nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-04-15 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete
az Apáti kártyáról

Jászapáti Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. BEVEZETŐ RÉSZ


1. Apáti kártya


1. §


(1) Az Apáti kártya Jászapáti Város Önkormányzata által a város lakói számára kibocsátott kedvezményekre jogosító kártya.

(2) Az Apáti kártya vonalkóddal, chippel ellátott műanyag kártya, mely tartalmazza a kártyabirtokos nevét, lakóhelyét a kártya sorszámát.

(3) Az Apáti kártya megjelenését a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

(4) Az Apáti kártya használatának részletes szabályait a rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.


2. §


(1) Az érvényességi idő lejártát követően a kártyát a további használathoz érvényesíteni kell.

(2) Az érvényesítés az érvényesség évét tartalmazó hologramos bélyeg felragasztásával történik.

(3)[1] Az Apáti kártya érvényessége a kibocsátástól kezdődően a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig tart.

(4) Az Apáti kártya a naptári éven belül január 1-től december 31-ig jogosít kedvezmények igénybevételére. A kiadástól számított négy év eltelte után az igénylő új kártya kiállítását kérheti.


II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


2. Apáti kártya jogosultság


3. §


Apáti Kártyára jogosult az a 14. életévét betöltött személy, aki jászapáti lakóhellyel rendelkezik.


4. §


Az Apáti kártya kizárólag a kártyabirtokos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét. A kártya másra nem ruházható át.


3. Apáti kártya elfogadóhelyek


5. §


(1) Apáti kártya elfogadóhelynek bármely jászapáti székhelyű, vagy jászapáti telephellyel rendelkező, Jászapátin működő vállalkozás jelentkezhet írásban Jászapáti Város Polgármesteri

Hivatalában. Az Apáti kártyához való csatlakozás minden esetben ingyenes.

Az elfogadóhelyek Jászapáti Város Önkormányzatával megállapodást kötnek, amelyet a polgármester ír alá. A megállapodás tartalmazza az elfogadóhely által nyújtott kedvezmények fajtáját és mértékét.

(2)Az Apáti kártya elfogadóhelyek a kártya emblémáját jól látható helyen kötelesek elhelyezni. Az Apáti kártya emblémáját a rendelet 3. számú függeléke tartalmazza.

(3)Az elfogadóhelyekről és a kedvezmények köréről az önkormányzat a város honlapján, a helyi újságban, a polgármesteri hivatalban elhelyezett faliújságon, helyi elektronikus médiában folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.


4. Az Apáti kártya igénylése, kibocsátása


6. §


(1) Apáti kártyát az erre a célra rendszeresített igénylőlapon a polgármesteri hivatalban lehet igényelni, az igénylőlapot a rendelet 4. számú függeléke tartalmazza. A kártya igénylése során a személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányra van szükség, amely igazolja, hogy az igénylő megfelel a jogosultsági feltételeknek. Az igénylő jogosultságát a polgármesteri hivatal, jegyző által kijelölt szervezeti egysége ellenőrzi. Az igénylőlap

átvételét követően a kártyát 5 munkanapon belül el kell készíteni, és az igénylőnek át kell adni.

(2) Az Apáti kártya előállításának költségeit az igénylő viseli. Az igénylő minden új kártya előállításáért 500 Ft-ot, a kártya érvényesítéséért 50 Ft-ot köteles fizetni.


III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §


Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.
[1]

A rendelet szövegét a 10/2020. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. április 15. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. függelék
381.94 KB
2. függelék
589.76 KB
3. függelék
359.7 KB
4. függelék
783.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!