• Tartalom

2023. évi LXXXVII. törvény

2023. évi LXXXVII. törvény

az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról1

2024.02.19.

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

2. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

3. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

9. §10

10. §11

4. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

15. §16

16. §17

5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

6. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

24. §25

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

7. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

29. §30

30. § (1)31

(2)32

(3)33

8. Az egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló 2017. évi XXXI. törvény módosítása

31. §34

32. §35

9. A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény módosítása

33. §36

34. §37

35. §38

36. §39

10. A Széchenyi István Egyetemért Alapítványról, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény módosítása

37. §40

11. Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény módosítása

38. §41

12. Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról és az ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló2021. évi XV. törvény módosítása

39. §42

40. §43

41. §44

42. §45

43. §46

44. §47

45. §48

13. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény módosítása

46. §49

14. Egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosítása

47. §50

48. §51

49. §52

50. §53

51. §54

52. §55

53. §56

54. §57

55. §58

56. §59

57. §60

58. § (1)61

(2)62

59. §63

60. §64

61. §65

15. Záró rendelkezések

62. § (1) Ez a törvény – a (2)–(11) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 11–14. §, a 16. §, a 17–21. §, a 22. § e) és f) pontja, a 23. § a)–c) pontja, a 29. §, a 30. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2024. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. alcím az e törvény kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(4) A 30. § (2) bekezdése 2024. december 31-én lép hatályba.

(5) A 30. § (3) bekezdése 2025. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 41. §, a 42. §, a 45. § az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25,87% társasági részesedése állami tulajdonba vételének cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

(7) A (6) bekezdésben hivatkozott rendelkezések hatálybalépésének naptári napját a társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(8) A 48–49. § és az 51–52. § a Fonyód belterület 10232/4 helyrajzi számú ingatlan állami tulajdonba kerülését követő 5. napon lép hatályba.

(9) A (8) bekezdésben hivatkozott rendelkezések hatálybalépésének naptári napját az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(10) Az 56–57. § és az 58. § (1) bekezdése a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet (székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.; adószám:15395807-2-13), továbbá az általa ellátott közfeladatoknak és szakellátási kapacitásoknak a Magyarországi Református Egyház fenntartásába történő átadásával egyidejűleg lép hatályba.

(11) A (10) bekezdésben hivatkozott rendelkezések hatálybalépésének naptári napját az egészségügyért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

63. § (1) A 6. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, valamint a 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 17–21. §, a 22. § a) és c)–f) pontja, a 23. §, a 49. §, az 51. §, az 56. § és az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése szerint sarkalatosnak minősül.

(3) A 22. § b) pontja és az 50. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(4) A 39. §, a 41. §, a 43. §, a 44. § a) pontja és a 2. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

64. § (1) A 24. § a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások belső piacának teljes megvalósítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. február 20-i 2008/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 33. § (3) bekezdése a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 33. § (3) bekezdésének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2023. évi LXXXVII. törvényhez66

2. melléklet a 2023. évi LXXXVII. törvényhez67

3. melléklet a 2023. évi LXXXVII. törvényhez68

4. melléklet a 2023. évi LXXXVII. törvényhez69

1

A törvényt az Országgyűlés a 2023. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2023. december 20.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 26. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 27. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 28. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 29. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § (2) bekezdése a 62. § (4) bekezdés alapján 2024. december 31-én lép hatályba.

33

A 30. § (3) bekezdése a 62. § (5) bekezdés alapján 2025. július 1-jén lép hatályba.

34

A 31. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 32. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 33. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 34. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 35. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 36. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 37. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 38. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 40. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 41. § a 62. § (6) bekezdés alapján az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25,87% társasági részesedése állami tulajdonba vételének cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

45

A 42. § a 62. § (6) bekezdés alapján az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25,87% társasági részesedése állami tulajdonba vételének cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

46

A 43. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 45. § a 62. § (6) bekezdés alapján az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 25,87% társasági részesedése állami tulajdonba vételének cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

49

A 46. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 47. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 48. § a 62. § (8) bekezdés alapján a Fonyód belterület 10232/4 helyrajzi számú ingatlan állami tulajdonba kerülését követő 5. napon lép hatályba.

52

A 49. § a 62. § (8) bekezdés alapján a Fonyód belterület 10232/4 helyrajzi számú ingatlan állami tulajdonba kerülését követő 5. napon lép hatályba.

53

Az 50. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 51. § a 62. § (8) bekezdés alapján a Fonyód belterület 10232/4 helyrajzi számú ingatlan állami tulajdonba kerülését követő 5. napon lép hatályba.

55

Az 52. § a 62. § (8) bekezdés alapján a Fonyód belterület 10232/4 helyrajzi számú ingatlan állami tulajdonba kerülését követő 5. napon lép hatályba.

56

Az 53. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

Az 54. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

Az 55. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

Az 56. § a 62. § (10) bekezdés alapján a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet (székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.; adószám:15395807-2-13), továbbá az általa ellátott közfeladatoknak és szakellátási kapacitásoknak a Magyarországi Református Egyház fenntartásába történő átadásával egyidejűleg lép hatályba.

60

Az 57. § a 62. § (10) bekezdés alapján a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet (székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.; adószám:15395807-2-13), továbbá az általa ellátott közfeladatoknak és szakellátási kapacitásoknak a Magyarországi Református Egyház fenntartásába történő átadásával egyidejűleg lép hatályba.

61

Az 58. § (1) bekezdése a 62. § (10) bekezdés alapján a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet (székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70.; adószám:15395807-2-13), továbbá az általa ellátott közfeladatoknak és szakellátási kapacitásoknak a Magyarországi Református Egyház fenntartásába történő átadásával egyidejűleg lép hatályba.

62

Az 58. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 60. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 61. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére