nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
az egyes szociális ellátásokról
Hatályos:2014-01-01 - 2014-03-31
az egyes szociális ellátásokról
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában és 32. (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésének, 25. § (3) bekezdése bb) alpontjában, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésének d) pontjában, 37/A. § (1) és (3) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. fejezet

A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy Domaszék község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza:

a.) a helyi önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét,

b.) a szociális ellátás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat,

c.) a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.


II. fejezet

Eljárási rendelkezések


2. §


 1. A szociális ellátások megállapítására vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület a következők szerint ruházza át:
 1. A polgármester hatásköre az


 1. A Humán Bizottság hatásköre a

megállapítása.

 1. A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás és annak kamata megtérítésének méltányosságból történő elengedése, csökkentése, részletfizetés engedélyezése az adott ellátás megállapítására jogosult hatáskörébe tartozik.

Az eljárás megindítása


3. §


 1. A pénzbeli és a természetben nyújtott szociális ellátás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.
 2. A kérelemhez minden esetben csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők nettó jövedelméről szóló nyilatkozatot és hivatalos igazolást.
 3. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmeként a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónapban elért jövedelem havi átlagát kell figyelembe venni.
 4. Ha a kérelmező a vele közös háztartásban élők jövedelméről felhívás ellenére nem nyilatkozik, vagy a megfelelő jövedelem-igazolásokat, illetőleg a jogszabály által előírt egyéb iratokat nem nyújtja be, az eljárást meg kell szüntetni, a kérelmező részére folyósított rendszeres ellátást – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell szüntetni.
 5. Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges, a határozat meghozatala előtt a kérelmező jövedelmi, vagyoni és személyi körülményeinek tisztázása érdekében a kérelmező lakóhelyén környezettanulmányt kell készíteni.
 6. Ha a környezettanulmány vagy az önkormányzat hivatalos tudomása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valósága vitatható, a kérelmezőt fel kell hívni az általa lakott lakás, illetve a saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok, így különösen a közüzemi számlák, valamint a kötelező biztosítások befizetési bizonylatainak benyújtására. Ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelmet – a körülmények mérlegelésével – vélelmezni kell.
 7. A kérelmező jövedelmi, vagyoni és személyi körülményeinek tisztázása során köteles a Polgármesteri Hivatallal együttműködni. Ha a kérelmező a körülmények tisztázását – a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés ellenére - akadályozza, az eljárást meg kell szüntetni, a részére folyósított rendszeres ellátást pedig meg kell szüntetni.


4. §


Az ellátások kifizetése, folyósítása


 1. Az egyes szociális ellátások kifizetése elsősorban lakossági folyószámlára való utalással, valamint postai úton történhet. Indokolt és sürgős esetben a Polgármesteri Hivatal pénztárából is történhet.


 1. Amennyiben az Sztv. másként nem rendelkezik a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, ápolási díj esetén a kérelem benyújtásának és a jogosultság megszűnésének vagy szüneteltetésének hónapjára járó ellátás összege a teljes havi összeg arányosan csökkentett hányada.


 1. A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik.Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


5. §


 1. Az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint jogosulatlanul igénybe vett ellátás és annak kamatai visszafizetésének elrendelése esetén a visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés a kérelmező és családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné. A visszafizetésre legfeljebb 12 havi részletfizetés is engedélyezhető.
 2. Megtérítésre kell kötelezni azt a személyt is, akinek a szociális ellátás időtartama alatt visszamenőlegesen rendszeres pénzellátást állapítottak meg, feltéve, hogy a rendszeres pénzellátásra és szociális ellátásra együtt nem lett volna jogosult.


III. fejezet

Pénzbeli ellátások


6. §


A hatáskörrel rendelkező a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátást nyújthat a szociális alapellátás keretében.

A jogosult számára:                  aktív korúak ellátása,

                                               lakásfenntartási támogatás,

                                               önkormányzati segély

állapítható meg.


Aktív korúak ellátása


7. §


(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha

a/ legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és erről az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnek az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt csatol, vagy

b/ pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza, vagy kizárja, és erről szakorvosi véleményt csatol, vagy

c/ gyermeket vár, és ezt terhesgondozási kiskönyvvel igazolja, vagy

d/ a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Domaszék Község Családsegítő, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálat (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) javaslatának figyelembevételével, amennyiben a közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton 6 hónapon belül legalább 2 alkalommal „nem alkalmas” minősítést kapott.


(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani.


(3) Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetében a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltétele a települési önkormányzattal és az általa kijelölt szervvel, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek esetében a települési önkormányzattal és a Munkaügyi Központ Kirendeltségével való együttműködés.


(4) A települési önkormányzat és a Munkaügyi Központ Kirendeltsége között létrejött külön megállapodás tartalmazza az együttműködés részletes feltételeit.


