nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 6/2020 (V.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-05-13 - 2020-05-14
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 6/2020 (V.12.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019 (II.21) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. § A képviselő-testület a Domaszék Nagyközségi Önkormányzat, a Domaszéki Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda 2019. évi költségvetésének


         a) kiadási főösszegét                          1.040.514 ezer forintban,

         b) bevételi főösszegét                        1.040.514 ezer forintban,

         c) költségvetési egyenleget                          0   Ft-ban   állapítja meg.”2. §


A rendelet 4. § (1) helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi állami támogatásának bevételeit – az összehasonlítás miatt – az 1. számú melléklet tartalmazza. A 2019. évi állami támogatásokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2019. év költségvetési bevételeit rovatrend szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. Az intézmények alábontása az a); b); c) mellékleteken szerepel. Ez a tábla 4 hasábos formában kerül bemutatásra. A 2019. évre vonatkozó eredeti, a 2019. évi I. és II. módosítás, valamint az első módosításhoz képesti változás szerepel benne.”
3. §


A rendelet 5. § (1) és (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


                     Megnevezés                                               e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:           722.227

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (K1):                  222.533

- munkaadókat terhelő járulékok (K2):            42.668

- dologi jellegű kiadások (K3):                      205.209

- Szociális ellátások (K4):                                 7.000

-szociális ellátások (K5):                                     405

-pénzeszköz átadások (K5):                          103.467

-tartalékok (K5):                                          140.915 


Az 1. címen szereplő támogatások az alábbiakból állnak:


-KFT pénzeszköz átadás                                         45.000 e Ft


-Civil szervezetek támogatása                                 7.637 e Ft


-Egyéb szervezeteknek   pénzeszköz átadás               2.363 e Ft

............................................................................................................

Összesen:                                                                 55.000 e FtA 4. címen az SZKTT-nek működési célú pénzeszköz átadás:    40.000 e Ft


Az 5. címen a település üzemeltetési feladatokra pénzeszköz átadást nem tervezünk, a kiadások a dologi kiadásokban szerepelnek.

                                                                   


 A beruházások és felújítások összesen 307.416 e Ft.”
(2) Az Önkormányzat önként vállalt feladata:


         -Civil szervezetek támogatása:                    7.637 e Ft keretösszegben;


A keretösszeg emelésére a beérkezett és elfogadott egyéb támogatási kérelmek miatt van szükség.”4. §


A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 307.416 ezer forint.”5. §


A rendelet 3., 4., 5., 6. és 12. számú mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.


6. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                      Sziráki Krisztián                             dr. Pálfi Tímea

                         polgármester                                      jegyzőZáradék: A rendelet kihirdetve 2020. május 12. napján.                                                                            dr. Pálfi Tímea

                                                                                  jegyzőMellékletek:


3. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek II. módosítása

3./a melléklet: Önkormányzat bevételei

3./b melléklet: Hivatal bevételei

3./c melléklet: Óvoda bevételei

4. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadási címrend szerint II. módosítás

4./a sz melléklet: Önkormányzat kiadásai címrend szerint

4./b sz. melléklet: Hivatal kiadásai címrend szerint

4./c sz. melléklet: Óvoda kiadásai címrend szerint

5. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint II. módosítás

5./a melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Önkormányzat

5./b melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Polgármesteri Hivatal

5./c melléklet: Kiadás kormányzati funkciók szerint Kincskereső Óvoda

6. sz. melléklet: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásainak II. módosítása

12. sz. melléklet: Civil szervezetek 2019. évi támogatásának II. módosításaCsatolmányok

Megnevezés méret
3. sz. melléklet
921.17 KB
4. sz. melléklet
810.59 KB
5. sz. melléklet
723.71 KB
6. sz. melléklet
265.51 KB
12. sz. melléklet
68.92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!