• Tartalom

43/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

43/2024. (II. 29.) Korm. rendelet

a speciális személy- és vagyonvédelmi ellenőrzést igazoló tanúsítvánnyal, valamint a helyszínelői és bűnügyi technikai tevékenységgel összefüggő egyes rendelkezésekről

2024.03.02.

A Kormány

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. és a 6. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § és az 1. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) kockázatelemzési, kockázatértékelési rendszer: a robbanóanyag, robbantószer, robbanószerkezet, pirotechnikai termék, kábítószer, illetve egyéb, közbiztonságra veszélyt jelentő tárgy felkutatásával kapcsolatos kockázatok feltárására, azonosítására, a kockázatok kezelésére, csökkentésére vonatkozó intézkedések kiválasztására és végrehajtására vonatkozó folyamatok leírása;

b) minőségirányítási rendszer: a minőségirányítás megvalósításához szükséges szervezeti felépítés, feladatkörök, eljárások, folyamatok és erőforrások összessége, amely magában foglalja a minőségi követelmények meghatározását, ezek teljesítésének ellenőrzését, értékelését, tanúsítását és a folyamatos minőségfejlesztést;

c) robbanóanyag, robbantószer, robbanószerkezet, pirotechnikai termék, kábítószer, valamint egyéb, közbiztonságra veszélyt jelentő tárgy felkutatásával kapcsolatos képzési program: a rendezvény-, illetve létesítménybiztosítási tevékenység során végzett robbanóanyag, robbantószer, robbanószerkezet, pirotechnikai termék, kábítószer, valamint egyéb, közbiztonságra veszélyt jelentő tárgy azonosítása, felkutatása érdekében a tevékenységet végző személyi állományra és keresőkutyákra vonatkozó képzési terv;

d) technológiai utasítás: a védelmi terv elveinek, szabályainak figyelembevételével készült azon – a rendezvény-, illetve létesítménybiztosítási tevékenység keretében a robbanóanyag, robbantószer, robbanószerkezet, pirotechnikai termék, kábítószer, valamint egyéb, közbiztonságra veszélyt jelentő tárgy hatékony felkutatására, azonosítására szolgáló – részletes tevékenységi, cselekvési terv, amely az egyes munkafolyamatok, krízishelyzetek – különösen a robbanóanyag, robbantószer, robbanószerkezet, pirotechnikai termék, kábítószer felkutatásával kapcsolatos krízishelyzet – kezelésére is kiterjedő eljárási rendet tartalmazza;

e) védelmi terv: azon dokumentum, amely meghatározza a rendezvény-, illetve létesítménybiztosítási tevékenység végzése keretében követendő módszereket, eljárásokat, megelőző és védelmi intézkedéseket, valamint azon minőségbiztosítási rendelkezéseket, melyek rögzítik az e módszereknek és eljárásoknak való megfelelés ellenőrzésének szempontrendszerét.

2. § (1) A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet működési engedéllyel végző vállalkozás részére a vállalkozás székhelye szerinti rendőrkapitányság (a továbbiakban: hatóság) a vállalkozás kérelmére rendezvény-, illetve létesítménybiztosítási szolgáltatás nyújtását igazoló tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) ad ki, ha

a) a kérelmező vállalkozás rendelkezik a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet szerinti általános tevékenységi engedéllyel,

b) a kérelmező vállalkozás szerepel a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 3. § 28. pontjában meghatározott, a biztonsági beszerzési eljárásokban kötelezően érvényesítendő biztonsági követelményeknek megfelelő gazdasági szereplőkről az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett jegyzéken,

c) a kérelmező vállalkozás

ca) a rendezvény-, illetve létesítménybiztosítási tevékenység végzésében személyesen közreműködő – a rendőrség által kiadott, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység személyes végzésére jogosító hatósági igazolvánnyal rendelkező – tagja, munkavállalója, vagy egyéni vállalkozás, illetve egyéni cég esetében, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja, illetve a vállalkozással kötött polgári jogi szerződés alapján a vállalkozás javára tevékenykedő személy – ideértve a tevékenységet szakmailag szervező vagy irányító személyt is – rendelkezik létesítmény- és rendezvényvédelmi ellenőr szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvánnyal,

cb) rendelkezik az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által minősített kutyavezetővel, valamint robbanóanyag-, pirotechnikaitermék-, illetve kábítószer-kereső kutyával (a továbbiakban együtt: keresőkutya),

cc) rendelkezik technológiai utasítással, valamint kockázatelemzési, kockázatkezelési rendszerrel és védelmi tervvel,

cd) rendelkezik a robbanóanyag-, pirotechnikaitermék- és kábítószer-felkutatással kapcsolatos képzési programmal a tevékenységet végző személyi állományra és a keresőkutyákra vonatkozóan,

ce) rendelkezik a robbanóanyag-, robbantószer-, robbanószerkezet-detektálással, pirotechnikai termék felkutatásával kapcsolatos minőségirányítási rendszerrel és teljesítményértékelési rendszerrel,

cf) rendelkezik a létesítmény- és rendezvényvédelmi ellenőrzési tevékenységet szakmailag szervező vagy irányító, a védelmi terv kidolgozására jogosult haditechnikai szolgáltatási felelős alkalmazottal,

cg) rendelkezik a létesítmény- és rendezvényvédelmi ellenőrzési tevékenységgel összefüggő szakmai képzési programokért felelős kiképzésvezető munkatárssal,

d) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felelősségbiztosítási szerződés a rendezvény-, illetve létesítménybiztosítási tevékenységre is kiterjed, azzal, hogy az e tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosításnak legalább 100 millió Ft/káresemény és 200 millió Ft/év kárösszeget kell fedeznie.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét a kérelmező igazolja. A hatóság két ízben hívhatja fel hiánypótlásra a kérelmezőt.

(3) A tanúsítvány kiadása iránti kérelem elbírálása során az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti létesítmény- és rendezvényvédelmi ellenőri szakképesítésnek számít a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott védelmi ellenőrzés végzésére jogosító tanúsítás.

(4) A tanúsítvány a kiállítástól számított három évig érvényes.

3. § (1) A hatóság a tanúsítványra való jogosultság feltételeinek meglétét a tanúsítvány kiállítását megelőzően a (3) bekezdésben meghatározott együttműködő szervek bevonásával ellenőrzi.

(2) A hatóság a tanúsítványkiállítás feltételeinek fennállását évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.

(3) A tanúsítványkiállítás feltételeinek meglétéről és a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés gyakoriságáról a hatóság kockázatelemzés alapján dönt. A kockázatelemzés készítésekor az együttműködő szervek információit is figyelembe kell venni. E tekintetben együttműködő szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a terrorizmust elhárító szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hatóság megállapítja, hogy a tanúsítvány kiállításának feltételei nem állnak fenn, a tanúsítványt visszavonja.

(5) A hatóság a tanúsítványt nyolc napon belül vonja vissza, ha a tanúsítvány jogosultja a rendezvény-, illetve létesítménybiztosítási szolgáltatás nyújtását befejezi, és ezt a hatóságnak bejelenti.

4. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

5. §1

6. §2

7. §3

1. melléklet a 43/2024. (II. 29.) Korm. rendelethez4

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére