• Tartalom

29/2024. (IV. 30.) AM rendelet

29/2024. (IV. 30.) AM rendelet

a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezeténél működő Közösségi Marketing és Innovációs Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről1

2024.05.01.

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) dísznövény: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. melléklet XIII. részében meghatározott termékek a 0601 20 10, a 0602 10 10, a 0602 20, a 0602 90 10, a 0602 90 20, a 0602 90 30 vámtarifaszám alá tartozó termékek és a 0602 90 41 vámtarifaszám alá tartozó termékek közül a nem díszítésre használt erdei fa kivételével;

b) dísznövény ágazat: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés m) pontjában meghatározott ágazat;

c) egyéb befizető: képzési intézmény termelő létesítménye, kísérleti és kutató állomás, arborétum és gyűjteményes kert, ha dísznövényt termel, forgalmaz vagy szolgáltató tevékenységet végez;

d) kereskedő: dísznövény nagykereskedő és kereskedelmi közvetítő, speciális dísznövény kiskereskedő, nem szakosodott dísznövény kiskereskedő, dísznövények online értékesítését folytató jogi vagy természetes személy;

e) szolgáltató: tájépítész, zöldfelület tervező, zöldfelület létesítő, parképítő, kertépítő és fenntartó, faápoló, sportpályát létesítő és fenntartó, temető zöldfelület létesítő és fenntartó, dísznövények kölcsönzését, dísznövényekkel beltéri, kültéri díszítést végző jogi vagy természetes személy;

f) termelő: dísznövényeket és azok szaporítóanyagait előállító jogi vagy természetes személy.

2. § (1) A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete (a továbbiakban: szakmaközi szervezet) Közösségi Marketing és Innovációs Alapot (a továbbiakban: Alap) működtet, amelynek célja a dísznövények nem márkaspecifikus közösségi marketingje, továbbá a (2) bekezdés szerinti intézkedések és kutatás-fejlesztési programok finanszírozása.

(2) Az Alapból a dísznövény ágazaton belül a forgalmazás, a környezetvédelem, az ökológiai termelés, a minőségi védjegyek kialakítását és földrajzi árujelzők oltalmának megszerzését szolgáló intézkedések, a kutatás, ezen belül különösen a növényvédő szerek használatának csökkentése, a megváltozott klímához alkalmazkodó fajok, fajták kiválasztása finanszírozható.

(3) Az Alap bevételét képezi

a) a pályázaton elnyert támogatás, kivéve annak a pályázati felhívás szerint kizárólag működésre fordítható hányada,

b) a szakmaközi szervezet egyéb, a belső szabályzata alapján erre a célra felhasználható bevételei és

c) a 3. § szerinti pénzügyi hozzájárulás (a továbbiakban: marketing és innovációs hozzájárulás).

3. § (1) A Magyarország területén működő termelő, szolgáltató, kereskedő és egyéb befizető (a továbbiakban együtt: befizető) marketing és innovációs hozzájárulást fizet az Alapba.

(2) A marketing és innovációs hozzájárulás mértéke, ha a befizető dísznövény termelésből, szolgáltató tevékenységből, kereskedelemből származó utolsó lezárt üzleti év nettó árbevétele

a) nem haladja meg a 8 000 000 forintot, évente 5000 forint, ha telephellyel is rendelkezik, telephelyenként további évi 5000 forint,

b) meghaladja a 8 000 000 forintot, évente 10 000 forint, ha telephellyel is rendelkezik, telephelyenként további évi 10 000 forint.

(3) A befizetést a tárgyév május 31. napjáig kell teljesíteni a szakmaközi szervezet honlapján közzétett bankszámlára utalással.

(4) A befizető részére fizetési kedvezmény vagy mentesség nem adható.

4. § (1) A szakmaközi szervezet az Alapot elkülönítetten működteti. Az Alap működtetésének technikai, személyi és adminisztratív költségeire – a pályázaton elnyert támogatásnak a pályázati felhívás szerint kizárólag működésre fordítható hányadán felül – az Alap tárgyévi bevételének legfeljebb 10%-a használható fel.

(2) A szakmaközi szervezet minden év május 31-ig a honlapján nyilvánosságra hozza – az e rendelet szerinti bevételek elkülönített bemutatásával készített – beszámolóját az Alap előző évi felhasználásáról.

5. § (1) Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2027. április 30-án hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,

2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A rendelet az 5. § (2) bekezdése alapján 2027. április 30. napjával hatályát veszti.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére