• Tartalom

5/2024. (III. 12.) IM rendelet

5/2024. (III. 12.) IM rendelet

az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

2024.03.14.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A megfigyelők bejelentése

1. § A külképviseleti megfigyelőt, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőt, valamint a Ve. 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2024. május 30-án 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. [Ve. 5. § (3) bekezdés, Ve. 245. § (3) bekezdés, 281. § (3) bekezdés]

2. § A nemzetközi megfigyelőt legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Irodánál. [Ve. 4. § (4) bekezdés]

3. § A Ve. 311. § (2a) bekezdése szerinti nemzetiségi megfigyelőt legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell bejelenteni a helyi választási irodánál. [Ve. 30. § (2) bekezdés, 311. § (2a) bekezdés]

2. A választási iratok megsemmisítése

4. § A Ve. 13/C. §-a szerinti választási iratokat 2024. szeptember 9-én kell megsemmisíteni. [Ve. 13/C. § és Ve. 205. § (1) bekezdés]

3. A választási bizottságok

5. § A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

6. § A helyi választási iroda vezetője legkésőbb 2024. június 6-án osztja be a megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagokat a szavazatszámláló bizottságokba. [Ve. 24. § (2) bekezdés]

7. § A Ve. 78. §-a szerint kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságát a helyi választási iroda vezetője legkésőbb 2024. június 6-án a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha a választópolgárok száma meghaladja az ezerötszázat. [Ve. 24. § (6) bekezdés]

8. § Amennyiben a helyi választási iroda vezetője a névjegyzéket a Ve. 257/A. §-a szerint több részre osztotta, az érintett szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet, illetve független jelölt 2024. június 7-én 16.00 óráig további tagokat bízhat meg. [Ve. 245. § (4) bekezdés]

4. A szavazókörök

9. § 2024. június 9-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

5. A központi névjegyzék

10. § A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget 2024. május 31-én 16.00 óráig igényelheti. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

11. § (1) Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2024. május 24-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. [Ve. 334. § (1) bekezdés]

(2) Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2024. május 30-án 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki. [Ve. 334. § (2) bekezdés]

6. A szavazóköri névjegyzék

12. § Azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda a választópolgár lakcímére 2024. április 19-ig megküldött értesítő útján tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) és (2) bekezdés]

13. § A választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]

14. § (1) A választópolgár részére – a Ve. 88. § a) pontja szerinti, legkésőbb 2024. április 2-án 16.00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (1) bekezdés]

(2) A választópolgár részére – a Ve. 88. § b) pontja szerinti, legkésőbb 2024. április 2-án 16.00 óráig benyújtott kérelmére – könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (2) bekezdés]

15. § A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. [Ve. 314. § (1) bekezdés, 315. §]

16. § A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha legkésőbb 2024. május 31-én a választópolgár kérelmére a választópolgár nemzetiséghez tartozását a Nemzeti Választási Iroda törli a központi névjegyzékből. [Ve. 314. § (2) bekezdés]

17. § Azt a választópolgárt, aki a Ve. 88. § d) pontja szerint legkésőbb 2024. június 5-én 16.00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. [Ve. 102. § (3) bekezdés]

18. § A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2024. április 4-től lehet benyújtani. A 2024. április 4. előtt levélben benyújtott mozgóurna iránti kérelmet 2024. április 4-én kell elbírálni. [Ve. 110. § (2) bekezdés]

19. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell benyújtani. [Ve. 337/A. § (1) bekezdés]

(2) Az átjelentkező választópolgár kérelmét

a) 2024. május 31-én 16.00 óráig módosíthatja,

b) 2024. június 7-én 10.00 óráig visszavonhatja. [Ve. 337/A. § (2) bekezdés]

20. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán átjelentkezésre az a választópolgár jogosult, aki 2024. február 11-én és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart. [Ve. 337/A. § (3) bekezdés és 307/A. § (1) bekezdés]

21. § A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a) a Nemzeti Választási irodához

aa) elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 óráig,

ab) elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 2024. június 5-én 16.00 óráig,

b) a helyi választási irodához

ba) elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 órát követően 2024. június 9-én 12.00 óráig,

bb) levélben 2024. június 5-ig,

bc) személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10.00 óráig,

c) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2024. június 9-én 12.00 óráig

nyújthat be. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

22. § (1) A 2024. június 7-én 10.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]

(2) A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2024. június 7-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés]

7. A külképviseleti névjegyzék

23. § (1) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie. [Ve. 259. § (2) bekezdés]

(2) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdése szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]

(3) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2024. június 5-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]

(4) A 2024. június 2-át követő lakcímváltozást a külképviseleti névjegyzéken nem kell átvezetni. [Ve. 262. § (2) bekezdés]

8. A levélben szavazók névjegyzéke

24. § A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb 2024. május 15-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. [Ve. 266. §, 333/A. §]

25. § A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékének azon választópolgárokat tartalmazó részét, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, 2024. május 24-ig hozzáférhetővé teszi az illetékes választási iroda részére. [Ve. 267/A. §]

26. § A levélben szavazók névjegyzékéből törölni kell azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2024. június 2-án magyarországi lakcímet létesített. [Ve. 267. § a) pont]

27. § Nem vehető fel az Európai Parlament tagjai választásának szavazóköri névjegyzékbe és nem szavazhat az Európai Parlament tagjai választásán személyesen a választópolgár, aki 2024. június 2-át követően létesített magyarországi lakcímet, és

a) számára a Nemzeti Választási Iroda a Ve. 277. § (1) bekezdése szerint megküldte a szavazási levélcsomagot, vagy

b) 2024. május 25-e és 2024. június 2-a közötti bármely napon szerepelt a levélben szavazók névjegyzékében, és a szavazólap személyes átvételét kérte. [Ve. 341/A. §]

9. Ajánlás, jelölt- és listaállítás

28. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a tízezer vagy annál kevesebb lakosú településen a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a vármegyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője 2024. április 4-én állapítja meg. [Ve. 307/E. § (1) bekezdés]

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzék 2024. április 3-i adatai alapján kell megállapítani. [Ve. 307/E. § (2) bekezdés]

29. § A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20-án adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

30. § Az Európai Parlament tagjainak választásán állított listát legkésőbb 2024. május 3-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 338. § (1) bekezdés]

31. § (1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]

(2) A kompenzációs listát, a fővárosi listát és a vármegyei listát legkésőbb 2024. május 7-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/I. § (1) bekezdés]

32. § (1) A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 318. § (1) bekezdés]

(2) A területi és az országos nemzetiségi választáson állított listát legkésőbb 2024. május 7-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 319. § (1) bekezdés]

33. § (1) A jelölő szervezet az Európai Parlament tagjainak választásán állított listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2024. május 3-án 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés]

(2) A jelölő szervezet a kompenzációs listát, a fővárosi listát, a vármegyei listát, a területi vagy az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2024. május 7-én 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés]

(3) A jelöltnek a 2024. június 7-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására. [Ve. 137. § (1) bekezdés]

34. § (1) Nem szabható ki bírság

a) az európai parlamenti listás, legkésőbb 2024. május 4-én 16.00 óráig,

b) az egyéni listás, egyéni választókerületi jelölti, polgármesterjelölti, főpolgármester-jelölti, valamint települési nemzetiségi önkormányzati jelölti, legkésőbb 2024. május 7-én 16.00 óráig,

c) a vármegyei listás, valamint a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati listás, legkésőbb 2024. május 8-án 16.00 óráig

benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. [Ve. 124. § (3) bekezdés]

(2) A választási bizottság a határidőben le nem adott ajánlóívekre tekintettel a bírság kiszabásáról

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti ajánlóív esetében legkésőbb 2024. május 12-én,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti ajánlóív esetében legkésőbb 2024. május 15-én,

