nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-01 -tól
Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  rendelkezései szerint - a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §


 1.  Az önkormányzat megnevezése: Abaliget Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

        2.  Az Önkormányzat székhelye: ABALIGET Kossuth utca 87.

        3.  Az Önkormányzat működési területe ABALIGET község közigazgatási területe.

 4.  A képviselő-testület tagjainak száma: 4 fő és a polgármester. A képviselő-testületet a polgármester vezeti.

        5.  A képviselők névsorát e Szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza.

 6. Az önkormányzat hivatali szerve az Orfű, Abaliget, Husztót, Kovácsszénája és Kővágótöttös településekkel társulásban fenntartott Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal, 7677 Orfű, Széchenyi tér 1.II. FEJEZET


A KÉPVISELŐTESTÜLET FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE


2. §


(1) A képviselő-testület – a törvény által meghatározott keretek között – feladat – és hatáskörébe tartozó egyedi ügyekben szabadon dönthet, továbbá törvény felhatalmazása alapján rendeletet alkothat. A képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat, hatásköri, szervezeti és működési előírásokat jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.


(2) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.


3. §


(1) Az Önkormányzat ellátja a 13.§-ában felsorolt feladatokat, valamint önként vállalt feladatait.


(2) Az Önkormányzat által önként vállalt feladatok felsorolását a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az önkéntes feladatvállalás előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni és különösen vizsgálni annak költségkihatásait. Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. Közfeladat önkéntes feladat vállalásáról tartalmazó javaslatot a polgármester csak akkor terjeszthet a képviselő-testület elé, ha az tartalmazza a megvalósításhoz szükséges költségvetési forrásokat.


(4) A képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit az Mötv. 42.§-a tartalmazza.


(5) A képviselő-testület szerve: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző és a társulás. Önkormányzati döntést a képviselő-testület, helyi népszavazás és a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, társulása, a polgármester és a jegyző hozhat.


III. FEJEZET


A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE


4. §


              (1) A képviselő-testület évente legalább 6 testületi ülést és 1 közmeghallgatást tart.

a) Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés indokát tartalmazó indítványára.

b) A képviselő-testület alakuló ülését a polgármester a választási eredmény jogerőssé válását  követő 15 napon belüli időpontra hívja össze. Az alakuló ülést a polgármester vezeti.


(2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését.

a) A polgármester tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az alpolgármester hívja össze, mindkettőjük akadályoztatása esetén az ügyrendi bizottság elnöke jogosult összehívni az ülést.

b) A meghívókat az előterjesztésekkel, köztük a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolóval együtt az ülés előtt – rendkívüli ülés kivételével – legalább 5 nappal korábban meg kell küldeni.

c) A polgármester által megindokolt rendkívüli, halasztást nem tűrő, azonnali döntést igénylő esetekben a képviselő-testület ülése formális meghívó nélkül, egyéb értesítéssel (telefon, telefax, e-mail stb.) is összehívható. Ilyen esetben az előterjesztések megküldésének határidejére vonatkozó szabálytól is el lehet térni. Az eltérés okát a polgármester a napirend elfogadása előtt a képviselő-testület elé terjeszti és az dönt arról, hogy a kérdést felveszi-e napirendre.

A meghívó és az előterjesztések a képviselők egyetértésével elektronikus úton is kiküldhető.

Az előterjesztések tartalmazzák az ügy leírását, előzményeit és a határozati javaslatot. Kivételesen indokolt esetben, valamint rendkívüli ülések és az ülésen újonnan felvett napirendi pontok esetében az előterjesztés szóban is megtehető. A határozati javaslat formába öntése ilyen esetben a jegyző feladata.


  (3)  Az Önkormányzat a feladatai körében támogatja a község civil szervezeteinek működését. A polgármester      amennyiben felmerül a településen működő civil szervezet érintettsége valamely kérdésben, annak képviselőjét tanácskozási joggal meghívja az ülésre.

A képviselő-testület évente egy alkalommal együttesen, vagy külön-külön napirendre tűzi az egyes civil szervezetekkel való együttműködés kérdését, amely egyúttal az önkormányzattól kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatási lehetőség is.


            (4)  A képviselő-testület ülése nyilvános.


     (5) A képviselő-testület zárt ülést rendel el az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben.


     (6) A képviselő-testület ülésein napirend előtt a polgármester tájékoztatót tart az előző ülésszak óta történt eseményekről, az általa tett intézkedésekről, és a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról.


5. §


(1) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. Rendeleteit a Községházán lévő hirdetőtáblán és az Önkormányzat honlapján hirdeti ki.

A képviselő-testület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben.


(2) A határozatoknak tartalmaznia kell a végrehajtásért felelős személy megnevezését és a határidő megjelölését. A határozatokról jegyzék készül. A határidő lejártával a felelősnek rendszeresen tájékoztatnia kell a képviselő-testületet a végrehajtás állásáról.

A képviselő-testület alakszerű határozat nélkül nyílt szavazással dönt a napirend, interpelláció, kérdésre adott válasz, tájékoztató elfogadásáról és ügyrendi kérdésben.


(3) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselőknek több mint a fele jelen van.  A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. Minősített többség esetén a megválasztott képviselők több mint a felének egybehangzó szavazata szükséges.


(4) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő vagy bármelyik képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.


(5) A települési képviselőt, amennyiben megszegi az Mötv. 49. § (1) bekezdésében előírt és a személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét, a képviselő-testület jegyzőkönyvi figyelmeztetésben részesíti, amelyet ismételt esetben a hivatali portálon nyilvánosságra hoz.


       (6) Minősített többség szükséges az Mötv. 50. §-ában meghatározottakon túl az alábbi kérdésekben:

             - át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök,

             - természetvédelmi terület, tárgy, emlék védetté nyilvánítása.


       (7) Név szerinti szavazást kell elrendelni az Mötv. 48. § (3) bekezdésén túlmenően:

             - ha azt a polgármester kéri.


       (8)  A képviselő-testület ülésein jelen lévő hallgatóság tagjai a polgármester engedélye alapján, a napirendhez   kapcsolódóan bármely tárgyban szót kaphatnak, maximum 2 percben ha kérnek.


       (9) A képviselő-testületi üléseken, amennyiben az ülés a 2 órás időtartamot meghaladja, a polgármester 10 perc szünetet rendel el.


      (10)  A képviselő-testület üléséről az Mötv. 52. § (1) bekezdése szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.


                        6. §


(1) Önkormányzati rendelet alkotását a települési képviselők, a jegyző, helyi népi kezdeményezés, a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezeteinek vezetői kezdeményezhetnek.


       (2) A rendelet tervezetet az előterjesztő készíti el.


       (3) A rendelet tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik.


(4) Az önkormányzati rendeletek kihirdetése és a normatív határozatok közzététele során a jogszabályszerkesztésről, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló jogszabályban foglalt rendelkezéseket be kell tartani.


(5) A Képviselő-testület által elfogadott rendeletet a település hirdető tábláján - a hivatali portálon való kihirdetéssel egy napon - legalább tizenöt napi időtartamra kell kifüggeszteni.


(6) A megalkotott rendeletek kihirdetéséről, a határozatok közléséről, illetőleg azok nyilvántartásáról és hatályosságának karbantartásáról a jegyző gondoskodik, és szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását, hatályon kívül helyezését.


(7) A képviselő-testület a helyi kitüntetésekről és elismerő címek alapításáról, adományozásának rendjéről külön rendeletet alkot.


                      7. §


 A képviselő-testület meghatározza a polgármester munkarendjét és dönt a polgármester illetményéről az érvényes jogszabályok alapján. A munkarendet a 2. számú függelék tartalmazza.


                      8. §


(1) A képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart, melyről köteles az üdülőtulajdonosokat is értesíteni.


(2) A közmeghallgatás összehívására és az ülés lefolytatására az általános szabályokat kell megfelelően alkalmazni.


(3) Közmeghallgatáson a jelenlévők kizárólag helyi közügyekben, maximum 5 perc időtartamban szólhatnak hozzá.


                                                                        


A képviselő-testület éves munkatervet és munkaprogramot készít.

Előkészítése a képviselők javaslatainak figyelembe vételével a polgármester és a jegyző feladata. Az éves munkatervet a képviselő-testület tárgyév február 15. napjáig megtárgyalja és elfogadja.10. §


A KÉPVISELŐ


(1) A település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választók érdekeit.


(2) A képviselő-testület ülésén a polgármestertől, jegyzőtől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül írásban – érdemi választ kell adni.


(3) Megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.


(4) Köteles részt venni a képviselő-testület munkájában.


(5) Segíti a képviselő-testület határozatainak végrehajtását.


(6) A tudomására jutott információkat (hivatali, szolgálati stb.) megőrzi.


(7) Olyan magatartást tanúsít, amely nem összeférhetetlen a képviselői megbízatással.11. §


A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI


(1) A képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó - a képvi­selő-testület által önkormányzati ügyekben döntési jogkör­rel is felruházható-, egymással mellérendeltségi viszony­ban álló, választott testületi szervek.


(2) A képviselő-testület állandó, és ideiglenes bizottságot hozhat létre.


(3) A képviselő-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott időre vagy feladatelvégzésére hozza létre, amely ezt köve­tően automatikusan megszűnik. Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkal­mazni.


(4) A bizottsági ülésről az Mötv. 60. §-a szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyző 15 napon belül megküld a Kormányhivatalnak.                         12. §


(1)  A képviselő-testület 3 tagú ügyrendi bizottságot hoz létre, melynek elnökét és egy tagját a települési képviselők közül választja meg.

Az ügyrendi bizottság ellátja az összeférhetetlenségi ügyekkel, a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével és a titkos szavazások szavazatszámláló bizottsági munkájával összefüggő ügyeken kívül mindazokat a feladatokat amelyekkel a képviselő-testület megbízza.


(2) A bizottság a polgármesternél kezdeményezett összeférhetetlenséget kivizsgálja és 30 napon belül határozattal dönt az összeférhetetlenségről.


(3) A bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester és a képviselők, valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát.


(4) A bizottság tagjainak névsorát a 3. számú függelék tartalmazza.13. §


Az Önkormányzat és az Abaligeti Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését és a Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott, valamint a működését segítő személyi és tárgyi feltételek meghatározását külön megállapodás tartalmazza, mely jelen rendelet 2. számú melléklete.


                          14. §


                    A POLGÁRMESTER


(1) A polgármester választott, főállású tisztségviselő, a Képviselő-testület törvényes képviselője.

(2) Feladatai:

a) képviseli a község érdekeit,

b) összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit,

c) az önkormányzat számára meghatározott feladatok végrehajtását irányítja és összehangolja,

d) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben,

e) az önkormányzati gazdálkodás körében rendkívüli esemény bekövetkeztekor szolgáltatás igénybevétele és anyagbeszerzés körében 500 ezer Ft értékhatárig önállóan dönt.

f) gyakorolja a nem testületi hatáskörbe tartozó munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.


(3) A képviselő-testület által a polgármesternek, a bizottságnak, a jegyzőnek és a társulásnak átruházott hatásköröket, valamint a polgármester által az Mötv. 68. § (3) bekezdése szerint meghozható döntéseket az SZMSZ 3. számú melléklete sorolja fel.


(4) A polgármester a közös önkormányzati hivatalba társult települések polgármestereivel együtt részt vesz a jegyző kinevezéséhez és felmentéséhez szükséges döntéshozatalban. A döntéshez a polgármesterek lakosságszám-arányos többségi szavazata szükséges.


15. §


AZ  ALPOLGÁRMESTER


(1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére, valamint egyes önkormányzati feladatok ellátására tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármestert választ titkos szavazással és minősített többséggel.


(2) A képviselő-testület által megválasztott alpolgármester ellátja a polgármester általános helyettesítését:

a) a polgármester akadályoztatása esetén halaszthatatlan ügyben gyakorolja a polgármestert megillető jogosítványokat, de nem járhat el és nem hozhat döntést a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörökben, valamint nem hozhat döntést a Mötv. 67. §-ban meghatározott polgármesteri jogkörben.


b) a polgármester által kialakított munkamegosztás során az önkormányzati feladatokat illető kérdésekben segíti a polgármestert feladatainak ellátásában.


c) teljesíti a polgármestertől önkormányzati ügyekben kapott megbízatásokat, és azokról beszámol,


d) a polgármester megbízása alapján képviseli az önkormányzatot.

