nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 1/2015 (II.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-26 -tól
Domaszék község képviselő testületének 1/2015 (II.5.) önkormányzati rendelete
A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 6. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. §


(1) E rendelet célja a helyi civil társadalom erősítése, a civil szervezetek és közösségek (a továbbiakban: civil szervezetek) helyi társadalmi szerepvállalásának erősítése, az önkormányzattal való jó együttműködés biztosítása.


(2) Az Önkormányzat elismeri és támogatja a helyi civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását, az önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében végzett tevékenységet. Támogatja a polgárok közéletbe való bevonását, a kulturális, a közművelődési, az oktatás-nevelési, a szociális és karitatív tevékenységet, a természeti és épített környezet megóvását, a közrend- és vagyonvédelem biztosítása érdekében végzett tevékenységet, a sportolás és egészséges életmód, a szórakozás, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a rászorulók támogatása érdekében végzett tevékenységet.


(3) A Képviselő-testület a helyi civil szervezetekkel való együttműködés alapjának tekinti, hogy a civil szervezetek az alapdokumentumaiban (létesítő okirat, bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés), szervezetében és működésében bekövetkező változásokat a cégbírósági bejegyzést – amennyiben az nem szükséges a döntés megszületését – követő 15 napon belül bejelentik Domaszék Község Polgármesterének. Az így rendelkezésre álló nyilvános adatok a község honlapján közzétételre kerülnek, biztosítva azok elérhetőségét, valamint lehetőséget adva közzétételi kötelezettségeik teljesítésére.


2. §


(1) Az 1. §-ban foglalt célok és alapelvek érvényesülése érdekében a Képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében – figyelembe véve az Önkormányzat anyagi lehetőségeit – előirányzatot állapít meg a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatására (a továbbiakban: Civil Keret).


(2) A civil szervezetek esélyegyenlőségének biztosítására, a pénzügyi támogatás felhasználásának ellenőrizhetőségére, a támogatás odaítélésének megalapozottságára a Képviselő-testület pályázati rendszert alkalmaz a Civil Keretből történő támogatás megállapítására és elszámolásának rendjére, mely rendszer eljárási szabályait e rendelet tartalmazza. A pályázati rendszeren túlmenően eseti pénzügyi támogatási kérelem benyújtására is lehetőséget biztosít a Civil Keret kimerülésének erejéig.


(3) A rendkívüli, előre nem látható és tervezhető költségekre eseti jelleggel pályázati eljárás nélkül pénzügyi támogatás nyújtható.


(4) A Civil Keret terhére fejlesztési (beruházási, felújítási) célra támogatás nem igényelhető. E célra támogatási igény a Képviselő-testülethez nyújtható be, a támogatás biztosításáról a Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartaléka terhére esetileg dönt.


3. §


A Civil Keretből - az Önkormányzat lehetőségeitől függően - támogatást kaphat az a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet, mely a bírósági nyilvántartás alapján Domaszék Község közigazgatási területén székhellyel rendelkezik.


II. fejezet

A pályázatok benyújtása, véleményezése és elbírálása


4. §


(1) A helyi civil szervezetek vissza nem térítendő támogatására vonatkozóan pályázatot benyújtani csak írásban, e rendelet mellékletében szereplő pályázati adatlap és kötelező mellékletek benyújtásával lehet a tárgyév január 31. napjáig. A 2015. tárgyév vonatkozásában a pályázat 2015. március 19. napjáig nyújtható be.


(2) A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek:

 1. amennyiben a civil szervezet az előző évben részesült az Önkormányzattól támogatásban, akkor a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles az elszámolási dokumentáció benyújtására;
 2. a civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztató – különös tekintettel az elért eredményekre, az elvégzett feladatokra, a szervezet folyamatos tevékenységére;
 3. a civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának és a kapcsolódó költségek megoszlásának tervezetét;
 4. a civil szervezet bírósági bejegyzéséről szóló dokumentum hiánypótlásként bekérhető, amennyiben a pályázatban megjelölt adatok eltérnek a Civil Információs Portálon szereplő adatoktól.


(3) A pályázat benyújtására jogosult a civil szervezet bejegyzett vezetője, akadályoztatás esetén a civil szervezet közgyűléséről/üléséről készült jegyzőkönyv (mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és megvalósítani kívánt célt tartalmazza) benyújtásával a döntésben szereplő e feladatra megbízott tag.


(4) A pályázat benyújtható a Domaszéki Polgármesteri Hivatalnál munkaidőben.


5. §


(1) A támogatás célja irányulhat a civil szervezet működési kiadásainak fedezésére, így különösen

 1. üzemanyagköltségre;
 2. a tevékenységéhez szükséges eszközbeszerzésre;
 3. egyéb fenntartási és üzemeltetési anyagok beszerzésére: a működési célt szolgáló berendezés, vagy gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök beszerzésére;
 4. javítási és karbantartási költségre;
 5. bankköltségekre;
 6. játékvezetői, nevezési díjakra;
 7. belépőkre;
 8. egészséghét költségeire;
 9. élelmiszer-adományokra;
 10. pályázati önerő biztosítására.


(2) A támogatás célja irányulhat a civil szervezet nem működési kiadásainak fedezésére, különösen rendezvényszervezés céljából a tevékenységükhöz kapcsolódó programok megvalósításához a szükséges – (1) bekezdésben foglalt költségeire.


(3) [1]


6. §


(1) A beérkezett pályázatokat – a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül a Pénzügyi Bizottság áttekinti, s írásbeli javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az elbírálásra.


 (2) Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a pályázatot benyújtó civil szervezet hiánypótlásra kötelezhető.


