nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék község képviselő testületének 5/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-08-01 -tól
Domaszék község képviselő testületének 5/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete
Az útépítési együttműködésről

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet területi hatálya Domaszék község közigazgatási belterületére terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya az alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére, felújítására - különösen földút szilárd burkolattal való ellátására, szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak felújítására, korszerűsítésére - terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya Domaszék Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és azon természetes és jogi személyekre terjed ki, akik a (1) bekezdés szerinti területen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 15. pontja szerint az útépítési érdekeltségi hozzájárulás szempontjából a közút használatában érdekeltnek minősülnek.

(4)A rendelet hatálya nem terjed ki az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1) bekezdése szerinti területeken megvalósított, illetve megvalósítandó beruházásokra.


A rendelet célja

2. §

(1) A rendelet célja, hogy Domaszék község közigazgatási területén elősegítse az utak kiépítését, azaz a meglévő, kiépítetlen közutak szilárd burkolattal történő ellátását, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak felújítását, korszerűsítését.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél megvalósításához az önkormányzat útépítési együttműködés keretében a rendelet előírásai szerint biztosít lehetőséget az érdekelteknek.


Útépítési együttműködési megállapodás

3. §[1]

(1) Az útépítési együttműködés akkor jön létre, ha a rendelet 2. §-a szerinti célra a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek az e rendelet melléklete szerinti „Útépítési együttműködési megállapodást” megkötik, és az aláírástól számított 30 napon belül az útépítési érdekeltségi hozzájárulást befizetik. A megállapodásban minden érdekelt szerződő félként vesz részt.

(2) Az útépítési együttműködési megállapodást a rendelet melléklete szerinti "Útépítési együttműködési megállapodás" szerződésminta alkalmazásával kell megkötni.

(3)[2] Az egy ingatlanra jutó érdekeltségi hozzájárulás összege 2019. évben Domaszék község belterületén 500.000, azaz ötszázezer forint. Az egy ingatlanra jutó érdekeltségi hozzájárulás összegét 2020. január 1-től Domaszék község éves költségvetéséről szóló rendelete határozza meg.

(4) Az útépítési együttműködési megállapodásban a hozzájárulás összegét önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanonként kell számításba venni és így is kell előírni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint.


Útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezés

4. §

(1) Ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint kétharmada részt vesz, az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulásának mértékéig kötelesek az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére.

(2) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható, de a polgármester a kötelezett indokolt kérelmére - szociális körülményére tekintettel - legfeljebb 24 hónap időtartamra kamatmentes részletfizetést engedélyez a kötelezett. Ha az érintett ingatlan tulajdonosa az ingatlant a hozzájárulás teljes megfizetése előtt kívánja elidegeníteni, úgy a még fennálló hátralék az elidegenítéssel egyidejűleg egy összegben válik esedékessé.


Az útépítési együttműködés szervezése

5. §

(1) Az önkormányzat tárgyévi közútfejlesztési programjához kapcsolódóan, amennyiben ennek a jogi és a műszaki feltételei adottak, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester írásban felhívja az érdekelteket az útépítési együttműködésre az alábbiak szerint:

  1. tájékoztatás az útépítési munkákról;
  2. tájékoztatás az útépítési munka költségkimutatásáról, mely tartalmazza az útépítés forrásoldala mellett az anyagköltségeket és a várható munkadíjakat, továbbá a hatósági eljárási díjakat;
  3. az útépítési munkákhoz kapcsolódó, az érdekelt ingatlantulajdonosok hozzájárulásával megvalósítható többletmunkák műszaki tartalma és ezek bekerülési költsége;
  4. az egy ingatlanra, mint érdekeltre jutó beruházási költség;
  5. nyilatkozattételre felhívás arról, hogy az egy ingatlanra jutó beruházási költséget az érdekelt vállalja-e, a nyilatkozattételre rendelkezésre álló jogvesztő határidő naptár szerinti megjelölése,
  6. tájékoztatás az együttműködési megállapodás megkötésének helyéről, idejéről, a hozzájárulás befizetésének módjáról.

(2) Az útépítés pénzügyi feltételei akkor tekinthetőek biztosítottnak, ha az (1) bekezdés szerinti felhívásra a közút használatában érdekeltek több mint kétharmada a rendelkezésre álló jogvesztő határidőben az útépítési együttműködési megállapodást aláírta, majd az aláírástól számított 30 napon belül az útépítési együttműködési megállapodás szerinti útépítési érdekeltségi hozzájárulást megfizette.


Az útépítési hozzájárulás megfizetése, kezelése, elszámolása

6. §

(1) Az útépítési hozzájárulást - a 4. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével - egy összegben, az önkormányzat által megadott számlára kell befizetni. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás cél szerinti felhasználásáért az önkormányzat felelősséget vállal.

(2) Az önkormányzat az érdekeltek által befizetett útépítési érdekeltségi hozzájárulást a hibátlan teljesítés feltételével használja fel, és azzal elszámol a befizetőknek.

(3) A pénzfelhasználásról az önkormányzat képviseletében a polgármester tájékoztatja az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésével érintett ingatlantulajdonosokat. A tájékoztatás tartalmazza az útépítési érdekeltségi hozzájárulással finanszírozott munkák tényleges bekerülési költségét, a műszaki átadás- átvétel időpontját, annak lényeges megállapításait.

(4) Amennyiben az útépítési érdekeltségi hozzájárulással megvalósítandó munkák meghiúsulnak, az útépítési érdekeltségi hozzájárulást minden érdekeltnek vissza kell fizetni.

(5) A képviselő-testület a rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti beruházást a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig elhalaszthatja, ha az útépítési együttműködési megállapodás a rendelet 3. §-ában foglaltak nem teljesülése miatt nem lép hatályba.


Értelmező rendelkezések

7. §

E rendelet alkalmazásában:

a) ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti egyéb önálló ingatlanok;

b) út: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 7. pontja szerinti meghatározás;

c) útépítés: az ingatlanok megközelítését szolgáló útburkolat és járda építése közútként nyilvántartott területen - amely nem terjed ki az ingatlanok közúti csatlakozásának létesítésére - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet és a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet előírásainak figyelembe vételével;

d) útépítési érdekeltségi hozzájárulás szempontjából a közút használatában érdekeltek: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 15. pontja szerinti meghatározás.


Záró rendelkezés

8. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Domaszék, 2017. április 27.


                        Kispéter Géza sk.                                                      dr. Csányi Imre sk.

                        polgármester                                                              jegyző


Záradék: a rendelet kihirdetve 2017. április 28. napján.


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző


Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2017. augusztus 17.

(Hatálybalépés időpontja: 2017. augusztus 18.)

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2019. július 30.

(Hatálybalépés időpontja: 2019. augusztus 1.)


                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző[1]

Módosította a 14/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2017. augusztus 18.

[2]

Módosította a 8/2019. (VII.30.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés: 2019. augusztus 1.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
52 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!