nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 12/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2017-01-31
Domaszék község képviselő testületének 12/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és h) pontjában biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú mellékletének II. A. 4. pontjának, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének és 43. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következőket rendeli el:Adómentesség, adókedvezmény

1. §

(1)

Mentes az adó alól:

  1. Domaszék Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatát, valamint Szabályozási Tervét jóváhagyó hatályos helyi rendelet értelmében építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet;
  2. az a domaszéki bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, aki saját háztartásában:

azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”

(2) A Domaszéken bejelentett lakóhellyel rendelkező, 70. életévét betöltött személy a 70. életévének betöltését követő év január 1. napjától 50 %-os mértékű adókedvezményben részesül a mindenkori adótételből azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik, feltéve, hogy háztartásában csak 70. életévüket betöltött személyek élnek.

(3) A Domaszéken bejelentett lakóhellyel rendelkező, egyedül élő 70. életévét betöltött személy a 70. életévének betöltését követő év január 1. napjától 50 %-os mértékű adókedvezményben részesül a mindenkori adótételből azon ingatlan vonatkozásában, ahol bejelentett lakóhellyel rendelkezik.


(4) Az adómentességet, adókedvezményt az arra való jogosultság megnyílását és megszűnését követő évtől kell engedélyezni, illetve megszüntetni.


(5) A mentességre, kedvezményre vonatkozó kérelmet a bevallás beadásával egyidejűleg, írásban kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz, a kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokkal együtt.


Az adó mértéke

2. §


Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként:Az adó megfizetése

3. §


Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről, illetőleg változásáról az azt követő 15. napon belül köteles az adóhatósághoz bevallást nyújtani.Záró rendelkezések

4. §


A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


5. §


Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2011. (XII.9.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 13/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.Kispéter Géza sk.                                                                          dr. Csányi Imre sk.

polgármester                                                                                           jegyző
A rendelet kihirdetve 2015. november 27. napján.


                  dr. Csányi Imre

              jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!