nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 16/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-29 -tól
Domaszék község képviselő testületének 16/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelete
Domaszék Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

 1. Jelen rendelet Domaszék Nagyközség (továbbiakban: Nagyközség) közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.


 1. A kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére vonatkozó partnerségi egyeztetés részletes szabályait a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.2. §

 1. A partnerségi egyeztetésben általános szabály szerint részt vesznek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján az érintett államigazgatási szervek; területi és települési önkormányzatok.
 2. A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetés e rendelet mellékletében rögzített szabályzatok alapján történik.


3. §

A partnerségi egyeztetésre vonatkozó

 1. közterületi hirdetmény helye a Domaszék, Köztársaság tér 1. szám alatt található hirdetőtábla,
 2. helyi lap: Domaszéki Hírmondó
 3. önkormányzati honlap: a www.domaszek.hu weboldal,
 4. lakossági fórum pontos helyét az egyes eljárásokban egyedileg állapítja meg a Nagyközség polgármestere (a továbbiakban: polgármester).4. §

A partnerségi egyeztetésben résztvevők észrevételeiket, javaslataikat a megszabott határidőre írásban

 1. postai levélben a polgármesternek címezve, 6781 Domaszék, Köztársaság tér 1. szám alatti címre,
 2. elektronikus levélben a domaszek@t-online.hu e-mail címre,
 3. személyesen a Domaszéki Polgármesteri Hivatalba (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1., továbbiakban: Hivatal) ügyfélfogadási időben juttathatják el.5. §

 1. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságáról a Képviselő-testület annak közzétételével gondoskodik a (2) bekezdésben foglaltak alapján. Az elfogadásról és a közzététel helyéről felhívást tesz közzé a Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján.


 1. Nyilvánosság biztosítása:
 1. Megtekintés a Hivatal ügyfélfogadási idejében a Domaszék, Köztársaság tér 1. szám alatt.
 2. Közzététel az önkormányzat honlapján - www.domaszek.hu.6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Domaszék, 2017. szeptember 28.

      

              Kispéter Géza sk.                                                                 dr. Csányi Imre sk.

                  polgármester                                                                            jegyző


A rendelet kihirdetve 2017. szeptember 28. napján.                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                                 jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
43.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!