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlóív esetében legkésőbb 2024. május 16-án

dönt. [Ve. 124. § (4) bekezdés]

10. A választási kampány

35. § A választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés]

36. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét választásonként 2024. március 20-án 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (3) bekezdés]

(2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2024. június 24-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (5) bekezdés]

37. § A Ve. 147/A–147/E. §-a szabályozása alá nem tartozó, országosan – ideértve a kizárólag interneten – elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató választásonként legkésőbb 2024. április 20-án 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1) bekezdés]

38. § 2024. június 8-án a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásában az országos nemzetiségi önkormányzati választáson listát állító jelölő szervezetek politikai reklámjait egy-egy alkalommal köteles közzétenni. [Ve. 147/D. §]

39. § (1) 2024. június 9-én

a) a Ve. 143. § (1) bekezdése szerinti kampánytevékenység nem folytatható, [Ve. 143. § (1) bekezdés]

b) választási gyűlés nem tartható, [Ve. 145. § (2) bekezdés]

c) politikai reklámot nem lehet közzétenni, [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

d) a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2024. június 9-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]

(2) A 2024. június 9-ét megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 143. § (2) bekezdés]

40. § A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2024. július 9-én 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

41. § (1) A Ve. 317. § (4) bekezdés a) pontja szerinti adatátadást követően a nemzetiségi jelölő szervezet 2024. május 2-án 16.00 óráig, illetve 2024. május 27-én 16.00 óráig igényelheti a Ve. 89. § (1) bekezdése szerint – az adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével – a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. [Ve. 317. § (4) bekezdés b) pont]

(2) A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb 2024. június 9-én 16.00 óráig köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül – 2024. június 9-én történő megsemmisítés esetén 2024. június 12-én 16.00 óráig – át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

(3) A Ve. 317. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás adatait a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezetnek legkésőbb 2024. június 9-én 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül – 2024. június 9-én történő megsemmisítés esetén 2024. június 12-én 16.00 óráig – át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés, 317. § (4) bekezdés]

11. A szavazás előkészítése

42. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság az Európai Parlament tagjainak választásán bejelentett listák sorrendjének sorsolását 2024. május 3-án 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

(2) A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek sorrendjének sorsolását 2024. május 6-án 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

(3) A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán bejelentett listák sorrendjének sorsolását 2024. május 7-én 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

(4) A helyi választási bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2024. május 6-án 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

(5) A területi választási bizottság a bejelentett területi nemzetiségi listák sorrendjének sorsolását 2024. május 7-én 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

(6) A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett országos nemzetiségi listák sorrendjének sorsolását 2024. május 7-én 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

(7) Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki a Ve. 92. § (3) bekezdés b) pontja szerint 2024. május 15-én 16.00 óráig a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, a Nemzeti Választási Iroda elnöke által megállapított időben, valamint 2024. június 9-én 6.00 és 19.00 óra között veheti át a szavazási levélcsomagot a választási irodában. [Ve. 11. § (2) bekezdés, Ve. 277. § (2) bekezdés]

(8) A Nemzeti Választási Iroda elnöke a (7) bekezdés szerint a szavazási levélcsomag személyes átvételét úgy állapítja meg, hogy arra 2024. május 25-től munkanapokon legalább 9.00 és 16.00 óra között lehetőség legyen. [Ve. 277. § (3) bekezdés]

(9) Ha a választópolgár a Ve. 277. § (1) bekezdése szerint megküldött szavazási levélcsomagját 2024. június 2-ig napig nem kapja meg, bármely külképviseleten vagy országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában személyesen kérheti a szavazási levélcsomag pótlását. [Ve. 277. § (4) bekezdés]

43. § (1) A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2024. június 8-án adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

(2) Az iratok és kellékek őrzését a helyi választási iroda 2024. június 9-ig biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

