nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 11/2014 (X.02.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-03 - 2016-01-01
Domaszék község képviselő testületének 11/2014 (X.02.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairhttp://njt.hu/onkorm/design/elements/datepicker.pngól

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdésében, valamint 47. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.1. §


(1) E rendelet területi hatálya Domaszék község közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya Domaszék község közigazgatási területén élő, az Szt. 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.2. §


(1) A Képviselő-testület kérelemre, egyedi elbírálás alapján természetbeni juttatásként tüzelőanyag-támogatást nyújt azon

      a) lakásfenntartási támogatásban részesülő személyeknek;

                  b) az aktív korúak ellátása keretében

                  ba) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra

      bb) rendszeres szociális segélyre

                  jogosult személyeknek;

      c) időskorúak járadékában részesülő személyeknek,

      d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak, ahol az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 120 %-át.

(2) Az eljárás kérelemre indul, az indoklást is tartalmazó kérelmet, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani – 2015. február 15. napjáig – az erre rendszeresített formanyomtatványon.

(3) A kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006 (III.27.) Korm. Rendeletben meghatározott dokumentumokat.3. §


   (1) Ha ugyanazon lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a kérelmező 

   nevére kiállított közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni.

(2) A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag-támogatás mennyisége 1 m3 háztartásonként.


(3) A szociális tüzelőanyag-támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.5. §


           (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.      

   (2) E rendelet 2016. január 1. napján hatályát veszti.
           Kispéter Géza sk.                                                                  dr. Csányi Imre sk.

             polgármester                                                                               jegyző


Záradék: a rendelet kihirdetésének napja: 2014. október 12.
                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                                jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!