(5) A települési önkormányzat az aktív korúak ellátásában részesülő személyt

            a) vagy közfoglalkoztatásban való részvételre,

b) vagy az együttműködési programokban való részvételre kötelezheti, attól függően, hogy rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.


(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó munkavégzésre felkészítő programban köteles részt venni (továbbiakban: beilleszkedést segítő program).


(7) A települési önkormányzat a beilleszkedést segítő program megszervezéséről a Családsegítő Szolgálat útján gondoskodik.


(8)  A beilleszkedést segítő program típusai:

            a) tanácsadás (jogi, egészségügyi, szociális)

            b) csoportos és egyéni önsegítő képességfejlesztő foglalkozás

            c) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás

            d) munkavégzésre felkészítő program.


(9) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy kötelezettségei az együttműködés során:

a) a határozat kézbesítését követő 15 napon belül fel kell venni a kapcsolatot

a kijelölt szervvel,

b) minden tőle telhetőt meg kell tenni a program végrehajtása érdekében.


(10) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy

            a) a települési önkormányzat

b) a Munkaügyi Központ Kirendeltsége által felajánlott munkát köteles elfogadni iskolai végzettségétől függetlenül.


Együttműködési kötelezettség megszegésének esetei, következményei


8. §


(1) A rendszeres szociális segélyezettek esetében az együttműködésre kötelezett kötelezettségének nem tesz eleget, ha

a.) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem kérelmezi nyilvántartásba vételét az együttműködésre kijelölt szervnél,

b.) az együttműködésre vonatkozó megállapodást nem köti meg,

c.) a beilleszkedést segítő programokon nem vesz részt és távolmaradását az együttműködésre kötelezett szervnél 5 napon belül nem menti ki,

d.) nem teljesíti a számára előírt beilleszkedést segítő programban foglaltakat,

e.) az együttműködésre kijelölt szervnél felhívásra nem jelenik meg.


(2) Amennyiben az együttműködésre kötelezett együttműködési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, az együttműködésre kijelölt szerv azt haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül jelzi a jegyzőnek.


(3) A rendszeres szociális segélyre jogosult személynél az együttműködési kötelezettség megszegése esetében az Sztv. 37/B. § (2) bekezdése az irányadó, mely alapján megszüntethető az ellátás, ha az együttműködési kötelezettséget neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.


(4) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők esetében meg kell szünteti az aktív korúak ellátására való jogosultágát az Szt. 36. § (2) bekezdésében foglaltakon túl annak a személynek, aki:

a.) nyilatkozatban nem vállalja a közfoglalkoztatást,

b.) nem jelenik meg a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton,

c.) nem jelenik meg a munkavégzés helyszínén vagy nem munkára képes állapotban jelenik meg,

d.) munkaidő alatt engedély nélkül eltávozik,

e.) a részére kiadott munkafeladatokat megtagadja.Önkormányzati segély

9. §


 1. Önkormányzati segély annak a részére adható, akinek családjában az egy főre számított családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át.
 2. Önkormányzati segély annak a személynek is megállapítható gyógyszerköltségek fedezése céljából, akinek az egy főre jutó családi jövedelme az előző bekezdésben meghatározott mértéket legfeljebb 20 %-kal meghaladja, és a havi gyógyszerköltsége eléri az egy főre jutó jövedelem 50 %-át. A megállapított támogatás gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre fordítható, maximális összege alkalmanként 10.000,- forint.
 3. Önkormányzati segély természetben is adható, így különösen élelmiszer, vásárlási utalvány, közüzemi díjhátralék kifizetése formájában.
 4. A polgármester a jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül ingyenes étkezésben részesítheti azt a személyt, aki erre az Szt. 7. § (1) bekezdése alapján rászorul. Az étkezés mindaddig biztosítható, amíg a rászorultság fennáll.
 5. Az önkormányzati segély legkisebb összege 1.000,- forint, a legnagyobb összege 10.000,- forint.
 6. a.) Krízishelyzetben lévők részére azonnali önkormányzati segély is megállapítható, amelynek összege az 5.000.- forintot nem haladja meg. Krízishelyzet: a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élőknek nincs élelmiszerre, lakásfenntartásra jövedelme, a kérelem benyújtásának időpontjában létfenntartása közvetlen veszélybe kerül.

A krízishelyzetben lévő jövedelmi viszonyaira tekintett nélkül kérelmezheti a segély megállapítását.

b.) Krízishelyzetbe került kérelmező részére 100.000.- forintig terjedő önkormányzati segély állapítható meg, akinek tűzeset, robbanás lakásában, lakóházában olyan mértékű kárt okozott mely a lakhatását súlyosan veszélyezteti.

 1. Önkormányzati segélyt kamatmentes kölcsön formájában is lehet nyújtani, melynek összege nem haladhatja meg a 10.000,-forintot. A kölcsön visszafizetése a felek megállapodása alapján történik, de a visszafizetés határideje a 6 hónapot nem haladhatja meg. Újabb kölcsönt csak az előző visszafizetése után kaphat a kérelmező.Önkormányzati temetési segély


10. §


 1. Önkormányzati temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.
 2. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-nál, de indokolt esetben elérheti a temetési költség teljes összegét, azonban nem haladhatja meg a 150.000 Ft-ot. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.
 3. Nem állapítható meg önkormányzati temetési segély annak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén annak 150 %-át.
 4. A kérelemhez csatolni kell a temetési számla eredeti példányát, amely a kellékek árát, a szolgáltatás díját, a sírhely megváltásának díját és egy családi koszorú költségét tartalmazhatja. Amennyiben a haláleset nem Domaszéken történt, a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot.


IV. Fejezet


Természetben nyújtott ellátások


Közgyógyellátás


11. §


Közgyógyellátás méltányossági alapon annak állapítható meg, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át meghaladja, és az egy főre jutó családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetén annak 200 %-át nem haladja meg.


V. Fejezet


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


12. §


(1) Domaszék Községi Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül biztosítja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint a családsegítést az ezen fejezetben foglalt szabályok szerint. Az alapszolgáltatási feladatokat – az ezen rendeletben meghatározott körben – az Önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatás keretében látja el.

(2) A tanyagondnoki szolgáltatást az Önkormányzat három tanyagondnoki körzetben biztosítja.  Az 1. és 3. körzetet a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, míg a 2. körzetet saját fenntartásában látja el.A tanyagondnoki körzetek határait e rendelet melléklete tartalmazza.


Tanyagondnoki szolgáltatás


13. §


(1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a település külterületének intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

(2) A tanyagondnokok az alapszolgáltatási feladatok körében az alábbi szolgáltatásokat látják el:

- házi segítségnyújtás szociális gondozó, családsegítő közreműködésével,

- a gondozottak fizikai ellátása: lakás és környezet tisztántartása, a megfelelő ruházat biztosítása (mosás, vasalás), élelmezés biztosítása (ebédhordás, bevásárlás),

- a gondozottak társadalmi kapcsolatainak elősegítése (rokonokkal, szomszédokkal való kapcsolattartás),

- művelődési, sport, szabadidős tevékenységben való közreműködés,

- más szociális ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, hivatalos ügyek intézésében közreműködés.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatást a település külterületén élő lakosok vehetik igénybe.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele

14. §


 1. A szociális étkezést, házi segítségnyújtást és a családsegítést, valamint a tanyagondnoki szolgáltatást (1., 3. körzet) a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény  Domaszék Község Családsegítő, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálata látja el.
 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
 3. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmeket a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Domaszék Község Családsegítő, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálatához kell benyújtani, amely azokat az intézményvezetőhöz továbbítja. A kérelemről az intézményvezető dönt.


VI. Fejezet


Szociálpolitikai Kerekasztal


15. §


(1) Domaszék Községi Önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre és gondoskodik működésének feltételeiről.

(2) A Kerekasztal feladata a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, a szociális ellátórendszer működésének véleményezése, továbbfejlesztésére javaslatok kidolgozása, a helyi igények felmérése és az önkormányzat felé közvetítése.

(3) A Kerekasztal tagjai:

(4) A Kerekasztal első ülését a polgármester hívja össze. A Kerekasztal első elnökét első ülésén egyszerű szótöbbséggel saját tagjai közül választja.

(5) A Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Ezen túlmenően a Kerekasztal maga határozza meg működésének és ülésezésének rendjét.

(6) A Kerekasztal elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni a Humán Bizottság nyílt üléseire.


VII. fejezet

Szociális információs szolgáltatás


16. §


A módosított a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján az önkormányzat szociális információs szolgáltatást biztosít. A szolgáltatást a Polgármesteri Hivatal jegyzője, valamint a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény  Domaszék Község Családsegítő, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálata nyújtja. Az információkat az SZMSZ-ben megjelölt helyben szokásos módon továbbítják.


VIII. fejezet

Záró rendelkezések


17. §


Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


18. §


Domaszék Községi önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2011. (IX. 8.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Domaszék, 2013. december 12.Kispéter Géza sk.                                                                           dr. Csányi Imre sk.

polgármester                                                                                   jegyzőA rendelet kihirdetve: 2013. december 12. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző

Melléklet

Tanyagondnoki körzetek határai


1. körzet:

E-75 út, Mórahegy, Móraszék, Nagy-Mátyás-hegy, Kunhalom által határolt terület.

Lakosság száma: 397 fő


2. körzet:

E-75 út határától, Belső-Feketeszél, Csamangó, 55-ös út által határolt terület.

Lakosság száma: 388 fő


3. körzet:

55-ös úttól, Jancsár, Bojárhalom, Sárkányhegy, Kisivánszék, Domaszéki-főcsatorna, Zöldfás, Ábrahám kertekig határolt terület.

Lakosság száma: 394 fő


Megállapodás és értesítés írásban történik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!