nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-03 -tól
Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (XII.2.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában és a(2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotó hatásköre alapján, a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-a és a 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


I. fejezet


A támogatásra vonatkozó általános szabályok1. A rendelet célja, hatálya


1. §


(1) A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázat alapján a központi költségvetés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kiegészítő támogatást nyújtott Zalalövő Város Önkormányzata számára.


(2) E rendelet célja, hogy a Zalalövő településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra, meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tüzelőanyag juttatás mint ellátási forma jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya a Zalalövő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra terjed ki.


2. A támogatás feltételei


2. §


(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít elsősorban annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) rendszeres települési támogatásra jogosult, azzal, hogy

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt.


Amennyiben a fentieknek megfelelő kérelmezők igényének kielégítése után még rendelkezésre áll tűzifa, az a következő feltételek valamelyikének megfelelő személy részére ítélhető oda, az alábbi sorrendben:

- olyan 65 év feletti, egyedül élő személy, aki megromlott egészségi állapota vagy szociális helyzete miatt tüzelőjének beszerzésére nem képes;

- olyan három vagy több gyermekét egyedül nevelő szülő, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

- a kulturális és népjóléti bizottság tudomása alapján a kérelmező – saját vagy családtagjai megromlott egészségi állapota, nehéz anyagi és szociális helyzete alapján – a támogatásra rászorul.


(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.


(3) Az ott lakók számától függetlenül háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható.


(4) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifa juttatásban részesülőktől sem a tűzifáért, sem a kiszállításért ellenszolgáltatást nem kér.


3. A támogatás igénylésének menete


3. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.


(2) A kérelmeket a tárgyévet követő év január 15. napjáig lehet benyújtani a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalhoz.


(3) A kérelmek elbírálására Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Népjóléti Bizottsága jogosult, a tűzifa kiszállításáról a döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik.


(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező, 2 példányban kiállítandó átvételi elismervény aláírásával igazolja.


4. §


A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


II. Záró rendelkezések


5. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015.(X.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszíti.

           

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a városi honlapon, a helyi televízión keresztül, továbbá hirdetőtáblán való kifüggesztés útján - gondoskodik.
                           Pintér Antal                                               Gáspárné Tóth Zsuzsanna

                           polgármester                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
31.13 KB
2. melléklet
12.69 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!