nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-03 -tól
Hédervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.2.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetéséről

Hédervár Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) c) pontjában és a 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


I. Általános rendelkezések


1.§ (1) A rendelet célja, hogy Hédervár község közigazgatási területén, belterületen a tűzvédelmi, tűzmegelőzési szakmai célok érvényre juttatása érdekében a tűzgyújtási tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Hédervár község közigazgatási területén, belterületen belül a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek.

(3) A rendelet hatálya kiterjed kerti hulladékégetéssel kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi tevékenységre.


II. Értelmező rendelkezések


2.§ A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradványok; továbbiakban együtt: kerti hulladék)


III. A kerti hulladék égetésének szabályai


3.§ (1) A kerti hulladékot elsősorban vagy helyben történő komposztálással, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállíttatással hasznosítani kell.

(2) A kerti hulladék az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kizárólag kivételesen indokolt esetben e rendeletben foglaltak szerinti égetéssel semmisíthető meg.

(3) A (2) bekezdésben foglalt égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók zavarása nélkül végezhető.

(4) Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos.

(5) Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék, (pl. benzin, gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

(6) Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterületet e célra igénybe venni tilos.

(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait).IV. Az égetés időpontja


4.§ (1) A kerti hulladék nyílttéri égetése egész éven át naponta 9 -18 óra között lehetséges, kivéve a vasárnap és ünnepnapokat.

(2) Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

(3) Kerti hulladékot Magyarország hivatalos ünnepnapjain, Hédervár Község Önkormányzata által szervezett rendezvények napjain tilos égetni.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a település területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt.


V. A szabadtéri tűzgyújtás szabályai


5.§ A szabadban tűzgyújtás, tüzelőberendezés-használat kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú

betartásával történhet.


VI. A tűzgyújtás területi korlátozása


6.§ Tilos erdőben vagy erdő telekhatárától 200 m-es távolságon belül avart égetni, vagy tüzet gyújtani kivéve az erre a célra rendszeresített tűzgyújtó helyeken.


VII. Záró rendelkezés


7.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!