nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 11/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-26 - 2015-06-27
Domaszék község képviselő testületének 11/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelete
A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 3. § A képviselő-testület az Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda  2015. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                        545.176  ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                       545.176  ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                         0   Ft-ban   állapítja meg. „2.§


A rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                                  e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:           469.234

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                         152.869

- munkaadókat terhelő járulékok:                    42.620

- dologi jellegű kiadások:                             153.465

- pénzeszköz átadások:                              120.280


A speciális célú támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                                 33.000 e Ft

-Civil szervezetek támogatása                                            5.700 e Ft

-Bursa Hungarica támogatás                                                 130 e Ft

............................................................................................................

Összesen:                                                                      38.830 e Ft


SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:                  24.088 e Ft


(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:


         -Civil szervezetek támogatása:                                  5.700 e Ft összegben;

         -BURSA Hungarica ösztöndíj pályázat                         130 e Ft összegben.(3) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait a 6. számú melléklet, kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet kormányzati funkciók szerint állapítja meg.


3. §


 A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 75.942 ezer forint. (7. sz. melléklet)

                                                                                    

                                                                               4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

            Kispéter Géza sk.                                                         dr. Csányi Imre sk.

               polgármester                                                                     jegyző                   

                                                            Záradék: a rendelet kihirdetésének napja. 2015. június 25.

                                   dr. Csányi Imre

                                jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
49.5 KB
4. számú melléklet
14 KB
4-a. számú melléklet
14.5 KB
5. számú melléklet
53 KB
6. számú melléklet
47.5 KB
7. számú melléklet
32.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!