• Tartalom

2023. évi LXXXIII. törvény

2023. évi LXXXIII. törvény

az egyes adótörvények módosításáról1

2024.02.29.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

3. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

25. §26

4. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

II. Fejezet

A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

5. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

30. §31

31. §32

32. §33

33. §34

34. §35

35. §36

36. §37

37. §38

38. §39

39. §40

40. §41

41. §42

42. §43

43. §44

44. §45

45. §46

46. §47

47. §48

48. §49

49. §50

50. §51

51. §52

52. §53

53. §54

54. §55

55. §56

56. §57

57. §58

58. §59

59. §60

60. §61

61. §62

62. §63

63. §64

64. §65

65. §66

66. §67

67. § Hatályát veszti az Áfa tv.

a)68

b)69

c)70

6. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

68. §71

69. §72

70. §73

71. §74

72. §75

73. §76

74. §77

III. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓK

7. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

75. §78

8. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

76. §79

77. §80

78. §81

9. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása

79. §82

80. §83

10. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

81. §84

11. A kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosítása

82. §85

IV. Fejezet

HELYI ADÓK

12. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

83. §86

84. §87

V. Fejezet

ILLETÉKEK

13. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

85. §88

86. §89

87. §90

VI. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

14. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

88. §91

89. §92

90. §93

91. §94

15. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

92. §95

93. §96

94. §97

95. §98

96. §99

97. §100

VII. Fejezet

ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK

16. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

98. §101

99. §102

100. §103

101. §104

102. §105

103. §106

104. §107

105. §108

106. §109

107. §110

108. §111

109. §112

110. §113

111. §114

112. §115

113. §116

114. § (1)117

(2)118

115. § (1)119

(2)120

116. §121

117. §122

118. §123

119. § (1)124

(2)125

120. §126

121. §127

122. § (1)128

(2)129

(3)130

123. § Az Art.

1.131

2.132

3.133

4.134

5.135

6.136

7.137

8.138

9.139

10.140

11.141

12.142

13.143

14.144

15.145

16.146

17.147

124. § Hatályát veszti az Art.

1.148

2.149

3.150

125. §151

17. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

126. §152

127. §153

128. §154

129. §155

130. §156

131. §157

132. §158

133. §159

134. §160

18. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

135. §161

136. §162

137. §163

138. §164

139. §165

140. §166

141. §167

142. §168

143. §169

144. §170

145. §171

146. §172

147. §173

148. §174

149. § (1)175

(2)176

150. §177

151. §178

VIII. Fejezet

SZÁMVITELT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

19. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

152. §179

153. §180

154. §181

155. §182

156. §183

157. §184

IX. Fejezet

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZERVEZETÉT ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

20. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

158. §185

21. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

159. §186

160. §187

161. §188

162. §189

163. §190

164. §191

X. Fejezet

EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

22. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

165. §192

166. §193

23. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

167. §194

24. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

168. §195

169. §196

170. §197

171. §198

172. §199

173. §200

174. §201

175. §202

176. §203

177. §204

178. §205

179. §206

180. §207

181. §208

182. §209

183. §210

184. §211

185. §212

186. §213

25. A légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény módosítása

187. §214

188. § Nem lép hatályba a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LIX. törvény

a)215

b)216

c) 142. §-a,

d) 157. §-a,

e)217

XI. Fejezet

NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÁSOK

26. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az 1979. évi február hó 12. napján aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 49/1979. (XII. 6.) MT rendelet hatályon kívül helyezése

189. § (1)218

(2) A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az 1979. évi február hó 12. napján aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény – az annak 26. cikkében foglaltaknak megfelelően – a 49/1979. (XII. 6.) MT rendelet hatályvesztését követően is alkalmazandó

a) a forrásnál levont adók tekintetében a legkésőbb 2023. december 31-én fizetett vagy beszámított összegekre,

b) az egyéb adók tekintetében a legkésőbb 2023. december 31-én záruló adózási időszakokra.

27. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása

190. §219

28. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása

191. §220

XII. Fejezet

VESZÉLYHELYZETI KORMÁNYRENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

29. Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

192. §221

30. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 441/2023. (IX. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

193. §222

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. Hatályba léptető rendelkezések

194. § (1) Ez a törvény – a (2)–(11) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 16. § a) pontja és az 1. melléklet 2023. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. §, 15. §, 68. §71. §, 73. §, 74. § a), c) és e) pontja, 109. § (1) bekezdése, 114. § (1) bekezdése, 121. § (2) bekezdése, 123. § 6. és 11. pontja, 136. §, 137. §, 142. §144. §, 146. §148. §, 150. § (1) bekezdése, 160. §, 164. § c) pontja és 184. § az e törvény kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(5) A 135. § és 150. § (3) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(6) A 111. §, 121. § (4) bekezdése, 126. §, 129. § és 132. § (2) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(8) A 60. § 2024. december 1-jén lép hatályba.

(10) A 124. § 3. pontja 2027. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 67. § a) pontja 2028. július 1-jén lép hatályba.

32. Az Európai Unió jogának való megfelelés

195. § E törvény

a) 19. § (2) bekezdése és 24. § a)–d) pontjai a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szóló, 2016. július 12-i (EU) 2016/1164 tanácsi irányelvnek és az (EU) 2016/1164 irányelvnek a harmadik országokat érintő hibrid struktúrákból adódó diszkrepanciák tekintetében történő módosításáról szóló 2017. május 29-i 2017/952 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja,

b) 19. § (1), (3) és (4) bekezdése, 20. §22. §, 24. § h)–l) pontja és 75. §-a a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. június 23-i (EU) 2022/2473 rendelet módosításáról szóló 2023/1315/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést szolgálja,

c) 24. § e)–g) és n) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2473 bizottsági rendeletnek való megfelelést szolgálja,

d) 30. §, 35. §, 41. §, 44. §46. §, 47. § (1)–(2) bekezdés, 48. §50. §, 52. §, 53. §, 55. §, 67. § b) pontja, 98. §, 122. § (3) bekezdése, 127. §, 133. § a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás tekintetében történő módosításáról és a 904/2010/EU rendeletnek a kisvállalkozásokra vonatkozó különös szabályozás megfelelő alkalmazásának nyomon követését célzó közigazgatási együttműködés és információcsere tekintetében történő módosításáról szóló 2020. február 18-i (EU) 2020/285 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja,

e) 31. §33. §, 51. §, 55. §, 62. § a) pontja a 2006/112/EK és az (EU) 2020/285 irányelvnek a hozzáadottértékadó-mértékek tekintetében történő módosításáról szóló, 2022. április 5-i (EU) 2022/542 tanácsi irányelvének történő megfelelést szolgálja,

f) 68. §71. §, 74. § a) és c) pontja a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja,

g) 74. § d) pontja az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja,

h) 101. § egyes rendelkezéseinek a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént,

i) 101. § és 103. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja és ezen irányelv 15. cikk (7) bekezdése és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentés megtörtént,

j) 168. §, 170. §, 172. §175. §, 186. §-a, valamint 9. melléklete az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i (EU) 2021/514 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja,

k) 176. §, 177. §, 184. § a)–b) pontja az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló, 2017. október 10-i (EU) 2017/1852 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2023. évi LXXXIII. törvényhez223

2. melléklet a 2023. évi LXXXIII. törvényhez224

3. melléklet a 2023. évi LXXXIII. törvényhez225

4. melléklet a 2023. évi LXXXIII. törvényhez226

5. melléklet a 2023. évi LXXXIII. törvényhez227

6. melléklet a 2023. évi LXXXIII. törvényhez228

7. melléklet a 2023. évi LXXXIII. törvényhez229

8. melléklet a 2023. évi LXXXIII. törvényhez230

9. melléklet a 2023. évi LXXXIII. törvényhez231

10. melléklet a 2023. évi LXXXIII. törvényhez232

11. melléklet a 2023. évi LXXXIII. törvényhez233

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. november 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. november 30.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

32

A 31. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

33

A 32. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

34

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

37

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

39

A 38. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

40

A 39. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

41

A 40. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

42

A 41. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

43

A 42. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

44

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 44. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

46

A 45. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

47

A 46. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

48

A 47. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

49

A 48. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

50

A 49. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

51

Az 50. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

52

Az 51. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

53

Az 52. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

54

Az 53. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

55

Az 54. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

56

Az 55. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

57

Az 56. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 57. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 58. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 60. § a 194. § (8) bekezdés alapján 2024. december 1-jén lép hatályba.

62

A 61. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

63

A 62. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 63. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 64. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 65. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 66. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

68

A 67. § a) pontja a 194. § (11) bekezdés alapján 2028. július 1-jén lép hatályba.

69

A 67. § b) pontja a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

70

A 67. § c) pontja a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

71

A 68. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 69. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 70. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 71. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 72. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 73. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 74. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 75. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 76. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 77. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 78. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 79. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 80. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

84

A 81. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 82. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 83. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 84. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 85. § a 2023. évi CIX. törvény 79. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

89

A 86. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 87. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 88. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 89. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 90. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 91. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 92. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 93. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 94. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 95. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 96. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 97. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 98. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

102

A 99. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 100. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 101. § a 194. § (7) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

105

A 102. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 103. § a 194. § (7) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

107

A 104. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 105. § a 194. § (7) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

109

A 106. § a 194. § (7) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

110

A 107. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 108. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 109. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 110. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 111. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 112. § a 2023. évi CIX. törvény 79. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

116

A 113. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

117

A 114. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 114. § (2) bekezdése a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

119

A 115. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 115. § (2) bekezdése a 194. § (7) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

121

A 116. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 117. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 118. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 119. § (1) bekezdése a 194. § (7) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

125

A 119. § (2) bekezdése a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

126

A 120. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 121. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 122. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 122. § (2) bekezdése a 194. § (7) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

130

A 122. § (3) bekezdése a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

131

A 123. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 123. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 123. § 3. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 123. § 4. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 123. § 5. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 123. § 6. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 123. § 7. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 123. § 8. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 123. § 9. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 123. § 10. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 123. § 11. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 123. § 12. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 123. § 13. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 123. § 14. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 123. § 15. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 123. § 16. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 123. § 17. pontja a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

148

A 124. § 1. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 124. § 2. pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 124. § 3. pontja a 194. § (10) bekezdés alapján 2027. január 1-jén lép hatályba.

151

A 125. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 126. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 127. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

154

A 128. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 129. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

A 130. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 131. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

158

A 132. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

A 133. § a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

160

A 134. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

161

A 135. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

162

A 136. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

163

A 137. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

164

A 138. § a 194. § (7) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

165

A 139. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

166

A 140. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

167

A 141. § a 194. § (7) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

168

A 142. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

169

A 143. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

170

A 144. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

171

A 145. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

172

A 146. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

173

A 147. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

174

A 148. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

175

A 149. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

176

A 149. § (2) bekezdése a 194. § (7) bekezdés alapján 2024. július 1-jén lép hatályba.

177

A 150. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

178

A 151. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

179

A 152. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

180

A 153. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

181

A 154. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

182

A 155. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

183

A 156. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

184

A 157. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

185

A 158. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

186

A 159. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

187

A 160. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

188

A 161. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

189

A 162. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

190

A 163. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

191

A 164. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

192

A 165. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

193

A 166. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

194

A 167. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

195

A 168. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

196

A 169. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

197

A 170. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

198

A 171. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

199

A 172. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

200

A 173. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

201

A 174. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

202

A 175. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

203

A 176. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

204

A 177. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

205

A 178. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

206

A 179. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

207

A 180. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

208

A 181. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

209

A 182. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

210

A 183. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

211

A 184. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

212

A 185. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

213

A 186. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

214

A 187. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

215

A 188. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

216

A 188. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

217

A 188. § e) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

218

A 189. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

219

A 190. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

220

A 191. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

221

A 192. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

222

A 193. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

223

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

224

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

225

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

226

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

227

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

228

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

229

A 7. melléklet a 194. § (9) bekezdés alapján 2025. január 1-jén lép hatályba.

230

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

231

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

232

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

233

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére