncessziós társaság szedi be, és kezeli a kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal kapcsolatban felmerülő kintlévőségeket.

(7) A gyártó a téves adatokat tartalmazó adatszolgáltatás alapján meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díj megállapítása esetén az (1) bekezdés szerinti számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a helyes adatoknak a koncessziós társaság és egyidejűleg az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére történő megküldésével kezdeményezheti a tárgynegyedévre fizetendő díj összegének felülvizsgálatát a koncessziós társaságnál. A felülvizsgálati igény bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya van.

22. § (1)47 Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százaléka önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállításra kerül.

(2)48 A külföldre történő kiszállítás szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható.

(3)49 Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében – a belföldön forgalomba hozott mennyiség tekintetében – gyártónak minősül, ha a nyilatkozattal beszerzett körforgásos terméket belföldön hozza forgalomba.

(4)50 Az (1) bekezdés szerint tárgynegyedévben beszerzett körforgásos termék mennyisége hatvan százalékát a beszerzés tárgynegyedévének utolsó napjától, legfeljebb 365 napon belül kell igazoltan külföldre kiszállítani, ellenkező esetben a 366. napon a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség – a díjfizetési kötelezettség keletkezése napján hatályos szabályok szerint – beáll az (1) bekezdés szerinti nyilatkozónál.

(5)51

22/A. §52 (1)53 Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó által forgalomba hozott termék vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos terméket más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használja fel, amelynek során az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék technológiai eljárás szerint beépül az előállított termékbe.

(2)54 Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése szempontjából – nem más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) felhasznált mennyiség tekintetében – gyártónak minősül, ha a nyilatkozó által megvásárolt, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék az (1) bekezdés szerinti nyilatkozattól eltérő módon kerül felhasználásra.

(3) Az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék (1) bekezdésben foglalt nyilatkozat szerinti felhasználása anyagmérleggel igazolható, amely tartalmazza a végtermék előállításához közvetlen anyagként felhasznált, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék mennyiségét, a létrejött végtermék mennyiségét, valamint az egységnyi végtermék létrehozásához felhasznált, az 1. melléklet 1. pont 1.9. alpontja szerinti körforgásos termék mennyiségét és anyagnormáját.

22/B. §55 A 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozó írásban, legfeljebb 3 évre szóló időszakra tesz a 6. melléklet szerinti adattartalommal nyilatkozatot.

22/C. §56 Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni – az újrahasználható csomagolószerből első alkalommal létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala kivételével – az újrahasználható csomagolószerből létrehozott csomagolás forgalomba hozatala esetén, ha a csomagolás létrehozására felhasznált újrahasználható csomagolószer az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvételre került.

22/D. §57 (1) Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni az országos hulladékgazdálkodási hatóság újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásában nem szereplő, használt csomagolószerből létrehozott csomagolás belföldi forgalomba hozatala esetén, ha a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer csomagolás részeként történő első belföldi forgalomba hozatala során a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség

a) a használt csomagolószert csomagolásra felhasználó által vagy

b) az első belföldi forgalomba hozó által

teljesítésre kerül.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásának akkor van helye, ha a használt csomagolószert csomagolásra felhasználó az első belföldi forgalomba hozó által részére kiállított, 21. § (2) bekezdése szerinti számlával vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okirattal tudja igazolni a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség első forgalomba hozó általi teljesítését.

7. Nyilvántartásba vételi kötelezettség

23. § (1)58 A gyártó a körforgásos termékkel végzett tevékenységének megkezdését megelőzően, a 3. melléklet szerinti adattartalommal kérelmezi az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a nyilvántartásba vételét, amelynek során nyilatkozik, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit

a) kollektív teljesítés útján vagy

b) a 8. § szerinti egyéni teljesítés keretében

teljesíti.

(2) A gyártó egyéni teljesítés esetén a 8. § (2) bekezdése szerinti szerződést a nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg benyújtja az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(3)59 Amennyiben a körforgásos termék gyártója nem nyilatkozik egyéni teljesítésről, vagy nem rendelkezik a koncessziós társasággal megkötött, érvényes szerződéssel, illetve azt hiánypótlási felhívás ellenére, a hiánypótlási felhívásban megadott határidőn belül nem nyújtja be – – az országos hulladékgazdálkodási hatóság hivatalból kollektív teljesítőként veszi nyilvántartásba.

(4) A gyártó kollektív teljesítés esetén a teljesítés módját tárgyéven belül nem változtathatja meg.

(5) A tárgyévet megelőzően az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartásában szereplő, a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit kollektív teljesítés útján teljesítő gyártó a tárgyévre vonatkozóan a teljesítés módjának megváltoztatását a tárgyévet megelőző év november 30-ig jelenti be az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(6) A gyártó egyéni teljesítés esetén a teljesítés módját tárgynegyedéven belül nem változtathatja meg.

(7) A tárgynegyedévet megelőzően az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartásában szereplő, a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit egyéni teljesítés útján teljesítő gyártó a tárgynegyedévre vonatkozóan a teljesítés módjának megváltoztatását a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. napjáig jelenti be az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(8) A gyártó a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén a nyilvántartásba vételt megelőzően forgalomba hozott körforgásos termék mennyiség tekintetében is megfizeti a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat.

(9) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó által az (1) bekezdés szerint közölt adatokat a nyilvántartásba vétel iránti kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem megfelel az (1)–(7) bekezdésben foglaltaknak.

24. § (1) A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség 13. § szerinti átvállalása esetén az átvállaló az átvállalási szerződést a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldi, és kéri a 13. § (4) bekezdésében foglalt adatok nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vételről az országos hulladékgazdálkodási hatóság mindkét szerződő felet értesíti.

(2) Az átvállalási szerződés a 13. § (4) bekezdésében foglalt adatoknak az országos hulladékgazdálkodási hatóság általi nyilvántartásba vételének napjától, vagy ha a felek a szerződésben későbbi időpontban állapodnak meg, a szerződésben megjelölt időponttól hatályos.

25. § (1) A gyártó a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változások esetén – a változás bekövetkezését követő 15 napon belül – az adatváltozás tényét igazoló elektronikus dokumentum egyidejű csatolásával az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál kéri a változás átvezetését. A kérelem alapján a változást az országos hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásban a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül átvezeti.

(2) A gyártó a tevékenysége megszüntetése esetén az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a tevékenység megszüntetésétől számított 15 napon belül kéri a nyilvántartásból való törlését, valamint ezzel egyidejűleg a 27. § (1) bekezdésében meghatározott, tárgynegyedévi adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követően az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártót a nyilvántartásból törli.

(3) Az átvállaló az átvállalási szerződés módosítása vagy megszűnése esetén a nyilvántartás módosítása, vagy a nyilvántartásból törlés érdekében a szerződésmódosítás vagy a szerződés megszűnésére vonatkozó dokumentum keltétől számított 15 napon belül az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál kéri a változás átvezetését, vagy az adatok nyilvántartásból való törlését. A kérelem alapján a változást az országos hulladékgazdálkodási hatóság a nyilvántartásban a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül átvezeti, vagy az adatokat a nyilvántartásból törli, amelyről mindkét szerződő felet értesíti.

8. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség

26. § (1) A gyártó

a) az általa forgalomba hozott körforgásos termékről a 4. melléklet 1. pontja szerinti adattartalommal,

b) egyéni teljesítés esetén az a) pontban meghatározottak mellett a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségei egyéni teljesítése során a körforgásos termékek általa átvett, valamint a körforgásos termékekből képződött, általa átvett és kezelt hulladékok mennyiségéről is a 4. melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal,

KF kód szerint nyilvántartást vezet.

(1a)60 A gyártó a 20/A. § szerinti díjátalány-fizetés választása esetén az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően az általa tárgyévben forgalomba hozott borászati termék üvegcsomagolásáról a 4. melléklet 4. pontja szerinti adattartalommal vezet nyilvántartást.

(2)61 A 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti esetben az (1) és az (1a) bekezdésben meghatározottak mellett a gyártó nyilvántartást vezet az egyes nyilatkozók felé történő forgalomba hozatalról is a 4. melléklet 1.1.4. pontja szerinti adattartalommal.

