nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nagydobos Község Képviselő Testületének 3/2016 (IV.19.) önkorményzati rendelete
Hatályos:2019-02-08 - 2020-02-17
Nagydobos Község Képviselő Testületének 3/2016 (IV.19.) önkorményzati rendelete
Szociális rendelet módosításáról

Nagydobos Község Képviselő Testületének 3/2016 (IV.19.) önkormányzati rendelete

Szociális rendelet módosításáról


Szociális rendelet módosításáról


A képviselő testület


- a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről -


Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörben, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 48. § (4) bekezdésében, és a 134/E. § -ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


I. Fejezet


Általános rendelkezések


                                                  I.cím


A rendelet célja


1. § (1) E rendelet célja, hogy Nagydobos község közigazgatási területén a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.


(2) A települési támogatások feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – e rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat feladata.II. Cím


A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed Nagydobos község területén élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre, a hontalanokra, a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.


(2) A rendelet hatálya a rendkívüli települési támogatás tekintetében az (1) bekezdésben

foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak

(Magyarország) Nagydobos község területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.


(3) E rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.


Eljárási rendelkezések


3. § (1) A települési támogatások iránti kérelmet a Nagydobosi Polgármesteri Hivatalhoz kell előterjeszteni. A rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelemhez csatolni kell az 1. mellékletet képező jövedelem- és vagyonnyilatkozatot. Amennyiben kérelem külön nem érkezik, a jövedelem- és vagyonnyilatkozatot – tartalma miatt – kérelemként kell elfogadni. A jövedelem-és vagyonnyilatkozatot a jövedelem típusának megfelelő igazolással vagy annak fénymásolatával, valamint az egyes ellátásoknál meghatározott okmányokkal, dokumentumokkal kell benyújtani. Jövedelem-és vagyonnyilatkozat nélkül e rendeletben szabályozott ellátások nem állapíthatóak meg.


(2) A települési rendszeres és rendkívüli támogatásokra való jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál

a)a havi rendszerességgel járó, nem vállalkozásból illetve őstermelői tevékenységből

származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

   b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni azzal, hogy a b.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell számítani.


(3) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot,

akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell

számítani.


(4) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

 1. a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 2. vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenységmegszűnt. A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg
  a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből,

c) közfoglalkoztatásból  származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő

támogatás összegét meghaladó részét.


(5) A benyújtott kérelem, valamint jövedelem- és vagyonnyilatkozat alapján az ellátást megállapító a kérelmező lakó- illetve tartózkodási helyén helyszíni szemlét tart, az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat, megállapításokat, e rendelet szerinti 2. mellékletét képező jegyzőkönyvben (továbbiakban környezettanulmányban) rögzíti.


(6) A jövedelem-és vagyonnyilatkozat, valamint a környezettanulmány csak akkor mellőzhető, ha azok elkészítésének késedelme a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné. Egyedi mérlegelés során azonban utólag a tényleges rászorultság tisztázása céljából mindkettőt pótolni kell.


(7) Nem szükséges új környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmező vonatkozásában bármilyen támogatás esetén 1 évnél nem régebbi környezettanulmány rendelkezésre áll, és az ügyfél körülményeiben jelentős változás nem következett be.


(8) E rendelet alkalmazásában használt fogalmak alatt, valamint az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.), a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (továbbiakban Pr.), és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)rendelkezéseit kell alkalmazni.


Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


4. §  (1) Ha a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett  települési támogatás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból


a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének egy és félszeresét,


b) csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,


c) részletekben fizettetheti meg.


(2) A valótlan adatok közlésével felvett önkormányzati támogatás jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatásnak minősül, amely az Szt.17. §-a alapján kamatostul visszakövetelhető.


(3) Amennyiben a kérelem elbírálása során a hatóságunk észleli, hogy a kérelmező valótlan adatokat közöl a kérelemben, települési támogatás megállapításának nincs helye. II. Fejezet


Települési Támogatások


I. cím


Ellátások formái


5. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület e rendeletben meghatározott feltételek szerint

   a) települési támogatást

       aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

       ab) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

       ac) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, valamint

         b) rendkívüli települési támogatást biztosít, továbbá

   c) Karácsonyi élelmiszer támogatást biztosíthat

 (továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő települési támogatások).


 (2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások postai úton, vagy a kérelmező nyilatkozatának megfelelően folyószámlára kerülnek kifizetésre, kivéve, ha a határozatban feltüntetésre kerül a készpénzben történő kifizetés engedélyezése.


(3) A képviselő-testület e rendeletében meghatározott rendkívüli települési támogatást, az éves elfogadott szociális keret ismeretében kiegészítheti, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat javaslata, közreműködése alapján.


(4) A (3) bekezdésben foglalt támogatások megállapíthatósága tekintetében
a szociális ügyekkel foglalkozó mindenkori képviselő-testület bizottsága véleményét ki kell kérni.II. Cím


Szociális rászorultságtól függő települési támogatásokA lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


6. § (1) Lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által életvitelszerűen lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A Képviselő-testület a villanyáram-, a víz- és gázfogyasztáshoz és hulladékszállítás költségeihez nyújt támogatást.


(2) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz, a szolgáltató részére történő folyósítással, előre fizetős mérőóra feltöltésével kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását legnagyobb mértékben veszélyezteti. Ennek érdekében önkormányzat a szolgáltatókkal keret-megállapodást köt.


(3) Támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft) , és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. szerinti vagyona.  (a jogosultság feltételeit a képviselő testület szabadon állapítja meg)


(4) Az igénylőnek a jövedelmét hitelt érdemlően kell bizonyítania, amihez munkabér esetén, munkáltatói igazolás,nyugdíj esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolás (zöld színű), egyéb ellátás esetén a postai szelvény szükséges.
(5) A lakhatási támogatás összege minden esetben 4.000 Ft.


(6) A lakhatási támogatás az adott naptári évre kerül megállapításra.


(7) A lakókörnyezetét rendben kell tartani az alábbiak szerint:

a./ Kérelmezőnek gondoskodnia kell az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartásáról.

b./ Kérelmezőnek gondoskodni kell az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának valamint higiénikus állapotának biztosításáról.

c./ Amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy a kérelmező nem felel meg a lakókörnyezet rendben tartásával kapcsolatos feltételeknek, a jegyző ellenőrzést tarthat.

d./ Amennyiben a rendeletben megállapított feltételek hiánya fenn áll, a jegyző annak teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat öt napos határidő kitűzésével az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével felszólítja.”

(8) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapításával kapcsolatos eljárás lefolytatását, a döntés meghozatalát, az igénybevételi feltételek fennállásának vizsgálatát,  a feltételek fennállásának hiányában a felszólítást, valamint ezt követően az ellátás esetleges megszüntetéséről történő döntés  meghozatalát a jegyző hatáskörébe utalja a képviselő-testület.
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző

személy részére nyújtott települési támogatás


7. § (1) A Képviselő-testület a 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó együtt lakó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulásként települési támogatást nyújt.


(2) Az (1) bekezdés szerint települési támogatásra jogosult a hozzátartozó (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1) bekezdés 2. pont), ha tartósan beteg 18. életévét betöltött személy gondozását, ápolását végzi, feltéve, ha

    a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át, és

    b) a Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik.


(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során tartósan beteg személy az, aki előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.


(4)  A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó települési támogatás megállapítása iránti kérelméhez csatolni kell, a háziorvos

    a) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg,

    b) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.


(5) Nem jogosult a 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó hozzátartozó települési támogatásra, ha:

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban,

b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak,

c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,

d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja,

e) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn,

f)  a Szt. 41. § szerinti ápolási díjra jogosult. 


(6) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó hozzátartozó települési támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,

d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

e) az (5) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be.


(7) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátóhozzátartozó települési támogatásra való jogosultsága az ápolásikötelezettségnem
teljesítése esetében akkor nem áll fenn, illetve az arra való jogosultság akkor szűnik meg,ha az ápolást végző személy több, egymást követő napon nem gondoskodik

 1. az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,
 2. az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeiről,
 3. az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről (orvosi, egészségügyi ellátás biztosításáról).

A fentiekről az ápolás helyszínén végzett környezettanulmány készítése során kell meggyőződni. A kötelezettség nem teljesítésénekmegállapítására legfeljebb 3 alkalommal történő ellenőrzés és a helyszínen történő figyelmeztetés után kerül sor.


(8) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére nyújtott települési támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.


(9) A 18. életévét betöltött tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátónagykorú hozzátartozó részére megállapított települési támogatás havi összege, a másrendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a (8) bekezdés szerinti összegnek és ajogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha

a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjatkell megállapítani.


(10) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő hónap utolsó napjával kell megszüntetni.


(11) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozásátvégző személy részére megállapításra kerülő települési támogatás esetén rendkívülitelepülési támogatáson kívül más települési támogatás nem állapítható meg.


(12) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozásátvégző személy részére a települési támogatást az ápolt tartós betegségének fennállásáig,de legfeljebb egy évre lehet megállapítani.


(13) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozásátvégző személy részére megállapított települési támogatás iránti kérelem a jogosultságiidőtartama alatt, annak lejártát megelőző egy hónapban is benyújtható. Amennyiben azeljárás a jogosultság lejárta előtt befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként akorábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.


(14) A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozásátvégző személy részére megállapított települési támogatás folyósítása alatt az ápolástvégző személy ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető.


(15) Ápolási díjat, állapit meg a képviselő-testület azon személy részére, aki a Sztv. 40 – 41 §-ában meghatározott feltételeknek megfelel.

(16) Ápolási díjat, állapit meg a képviselő-testület azon személy részére is, aki a Sztv. 43/A §-a szerinti fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi.

(17) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján kérelmet azok, nyújthatnak be, akik alanyi jogon nem részesülhetnek ápolási díjban.

(18) A méltányossági ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg

(19) A méltányossági ápolási díj megállapítása iránti, valamint 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzőszemély részére nyújtott települési támogatás iránti kérelem ügyében a Szociális Bizottság javaslatára a Képviselő-Testület dönt.


Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás


8. § (1) Gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatás a szociálisan rászorult krónikusan beteg személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében nyújtott hozzájárulás.


(2)  Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a vényköteles társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyszer szükségletre vonatkozó adatokat tartalmazó 4. melléklet szerinti háziorvosi igazolást, valamint az ez alapján kiállított gyógyszertári igazolást.


(3) Gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  175 %-át, egyedül élő esetében annak 225 %-át, és a havi rendszeres gyógyszer költségének mértéke eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, feltéve, ha a kérelmező és családja a mindenkor hatályos Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik.


(4) Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege nem lehet magasabb az alábbi, jövedelemkategóriák szerinti összegeknél:


               Egy főre jutó jövedelem:                            Havi, maximum összegek:


                A nyugdíjminimum                      Családban élő                       Egyedül élő


                         150 %-ig                                        2.500,- Ft.                               –


                         175 %-ig                                        2.000,- Ft.                           2.500,- Ft.


                         200 %-ig                                             -                                     2.000,- Ft.


                         225 %-ig                                             -                                     1.500,- Ft.


(5) Gyógyszer-kiadások viseléséhez települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónapra kell megállapítani. Amennyiben a kérelmező jogosultsága továbbra is fennáll, a jogosultság megállapítása iránti kérelem legkorábban a jogosultság lejártát követő hónapjában adható be, és a támogatást, a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani.


(6)  Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra egy családon belül csak egy fő jogosult.


(7) Nem jogosult gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra az a személy, aki a Szt. szerint alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult.


(8)  Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, amennyiben

    a) a jogosultsági időtartalom alatt a (7) bekezdésben foglalt közgyógyellátásra szerzett jogosultságot,

   b) a jogosult elhunyt.


(9)  Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultságban bekövetkezett változás esetén, a támogatásra való jogosultság, a változást követő hónap utolsó napjával szűnik meg.


(10) Ha gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel miatt kerül megszüntetésre, akkor intézkedni kell a gyógyszer-kiadások viseléshez folyósított települési támogatás megtérítéséről.


(11) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelem ügyében a Szociális Bizottság javaslatára a Képviselő-Testület dönt.
Rendkívüli települési támogatás


9. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.


(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg,

    a) ha az egy főre jutó családi havi jövedelem, nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át,

   b) Egyedülálló esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.


(3) A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzet különösen:


 1.  az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott az egészség megőrzése, helyreállítása érdekében szükséges akut megbetegedése során keletkezett gyógyszer, továbbá gyógyászati segédeszköz, szolgáltatás igénybevétele, ha annak díja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30 %-át meghaladja,


 1.  gyermek táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétája,
 2. hozzátartozói haláleset,
 3. ha elemi kár következtében lakhatását biztosító ingatlan megrongálódott, és helyrehozatali költségének teljesítése átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti.


(4) A Képviselő testület jövedelmi viszonyukra tekintet nélkül rendkívüli települési támogatásként, temetési segélyben részesíti a 2 §. (1). bekezdésben foglalt személyeket, de mind az elhunytnak, mind a kérelmezőnek nagydobosi lakosnak kell lennie.  A támogatás iránti igényt írásban kell kérvényezni, melyet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél kell benyújtani. A halálesetet halotti anyakönyvi kivonattal kell igazolni. A temetési segély iránti kérelem ügyében a polgármester dönt.


(5)Egy háztartáson belül kizárólag egy fő részére állapítható meg rendkívüli települési támogatás.  A rendkívüli települési támogatás megállapításától számított 12 hónapon belül újabb rendkívüli települési támogatás iránti kérelem nem nyújtható be.   Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha a korábbi rendkívüli települési támogatás megállapítására gyógyszertámogatásként és gyógyászati segédeszköz beszerezése címén, amennyiben a nevezett személy gyógyszer-kiadás viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül.


(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásakor a családot ért elemi kár kivételével – a támogatás alapját képező létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzettől függően - különösként csatolni kell:

   a) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött tájékoztatást, igazolást,

   b) az érintett egészségügyi intézményi igazolást,

   c) a váratlan költségekről szóló igazolást,

  d) a gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz szükségletről, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről szóló, az érintett egészségügyi szolgáltató igazolását,

  e) a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset nem Nagydoboson történt,

   f) a gyámhivatali határozatát,

  g) az oktatási intézménytől, az iskolaköteles korhatárt betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolást a tanulói, hallgatói jogviszonyról, igazolást a fizetendő térítési, képzési díj összegéről,

  h) az óvodai nevelést igazoló, az óvoda által kiadott igazolást és számlát,

   i) a várandósságot igazoló orvosi igazolást vagy terhességi kiskönyvet,

   j) az egészségügyi szolgáltatások, ellátások szükségességét igazoló, a védőnői szolgálat, illetve az egészségügyi intézmény által kiállított javaslatot, az egészségügyi intézmény által kiállított igazolást,

  k) a temetés költségeiről szóló számlák eredeti példányát.


(7) A hozzátartozói halálesetre tekintettel megállapított rendkívüli települési támogatás összege, valamint a támogatás megállapításáról rendelkező határozat száma az eredeti temetési számlára rávezetésre kerül.


(8) Havi rendszerességgel adott rendkívüli települési támogatás főként gyermek-nevelési többletköltségre, gyermekintézményi térítési díjra, elhúzódó orvosi/kórházi kezelésekre, elemi kár helyreállítására állapítható meg. Ezen állapotok fennállását, folyamatosságát a tényleges helyzetnek megfelelő dokumentumokkal kell igazolni.


(10) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 % -ánál.


(11) A temetési költségek finanszírozása érdekében nyújtott rendkívüli települési támogatás legkisebb összegéről a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költségekről írásban, az önkormányzat minden év január 15. napjáig történő megkeresésére, a helyi temetkezési szolgáltatók nyújtanak tájékoztatást, melyből az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlat fogadható el.


(12) A gyógyszertámogatásként és gyógyászati segédeszköz beszerezéséhez megállapított támogatás esetén a célzott támogatás felhasználását a megállapító határozat közlésétől számított 15 napon belül a megvásárlást igazoló számlát a megállapítónak be kell mutatni. Erről a megállapító határozatban rendelkezni kell.

Továbbá minden egyéb célhoz kötötten igényelt támogatás esetén a támogatást megállapító határozat közlésétől számított 15 napon belül számlával, vagy egyéb okirattal köteles igazolni a támogatás jogosultja, hogy a támogatást az igényelt célra használta fel.


(13) Amennyiben a támogatott személy a (12) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szt. és az Ákr. szabályai szerint a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről külön rendelkezni kell.


(14) A 65. életévét betöltött Nagydobosi lakosok szemétszállítás díját jövedelmi viszonyra tekintet nélkül átvállalja a Képviselő-testület.

Ezen támogatási forma, mindig csak az adott évre igényelhető ill. csak az adott évre biztosítja a Képviselő testület kérelem alapján.


(15) szemétszállítási díjához való hozzájárulás ügyében a polgármester dönt.


10. § (1) A szociális rászorultságtól függő rendkívüli települési támogatás egészben vagy részben természetbeni ellátás formájában is nyújtható.


(2) Természetbeni ellátás különösen a tankönyv, tüzelő vásárlás támogatása, tandíj, közüzemi díjak.


(3) A természetbeni ellátás kiszolgálásában, amennyiben a tényállás tisztázása során indokolttá válik, a jogosultságról szóló határozat egy példányával kérhető a Nagydobosi Családsegítő Szolgálat közreműködése. A Családsegítő Szolgálat közreműködését az ellátásban részesülő életvitele indokolhatja. Közreműködés alatt az utalványok célravezető felhasználásában tett intézkedést, illetve utalvány-felhasználás elszámoltatását kell érteni. Karácsonyi élelmiszer támogatás


11. § (1) A szociálisan rászoruló 65 év feletti időskorú, valamint a nagycsaládosnak minősülő háztartások részére Karácsonyra jövedelemhatártól függetlenül élelmiszercsomag formájában élelmiszer támogatás nyújtható.


(2) Karácsonyi élelmiszer támogatás háztartásonként egy személynek nyújtható.


(3) Az élelmiszercsomag értéke legfeljebb 5000 Ft.
Köztemetés


12. §  (1) Az eltemettetésre köteles személyt a megtérítési kötelezettség alól egészben vagy részben –amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – mentesítheti a Képviselő-testület:

   a) a megtérítési összeget elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjánakaz egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének egy és félszeresét, és a kérelmező és családja a mindenkor hatályos Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik,

   b) a megtérítési összeget 50 % - ban csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és a kérelmező és családja a mindenkor hatályos Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik,

  c) a megtérítési összegnek részletekben történő visszafizetését engedélyezheti.III. Fejezet


Záró rendelkezések


13. § (1) A rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nagydobos község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


                 Kovács Gábor                                                                Dr. Kovács Eszter

                 polgármester                                                                            jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
szociális rendelet
278.42 KB
szociális rendelet
15.25 MB
Szociális rendelet
33.1 KB
szociális rendelet
4.84 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!