• Tartalom

5/2024. (I. 30.) BM rendelet

5/2024. (I. 30.) BM rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról

2024.02.02.

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés 12. pontja a következő e)–g) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás: az igénybe vevő számára)

„e) a Jtv. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti speciális kommunikációs rendszerek használatával kommunikáló hallássérült, valamint siketvak személy órakeretének,

f) a Jtv. 5. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló hallássérült személy órakeretének,

g) a Jtv. 5. § (2) bekezdés f) pontja szerinti, a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény szerinti egyéni vagy társas vállalkozó hallássérült személy órakeretének”

(terhére végzett jelnyelvi tolmácsszolgáltatás;)

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tolmácsszolgálat heti három munkanapon legalább napi 4 órányi ügyfélfogadást, egyébként folyamatos készenlétet biztosít. Az ügyfélfogadás a tolmácsszolgálat ellátási területén történik.”

3. § A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A bíráló bizottság tagja jogosult a pályázatok véleményezésében való részvételért a módszertani központ által előre meghatározott összegű tiszteletdíjra, kivéve, ha a bíráló bizottsági tagsággal kapcsolatos feladatokat munkakörében látja el.”

4. § (1) A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vármegyei tolmácsszolgálatok ellátási területe – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az adott vármegyére terjed ki.”

(2) A Rendelet 13. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Pest vármegyei tolmácsszolgálatok ellátási területe Pest vármegyére és a fővárosra terjed ki.

(4) A bíráló bizottság

a) Pest vármegyében négy,

b) az a) pont alá nem tartozó vármegyében egy

tolmácsszolgálat támogatására vonatkozóan tehet javaslatot.”

5. § A Rendelet

a) 19. § (1) bekezdésében az „a)–c) pontja” szövegrész helyébe az „1., 2. és 9. pontja” szöveg,

b) 20. § (3) bekezdés b) pontjában és (5) bekezdésében a „j) pontja” szövegrész helyébe a „14. pontja” szöveg,

c) 28. § (1a) bekezdésében a „háromnapos” szövegrész helyébe az „ötnapos” szöveg,

d) 43. § (1) bekezdésében a „60 percet” szövegrész helyébe a „120 percet” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 14. § (1) bekezdés b) pontjában az „a tolmácsszolgálat és annak munkatársai által használt eszközök száma,” szövegrész,

b) 24. §-a,

c) 37. §-a,

d) 2. melléklet B) pont 2. alpontja,

e) 2. melléklet B) pont 4. alpontjában a „(3G)” szövegrész.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére