nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-01 - 2020-03-31
Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Az önkormányzati rendelet hatálya

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XXII. kerület közigazgatási területén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások igénybevevőire és ezen szolgáltatásokat nyújtó, az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekre.


2. A gyermekjóléti alapellátások formái


2. § Az önkormányzat gyermekétkeztetést, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében

a) család- és gyermekjóléti központot és család- és gyermekjóléti szolgálatot,

b) bölcsődei ellátást,

c) családok átmeneti otthona működtetésével gyermekek átmeneti gondozása ellátást,

d) szerződéses formában alternatív napközbeni ellátást és gyermekek átmeneti otthona ellátást

biztosít.            


3. Az egyes ellátási formákkal kapcsolatos különös szabályok


3. § (1) A Családok Átmeneti Otthona a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működik.


(2) Az intézmény vezetője a felvételi kérelmet elutasítja, ha a kérelmező

a) egy éven belül kizárásra került a Családok Átmeneti Otthonából, vagy

b) családjának bármely tagja fertőző betegségben szenved.


(3) Az intézményvezető az ellátást megszüntetheti

a) a család négy napot meghaladó távolléte esetén, amennyiben távollétét előre nem jelentette be vagy

b) személyi térítési díjhátralék miatt.


4. Eljárási szabályok

4. § (1) A személyes gondoskodás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.


(2) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg.


(3) Megszűnik a bölcsődei jogviszony, ha a gyermek családjában élő másik gyermekre tekintettel a szülő csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesül, melynek folyósításával egyidejűleg a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglalt, bölcsődei elhelyezést megalapozó körülmények nem állnak fenn.


5. § (1) Az intézményvezető döntése elleni panaszról a polgármester dönt.


(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, akkor a kifogás tárgyában a polgármester dönt.


(3) Az Egyesített Bölcsőde tagintézményeiben történő ellátás igénybevételére, a kérelem elbírálásának szempontjaira - a Gyvt. vonatkozó rendelkezésein kívül - az intézmény házirendje és felvételi szabályzata az irányadó.


(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátások megállapításával kapcsolatos eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók.


5. Térítési díjak


6. § (1) Az önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézményekben nyújtott szolgáltatások közül

a) bölcsődei ellátás esetében az étkeztetés térítési díjának megállapításával egyidejűleg, a gyermek gondozásáért,

b) óvodai, iskolai ellátás esetében az étkeztetésért,

c) alternatív napközbeni ellátáshoz kapcsolódó gyermekétkeztetésért,

d) a Családok Átmeneti Otthonában történő ellátásért

kell térítési díjat megállapítani.


(2) A Családok Átmeneti Otthonában a személyi térítési díjat havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.


(3) Bölcsődei gondozás esetében az intézményi és személyi térítési díj megállapításának az alapját, valamint a játszócsoport intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete, az óvodai étkeztetés térítési díját a rendelet 2. melléklete, az iskolai étkeztetés és az alternatív napközbeni ellátáshoz kapcsolódó gyermekétkeztetés térítési díját a rendelet 3. melléklete, míg a családok átmeneti otthonában fizetendő intézményi térítési díjat és személyi térítési díj megállapításának az alapját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


6. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2012. július 1-én lép hatályba.


(2) E rendelet 4. § (3) bekezdését a hatályba lépését követően keletkezett jogviszonyokra kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet - Óvodai étkeztés intézményi térítési díja
52.5 KB
3. melléklet - Általános iskolai,alternatív napközbeni ellátás gyermekétkeztetés térítési díja
56.5 KB
1. melléklet - Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja
68 KB
4. melléklet - Családok Átmeneti Otthona térítési díja
47.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!