44. § Braille-írással ellátott szavazósablont abban a szavazóhelyiségben kell biztosítani, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

45. § Ha egy, az egyéni szavazólapon szereplő jelölt vagy egy lista 2024. május 26. után, de 2024. június 9-ét megelőzően kiesett – és a szavazólapokat már ezt megelőzően előállították –, e tényről a szavazatszámláló bizottság köteles a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen, valamint szükség szerint szóban tájékoztatni a választópolgárokat. A kiesett jelölt vagy lista nevét a szavazólapon 2024. június 9-ét megelőzően a helyi választási iroda vagy 2024. június 9-én a szavazatszámláló bizottság húzza át. [Ve. 178. § (3) bekezdés]

12. A szavazás

46. § A szavazóhelyiségben szavazni 2024. június 9-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

47. § (1) A külképviseleten 2024. június 9-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest –1 vagy –2 óra, 2024. június 9-én, helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2024. június 8-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. [Ve. 269. § (2) bekezdés]

(2) A Ve. 278. § (4) bekezdése szerinti válaszborítékot

a) az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában 2024. június 9-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet leadni, [Ve. 279. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés b) pont]

b) a külképviseleti választási irodában 2024. május 25-től a Nemzeti Választási Iroda elnöke által a szavazási levélcsomagok személyes átvételére megállapított időben, valamint a külképviseleti szavazásnak az (1) bekezdésben rögzített ideje alatt lehet leadni vagy eljuttatni. [Ve. 279. § (1) bekezdés b) pont, 279. § (2) bekezdés a) pont]

(3) A Ve. 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot a Nemzeti Választási Irodába postai úton úgy kell eljuttatni, hogy legkésőbb 2024. június 9-én 19.00 óráig megérkezzen. [Ve. 279. § (1) bekezdés a) pont]

(4) A postai szolgáltató a legkésőbb 2024. június 6-án belföldön felvett vagy átvett, a Ve. 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot 2024. június 8-án 24.00 óráig kézbesíti a Nemzeti Választási Iroda részére. [Ve. 280. § (2) bekezdés]

48. § A szavazási iratok ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda legkorábban 2024. június 3-án kezdheti meg. [Ve. 288. § (2) bekezdés]

49. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda a Ve. 283. § (1) bekezdése szerinti szállítóborítékokat 2024. június 10-én szállítja a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 283. § (2) bekezdés]

(2) A külképviseleti választási iroda a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát, valamint a külképviseleten levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat 2024. június 13-án 24.00 óráig szállítja a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 284. §]

(3) A Nemzeti Választási Iroda legkésőbb 2024. június 14-én bontja fel a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat. [Ve. 285. § (1) bekezdés]

13. Az eredmény megállapítása

50. § A külképviseleten leadott szavazatok és a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatainak megszámlálását 2024. június 9-én 19.00 órát megelőzően nem lehet megkezdeni. [Ve. 293. § (1) bekezdés, 342. §]

51. § (1) A vármegyei önkormányzati, a fővárosi listás és a főpolgármester-választás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb 2024. június 10-én 10.00 óráig szállítja a területi választási irodához. [Ve. 307/O. § (1) bekezdés]

(2) A Ve. 327. § (1) bekezdése szerinti szavazatszámlálás eredményéről kiállított jegyzőkönyvek egy-egy példányát a helyi választási iroda legkésőbb 2024. június 12-én juttatja el a területi választási irodához. [Ve. 329. § (1) bekezdés]

52. § A jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2024. június 12-én 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]

53. § A Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2024. június 28-án állapítja meg az Európai Parlament tagjai választásának eredményét. [Ve. 343. § (2) bekezdés]

54. § A Nemzeti Választási Iroda a jegyzőkönyvek első példányát 2024. szeptember 7-ét követően átadja a Magyar Nemzeti Levéltárnak. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

14. Záró rendelkezések

55. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)1

(3)2

1

Az 55. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 55. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére