• Tartalom

96/2024. (V. 7.) Korm. rendelet

96/2024. (V. 7.) Korm. rendelet

az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházásokra vonatkozó eltérő rendelkezésekről

2024.05.08.

A Kormány az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 59. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházásokra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. állami építési beruházás: az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Ábtv.) szerinti beruházás;

2. energetikai rendszer: valamennyi,

a) a villamos energia, hőenergia és megújuló alapon előállított gázok termelését, elosztását, tárolását, átvitelét és a rendszerirányítást,

b) a földgáz szállítását, tárolását, kitermelését, elosztását,

c) a távhő termelését és szolgáltatását,

d) a hidrogén előállítását, szállítását, elosztását és tárolását, valamint ezek kutatását,

e) a geotermikus energia kutatását, kinyerését, hasznosítását, szállítását és elosztását

biztosító berendezés, építmény vagy ezekhez kapcsolódó építési beruházás, beleértve a hozzájuk kapcsolódó elektronikus hírközlő hálózati elemeket érintő állami beruházásokat is;

3. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építmény.

3. § (1) Az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházások tekintetében

a) az állami beruházásokért felelős miniszter és az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), valamint az általuk vezetett minisztériumok építtetői és tulajdonosi jogokat nem gyakorolnak,

b) a nem európai uniós finanszírozású beruházás kiadási előirányzatát a miniszter által irányított költségvetési fejezetben kell tervezni,

c) az Ábtv. 15. §-a szerinti projektszervezetet nem kell létrehozni,

d) az Ábtv. 17. §-a szerinti szereplőket az építtető gazdasági társaság jelöli ki.

(2) Az Ábtv. rendelkezéseitől eltérően az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházás a szakpolitikai-ágazati beruházási koncepciónak, ágazati beruházási tervnek és az ezeken alapuló állami építési beruházási keretprogramnak, valamint a költséginformációs rendszernek és a termék műszaki információs rendszernek nem része.

(3) Az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházás esetében az építtető az Ábtv. 6., 7. és 9. alcímének, valamint III. Fejezetének szabályaitól eltérően az ágazati jogszabályokban előírt követelmények alapján határozza meg

a) a beruházás szakaszaira és szereplőire vonatkozó döntését,

b) az ágazati jogszabályok szerint irányadó kormányzati döntéshozatali rendet,

c) a tervező és a kivitelező kiválasztására irányuló eljárásrendet,

d) a tervezés és a kivitelezés folyamatát és az azok alapján készülő dokumentációk tartalmát,

e) a beszerzési eljárások feltételeit, az ajánlatok értékelésének szempontjait,

f) a kivitelezési szerződés tartalmát, a tartalékkeret mértékét,

g) a beruházás nyomon követését, ellenőrzését, értékelését, nem érintve a monitoring bizottság e rendelet szerinti feladatait,

h) a beruházás minőségbiztosításával összefüggő feladatokat.

(4) Az Ábtv. IV. Fejezetének rendelkezéseitől eltérően, ha az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházásokra e rendelet eltérő szabályt állapít meg, az eltérő szabályokat kell elsődlegesen alkalmazni.

4. § Az e rendelet hatálya alá tartozó beruházások tekintetében a költségszakértői feladatok ellátásáról, amennyiben költségszakértő alkalmazására sor kerül, az állami beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium az általa irányított költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság útján gondoskodik.

5. § (1) Az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházások monitoringja céljából a miniszter tanácsadói feladatot ellátó bizottságot hoz létre.

(2) A monitoring bizottság hat tagból áll, elnöke a miniszter. Tagjai

a) a miniszter által felkért 2 fő,

b) az állami beruházásokért felelős miniszter által delegált személy,

c) a pénzügyminiszter által delegált személy, valamint

d) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke által delegált személy.

(3) A monitoring bizottság üléseit az elnök vezeti. A monitoring bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(4) A monitoring bizottság nyomon követi az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházások előkészítését és megvalósítását, különös tekintettel a biztosított központi költségvetési források felhasználására és a beruházások műszaki tartalmának megvalósulására. A monitoring bizottság információkat kérhet az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházásokról, valamint ajánlásokat fogalmazhat meg az építtető számára.

(5) A monitoring bizottság jogosult feladatai ellátása céljából az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházásra vonatkozó adatok és dokumentumok megismerésére. Ezeket a beruházó köteles a monitoring bizottság rendelkezésére bocsátani.

(6) Az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházás előkészítési dokumentációját a monitoring bizottság hagyja jóvá.

(7) Az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházás engedélyezési dokumentációja, valamint a kivitelezési dokumentáció az építtető által a monitoring bizottság részére bemutatásra kerül. A monitoring bizottság az engedélyezési dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció áttekintését követően dönt az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházás továbbépítési engedélyezéséről.

(8) A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntést megelőzően a monitoring bizottság áttekinti a bírálóbizottság írásbeli szakvéleményét és a döntési javaslatot.

6. § (1) Az Ábtv. 1. § (3) bekezdése szerinti javaslat- és véleménynyilvánítás, az Ábtv. 1. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosság és a közösségi ellenőrzés lehetőségét a (2) bekezdésben meghatározottak szerint kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség

a) az energetikai rendszert érintő beruházással közvetlenül érintettek részére,

b) a végrehajtás során biztosított lehetőség útján

teljesül.

(3) A (2) bekezdés szerinti információk szolgáltatása az építtető kötelessége.

7. § Az energetikai rendszereket érintő beruházások esetében az Ábtv. 38. § (1) bekezdésének alkalmazása mindaddig nem kötelező, ameddig az építményinformációs modell (BIM) alapú műszaki megvalósítás rendszere használatának infrastrukturális feltétele az építtetőnél nem áll rendelkezésre.

8. § A honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő állami építési beruházásokra vonatkozó eltérő rendelkezéseket meghatározó kormányrendelet hatálya alá is tartozó energetikai rendszereket érintő állami építési beruházásokra e rendelet nem alkalmazható.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § 2024. október 1-jén lép hatályba.

10. §1

1

A 10. § a 9. § (2) bekezdés alapján 2024. október 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére