nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-11 - 2020-02-12
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.27.) önkormányzati rendelete
a Domaszék Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2017. (VIII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály,

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Osztály,

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 1. Hatósági és Oktatási Osztály,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 2. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdőtervezési Osztály,

HM Hatósági Hivatal,

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság,

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a

Magyar Közút Nonprofit Zrt. véleményének kikérésével, a Domaszék Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2017. (VIII.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:


1. §

A Rendelet 6. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Telkenként egy főépítmény építése esetén kötelező építési vonalként kell értelmezni – ha a szabályozási terv másként nem rendeli – a lakóövezetben az előkert vonalát. Ha a telken több főépítmény van, legalább egynek az előkert vonalon kell állnia, a többi főépítmény és a melléképítmények az építési helyen belül szabadon elhelyezhetők.”


2. §

A Rendelet 15.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az övezetek beépítési paraméterei:

Az építési övezet jele

a telek megengedett

az épület megengedett

legkisebb kialakítható

legnagyobb

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe

szélessége

beépítettsége

zöldfelülete

épületmagassága

m2

m

%

%

m

m

Gksz1

2000

25

30

40

4,0

6,0

Gksz2

2000

25

30

30

4,0

10,0”3. §

A Rendelet 17.§ (4) bekezdésben szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Az építési övezet jele

a telek megengedett

az épület megengedett

legkisebb kialakítható

legnagyobb

legkisebb

legkisebb

legnagyobb

területe

szélessége

beépítettsége

zöldfelülete

épületmagassága

m2

m

%

%

m

m

Kid

1000

22

25

40

-

7,5

Kid*

1000

22

10

60

-

3,0”
4. §

A Rendelet 29.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A „Ktu” különleges turisztikai övezet idegenforgalomi, oktatási, szállás, hitéleti, sport, rekreáció, kulturális, szociális tevékenységek építményei elhelyezésére szolgál. A maximális beépíthetőség: 10%.”


5. §

A Rendelet

(1) 29.§. (2) c) pontban a „legalább 80 cm magasságban” szövegrész helyébe a „legalább 60 cm magasságban”,

(2) 6.§ (2) bekezdés „kialakítható.” szövegrész helyébe „kialakítható, melynek utcafronti szélessége legalább 3 méter lehet.”,

(3) 17.§ (4) a) pontban a „”Kid” jelű” szövegrész helyébe a „”Kid” és „Kid*” jelű”

szövegrész lép.


6. §

(1) A Rendelet 1. melléklete a jelen rendelet 1., 3. és 4. mellékletében foglalt rendelkezésekkel módosul.

(2) A Rendelet 2. melléklete a jelen rendelet 2., 3. és 4. mellékletében foglalt rendelkezésekkel módosul.


7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 15. napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.


Domaszék, 2020. január 27.    Sziráki Krisztián                                                                               Tanács Éva Katalin

      polgármester                                                                                    megbízott jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2020. január 27. napján.                                                                                                          Tanács Éva Katalin

                                                                                                            megbízott jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
290.12 KB
2. számú melléklet
59.47 KB
3. számú melléklet
152.39 KB
4. számú melléklet
151.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!