16. §


A JEGYZŐ


(1) A jegyző a polgármester útmutatásával előkészíti a képviselő-testület és a bizottság elé kerülő előterjesztéseket, állást foglal azok jogszerűsége tekintetében.

a) Tájékoztatja a testületeket az önkormányzatot érintő jogszabályi változásokról,

b) véleményt nyilvánít illetve állást foglal a polgármester, alpolgármester kérésére jogértelmezési kérdésekben,

c) igény szerint tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról, önkormányzati, államigazgatási ügyintézés helyzetéről,

d) jelzi a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel,

e) hetenként egyszer fogadóórát tart,

f) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára,

g) ellátja és gyakorolja a polgármester által átruházott munkáltatói jogokat, illetőleg véleményt nyilvánít azok polgármesteri gyakorlása esetén,

h) gondoskodik az SzMSz naprakészen tartásáról.

i) Akadályoztatása esetén a helyettesítését a Orfűi Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézője látja el.A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL


17. §


(1)   Abaliget Képviselő-testülete Orfű, Kővágótöttös, Husztót és Kovácsszénája községek Képviselő-testületeivel közösen működteti az Orfűi Közös Önkormányzati Hivatalt.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó részletes szabályokat a társulási megállapodás, az éves költségvetések, a hivatal SZMSZ-e és ügyrendje tartalmazza, melyet a társult testületek fogadnak el.


(3) A Hivatal közszolgálati szabályzatát a jegyző a polgármesterekkel egyetértésben bocsátja ki.


(4) A Hivatalra vonatkozó együttes testületi döntéseket a képviselő-testületek együttes ülésen, vagy külön üléseken hozott egybehangzó döntésekkel alkotják meg. A közös hivatal tevékenységéről a jegyző évente beszámol a testületeknek.


(5) A Közös Önkormányzati Hivatal Abaligeten állandó hivatali kirendeltséget tart fenn.IV. FEJEZET


AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI


18. §


  (1) A képviselő-testület feladatai hatékonyabb, célszerűbb megoldására szabadon társulhatnak.


  (2) A társulás nem sértheti a résztvevő önkormányzat jogait.


(3)  Törvény a társulási megállapodás egyes feltételeit meghatározhatja.                                                                                 V. FEJEZET


HELYI NÉPSZAVAZÁS


19. §


 (1) A helyi népszavazásban az vehet részt, aki a helyi önkormányzati választáson választójogosult.

  

 (2) A helyi népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.


(3) A helyi népszavazás eljárási szabályaira a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

.


20. §


(1) Kötelező a népszavazás elrendelése, ha azt a választópolgárok 25 %-a kezdeményezi.


(2) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:

a) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,

b) önkormányzati rendelet megerősítésére.


(3) A népszavazás eredménye kötelező a képviselő-testületre. Eredménytelen helyi népszavazás esetén a népszavazásra bocsátott kérdésben a képviselő-testület dönthet. Ugyanabban a kérdésben a helyi népszavazást egy éven belül nem lehet kitűzni akkor sem, ha a helyi népszavazás eredménytelen volt.                VI. FEJEZET


AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ALAPJAI


21. §


(1) Az Önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt. Saját tulajdonnal rendelkezik és költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik.


(2) Az Önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstől elkülönül, ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik.
                                                                AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA


22. §


A képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére, megterhelésére, vállalkozásba vitelére, vagy más célú hasznosítására külön rendeletet alkot.


23. §


(1) Az Önkormányzatot – az Ötv.- ben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.


(2) A képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát köteles a jó gazda gondosságával kezelni, a tulajdont állagában megóvni, lehetőség szerint gyarapítani.


(3) A képviselő-testület által jóváhagyott megállapodásokról jegyzék készül.


(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogya képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett döntsön a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan

a) előirányzat átcsoportosításokról

b) az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében szükséges intézkedésről

c) saját forrást nem igénylő önkormányzati pályázat benyújtásáról                                     AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE


24. §


         (1) Az Önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.


(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának belső ellenőrzéséről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik.                                                                             VII. FEJEZET


Záró rendelkezések


25. §


(1) E rendelet 2019. december 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Abaliget Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2009.(V.05.) önkormányzati rendelete.


(2) Az SzMSz-ben nem szabályozott kérdésekben a Mötv-t kell alkalmazni.                  Ivády Gábor                                                               dr. Tihanyi Keve

      polgármester                                                              jegyző


A rendelet kihirdetve: 2019. november 22.


                                               dr. Tihanyi Keve

                                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.6 KB
2. melléklet
24.17 KB
3. melléklet
12.72 KB
1-3. függelék
11.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!