nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-15 -tól
Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §-ra, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ra, figyelemmel az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra (képviselő-testületre és annak bizottságaira), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.


2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése


2. § (1) Klárafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetése

a, bevételi és kiadási főösszegét......................... 132.776.000 Ft-ban,


b, működési költségvetési bevételét....................   51.012.679 Ft-ban

    működési költségvetési kiadását...................... 63.391.555 Ft-ban

                működési költségvetési egyenlegét                  -12.378.876 Ft-ban


    felhalmozási költségvetési bevételét................   37.636.077 Ft-ban

    felhalmozási költségvetési kiadását.................   67.147.259 Ft-ban

                felhalmozási költségvetési egyenlegét               -29.511.182 Ft-ban

              

            c, költségvetési egyenleg összegét…………… -41.890.058 Ft-ban állapítja meg.


(2) A 41.890 ezer Ft költségvetési hiány finanszírozása:

a, Áht. 23. § (2) bekezdés c, pontja szerinti belső finanszírozás:


finanszírozási bevételét (előző évi költségvetési maradvány)             31.057.572 Ft-ban,

finanszírozási kiadását (áh-on belüli megelőlegezés, hiteltörl.)           2.237.186 Ft-ban,

b, Áht. 23. § (2) bekezdés d, pontja szerinti külső finanszírozás:

hitel felvétele:                                                                               13.069.672 Ft-ban,


finanszírozási egyenleg összegét……..……………....41.890.058 Ft-ban állapítja meg.

                                        


(3) Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében

- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege,

  és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozási bevételek és

  finanszírozási kiadások szerinti bontásban az 1. melléklet,

- bevételi előirányzatait a 2. melléklet,

- a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi

  támogatása jogcímenként a 3. melléklet,

- a kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként az 5. melléklet,

- az egyéb működési célú kiadásokat jogcímenként a 6. melléklet,

- tartalékok előirányzata jogcímenként a 7. melléklet,

- az engedélyezett létszámkeretet a 8. melléklet,

- 2019. évi saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a 9. melléklet,

- Európai Uniós projektek tervezett költségvetését a 10. melléklet,

- az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése szükséges:

   - Leader pályázat faluház energetikai korsz. önerő finansz.                      1 226 583 Ft

   - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  1.célterület 25% önerő finanszírozás                   5 486 045 Ft

   - VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  2.célterület 25% önerő finanszírozás                      742 950 Ft

   - I. világháborús emlékmű létrehozásához önerő finanszírozás                 2 975 134 Ft

   - Önk-i fejlesztések 2018. szilárd burk. járda felújítás önerő                     2 638 960 Ft

    Összesen:                                                 ........................              13 069 672 Ft


(5) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.


3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


3. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.


(2) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről 1.000.000 Ft értékhatárig - a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett- saját hatáskörben dönthet.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak módosítására:


a) a működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett eredeti előirányzaton felül a tárgyévben rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, illetveb) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

A polgármester a bevételi és kiadási előirányzat módosításáról, az előirányzat átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.


(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(6) Klárafalva Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számláit 2019. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.


4. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


4. Egyéb rendelkezések


5.§ A Képviselő-testület Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése alapján a Kübekházi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.


6. § (1) E rendelet 2019. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) Kihirdetve: 2019. február 14. napján.Kmft.


                        Fekete József sk.                                                         Dr. Gácsi Zoltán sk.

                           polgármester                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2019.évi költségvetés mellékletei
1.28 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!