(2a)62 A 20. § (3a) bekezdése szerinti díjátalány-fizetés választása esetén a gyártó a nyilvántartást az ott meghatározott gépjárműmennyiség alapulvételével vezeti a gépjármű körforgásos termék tartozékának vagy alkotórészének külön-külön történő nyilvántartása helyett.

(3) A koncessziós társaság a gyártók 4. melléklet 1. pontjában szereplő adatairól és az általa mint kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezet által a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek ellátásával érintett hulladékról a 4. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal, KF kód szerint nyilvántartást vezet.

(3a)63 A koncessziós társaság a 20/A. § szerinti díjátalány-fizetést választó gyártók 4. melléklet 4. pontjában szereplő adatairól nyilvántartást vezet.

(4) A koncesszori alvállalkozó KF kód szerint, a 4. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal a körforgásos termékekből származó hulladékra vonatkozóan végzett tevékenységére nézve nyilvántartást vezet.

(5) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó az e § szerinti nyilvántartást legalább 5 éven keresztül megőrzi.

(6)64 A 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozó a nyilatkozatot az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére megküldi. A nyilatkozat a hatóság részére történő igazolt megküldés napjától hatályos.

26/A. §65 (1)66 A gyártó jogosult a 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 26. § (1a) bekezdése szerinti nyilvántartást a forgalomba hozott körforgásos termék helyett a készletre vett körforgásos termékről vezetni.

(2) A gyártó a készletre vett körforgásos termékről történő nyilvántartás vezetésre vonatkozó választását tárgynegyedéven belül nem változtathatja meg.

(3)67 Az (1) bekezdés szerinti esetben a körforgásos termék készletre vétele a 16. § (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából forgalomba hozatalnak minősül. A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének 20. §, 20/A. § és 20/B. § szerinti meghatározása során a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő körforgásos termék mennyiség helyett a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő, készletre vett körforgásos termék mennyiség veendő figyelembe.

(4) A készletre vétel napja

a) termékbeszerzés esetén a termék beszerzéséről kiállított számlán, számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb bizonylaton feltüntetett teljesítés napja, vagy ennek hiányában,

b) az a nap, amelyen a terméket a számviteli szabályoknak megfelelően a számviteli nyilvántartásba eszközként fel kell venni.

(5) A készletre vétellel történő nyilvántartás vezetés negyedév fordulójával történő választása esetén a gyártó köteles a tárgynegyedév első napján készleten lévő körforgásos termékeiről leltárt készíteni, amely egyben a tárgynegyedévi körforgásos termékek nyitókészlete és a tárgynegyedévi adatszolgáltatás része. Ha a gyártó a negyedév fordulójával a nyilvántartást az addig alkalmazott (1) bekezdés helyett a forgalomba hozott körforgásos termékekről kívánja vezetni, a negyedév fordulónapján készleten lévő körforgásos termékeiről leltárt készít, és ezen készleten levő termékek után az egyszer már megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díjat ismételten nem kell megfizetnie.

27. § (1)68 A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a 26. § vagy a gyártó választása esetén a 26/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartása adatairól – a koncessziós társaság esetén a gyártók 4. melléklet 1. és 4. pontjában szereplő adatai kivételével, valamint a gyártó 22. § (1) bekezdés szerinti vevői nyilatkozattal érintett termékekre vonatkozó adatai kivételével – negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat.

(1a)69 A gyártó a 20/A. § szerinti díjátalány-fizetés választása esetén az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a 26. § (1a) bekezdése vagy a gyártó választása esetén a 26/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásának – a 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal nem érintett – borászati termékekre vonatkozó adatairól szolgáltat adatot negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére.

(2) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó adatszolgáltatási kötelezettségét az országos hulladékgazdálkodási hatóság által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával teljesíti.

(3) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó és a koncesszori alvállalkozó nyilvántartásának adatait a koncessziós társaság részére átadja a tárgynegyedévet követő hónap 25. napjáig.

(4)70 Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártó és a koncesszori alvállalkozó (6) bekezdés szerint módosított adatait és a 21. § (7) bekezdése szerinti adatokat a beérkezéstől számított 5 napon belül továbbítja a koncessziós társaság részére.

(5) A miniszter a Ht. 30/C. § (1) bekezdésében meghatározott hulladék országos mennyiségét évente, a tárgyévet követő év első negyedévének végéig állapítja meg.

(6)71 A gyártó az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait

a) a 21. § (7) bekezdése szerint és

b) a tárgyévet követő év január 1. napja és március 31. napja között, 1 alkalommal

módosíthatja.

(7)72 A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a tárgyévben teljesített, az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig módosíthatja.

28. § (1) A nyilvántartást az adatszolgáltatásra kötelezett úgy vezeti, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljeskörűen teljesíthető legyen, és az ellenőrzések során a termék- és hulladékforgalom tételes nyomonkövethetőségét biztosítsa.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezettek a nyilvántartás vezetése és az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében együttműködnek.

(3) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint a saját egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

(4) A koncessziós társaság a jogszabályi és szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékben az országos hulladékgazdálkodási hatóság nyilvántartásából díjmentesen adatot igényelhet.

(5) A koncessziós társaság

a) az egyéni teljesítő gyártóval kötött szerződésből fakadó,

b) az országos hulladékgazdálkodási hatóságtól igényelt, továbbá

c) a tevékenysége során tudomására jutott,

a gyártók körforgásos termékekkel és az azokból származó hulladékokkal kapcsolatos adatait kezeli, amely adatokat mint üzleti titkot megőrzi, azokról az üzleti titokkal érintett szerződéses partnerén túl másnak – arra feljogosított szerv kivételével – információt nem szolgáltathat, azokat másnak nem adja át.

9. Adatátadás

29. § (1) A miniszter, az országos hulladékgazdálkodási hatóság, valamint a Hivatal a körforgásos termékekkel és az azokból származó hulladékokkal összefüggő és a nyilvántartásában szereplő adatokat, a kiadott engedélyek, határozatok adatait megkeresésre a feladataik teljesítése céljából egymás részére átadja.

(2)73 A koncessziós társaság és az országos hulladékgazdálkodási hatóság a gyártók körforgásos termékekkel és az azokból származó hulladékokkal kapcsolatos adatait kezeli, és az országos hulladékgazdálkodási hatóság az – üzleti titkot és személyes adatot nem képező, összesített – adott negyedévre vonatkozó adatokat a negyedévet követő második hónap 20. napjáig átadja a miniszter és a Hivatal részére.

(3) Az országos hulladékgazdálkodási hatóság a 27. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatások összesített adatait az Európai Unió felé történő adatszolgáltatás összeállítása céljából a tárgyévet követő év október 1-jéig megküldi a miniszter részére.

(4) A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó, valamint az országos hulladékgazdálkodási hatóság és a Hivatal együttműködik a tagállami adatszolgáltatás teljesítése érdekében a miniszterrel, és megkeresését vagy felhívását követően megadja a kért tájékoztatást.

10. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer konzultációs testületei

30. § A Ht. 30/B. § (6) bekezdése szerinti rendszeres párbeszéd biztosítása érdekében termékáramonként működő országos konzultatív testületek a kiterjesztett gyártói felelősség fórumok (a továbbiakban: fórum) és a kiterjesztett gyártói felelősség díjtanácsok (a továbbiakban: díjtanács).

31. § (1) A fórum tagjai termékáramonként

a) az országos hulladékgazdálkodási hatóság által nyilvántartásba vett gyártóknak, illetve a gyártókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

b) a körforgásos terméket forgalmazóknak, illetve a forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

c) a hulladékhasznosítóknak, illetve a hulladékhasznosítókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

d) a koncessziós társaság képviselője,

e) a Hivatal képviselője,

f) az országos hulladékgazdálkodási hatóság képviselője,

g) a miniszter által kijelölt személy,

h) a települési önkormányzatoknak az általuk meghatározott módon választott képviselője és

i) a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetésében részt vevő civil szervezeteknek, szociális jellegű vállalkozásoknak, az újrahasználati és javítási hálózatokkal és az újrahasználatra való előkészítéssel foglalkozó gazdasági szereplőknek az általuk meghatározott módon választott képviselője.

(2) A fórum kilencfős testület, amelynek elnöke az (1) bekezdés g) pontja alapján a miniszter által kijelölt személy.

(3) A fórum ülésein részt vehetnek a miniszter által meghívottak is, akik tanácskozási joggal rendelkeznek.

(4) A fórum feladata a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésével kapcsolatos kérdések megvitatása.

32. § (1) A díjtanács tagjai termékáramonként

a) az országos hulladékgazdálkodási hatóság által nyilvántartásba vett gyártóknak, illetve a gyártókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

b) a hulladékhasznosítóknak, illetve a hulladékhasznosítókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,

c) a koncessziós társaság képviselője,

d) a Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy és

e) a miniszter által kijelölt személy.

(2) A díjtanács ötfős testület, amelynek elnöke a Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy.

(3) A díjtanács feladata a Hivatal kiterjesztett gyártói felelősségi díjelőkészítő tevékenységének szakmai támogatása, beleértve a Ht. 30/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti díjmoduláció szempontjaira történő javaslattételt is.

33. § (1) A fórum és a díjtanács a miniszter konzultációs szervei, amelyek önálló döntési jogkörrel nem rendelkeznek.

(2) A fórum és a díjtanács a jelenlevő tagok egyszerű többségével, nem kötelező erejű ajánlásokat fogalmazhat meg a Hivatal és a miniszter számára. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) A fórum és a díjtanács évente legalább egy alkalommal tart ülést. A díjtanács ülését olyan időpontban kell megszervezni, hogy a (2) bekezdés szerinti ajánlásait a Hivatal a kiterjesztett gyártói felelősségi díj előkészítési tevékenysége során figyelembe vehesse.

(4) A fórum és a díjtanács ülését a miniszter hívja össze. A szervezési feladatokat a miniszter hivatali szervezete útján látja el.

(5) A fórum és a díjtanács ülését a tagok egyharmadának kezdeményezésére a miniszter 15 napon belül összehívja.

(6) A fórum és a díjtanács ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a miniszter hagy jóvá.

11. Jogkövetkezmények

34. § (1) A gyártó 7. és 8. alcím szerinti kötelezettségeinek teljesítését az országos hulladékgazdálkodási hatóság; a gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó e rendelet szerinti egyéb tevékenységét a tevékenység tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság ellenőrzi.

(2) Az e rendeletben foglalt előírások megsértésének szankcionálása tekintetében e jogszabály a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabálynak minősül.

(3) Ha az országos hulladékgazdálkodási hatóság a 23. § (1) bekezdése megsértésére tekintettel a gyártót hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezte, és a gyártó a 23. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségét a hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezést követően sem teljesíti, az országos hulladékgazdálkodási hatóság a körforgásos termék forgalomba hozatalát

a) a 23. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítéséig és

b)74 a 23. § (8) bekezdése szerinti díj, kötelezően visszaváltási díjas termék esetén a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetéséig

felfüggeszti.

35. § A koncessziós társaság célértékekkel kapcsolatos kötelezettségeinek megszegése esetén a koncessziós szerződésben foglalt jogkövetkezmények irányadóak, és a 34. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.

12. Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 23. § és a 25. § (1) és (2) bekezdése 2023. május 1-jén lép hatályba.

37. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor e rendelet hatálya alá tartozó terméket forgalomba hozó gyártó a 23. §-ban meghatározott nyilvántartásba vétel iránti kérelmét 2023. május 31. napjáig terjeszti elő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a gyártó a 8. § (2) bekezdése szerinti koncesszori alvállalkozói szerződés megkötését 2023. április 15. napjáig kezdeményezi a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen. Egyéni teljesítés esetén a gyártó és a koncessziós társaság a 8. § (2) bekezdése szerinti szerződést 2023. május 20. napjáig megköti.

(3) A 20. § (2) bekezdése szerinti honlapon való közzétételt első alkalommal a Hivatal 2023. április 1. napjáig teljesíti.

37/A. §75 Az e rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti esetben a gyártó a 23. §-ban meghatározott nyilvántartásba vételi kérelmét a 37. § (1) bekezdésétől eltérően 2023. július 31. napjáig terjeszti elő.

37/B. §76 E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (1) bekezdését, 20/A. §-át, 26. § (1a), (2) és (3a) bekezdését, 26/A. § (1) és (3) bekezdését, 27. § (1) és (1a) bekezdését, valamint 4. mellékletét 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

37/C. §77 E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet, továbbá a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (4a) bekezdését, 20. § (3a) bekezdését, 22/A. §-át, 26. § (2a) bekezdését, 26/A. § (3) bekezdését, valamint 1. melléklet 2. pont 2.4. alpont 2.4.5. pontját, 2. pont 2.5. alpont 2.5.1. pontját és 2. melléklet 1., 5. és 10. pontját 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

37/D. §78 E rendeletnek a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet 11. pontját 2023. július 1. napjától kell alkalmazni.

37/E. §79 A 26. § (6) bekezdésétől eltérően az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére 2024. január 20. napjáig megküldött, a 22. § (1) bekezdése szerinti, a 2023. év 3. és 4. negyedévét érintő nyilatkozat az abban megjelölt időszak első napjától hatályos.

38. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A körforgásos termékek és azonosító kódszámaik

1. A körforgásos termékek

1.1. csomagolások: a csomagolási kormányrendelet hatálya alá tartozó csomagolás;

1.2. egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek közül az alábbiak:

1.2.1. ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek:

a) azonnal fogyaszthatók helyben vagy elvitelre,

b) fogyasztása általában az edényből történik, valamint

c) készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek,

beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat;

1.2.2. flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak;

1.2.3. legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is, kivéve azokat az üveg vagy fém italtárolókat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült;

1.2.4. italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét;

1.2.5. könnyű műanyag hordtasakok a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 1c. pontjában meghatározottak szerint;

1.2.6. nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők;

1.2.7. léggömbök, kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat;

1.2.8. dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba;

1.2.9. halászeszközök;

1.3. elektromos és elektronikus berendezések: az elektromos berendezések kormányrendelet hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezés;

1.4. elemek és akkumulátorok: az elem és akkumulátor kormányrendelet hatálya alá tartozó elem és akkumulátor;

1.5. gépjárművek: a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó gépjármű;

1.6. gumiabroncs:

1.6.1. 4011 vámtarifaszám: új, gumi légabroncs;

1.6.2. 4012 vámtarifaszám: újrafutózott vagy használt gumi légabroncs, a tömör vagy kisnyomású gumiabroncs értendő, a gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag kivételével;

1.7. irodai papír:

1.7.1. ex. 4802 vámtarifaszám: nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton a végfelhasználó számára kiszerelve,

kivéve: nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír, kézi merítésű papír;

1.7.2. ex. 4809 vámtarifaszám: kartonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is) tekercsben vagy ívben;

1.7.3. ex. 4810 vámtarifaszám: papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve;

1.7.4. ex. 4811 vámtarifaszám: papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy 4810 vtsz. alá tartozók kivételével;

1.7.5. ex. 4816 vámtarifaszám: karbonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is;

1.7.6. 4819 60 vámtarifaszám és HR alszám: iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra;

1.7.7. ex. 4820 vámtarifaszám: regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból

kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket, az üzleti könyv, a megrendelőkönyv, az orvosi vénytömb, az iskolai füzet és a könyvborító;

1.8. reklámhordozó papír:

1.8.1. ex. 48. Árucsoport: papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk;

1.8.2. ex. 49. Árucsoport: könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek;

1.9. sütőolaj és -zsír:

1.9.1. 1507 90 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.9.2. 1509 40 00 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szűz olívaolaj;

1.9.3. 1511 90 99 vámtarifaszám HR és KN alszám: más pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.9.4.80 1512 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói;

1.9.5.81 1514 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.10. textiltermékek:

1.10.1. 4203 ruházati árucikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből;

1.10.2. 4205 vámtarifaszám: más árucikk természetes vagy mesterséges bőrből;

1.10.3. 4304 vámtarifaszám: műszőrme és ebből készült áru;

