nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (VII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-19 - 2019-07-20
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (VII.18.) önkormányzati rendelete
Csögle Község településképének védelméről szóló 2/2018.(V.11.) önkormányzati módosításáról

Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1) Hatályát veszti Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének Csögle Község településképének védelméről szóló 2/2018 (V.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Tkr) 10. § (3) bekezdésében a „jellegzetes” és a „, bővítés esetén a meglévő és új épülettömegek arányai és formái illeszkedjenek egymáshoz” szövegrész.


(2) Hatályát veszti a Tkr.


a) 10.§ (4) bekezdésében a „hagyományos” és a „, lehetőleg érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, megőrizve a homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését” szövegrész, az (5) bekezdésében a „, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani” szövegrész, a (11) bekezdésében a „A harsány színekre történő színezés nem engedhető meg.” szövegrész

b) 10.§ (6) bekezdése és a (8) bekezdés a) pontjának ac) alpontja, továbbá a h), i) pontja, (9) bekezdés c) pontjának cd), cg) alpontja, a (10), (13) és (14) bekezdése

c) 11.§-a.

d) 13.§ c) pontjának cb) alpontja.

e) 14.§ a), b), e), g) pontja.

f) 15.§ (1) bekezdésének d), e), i), m) és n) pontja

g) 15.§ (5) bekezdésében a „, kivéve műszaki szükségszerűség” szövegrész, a (6) bekezdésében a „, kivéve műszaki szükségszerűség” szövegrész, a (7) bekezdésében a „, kivéve műszaki szükségszerűség” szövegrész

h) 16.§ (1) bekezdésében a „új épületek telepítésénél az építészeti kialakítás a meglevő környezethez és a terepviszonyokhoz illeszkedően” szövegrész, a (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) bekezdés, és a (14) bekezdésében a „településképi szempontból meghatározó” szövegrész

i) 17.§ (6) bekezdésének i) pontjában a „, vagy egymással harmonizáló” és (16) bekezdésében „, kivéve műszaki szükségszerűség” szövegrész

j) 18.§ (2) bekezdése, (3) bekezdése, (4) bekezdése és a (6) bekezdésben a „természet-közeli állapotukban” szövegrész

k) 19.§ (1) bekezdésében „, esztétikus” szövegrész, a (2) bekezdése, a (3) bekezdése és az (5) bekezdésben a „elhasználódott, felújítandó,” és „Felújítást követően az új településképi előírások szerint helyezhetők el.” szövegrész

l) 21.§ (2) bekezdésében a „rikító színű, káprázást okozó, illetve” és „, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg” szövegrész

m) 23.§ (3) bekezdésnek c) pontja és e) pontjában a „rikító színű, káprázást okozó, illetve” és „, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg” szövegrész

n) 36.§-ában a „valamint a 24-35. §-ban felsorolt településkép-érvényesítő eszközök szerinti kötelezettség: a) elmulasztása, b) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtása, c) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntés végre nem hajtása” szövegrész.


(3) 39.§ (1) bekezdésében a „hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítés esetén településkép-védelmi” szövegrész


2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

          Kustos Péter sk.                                                                                Dr. Cseh Balázs sk.

           polgármester                                                                                            jegyző


Kihirdetési záradék:A rendelet a Csögle Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. július 18. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.


Csögle, 2019. július 18.
Dr. Cseh Balázs sk.

      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás
80.88 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!