nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-26 -tól
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésének felhatalmazása alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


I. fejezet

A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Domaszék Nagyközségi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. A rendelet összesítve tartalmazza a három költségvetési szerv bevételeit és kiadásait.


2. §


Költségvetési szervek:

a) Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

b) Domaszéki Polgármesteri Hivatal

c) Domaszéki Kincskereső ÓvodaII. fejezet

A költségvetési szervek 2020. évi költségvetése


3. §


(1) A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és a Domaszéki Kincskereső Óvoda 2020. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét                        1.006.981.000 forintban,

b) bevételi főösszegét                       1.006.981.000 forintban,

c) költségvetési egyenleget                                  0 forintban állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások az 1. sz. mellékletben együtt szerepelnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § szerinti bontásban. Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban. Az intézmények alábontása az a); b); c) mellékleteken szerepel.
III. fejezet

A költségvetési bevételek


4. §


(1) Az Önkormányzat 2020. évi állami támogatásának bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. Ezen felül még az Európai Uniós programok pályázatai keretében kapott támogatások és a közfoglalkoztatási program keretében kapott támogatás (összesen 12.222.786,- Ft) külön soron szerepel. Így az Önkormányzat működési célú támogatásokat az államháztartáson belülről összesen 330.156.116,- Ft összegben kap.

(2) a) A közhatalmi bevételek tervezett összege 198.000.000,- Ft.

b) A működési bevételek (szolgáltatások, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevétele) tervezett összege 39.541.358,- Ft.

c) Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások) összege 270.094,- Ft.

(3) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök a 2020. költségvetési évben nem várhatóak.

(4) a) Finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevétele, illetve az intézmények esetében az irányítószervi támogatások, amit az önkormányzat nyújt.

b) Az Önkormányzat és intézményeinek maradványa 171.985.432,- Ft, ami tartalmazza a pályázatokra megkapott előlegeket és az eddigi összes megtakarítást. Finanszírozási bevételek összege 439.013.432,- Ft.IV. fejezet

A költségvetési kiadások


5. §


(1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttattatás összesen 242.237.000,- Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó összesen 44.995.000,- Ft.

(3) a) Dologi kiadásokra 158.961.667,- Ft lett tervezve.

b) A karbantartások kiadás jelentős részét a sportcsarnok tetőjavítása (5 millió Ft) és parketta felújítása (10 millió Ft) teszi ki. Az egyéb szolgáltatások között pályázatokkal kapcsolatos kiadások szerepelnek 11.820.000,- Ft összegben.

(4) Az ellátottak pénzbeli juttattatásaira 5.000.000,- Ft szerepel a költségvetésben.

(5) a) Egyéb működési célú kiadások összesen 151.871.000,- Ft. Ebből kötelezően vállalt feladatokra 144.871.000,- Ft jut. A szociális feladatok ellátására, belső ellenőrzésre és az orvosi ügyelet biztosítására a Szegedi Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézményének 28.643.000,- Ft kerül átutalásra. A Domatisz Nonprofit Kft. részére a település üzemeltetési feladatokra 75.600.000,- Ft lett biztosítva.

b) A tartalék összege 35.490.000,- Ft. A tartalékból céltartalék 10.000.000,- Ft, ami pályázatokhoz kapcsolódó következő évi kötelező kiadásokra fordítandó, 25.490.000,- Ft általános tartalék.

c) Az egyéb működési célú juttatások között az önként vállalt feladat a helyi civil szervezetek támogatása, melyre a költségvetésben 7.000.000,- Ft lett elkülönítve. Ez egy keretösszeg, mert a szervezetek beszámolói, idei évi kérelmei csak a költségvetés után kerülnek elfogadásra.

(6) Beruházásokra 85.971.000,- Ft, felújításokra 38.200.000,- Ft van betervezve. A Hivatal esetében 1.590.000,- Ft összegben bútorok, informatikai eszközök, vírusvédelmi szoftverek kerülnek beszerzésre. Az Óvodában az új épület internet hálózat kiépítése valósul meg, valamint kisebb informatikai eszközök beszerzése, összesen 900.000,- Ft összegben. Szükség van tornaszobai eszközök, udvari játékok, szerszámtároló, a régi épületbe tűzhely, hűtő beszerzésre 2.100.000,- Ft értékben. A jelentősebb beruházások az Önkormányzat esetében valósulnak meg: járdaépítés, játszótér kialakítása, kispiac létrehozása, közvilágítás fejlesztése, koncepció tervek elkészítése, szennyvíztisztító-telep öltöző kialakítása, sportcsarnok eszközbeszerzései, autóvásárlás, informatikai eszközök beszerzése, települési mobil applikáció elkészítése és az ipari parkhoz vezető út esetében kisajátítások szerepelnek a tervek között. A felsoroltakra összesen 81.381.000,- Ft szerepel a költségvetésben. Felújítás az Óvoda esetében a verébdeszka újrafestése, valamint a földszinti csoportszobák parkettájának újralakkozása 3.700.000,- Ft értékben. Az Önkormányzatnál a Patika utca újraaszfaltozása és csapadékvíz elvezető átvezető szakaszának felújítása került ide, 34.500.000,- Ft összegben.

(7) A finanszírozási kiadások az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését és az intézményeknek nyújtott irányító szervi támogatást tartalmazzák összesen 279.745.333,- Ft összegben.
V. fejezet

A költségvetési kiadások és bevételek6. §


Az Önkormányzat költségvetési mérlegének terve (3. sz. melléklet) a működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások együtt a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét mutatja. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege és a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege adja a bevételek és kiadások egyenlegét.


7. §


Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 4. sz. melléklet tartalmazza. Itt elsősorban a pályázatok miatt vállalt kötelezettség-vállalások szerepelnek a következő 3 évre vonatkozóan.


8. §


Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditási tervét az 5. számú melléklet tartalmazza. A képviselő-testület a gazdálkodás vitelének folyamatos biztosítása érdekében feljogosítja a polgármestert az előirányzat felhasználási ütemtervtől való eltérésre.


9. §


A három évre előre vonatkozó gördülő tervet a 6. számú melléklet tartalmazza.


10. §


(1) Az önkormányzat költségvetése olyan fejlesztési célt nem tartalmaz, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az Önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége, és a 2020. évi költségvetésében erre vonatkozó kötelezettséget nem tervez.

(3) Adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások szempontjából figyelembe vehető önkormányzati bevételek a költségvetésben nincsenek.VI. fejezet

A költségvetési létszámkeret


11. §


(1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát:

a) 57,25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b) 57,25 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a következő szerint állapítja meg.


Polgármesteri Hivatal                      14 fő

Önkormányzat                           11, 25 fő

ebből Tanyagondnok                         1 fő

Település-üzemeltetés            2 fő

Sportcsarnok                           2 fő

Domaszék Iskola                0,25 fő

Könyvtár                                  1 fő

Domaszék Óvoda                            32 fő


Összesen:                                             57,25 főVII. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


12. §


Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


13. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás lehetőségét.


14. §


(1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír-vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


15. §


A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 55.000,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § (6) bekezdése alapján.VIII. fejezet

Az önállóan működő és gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok


16. §


(1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt szükség szerinti gyakorisággal, akár többször is, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást végezhetnek. A kiemelt előirányzatok módosítását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjénél kezdeményezhetik.


17. §


(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Domatisz Nonprofit Kft. éves finanszírozása 12 havi részletben történik. A Domatisz Nonprofit Kft. látja el az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közül a település-üzemeltetési feladatokat.

(2) A finanszírozási terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.


18. §


A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet – és ennek érdekében e költségvetési rendeletben a költségvetési szerv eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.


19. §


Az önkormányzat szabadon használhatja fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeket.IX. fejezet

Záró rendelkezések


20. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 18/2019 (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beillesztésre kerülnek.


Kmf.
                           Sziráki Krisztián                                               dr. Pálfi Tímea

                              polgármester                                                        jegyző
Záradék: a rendelet kihirdetve 2020. február 25. napján.
                                                                                                  dr. Pálfi Tímea

                                                                          jegyző


Mellékletek:


1. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetése

1/a. sz. melléklet: Domaszéki Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

1/b. sz. melléklet: Domaszéki Kincskereső Óvoda 2020. évi költségvetése

1/c. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi állami támogatás bevétel táblázata

3. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegének terve

4. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

5. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

6. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat gördülő terve

7. sz. melléklet: Közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények)Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
67.64 KB
1/a. számú melléklet
70.24 KB
1/b. számú melléklet
71.19 KB
1/c. számú melléklet
67.57 KB
2. számú melléklet
117.32 KB
3. számú melléklet
103.06 KB
4. számú melléklet
56.5 KB
5. számú melléklet
112.38 KB
6. számú melléklet
96.13 KB
7. számú melléklet
40.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!