1.10.4. 57. Árucsoport: szőnyegek és más textil padlóborítók;

1.10.5. 61. Árucsoport: kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok;

1.10.6. 62. Árucsoport: ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötöttek vagy hurkoltak kivételével;

1.10.7. 6301 vámtarifaszám: takaró és útitakaró;

1.10.8. 6302 vámtarifaszám: ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília;

1.10.9. 6303 vámtarifaszám: függöny (beleértve a drapériát is) és belső vászonroló, ágyfüggöny;

1.10.10. 6304 vámtarifaszám: más lakástextília, a 9404 vámtarifaszám alá tartozók kivételével;

1.10.11.82 64. Árucsoport: lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész);

1.11. bútorok fából:

1.11.1. 9401 41 00 vámtarifaszám, HR és KN alszám: ággyá átalakítható ülőbútor, a kerti ülőbútor vagy kempingfelszerelés kivételével;

1.11.2. 9401 61 vámtarifaszám és HR alszám: más favázas ülőbútor;

1.11.3. 9401 69 vámtarifaszám és HR alszám: más kárpitozatlan favázas ülőbútor;

1.11.4. 9403 30 vámtarifaszám és HR alszám: hivatali fabútor;

1.11.5. 9403 40 vámtarifaszám és HR alszám: fa konyhabútor;

1.11.6. 9403 50 vámtarifaszám és HR alszám: fa hálószobabútor;

1.11.7. 9403 60 vámtarifaszám és HR alszám: más fabútor.

Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül azok a körforgásos termékek, amelyek az 1. pont alatt meghatározott tárgyi hatály alá tartoznak, ide nem értve a megnevezésben kivételként megnevezett termékeket.

2. A körforgásos termékek azonosító kódszámai

2.1. A nyolcjegyű KF kód felépítése a következő:

A

B

1.

1. és 2. karakter

Termékáramot vagy az abból képződött hulladékot jelölő kód

2.

3. és 4. karakter

Anyagáram kód

3.

5. és 6. karakter

Csoport kód

4.

7. karakter

Kötelezettséget jelölő kód

5.

8. karakter

Származáskód

2.2. A KF kód 1. és 2. karaktere: Termékáramot és az abból képződött hulladékot jelölő kód

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

Termékkódok

3.83

11

csomagolás (az egyes egyszer használatos műanyagterméknek minősülő csomagolások kivételével)

4.

12

egyes egyszer használatos műanyagtermék

5.

13

elektromos, elektronikus berendezés

6.

14

elem és akkumulátor

7.

15

gépjármű

8.

16

gumiabroncs

9.

17

irodai papír

10.

18

reklámhordozó papír

11.

19

sütőolaj és -zsír

12.

20

textiltermékek

13.

21

bútor fából

14.

Hulladék kódok

15.

51

csomagolás hulladéka

16.

52

egyes egyszer használatos műanyagtermék hulladéka

17.

53

elektromos, elektronikus berendezés hulladéka

18.

54

elem és akkumulátor hulladéka

19.

55

gépjármű hulladéka

20.

56

gumiabroncs hulladéka

21.

57

irodai papír hulladéka

22.

58

reklámhordozó papír hulladéka

23.

59

sütőolaj és -zsír hulladéka

24.

60

textiltermékek hulladéka

25.

61

fából készült bútor hulladéka

2.3. A KF kód 3. és 4. karaktere: Anyagáram kód

2.3.1. Csomagolás, továbbá műanyag és társított anyagáram esetén az egyszer használatos műanyagtermék és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

Műanyag

3.

01

polietilén-tereftalát (PET)

4.

02

nagysűrűségű polietilén (HDPE)

5.

03

poli(vinil-klorid) (PVC)

6.

04

kissűrűségű polietilén (LDPE)

7.

05

polipropilén (PP)

8.

06

polisztirol (PS)

9.

07

poliamid (PA)

10.

08

poliuretán (PU)

11.

09

polivinil alkohol

12.

17

biológiailag lebomló műanyag

13.

19

más műanyag (műanyag/műanyag), vegyes műanyaghulladék

14.

Papír és karton

15.

20

hullámpapírlemez (PAP)

16.

21

nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)

17.

22

papír (PAP)

18.

29

más papír; vegyes papír és karton hulladék

19.

Fém

20.

40

vas, acél (FE)

21.

41

alumínium (ALU)

22.

49

más fém; vegyes fémhulladék

23.

Fa

24.

50

fa (FOR)

25.

51

parafa (FOR)

26.

59

más fa; vegyes fahulladék

27.

Textil

28.

60

gyapot (TEX)

29.

61

juta, kender (TEX)

30.

69

más természetes alapú anyag; vegyes textilhulladék

31.

Üveg

32.

70

színtelen üveg (GL)

33.

71

zöld üveg (GL)

34.

72

barna üveg (GL)

35.

79

más üveg; vegyes üveghulladék

36.

Társított, összetett

37.

80

társított: papír és karton/különböző fémek

38.

81

társított: papír és karton/műanyag ideértve az abból készült rétegzett italkartont is

39.

82

társított: papír és karton/alumínium

40.

83

társított: papír és karton/ónozott lemez

41.

84

társított: papír és karton/műanyag/alumínium ideértve az abból készült rétegzett italkartont is

42.

85

társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez

43.

86

társított: papír és karton/más

44.

90

társított: műanyag/alumínium

45.

91

társított: műanyag/ónozott lemez

46.

92

társított: műanyag/különböző fémek

47.

93

társított: műanyag/más

48.

94

társított: egyéb anyag/egyéb anyag; vegyes társított anyagok hulladéka

49.

95

társított: üveg/műanyag

50.

96

társított: üveg/alumínium

51.

97

társított: üveg/ónozott lemez

52.

98

társított: üveg/különböző fémek

53.

Egyéb anyag

54.

99

egyéb anyag; egyéb anyagú hulladék

2.3.2. Elektromos, elektronikus berendezés és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

hőcserélő berendezés

3.

20

képernyő, monitor és olyan berendezés, amely 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak

4.

30

LED lámpa

5.

31

gázkisülésű lámpa

6.

32

lámpa, a LED lámpa és a gázkisülésű lámpa kivételével

7.

40

nagygép (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panel és a nagyméretű világítótest kivételével

8.

41

nagyméretű világítótest (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)

9.

42

fotovoltaikus panel (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)

10.

50

kisgép (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) a kisméretű világítótest kivételével

11.

51

kisméretű világítótest (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)

12.

60

kisméretű számítástechnikai berendezés és távközlési berendezés (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)

13.

99

vegyes elektromos, elektronikus berendezési hulladék

2.3.3.84 Elem, akkumulátor és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

hordozható elem, akkumulátor

3.

40

ipari elem, akkumulátor

4.

50

gépjármű elem, akkumulátor

5.

99

vegyes elem, akkumulátor hulladék

2.3.4. Gépjármű és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

M1 járműkategória

3.

20

N1 járműkategória

4.

30

háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit

2.3.5. Gumiabroncs és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

gumi légabroncs az újrafutózott abroncs kivételével

3.

20

újrafutózott gumi légabroncs

4.

30

tömör vagy kisnyomású gumiabroncs

5.

99

vegyes gumiabroncs hulladék

2.3.6. Irodai papír és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

00

irodai papír vagy hulladéka

2.3.7. Reklámhordozó papír és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

00

reklámhordozó papír vagy hulladéka

2.3.8. Sütőolaj, -zsír és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

sütőolaj

3.

20

sütőzsír

4.

99

vegyes sütőolaj és -zsír hulladék

2.3.9. Textiltermék és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

11

ruházati cikkek, kellékek és tartozékok

3.

19

vegyes ruházati cikk hulladék

4.

21

lakástextíliák

5.

29

vegyes lakástextília hulladék

6.

31

lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész)

7.

39

vegyes lábbeli hulladék

8.

99

vegyes textilhulladék (19, 29, 39 kódok együtt)

2.3.10. Bútor fából és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

00

bútor fából vagy hulladéka

A 2.3. pont alapján az egyes hulladékáramokhoz kapcsolódó vegyes hulladék kód abban az esetben alkalmazandó, ha az adott hulladék jellemzőire tekintettel nem lehetséges a pontosabb besorolás.

2.4. A KF kód 5. és 6. karaktere: Csoport kód

2.4.1.85 Csomagolás és hulladéka a 2.4.2. alpont alá tartozó termékből létrehozott csomagolás kivételével

A

B

1

Kód

Megnevezés

2

nem újrahasználható

3

fogyasztói csomagolás

4

10

általános eset (a kötelezően visszaváltási díjas termék és a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás kivételével)

5

11

növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás

6

12

kötelezően visszaváltási díjas termék műanyag italcsomagolás

7

13

kötelezően visszaváltási díjas termék üveg italcsomagolás

8

14

kötelezően visszaváltási díjas termék fém italcsomagolás

9

gyűjtő- vagy szállítási csomagolás

10

20

általános eset

11

újrahasználható

12

fogyasztói csomagolás

13

40

általános eset (a kötelezően visszaváltási díjas termék és a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás kivételével)

14

41

növényvédő szerrel közvetlenül érintkező csomagolás

15

42

kötelezően visszaváltási díjas termék italcsomagolás [a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében meghatározott eset kivételével]

16

43

kötelezően visszaváltási díjas termék italcsomagolás a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében meghatározott esetben

17

gyűjtő- vagy szállítási csomagolás

18

50

általános eset

19

vegyes csomagolási hulladék

20

90

vegyes csomagolási hulladék

2.4.2.86 Egyes egyszer használatos műanyagtermék és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

ételtároló edény üresen

3.

11

ételtároló edény csomagolás

4.

21

flexibilis anyagból készült zacskó csomagolás vagy csomagolás olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy a csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak

5.

31

legfeljebb három liter űrtartalmú italtároló csomagolás, nem kötelezően visszaváltási díjas termék

6.

32

legfeljebb három liter űrtartalmú italtároló csomagolás, kötelezően visszaváltási díjas termék

7.

40

italtartó pohár üresen, beleértve azok tetejét és fedelét is

8.

41

italtartó pohár csomagolás, beleértve azok tetejét és fedelét is

9.

50

könnyű műanyag hordtasak üresen

10.

51

könnyű műanyag hordtasak csomagolás

11.

60

nedves törlőkendő

12.

70

léggömb

13.

80

dohánytermék szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba

14.

90

műanyagot tartalmazó halászeszköz

2.4.3. Elektromos, elektronikus berendezés és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

új berendezés

3.

20

használt berendezés

4.

99

vegyes elektromos, elektronikus berendezés hulladéka

2.4.4.87 Elem, akkumulátor és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

savas

3.

20

lúgos (kivéve NiCd)

4.

30

NiCd

5.

40

egyéb

6.

97

vegyes hordozható elem, akkumulátor hulladék

7.

98

vegyes ipari elem, akkumulátor hulladék

8.

99

egyéb vegyes elem, akkumulátor hulladék

2.4.5.88 Gépjármű és hulladéka

A

B

1

Kód

Megnevezés

2

1980. január 1-je előtt gyártott gépjármű

3

10

nem díjátalány-fizetéssel

4

11

tisztán belső égésű motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel

5

12

részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, tölthető akkumulátorral, díjátalány-fizetéssel

6

13

részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, nem tölthető akkumulátorral, díjátalány-fizetéssel

7

14

részben elektromos motorral hajtott, N1 járműkategóriájú vagy háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit, díjátalány-fizetéssel

8

15

tisztán elektromos motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel

9

1980. január 1-jén vagy utána gyártott gépjármű

10

20

nem díjátalány-fizetéssel

11

21

tisztán belső égésű motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel

12

22

részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, tölthető akkumulátorral, díjátalány-fizetéssel

13

23

részben elektromos motorral hajtott, M1 járműkategóriájú, nem tölthető akkumulátorral, díjátalány-fizetéssel

14

24

részben elektromos motorral hajtott, N1 járműkategóriájú vagy háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit, díjátalány-fizetéssel

15

25

tisztán elektromos motorral hajtott, díjátalány-fizetéssel

16

hulladékká vált gépjármű

17

99

hulladékká vált gépjármű

2.4.6. Gumiabroncs és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

nem jármű gumiabroncs

3.

20

autóbusz gumiabroncs

4.

30

személygépkocsi gumiabroncs

5.

40

tehergépkocsi gumiabroncs

6.

50

motorkerékpár gumiabroncs

7.

60

kerékpár gumiabroncs

8.

70

légijármű gumiabroncs

9.

80

más jármű gumiabroncs

10.

99

vegyes gumiabroncs hulladék

2.4.7. Irodai papír és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír

3.

20

iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és irattartó mappa

4.

99

vegyes irodai papír hulladéka

2.4.8. Reklámhordozó papír és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

00

reklámhordozó papír

3.

99

reklámhordozó papír hulladéka

2.4.9. Sütőolaj, -zsír és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

sütőolaj

3.

20

sütőzsír

4.

99

vegyes sütőolaj és -zsír hulladék

2.4.10. Textiltermék és hulladékai

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

új textiltermék

3.

20

használt textiltermék

4.

99

vegyes textiltermék hulladéka

2.4.11. Bútor fából és hulladéka

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

10

bútor fából, új

3.

20

bútor fából, használt

4.

99

fából készült bútor hulladéka

A 2.4. pont alapján az egyes hulladékáramokhoz kapcsolódó vegyes hulladék kód abban az esetben alkalmazandó, ha az adott hulladék jellemzőire tekintettel nem lehetséges a pontosabb besorolás.

2.5. A KF kód 7. karaktere: Termék esetén kötelezettséget, hulladék esetén hulladékkezelést jelölő kód

2.5.1.89 Kötelezettségteljesítési kód

A

B

1

Kód

Megnevezés

2

1

kollektív teljesítés

3

2

egyéni teljesítés

4

A

a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (a 22. § szerint), vagy kötelezően visszaváltási díjas termék esetén a csatlakozási és szolgáltatási díj [a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 31/A. § szerint] nem került megfizetésre

5

B

a kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre (22/A. § szerint)

6

C

a kiterjesztett gyártói felelősségi díj (a 22/C. § szerint), vagy kötelezően visszaváltási díjas termék esetén a csatlakozási és szolgáltatási díj [a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 31/A. § szerint] nem került megfizetésre

7

D

a kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre (22/D. § szerint)

2.5.2.90 Hulladékgazdálkodási kód

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

A

előkezelt

3.

C

újrahasználatra előkészített

4.

D

újrafeldolgozott

5.

E

energetikailag hasznosított

6.

F

egyéb módon hasznosított

7.

G

ártalmatlanított

8.

H

gyűjtött

2.6. A KF kód 8. karaktere: Származást jelölő kód

A

B

1.

Kód

Megnevezés

2.

Termék esetén

3.

1

Belföldi előállítású termék, önállóan forgalomba hozott

4.

2

Belföldi előállítású termék, más termék alkotórészeként, tartozékaként forgalomba hozott

5.

3

Belföldi előállítású csomagolás

6.

5

Külföldről behozott termék, önállóan forgalomba hozott

7.

6

Külföldről behozott termék, más termék alkotórészeként, tartozékaként forgalomba hozott

8.

7

Külföldről behozott csomagolás

9.

8

Saját célú felhasználás

10.

Újrahasználat és hulladék esetén

11.

M

belföldön újrahasznált/kezelt

12.

U

más EU-tagállamban újrahasznált/kezelt

13.

X

EU-n kívül újrahasznált/kezelt

2. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A körforgásos termékek díjkódjai

1.91 Csomagolás díjkódok

A

B

C

D

E

F

G

1

KF kód
1–4. karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód

2

1101

polietilén-tereftalát (PET)

110110

110120

110140

110150

M01

3

110111

110141

M01

4

1102

nagysűrűségű polietilén (HDPE)

110210

110220

110240

110250

M01

5

110211

110241

M01

6

1103

poli(vinil-klorid) (PVC)

110310

110320

110340

110350

M01

7

110311

110341

M01

8

1104

kissűrűségű polietilén (LDPE)

110410

110420

110440

110450

M01

9

110411

110441

M01

10

1105

polipropilén (PP)

110510

110520

110540

110550

M01

11

110511

110541

M01

12

1106

polisztirol (PS)

110610

110620

110640

110650

M01

13

110611

110641

M01

14

1107

poliamid (PA)

110710

110720

110740

110750

M01

15

110711

110741

M01

16

1108

poliuretán (PU)

110810

110820

110840

110850

M01

17

110811

110841

M01

18

1109

polivinil alkohol

110910

110920

110940

110950

M01

19

110911

110941

M01

20

1117

biológiailag lebomló műanyag

111710

111720

111740

111750

M01

21

111711

111741

M01

22

1119

más műanyag (műanyag/műanyag)

111910

111920

111940

111950

M01

23

111911

111941

M01

24

1120

hullámpapírlemez (PAP)

112010

112020

112040

112050

P01

25

112011

112041

P01

26

1121

nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)

112110

112120

112140

112150

P01

27

112111

112141

P01

28

1122

papír (PAP)

112210

112220

11224092

11225093

P01

29

112211

112241

P01

30

1129

más papír

112910

112920

112940

112950

P01

31

112911

112941

P01

32

1140

vas, acél (FE)

114010

114020

114040

114050

V01

33

114011

114041

V01

34

1141

alumínium (ALU)

114110

114120

114140

114150

V01

35

114111

114141

V01

36

1149

más fém

114910

114920

114940

114950

V01

37

114911

114941

V01

38

1150

fa (FOR)

115010

115020

115040

115050

F01

39

115011

115041

F01

40

1151

parafa (FOR)

115110

115120

115140

115150

F01

41

115111

115141

F01

42

1159

más fa

115910

115920

115940

115950

F01

43

115911

115941

F01

44

1160

gyapot (TEX)

116010

116020

116040

116050

C01

45

116011

116041

C01

46

1161

juta, kender (TEX)

116110

116120

116140

116150

C01

47

116111

116141

C01

48

1169

más természetes alapú anyag

116910

116920

116940

116950

C01

49

116911

116941

C01

50

1170

színtelen üveg (GL)

117010

117020

117040

117050

U01

51

117011

117041

U01

52

1171

zöld üveg (GL)

117110

117120

117140

117150

U01

53

117111

117141

U01

54

1172

barna üveg (GL)

117210

117220

117240

117250

U01

55

117211

117241

U01

56

1179

más üveg

117910

117920

117940

117950

U01

57

117911

117941

U01

58

1180

társított: papír és karton / különböző fémek

118010

118020

118040

118050

K01

59

118011

118041

K01

60

1181

társított: papír és karton / műanyag, ideértve az abból készült rétegzett italkartont is

118110

118120

118140

118150

K01

61

118111

118141

K01

62

1182

társított: papír és karton / alumínium

118210

118220

118240

118250

K01

63

118211

118241

K01

64

1183

társított: papír és karton / ónozott lemez

118310

118320

118340

118350

K01

65

118311

118341

K01

66

1184

társított: papír és karton / műanyag / alumínium, ideértve az abból készült rétegzett italkartont is

118410

118420

118440

118450

K01

67

118411

118441

K01

68

1185

társított: papír és karton / műanyag / alumínium / ónozott lemez

118510

118520

118540

118550

K01

69

118511

118541

K01

70

1186

társított: papír és karton / más

118610

118620

118640

118650

K01

71

118611

118641

K01

72

1190

társított: műanyag/alumínium

119010

119020

119040

119050

K01

73

119011

119041

K01

74

1191

társított: műanyag / ónozott lemez

119110

119120

119140

119150

K01

75

119111

119141

K01

76

1192

társított: műanyag / különböző fémek

119210

119220

119240

119250

K01

77

119211

119241

K01

78

1193

társított: műanyag/más

119310

119320

119340

119350

K01

79

119311

119341

K01

80

1194

társított: egyéb anyag / egyéb anyag

119410

119420

119440

119450

K01

81

119411

119441

K01

82

1195

társított: üveg/műanyag

119510

119520

119540

119550

K01

83

119511

119541

K01

84

1196

társított: üveg/alumínium

119610

119620

119640

119650

K01

85

119611

119641

K01

86

1197

társított: üveg / ónozott lemez

119710

119720

119740

119750

K01

87

119711

119741

K01

88

1198

társított: üveg / különböző fémek

119810

119820

119840

119850

K01

89

119811

119841

K01

90

1199

egyéb anyag

119910

119920

119940

119950

X01

91

119911

119941

X01

2.94 Egyszer használatos műanyagtermék díjkódok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

KF kód
1–4. karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód

2.

1201

polietilén-tereftalát (PET)

120110

120111

120121

120131

120140

120141

120150

120151

M01

3.

120190

SUP01

4.

1202

nagysűrűségű polietilén (HDPE)

120210

120211

120221

120231

120240

120241

120250

120251

M01

5.

120290

SUP01

6.

1203

poli(vinil-klorid) (PVC)

120310

120311

120321

120331

120340

120341

120350

120351

M01

7.

120390

SUP01

8.

1204

kissűrűségű polietilén (LDPE)

120410

120411

120421

120431

120440

120441

120450

120451

M01

9.

120460

120470

120480

120490

SUP01

10.

1205

polipropilén (PP)

120510

120511

120521

120531

120540

120541

120550

120551

M01

11.

120560

120590

SUP01

12.

1206

polisztirol (PS)

120610

120611

120621

120631

120640

120641

120650

120651

M01

13.

120660

120690

SUP01

14.

1207

poliamid (PA)

120710

120711

120721

120731

120740

120741

120750

120751

M01

15.

120760

120790

SUP01

16.

1208

poliuretán (PU)

120810

120811

120821

120831

120840

120841

120850

120851

M01

17.

120860

120890

SUP01

18.

1209

polivinil alkohol

120910

120911

120921

120931

120940

120941

120950

120951

M01

19.

120960

120990

SUP01

20.

1217

biológiailag lebomló műanyag

121710

121711

121721

121731

121740

121741

121750

121751

M01

21.

121760

121770

121780

121790

SUP01

22.

1219

más műanyag (műanyag/
műanyag)

121910

121911

121921

121931

121940

121941

121950

121951

M01

23.

121960

121970

121980

121990

SUP01

24.

1281

társított: papír és karton/műanyag, ideértve az abból készült rétegzett italkartont is

128110

128111

128121

128131

128140

128141

128150

128151

K01

25.

128180

128190

SUP01

26.

1284

társított: papír és karton/műanyag/
alumínium, ideértve
az abból készült rétegzett
italkartont is

128410

128411

128421

128431

128440

128441

128450

128451

K01

27.

128470

128480

128490

SUP01

28.

1285

társított: papír és karton/műanyag/
alumínium/ónozott lemez

128510

128511

128521

128531

128540

128541

128550

128551

K01

29.

128570

128580

128590

SUP01

30.

1290

társított: műanyag/
alumínium

129010

129011

129021

129031

129040

129041

129050

129051

K01

31.

129060

129070

129080

129090

SUP01

32.

1291

társított: műanyag/ ónozott lemez

129101

129111

129121

129131

129140

129141

129150

129151

K01

33.

129160

129170

129180

129190

SUP01

34.

1292

társított: műanyag/ különböző fémek

129210

129211

129221

129231

129240

129241

129250

129251

K01

35.

129260

129270

129280

129290

SUP01

36.

1293

társított: műanyag/más

129310

129311

129321

129331

129340

129341

129350

129351

K01

37.

129360

129370

129380

129390

SUP01

38.

1295

társított: üveg/műanyag

129510

129511

129521

129531

129540

129541

129550

129551

K01

39.

129560

129570

129580

129590

SUP01

3. Elektromos és elektronikus berendezés díjkódok

A

B

C

D

E

1.

KF kód
1–4. karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód

2.

1310

hőcserélő berendezés

131010

131020

E01

3.

1320

képernyő, monitor és olyan berendezés, amely 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaz

132010

132020

E02

4.

1330

LED lámpa

133010

133020

E03

5.

1331

gázkisülésű lámpa

133110

133120

E03

6.

1332

lámpa, a LED lámpa és a gázkisülésű lámpa kivételével

133210

133220

E03

7.

1340

nagygép (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t), a nagyméretű világítótest és a fotovoltaikus panel kivételével

134010

134020

E04

8.95

1341

nagyméretű világítótest (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)

134110

134120

E04

9.

1342

fotovoltaikus panel

134210

134220

E05

10.

1350

kisgép (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t), a kisméretű világítótest kivételével

135010

135020

E06

11.96

1351

kisméretű világítótest (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)

135110

135120

E06

12.

1360

kisméretű számítástechnikai és távközlési berendezés (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)

136010

136020

E06

4.97 Elem és akkumulátor díjkódok

A

B

C

D

E

F

G

1.

KF kód
1–4. karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód

2.

1410

hordozható elem, akkumulátor

141010

141020

141030

141040

A01

3.

1440

ipari elem, akkumulátor

144010

144020

144030

144040

A02

4.

1450

gépjármű elem, akkumulátor

145010

145020

145030

145040

A03

5.98 Gépjármű díjkódok

A

B

C

D

E

1

KF kód
1–4. karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód

2

1510

M1 járműkategória

151010

151020

J01

3

1520

N1 járműkategória

152010

152020

J01

4

1530

háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit

153010

153020

J01

6. Gumiabroncs díjkódok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

KF kód
1–4. karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód

2.

1610

gumi légabroncs az újrafutózott abroncs kivételével

161010

161020

161040

161030

161050

161060

161070

161080

G01

3.

1620

újrafutózott gumi légabroncs

162010

162020

162040

162030

162050

162060

162070

162080

G01

4.

1630

tömör vagy kisnyomású gumiabroncs

163010

163020

163040

163030

163050

163060

163070

163080

G01

7. Irodai papír díjkód

A

B

C

D

E

1.

KF kód
1–4. karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód

2.

1700

irodai papír

170010

170020

I01

8. Reklámhordozó papír díjkód

A

B

C

D

1.

KF kód
1–4. karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód

2.

1800

reklámhordozó papír

180000

R01

9. Sütőolaj, sütőzsír díjkód

A

B

C

D

E

1.

KF kód
1–4. karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód

2.

1910

sütőolaj és -zsír

191010

192020

Z01

10.99 Textil díjkódok

A

B

C

D

E

1

KF kód
1–4. karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód

2

2011

ruházati árucikkek, kellékek és tartozékok

201110

201120

T01

3

2021

lakástextília

202110

202120

T01

4

2031

lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész)

203110

203120

T01

11.100 Bútor fából díjkód

A

B

C

D

E

1.

KF kód
1–4. karakter

Anyagáram

KF kód 1–6. karakter

Díjkód

2.

2100

bútor fából

210010

210020

B01

3. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A gyártó nyilvántartásba vétel iránti kérelmének adattartalma

1. Az 1. melléklet 1. pontjában felsorolt termékek esetében – az 1.3. pontban szereplő termékek kivételével – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-ában és a Ht. 30/B. § (5) bekezdésében foglalt adatkezelési szabályokra figyelemmel

1.1.101 a gyártó neve, székhelye, adószáma, adóazonosító jele, KSH statisztikai számjele (ennek hiányában a közösségi vagy nemzetközi adószáma), cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma, Környezetvédelmi Ügyfél Jele (a továbbiakban: KÜJ-azonosító);

1.2.102 meghatalmazott képviselő igénybevétele esetén a jogi személy meghatalmazott képviselő neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, természetes személy meghatalmazott képviselő családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakóhelye, tartózkodási és értesítési helye (postai irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám, elektronikuspostafiók-cím), adószáma;

1.3. a kapcsolattartó neve, pontos elérhetősége;

1.4. a gyártó kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség teljesítésének módja (egyéni vagy kollektív);

1.5. a körforgásos termék 1. melléklet 1. pontja szerinti megnevezése;

1.6. a gyártó nyilatkozata a megadott adatok valódiságáról.

2. Az 1. melléklet 1.4. pontjában felsorolt termékek esetében az 1. pontban foglaltakon túlmenően

2.1. a gyártó által Magyarországon képviselt, forgalmazott márkanevek (amennyiben vannak ilyenek);

2.2. a gyártó által forgalmazott hordozható elem, akkumulátor típusa (hordozható, ipari, gépjármű).

3.103 Az 1. melléklet 1.5. pontjában felsorolt termékek esetében az 1. pontban foglaltakon túlmenően egyéni teljesítés esetén az átvevő- és kezelőhálózat bejelentésére vonatkozó alábbi adatok:

3.1. az átvevő- és kezelőhálózathoz csatlakozott tagokra vonatkozó adatok: a tagok neve, KÜJ-azonosító, Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ), telephely címe (település, utca, házszám);

3.2. a következő adatokat tartalmazó dokumentumok:

3.2.1. az átvevő- és kezelőhálózat keretén belül kialakított és üzemeltetett átvételi helyek címe, az átvételi helyek üzemeltetőjének neve;

3.2.2. az, hogy a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet 6. § (3)–(4) bekezdése szerinti átvétel feltételei hogyan valósulnak meg;

3.2.3. az átvételt, a kezelést szerződés alapján teljesítő forgalmazók, bontók, továbbá a szárazra fektetés és a bontás során kinyert hulladék további kezelését végző hulladékkezelők listája (névvel és címmel ellátva).

Az 1. melléklet 1.3. pontjában felsorolt termékek esetében az elektromos és elektronikus berendezések gyártóinak nyilvántartásba vétele és a nyilvántartások részére benyújtandó jelentések formátumának meghatározásáról szóló, 2019. február 19-i (EU) 2019/290 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Végrehajtási Rendelet) I. melléklet A., valamint meghatalmazott képviselő igénybevétele esetén B. része szerinti adattartalom. A Végrehajtási Rendelet szerinti nemzeti azonosítóként a KÜJ-azonosítót kell megadni. A Végrehajtási Rendelet kiegészítő információelemeinek megadása nem kötelező.

4. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének adattartalma

1.104 A gyártó esetében

1.1.105 Magyarországon az általa forgalomba hozott vagy készletre vett,, az 1. melléklet szerinti körforgásos termékek

1.1.1. megnevezése,

1.1.2.106 mennyisége (kg),

1.1.3. azonosító kódszáma (KF kód),

1.1.4.107 a kiterjesztett gyártói felelősségi díj meg nem fizetésével történő forgalomba hozatal esetén a 22. § (1) bekezdése és a 22/A. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozó neve, címe, adószáma.

1.2. Visszavett körforgásos termék 1.1.1–1.1.3. pont szerinti adatai.

1.3. A hulladékká vált újrahasználható csomagolások megnevezése, mennyisége, azonosító kódszáma (KF kód)

1.4.108 Visszaváltási díjas termékek esetében az 1.1. alpontban foglaltakon túlmenően

1.4.1. az általa Magyarországon forgalomba hozott visszaváltási díjas termékek darabszáma,

1.4.2. a visszaváltási díjas rendszerben visszavett termékek és hulladékaik darabszáma, az újrahasználható csomagolások újrahasználata, hulladékká válása és darabszáma.

2. A koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó esetében

2.1. átvett, gyűjtött vagy előkezelt, körforgásos termékből származó hulladék109

2.1.1. mennyisége,

2.1.2. azonosító kódszáma (KF kód).

2.2.110 visszaváltási díjas termékek esetében a 2.1. alpontban foglaltakon túlmenően a visszaváltási díjas rendszerben visszavett termékek és hulladékaik darabszáma, az újrahasználható csomagolások hulladékká válása és darabszáma.

3. Az egyéni teljesítő gyártó esetében

3.1. az 1. és a 2. pont szerinti adatok, valamint

3.2. a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeinek egyéni teljesítése során kezelt hulladék111

3.2.1. mennyisége,

3.2.2. azonosító kódszáma (KF kód).

4.112 A 20/A. § és 20/B. § szerinti díjátalány-fizetést választó gyártó esetében

4.1. a Magyarországon általa forgalomba hozott vagy készletre vett borászati termék

4.1.1. kategóriájának megnevezése,

4.1.2. üvegcsomagolásának mennyisége (palack darab).

4.2.113 Annak megjelölése, hogy a gyártó a borászati termék esetén a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett-e. Amennyiben a gyártó csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett, úgy az adattartalom a kg alapú mennyiségre is kiterjed.

5. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

Egyéni teljesítés esetén a gyártó koncessziós társasággal kötött szerződésének kötelező tartalmi elemei

1. A gyártó neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma

2. A körforgásos termék 1. melléklet szerinti megnevezése és azonosító kódszáma

3. Az egyéni teljesítés kezdő időpontja

4. A gyártó egyéni teljesítés keretében végzett tevékenységeinek meghatározása

5. A gyártó és a koncessziós társaság közötti pénzügyi elszámolási rendje, amely kiterjed a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékének megállapításakor figyelembe veendő, az egyéni teljesítés során a gyártó által vállalt tevékenységek Hivatal honlapján közzétett fajlagos indokolt költségekre figyelemmel megállapított csökkentő tétel meghatározására, tekintettel a Hivatal indokolt költségek meghatározására és szabályozására vonatkozó alapelveket és keretszabályokat meghatározó rendeletében foglaltakra is

6. A gyártó koncessziós társaság felé teljesítendő bejelentési, változás-bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettsége, módja és rendszeressége

7. A szerződésszegéssel és a szerződés megszűnésével, megszüntetésével összefüggő jogok és kötelezettségek

6. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A 22. § és a 22/A. § szerinti nyilatkozat kötelező tartalmi elemei114

1. A vevő neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma

2. A gyártó neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma

3.115 A 22/B. § szerinti időszak megjelölése

4. A körforgásos termék 1. melléklet szerinti megnevezése és azonosító kódszámának (KF kódjának) 1–6. karaktere

5.116 A nyilatkozattétel alapjául szolgáló jogszabályhely (22. § vagy 22/A. §)

1

Az 1. § a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 54. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés 3. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés 8. pontját a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 6. § nyitó szövegrésze a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 71. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 46. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 11. § (1) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 55. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 11. § (2) bekezdését a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 11. § (4) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 11. § (5) bekezdését a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 55. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 11. § (6) bekezdését a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

12

A 13. § (2) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 13. § (3a) bekezdését a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 56. §-a iktatta be.

14

A 13. § (4) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 57. §-ával megállapított szöveg.

15

A 13. § (4) bekezdés b) pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

16

A 15. § a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 16. § (1) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 16. § (3) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 58. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 16. § (3) bekezdés b) pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 16. § (3) bekezdés c) pontját a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

21

A 16. § (3a) bekezdését a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

22

A 16. § (3b) bekezdését a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

23

A 16. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 16. § (4) bekezdés b) pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

25

A 16. § (4) bekezdés c) pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

26

A 16. § (4) bekezdés d) pontját a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

27

A 16. § (4) bekezdés e) pontját a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

28

A 16. § (4a) bekezdését a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

29

A 16. § (5) bekezdését a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 58. § (2) bekezdése iktatta be.

30

A 17. § (3) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 59. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 17. § (3) bekezdés b) pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

32

A 17. § (4) bekezdését a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 60. §-a iktatta be.

33

A 17. § (5) bekezdését a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 60. §-a iktatta be.

34

A 17. § (6) bekezdését a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 60. §-a iktatta be, szövege a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

35

A 18. § a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 61. §-ával megállapított szöveg.

36

A 19. § (3) bekezdését a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

37

A 19. § (4) bekezdését a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

38

A 20. § (3) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

39

A 20. § (3a) bekezdését a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 62. §-a iktatta be, szövege a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

40

A 20. § (4) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 20/A. §-t a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

42

A 20/B. §-t a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

43

A 21. § (1) bekezdése a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

44

A 21. § (2) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 21. § (3) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 21. § (5) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

47

A 22. § (1) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 10. pontja szerint módosított szöveg. [A 22. § (1) bekezdésében a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § b) pontja által elrendelt módosítás, amely szerint hatályát veszti a „(továbbiakban: nyilatkozó)” szövegrész, nem vezethető át.]

48

A 22. § (2) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 22. § (3) bekezdése a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

50

A 22. § (4) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 63. §-ával megállapított, a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 22. § (5) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 73. §-a alapján nem lép hatályba.

52

A 22/A. §-t a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 64. §-a iktatta be, szövege a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

53

[A 22/A. § (1) bekezdésében a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § b) pontja által elrendelt módosítás, amely szerint hatályát veszti a „(továbbiakban: nyilatkozó)” szövegrész, nem vezethető át.]

54

A 22/A. § (2) bekezdése a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 22/B. §-t a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 64. §-a iktatta be.

56

A 22/C. §-t a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 64. §-a iktatta be.

57

A 22/D. §-t a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be.

58

A 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 72. § a) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 23. § (3) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 72. § b) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 26. § (1a) bekezdését a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

61

A 26. § (2) bekezdése a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

62

A 26. § (2a) bekezdését a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

63

A 26. § (3a) bekezdését a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

64

A 26. § (6) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

65

A 26/A. §-t a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 65. §-a iktatta be.

66

A 26/A. § (1) bekezdése a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 26/A. § (3) bekezdése a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

69

A 27. § (1a) bekezdését a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

70

A 27. § (4) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 66. §-ával megállapított szöveg.

71

A 27. § (6) bekezdését a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 67. §-a iktatta be, szövege a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

72

A 27. § (7) bekezdését a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

73

A 29. § (2) bekezdése a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

74

A 34. § (3) bekezdés b) pontja a 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet 45. §-a szerint módosított szöveg.

75

A 37/A. §-t a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 68. §-a iktatta be.

76

A 37/B. §-t a 326/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

77

A 37/C. §-t a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

78

A 37/D. §-t a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

79

A 37/E. §-t a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

80

Az 1. melléklet 1.9.4. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

81

Az 1. melléklet 1.9.5. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

82

Az 1. melléklet 1.10.11. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. § e) pontja szerint módosított szöveg.

83

Az 1. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat 3. sora a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

84

Az 1. melléklet 2.3.3. pontja a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

85

Az 1. melléklet 2.4.1. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

86

Az 1. melléklet 2.4.2. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

87

Az 1. melléklet 2.4.4. pontja a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.

88

Az 1. melléklet 2.4.5. pontja a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

89

Az 1. melléklet 2.5.1. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

90

Az 1. melléklet 2.5.2. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 2. melléklet 1. pontja a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. [A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:15 és F:15 mezőjében a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjával elrendelt módosítás nem vezethető át.]

92

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat E:28 mezője a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 9. pontjával megállapított szöveg.

93

A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat F:28 mezője a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 10. pontjával megállapított szöveg.

94

A 2. melléklet 2. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 8. sora a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 11. sora a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A 2. melléklet 4. pontja a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.

98

A 2. melléklet 5. pontja a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 2. melléklet 10. pontja a 435/2023. (IX. 21.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

100

A 2. melléklet 11. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

101

A 3. melléklet 1.1. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

102

A 3. melléklet 1.2. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

103

A 3. melléklet 3. pontja a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 71. § b) pontja szerint módosított szöveg.

104

A 4. melléklet 1. pontja a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés c) pontjával megállapított szöveg.

105

A 4. melléklet 1.1. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

106

A 4. melléklet 1.1.2. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

107

A 4. melléklet 1.1.4. pontja a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

108

A 4. melléklet 1. pont 1.4. alpontját a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése iktatta be.

109

Az érintett körforgásos termékből származó, az 1. melléklet szerinti KF-kódok alá egyértelműen besorolható, nem körforgásos termékek hulladékát nem tartalmazó hulladék.

110

A 4. melléklet 2. pont 2.2. alpontját a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése iktatta be.

111

Az érintett körforgásos termékből származó, az 1. melléklet szerinti KF-kódok alá egyértelműen besorolható, nem körforgásos termékek hulladékát nem tartalmazó hulladék.

112

A 4. melléklet 4. pontját a 421/2023. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

113

A 4. melléklet 4. pont 4.2. alpontját a 674/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése iktatta be.

114

A 6. melléklet címe a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

115

A 6. melléklet 3. pontja a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 70. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

116

A 6. melléklet 5. pontját a 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet 69. § (1) bekezdés d) pontja iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére