nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-19 -tól
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelete
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.18.) önkormányzati rendelete az apci civil szervezetek támogatásáról

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján eljárva a civil szervezetek önkormányzati támogatására az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1. § (1) Apc Községi Önkormányzat a (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a helyi demokrácia megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik a község polgárainak önszerveződő közösségeivel.


(2) E rendelet alkalmazásában az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott körbe tartozó szervezetek minősülnek civil szervezetnek.


(3) Az Önkormányzat elismeri, megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a közművelődés, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.


(4) Az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénzügyileg is támogatja az Önkormányzat illetékességi területén működő – az Önkormányzat mindenkori stratégiai céljait elősegítő – civil szervezetek programjait és működését.


(5) A kölcsönös megbecsülés és egyetértés alapján az Önkormányzat a civil szervezetek részére egyedi kérelemre, egyidejűleg pályázati úton pénzügyi támogatást e rendelet keretei között biztosíthat.


A rendelet célja


2. § A rendelet célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése és növelése, az

Önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása.


A rendelet hatálya


3. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezet a bíróság által kérelmének, illetve pályázatának benyújtása jogerősen nyilvántartásba vett:


 1. civil szervezet (civil társaság, Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, alapítvány - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével -), amely az Önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik és az Önkormányzat illetékességi területén működik,


 1. civil szervezet (civil társaság, Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, alapítvány - a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével -), amelynek tagszervezete apci székhellyel vagy telephellyel az Önkormányzat illetékességi területén működik, feltéve, hogy az alapító okiratának (alapszabályának) megfelelő tevékenységet folytat.


(2) Az Önkormányzat illetékességi területén kívüli székhellyel rendelkező civil szervezetek csak kivételes esetben és egyedi elbírálást követően támogathatók, nemzeti vagy humanitárius érdekből.


(3) Nem minősül az (1) bekezdésben meghatározott támogatható civil szervezetnek

 1. a politikai párt és helyi szervezete,
 2. a politikai párt részvételével létrehozott civil szervezet,
 3. az a civil szervezet, amely az elmúlt 5 évben az önkormányzati vagy országgyűlési választáson jelöltet állított,
 4. az egyház,
 5. a szakszervezet,
 6. a munkástanács,
 7. a biztosító társaság,
 8. kölcsönös biztosító egyesület,
 9. a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet,
 10. a közalapítvány,
 11. a párt alapítvány
 12. az a civil szervezet, amely határidőre nem számolt el a támogatással, illetve támogatása elszámolása nem került elfogadásra.


(4) E rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, köznevelési megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek és a közösségi célú közalapítványok feladatellátására.


(5) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt civil szervezetek pénzügyi támogatásának lehetőségét e rendelet 10.§-a szabályozza.A pénzügyi támogatás feltételei


4. § (1) A civil szervezet akkor részesíthető pénzügyi támogatásban, ha azt olyan, pártpolitikától mentes közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a település lakosságának érdekeit szolgálja.


(2) A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök különösen a következők:


a) nemzeti összetartozás erősítése

aa) rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve;

ab) határon túli magyar szervezetek segítése,

ac) a Nemzeti Összetartozás Napjának (június 4.) méltó ünneplése civil szervezetek, az önkormányzat és más közösségek együttműködésével;

ad) a nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése, kiadványok készítése;


b) új nemzedékek jövőjéért

ba) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

bb) gyermekek üdültetése, táboroztatása,

bc) nevelési, oktatási tevékenység, elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése;


c) mobilitás és alkalmazkodás

ca) közbizalom erősítése,

cb) közélet tisztaságának védelme, erősítése,

cc) ifjúsági és sporttevékenység, versenysport tevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése, e tevékenységek támogatása,

cd) közrend-és vagyonvédelem erősítése, az Önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;


d) közösségi környezet

da) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása,

db) természeti és épített környezet védelme, megóvása,

dc) természeti és épített környezeti értékek propagálása az Önkormányzattal és más közösségekel együttműködve;


e) társadalmi felelősségvállalás

ea) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

eb) érdekképviselet és érdekvédelem

ec) a házasságra történő felkészítés, a házasság intézményének és a családi   életre nevelésének elősegítése;


f) önkéntesség

fa)   önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

fb)   önkéntes tevékenységek fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,

fc) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,

fd) civil társadalom erősítése, a civil szer  vezetek önkéntes helyi társadalmi szerepvállalásának segítése,

fe)  a civil szervezetek által önkéntesen megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai, generációs, sport vagy szabadidős programok, kulturális, művészeti, sport és ifjúsági rendezvények,

ff) az önkéntes helyi társadalmi szerepvállalást vállaló civil szervezetek működésének segítése,

fg)   a sportszervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának segítése,

fh)  országos sportági szakszövetség tagjaként a sportág versenyrendszerében   résztvevő sportszervezetek által megvalósuló, öntevékenységre épülő szakmai és versenysport rendezvények.


(3) A civil szervezet alapító okirat (alapszabály) szerinti tevékenységével összefüggő költség és kiadás részfinanszírozásához is nyújtható támogatás, ide nem értve a bérköltséget.


(4) Nem nyújtható pénzügyi támogatás a civil szervezetnek, ha azt üzleti, gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.


(5) Az a civil szervezet, amely az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön előirányzat keretei között támogatásban részesül, pályázat útján érvényesen nem igényelhet támogatást, még akkor sem, ha egyébként a pályázati feltételeknek mindenben megfelel


A támogatás igénylése és forrása


5. § (1) A civil szervezet pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között, a rendelet 1. számú Mellékletében meghatározott formában igényelhet.


(2) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a civil szervezetek részére pályázat útján nyújtható vissza nem térítendő pénzügyi támogatás keretösszegét.


A pályázat


6. § (1) Pályázat vagy pályázatok kiírására évente legfeljebb két alkalommal kerülhet sor az alábbiakban meghatározottak szerint és elszámolási időkorlátok figyelembevétele mellett:


 1. Tárgyévben első alkalommal a költségvetés elfogadását követően, március hónapban, melyre érkezett és támogatásra ítélt pályázatok elszámolásának határideje, a folyósítás évét követő év április 30. napja.
 2. Tárgyévben második alkalommal a költségvetés elfogadását követően, augusztus hónapban, melyre érkezett és támogatásra ítélt pályázatok elszámolásának határideje, a folyósítás évét követő év szeptember 30. napja.


(2) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írhatja ki a

pályázatot vagy pályázatokat, amelyben vagy amelyekben részletesen meghatározza a pályázati feltételeket.


(3) A pályázati felhívást helyben szokásos módon kifüggesztéssel és az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.apc.hu) kell közzétenni.


(4) A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre és az alapító okirata (alapszabálya) szerinti tevékenységével összefüggő költség és kiadás részfinanszírozásához is

kérhet támogatást, ha erre vonatkozóan a pályázat tartalmaz kiírást.

(5) Nem indulhat a pályázaton, illetve a pályázati eljárás során kizárandó az a civil szervezet, vagy annak önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: nyt.) 6.§ (1) bekezdés f) pontjának, illetve a 12.§-ának hatálya alá tartozik.


(6) Több pályázat egyidejű benyújtása esetén a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.


(7) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.


(8) A pénzügyi támogatás iránti pályázatot Apc Községi Önkormányzat részére címezve, az Apci Polgármesteri Hivatalhoz (3032 Apc, Erzsébet tér 01.), a pályázati felhívásban meghatározott ügyintézőhöz kell benyújtani.


(9) A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott pályázati űrlapon kell benyújtani, amelyhez az abban felsorolt mellékleteket is csatolni kell.


(10) Amennyiben a pályázó a pályázatot formai hibásan, hiányosan nyújtja be, az ügyintéző egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a hiánypótlási felszólítás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása a pályázat elutasítását vonja maga után.


(11) A pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követően, a pályázati felhívásban megjelölt határidőig bírálja el.


A pénzügyi támogatásról szóló határozat


7. § A pénzügyi támogatásról szóló határozat tartalmazza:

 1. a támogatás forrásának megjelölését,
 2. a támogatás felhasználásának célját,
 3. a támogatás összegét,
 4. a támogatás kifizetésének határidejét,
 5. a támogatás kifizetésének módját, ütemezését (egy összegben vagy meghatározott ütemezéssel),
 6. a támogatási összeg felhasználásának kezdő és végső időpontját,
 7. a támogatás elszámolásának határidejét.

A pénzügyi támogatás felhasználása és elszámolása


8. § (1) Az Önkormányzat a pénzügyi támogatás összegét e rendelet 2. számú Mellékletében meghatározottak szerinti támogatási szerződés aláírását követően a támogatási szerződésben meghatározott időben és módon fizeti ki a civil szervezet pénzintézeti számlájára való átutalással.


(2) A pénzügyi támogatás csak az e rendelet keretei között, a 7.§ szerinti határozatban meghatározott célra használható fel. A pénzügyi támogatás felhasználását a Képviselő-testület időközben is ellenőrizheti. A céltól eltérő felhasználás esetén a pénzügyi támogatás azonnali, a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt mértékben történő visszafizetését kell elrendelni.


(3) A civil szervezet a 7.§ szerinti határozatban meghatározott cél megvalósításáról és a támogatási összeg felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni, és a támogatási összeg felhasználását igazoló számlákat, illetve annak másolatait e rendelet 3. számú Mellékletében meghatározottak szerint benyújtani. Amennyiben a civil szervezet az elszámolási kötelezettségének az arra nyitva álló határidőn belül nem tesz eleget, köteles a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott módon és összegben visszafizetni.(4) Az elszámolás a hatályos számviteli szabályok szerint történik, amelynek elfogadásáról a jegyző előterjesztése és javaslata alapján, a Képviselő-testület dönt. Az elszámolás elutasítható, ha a pénzügyi támogatást a civil szervezet nem a pályázati célnak megfelelően használta fel. Ilyen esetben a (2) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséget kell megállapítani.(5) A Képviselő-testület a pénzügyi támogatás felhasználására meghatározott határidőt kérelemre, egy alkalommal meghosszabbíthatja. A meghosszabbított határidő legkésőbb a támogatási szerződésben meghatározott végső határidőt követő hónap utolsó napjáig terjedhet.(6) A pénzügyi támogatás összegének felhasználásáról szóló elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.(7) A pályázati céltól eltérő felhasználás megállapítása esetén az erre vonatkozó döntés meghozatalát, az elszámolás vagy a visszafizetés elmulasztása esetén a határidő elmulasztását követő három évben a civil szervezet nem részesíthető pénzügyi támogatásban.9. A pénzügyi támogatás nyilvánossága


9.§ A civil szervezet részére nyújtott pénzügyi támogatásról a 7.§ szerinti döntés meghozatalától számított 30 napon belül írásban tájékoztatni kell a támogatott civil szervezetet. A nyilvánosságot a 7.§ szerinti döntés meghozatalától számított 30 napon belül a

helyben szokásos módon kifüggesztéssel, az Önkormányzat hivatalos honlapján és a jogszabályban meghatározott módon kell tájékoztatni.
10. Egyéb civil szervezetek támogatása


10. § (1) A 3.§ (5) bekezdés szerinti civil szervezetek támogatásáról minden esetben az Önkormányzat Képviselő-testülete határoz, polgármesteri vagy képviselői előterjesztés alapján.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás forrása nem lehet a 3.§ (1) bekezdés szerinti civil szervezetek részére kiírt pályázat fedezetéül az Önkormányzat tárgyévi költségvetésben biztosított költségvetési keretösszeg.11. Záró rendelkezések


11. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon, 2020. február 19-én lép hatályba.


 1. Hatályát veszti Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az apci civil szervezetek támogatásáról szóló 2/2017. (III.21.) önkormányzati rendelete.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet - Pályázati adatlap
57 KB
2.sz. melléklet - Támogatási szerződés
50 KB
3.sz. melléklet - Elszámoló lap
48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!