nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 1/2011 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-03-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 1/2011 (II.16.) önkormányzati rendelete
Az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Domaszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.Általános rendelkezések


1. §


E rendelet hatálya a házasodni, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó és családi esemény ünnepélyes lebonyolítását kérő természetes személyekre terjed ki.Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:

1.) anyakönyvi esemény: házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

2.) hivatali helyiség: Domaszéki Polgármesteri Hivatal épületében található tanácskozó terem (6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.)

3.) hivatali munkaidő: Domaszék Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai


3. §


(1) Anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn kívül – a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (3) bekezdése alapján megállapított napok kivételével - is meg lehet tartani. A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény esetén történő szolgáltatásért díjat kell fizetni.


(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.


(3) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.


(4) Az anyakönyvi esemény díját annak bejelentésével egyidejűleg, de legkésőbb a házasságkötés kitűzött időpontja előtt 30 nappal kell befizetni Domaszék Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának házipénztárába készpénzben, vagy csekken Domaszék Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára.


(5) A díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása estén a hivatalos helyiségekben tartandó házasságkötésnél a fizetendő díj egységesen 20.000.- Ft-ra emelkedik.


(6) A díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása estén a hivatalos helyiségeken kívül tartandó házasságkötésnél az engedélyezéséről szóló határozatot vissza kell vonni és a házasságkötést a hivatalos helyiségekben lehet megtartani, amelynek szolgáltatási díja megegyezik az (5) bekezdésben megállapított díjjal.Az anyakönyvi és családi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak


4. §


(1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért – a (2) – (3) bekezdésben foglalt kivétellel - bruttó 30.000 Ft. díjat kell fizetni az önkormányzat részére.


(2) Az anyakönyvi esemény Domaszéki Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében történő lebonyolításáért bruttó 15.000 Ft. díjat kell fizetni az önkormányzat részére.


(3) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.


(4)


(5) A hivatalos helyiségben a hivatali munkaidőn kívül megtartásra kerülő anyakönyvi események esetén a szolgáltatási díj tartalmazza a hivatalos helyiség helyiséghasználati díját, a pohárköszöntőhöz és gyűrűhúzáshoz szükséges - a rendezvényhez illő - eszközöket, valamint a szertartás során biztosított gépzene szolgáltatását


5. §


A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg.Záró rendelkezések


6. §


Ez a rendelet 2011. március 1-től lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően bejelentett egyes anyakönyvi és családi események létesítése iránti szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
Kispéter Géza sk.                                                                                         Angyal Zsolt sk.

 polgármester                                                                                                    jegyző


Megjegyzés:

A rendelet a 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelettel módosult, mely által a 3. §, 4. § és 5. § módosult.

(A rendelet hatálybalépésének időpontja: 2012. március 1.)Angyal Zsolt

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!