• Tartalom

11/2024. (I. 25.) Korm. rendelet

11/2024. (I. 25.) Korm. rendelet

a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatósága és azok megismerhetőségére vonatkozó követelmények teljesülése ellenőrzésének részletes eljárási szabályairól, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

2024.02.02.

A Kormány

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérésével –,

a 6. §, a 8. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 71/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatást a közfeladatot ellátó szervek, a helyi önkormányzatok és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: ellenőrzött szervezetek) elektronikus úton, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által, annak honlapján közzétett módon teljesítik.

2. § (1) A Hatóság az Infotv. 71/D. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés végrehajtásának érdekében ellenőrzési tervet (a továbbiakban: ellenőrzési terv) készít, és azt honlapján közzéteszi.

(2) A Hatóság az ellenőrzési tervben rögzíti az ellenőrzés

a) tárgyát,

b) célját,

c) szempontrendszerét,

d) eszközeit, valamint

e) ütemezését.

3. § Az ellenőrzési időszakban ellenőrzött szervezetek körét a Hatóság valamennyi szervezettípust érintően

a) az Infotv. 71/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás tartalma,

b) az Infotv. 71/D. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentéssel érintett szervezetek köre,

c) mintavételezés, valamint

d) véletlenszerű kiválasztás

alapján határozza meg.

4. § A Hatóság az Infotv. 71/D. § (8) bekezdésében meghatározott jelentésében összegzi és értékeli

a) az Infotv. 71/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás tartalmát,

b) az Infotv. 71/D. § (2) bekezdésében foglalt bejelentések alapján lefolytatott vizsgálatok megállapításait,

c) az Infotv. 71/D. § (6) bekezdésében foglalt ellenőrzések megállapításait, valamint

d) az Infotv. 71/D. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a Hatóság részére megküldött javaslatok és intézkedési tervek tartalmát.

5. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.

6. §1

7. §2

8. §3

1. melléklet a 11/2024. (I. 25.) Korm. rendelethez4

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12/A. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére