nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 11/2019 (IX.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-01 -tól
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 11/2019 (IX.27.) önkormányzati rendelete
A Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2017. (VIII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/C. § (1) bekezdésében és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetében biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerségi egyeztetés szerinti érintettek és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész véleményének kikérésével, a Domaszék Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2017. (VIII.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §


A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


"6. § (4)

Kötelező építési vonalként kell értelmezni – ha a szabályozási terv másként nem rendeli – a lakó övezetben az előkert vonalát.”


2. §


E rendelet 2019. október 1. napján lép hatályba.


Domaszék, 2019. szeptember 26.


                        Kispéter Géza sk.                                                      dr. Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                              jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2019. szeptember 27. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!