(3) A Pénzügyi Bizottság javaslatának megfogalmazása során különös tekintettel veszi figyelembe, hogy

 1. a pályázat e rendeletben foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelel-e;
 2. a civil szervezet önként vállalt, vagy a helyi önkormányzat kötelező feladatának ellátásában működik közre;
 3. a civil szervezet tevékenysége mennyiben szolgálja e rendelet 1. §-ában megfogalmazott célokat, alapelveket;
 4. a megfogalmazott célkitűzés a köz javát milyen mértékben szolgálja;
 5. amennyiben korábban az Önkormányzattól támogatásban részesült, az akkor megfogalmazott elszámolási, esetleg egyéb kötelezettségének eleget tett-e;
 6. a megvalósítandó cél elérése reális-e, rendelkezik-e a szükséges feltételekkel, azokat elő tudja-e teremteni.


7. §


(1) A Pénzügyi Bizottság javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti.


(2) Az elbírálásról szóló végleges döntést a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetés jóváhagyását követően hozza meg.


(3) A Képviselő-testület a támogatást a megjelölt célra ítéli meg.


8. §[2]


Megállapítható, de nem folyósítható annak a pályázónak támogatás, aki

 1. korábban az önkormányzattól kapott támogatásával nem megfelelően számolt el;
 2. a korábban az önkormányzattól kapott támogatását a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül eltérő célra használta fel.


III. fejezet

A támogatás kifizetése, felhasználása és elszámolása, a nyilvánosság


9. §


(1) A döntés pályázókkal történő közléséről és a támogatásra vonatkozó megállapodás megkötéséről a pályázat benyújtására jogosulttal a polgármester gondoskodik.


(2) A támogatott civil szervezetekkel a támogatásra vonatkozó megállapodás kötelezően tartalmazza:

 1. a Képviselő-testület által elfogadott célt a támogatási összeg felhasználására;
 2. a támogatási összeget;
 3. a támogatási összeg rendelkezésre állásának biztosításának módját;
 4. a felhasználás igazolásának módját;
 5. a támogatási összeggel való elszámolási kötelezettségre vonatkozó felhívást;


10. §


A Képviselő-testület által megállapított támogatási összeg kifizetéséről a Képviselő-testület a polgármesteri hivatal útján gondoskodik a helyi civil szervezet folyószámlájára történő átutalással a megállapodás aláírását követő 10 munkanapon belül.


11. §


(1) A helyi civil szervezet a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles írásban elszámolni, mely kötelezettségének

 1. a tárgyévet követő évre szóló pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásakor, vagy
 2. amennyiben a tárgyévet követő évre pénzügyi támogatás iránt pályázatot nem nyújt be, a tárgyévet követő év január hó 10. napjáig köteles eleget tenni.


(2) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló „Domaszék Községi Önkormányzaton támogatás terhére elszámolva” záradékkal ellátott bizonylatok másolatából és a felhasználásra vonatkozó szöveges beszámolóból álló dokumentáció benyújtásával teljesíthető, melyet a polgármesteri hivatalban kell leadni.


(3) Az elszámolási dokumentáció a tárgyévi pályázatokkal egyidejűleg a Pénzügyi Bizottság elé kerül, azok elfogadására vonatkozóan javaslatot tesz a Képviselő-testületnek.


(4) Az elszámolási dokumentáció elfogadásáról a Képviselő-testület a támogatásra benyújtott pályázatok elbírálásával egyidejűleg dönt.


(5) Az elszámolási dokumentációban az elszámolt összeg 500,-Ft-ot el nem érő mértékben eltérhet az elszámolásra kötelezett összegtől, azt a Képviselő-testület mindenkor cél nélküli támogatásként biztosítja az elszámolásra kötelezett civil szervezet részére. Ezzel az összeggel elszámolni és azt visszautalni nem köteles.


12. §


A helyi civil szervezetek részére megállapított pénzügyi támogatást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyben szokásos módon, a nyilvánosság biztosítása céljából közzé kell tenni.


IV. fejezet

Eseti pénzügyi támogatási kérelem benyújtása


13. §


(1) Az eseti pénzügyi támogatásra vonatkozó kérelmet a pályázati adatlappal megegyező adattartalommal kell benyújtani a Pénzügyi Bizottság részére.


(2) Az eseti támogatási kérelem létjogosultsága akkor áll fenn, ha az e rendeletben nevesített támogatási célok rendkívüli felmerülése, előre nem láthatósága miatt év közben, a pályázati időszakon kívül vált szükségessé.(3) Az eseti pénzügyi támogatási kérelmet civil szervezetenként évi 200 eFt összeghatárig a Pénzügyi Bizottság bírálja el, ezen összeghatár feletti kérelem esetén azt véleményezi, s javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a döntés meghozatalára.


(4) Az eseti pénzügyi támogatás kifizetésére, felhasználására és elszámolására, a nyilvánosság biztosítására e rendelet III. fejezetében foglaltak az irányadók.


Záró rendelkezések


14. §


Ez a rendelet 2015. február 6. napján lép hatályba.


Domaszék, 2015. február 5.         Kispéter Géza sk.                                                                       dr. Csányi Imre sk.

         polgármester                                                                                      jegyző


Záradék: a rendelet kihirdetve: 2015. február  5. napján

                                                                                                            dr. Csányi Imre sk.

                                                                                                                   jegyző


Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2016. március 26. (Hatálybalépés időpontja: 2015. március 26.)                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                                  jegyző[1]

Hatályon kívül helyezte az 5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 26.

[2]

Módosította az 5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. március 26.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
29.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!