nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-11-27 - 2021-02-15
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete
Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az 55.§-ra vonatkozóan a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1.§

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Sárvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

(2) Az önkormányzat székhelye: 9600 Sárvár, Várkerület 2.


1/A. §[1]

Az önkormányzat a lakosság széles körű tájékoztatását a helyi közélet ügyeiről –ideértve a képviselő-testületi ülések nyilvánosságát is – elsősorban az alábbi kommunikációs csatornákon keresztül biztosítja:

a) Sárvári Hírlap,

b) Sárvár Rádió,

c) Sárvári Televízió,

d) Sárvár város hivatalos honlapja (www.sarvarvaros.hu),

e) Sárvár város hivatalos Facebook-oldala („Sárvár – Lendületben”).


II. Fejezet

A képviselő-testület


1. A képviselő-testület hatásköreinek átruházása


2.§

A képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolását Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete tartalmazza.


2. A képviselő-testület ülésének összehívása

3.§

(1) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 10 alkalommal ülésezik.

(2) A képviselő-testület rendes üléseit a hónap negyedik hetének csütörtöki napján 16 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében tartja. Amennyiben a napirend vagy más körülmény indokolja, az ülés más időpontban és helyszínen is megtartható.

(3)[2] Rendes ülésnek az éves feladat- és munkatervben tervezett napirend(ek)et tárgyaló ülések tekintendők, minden más ülés – az alakuló ülés és a közmeghallgatás kivételével – rendkívüli ülés.

(4) A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést ugyanazon napirendek tárgyalására 8 napon belüli időpontra össze kell hívni.

(5)[3] A képviselő-testület nyári ülésszünetet tarthat, melyet az éves feladat- és munkatervében szabályoz.


4.§

(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze a képviselő-testület ülését.

(2) Tartós akadályoztatásnak minősül az 1 hónapot meghaladó távollét.


5.§

(1) A rendes ülésre szóló meghívót és az ahhoz csatolt írásos előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azokat a képviselő-testületi tagok és a tanácskozási joggal meghívottak az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják.

(2) A kézbesítés módja az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzététel.

(3) A zárt ülések előterjesztéseinek kézbesítése is a (2) bekezdésben meghatározott módon történik, azzal, hogy a jegyző gondoskodik arról, hogy az egyes előterjesztésekhez csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.


6.§

(1) A rendkívüli ülésre szóló meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak az ülés előtt legalább 3 nappal korábban megkapják. A kézbesítésre az 5.§ (2)-(3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(2) Halasztást nem tűrő esetben a meghívást az ülést megelőzően legalább 24 órával a képviselő-testületi tagok, tanácskozási joggal meghívottak tudomására kell hozni. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód (pl. szóbeli, írásbeli, telefonon, SMS-ben, hangpostára mondással történő közlés, e-mail küldése) igénybe vehető, azonban a sürgősség okát közölni kell.


7.§

(1) A képviselő-testületi ülésre szóló meghívó tartalmazza:

a) az ülés kezdési időpontját (év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével)

b)az ülés helyét,

c) a tárgyalni javasolt napirendi pontok címét,

d) a napirendi pontok előadóit,

e) utalást arra, ha az előterjesztés szóban történik, illetve később jelenik meg az önkormányzat honlapján, vagy az ülés kezdete előtt, illetve az ülésen kerül (papíralapon) kiosztásra.

(2) A meghívóban a napirendi pontokat a polgármester által megállapított sorrendben kell szerepeltetni.

(3) A meghívóhoz csatolni kell:

a) az előző ülés óta eltelt időszak főbb közérdekű eseményeiről, főbb intézkedésekről szóló tájékoztatót,

b) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,

c) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tett intézkedésekről szóló beszámolót,

d) az egyes napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket, határozati javaslatokat,

e) az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót.

(4) A (3) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott beszámolók csatolására akkor kerül sor, ha az érintett időszakban érdemi intézkedésre, döntésre sor került.


8.§

(1)[4] A képviselő-testület éves feladat- és munkatervet készít, amelyben meghatározza a tárgyalandó napirendi pontokat.

(2)[5] A polgármester az éves feladat- és munkaterv tervezet készítéséhez javaslatot kér:

a) a képviselő-testület tagjaitól,

b) a képviselő-testület bizottságainak elnökeitől,

c) a tanácsnoktól,

d) a jegyzőtől,

e) a településen működő parlamenti képviselettel rendelkező politikai pártoktól,

f) az általa meghatározott körben

fa) a közszolgáltatást végző szervektől,

fb) a társhatóságoktól,

  fc) a településen működő civil szervezetektől.


9.§

(1)[6] Az éves feladat- és munkatervben meg kell tervezni a munkatervi időszakot követő év első képviselő-testületi ülésének időpontját és napirendi pontjait is.

(2)[7] Az éves feladat- és munkaterv tartalmazza:

a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját (hónap megjelölésével),

b) az ülések tervezett napirendi pontjait,

c) a napirendi pontok előadóit,

d) az előkészítésben résztvevő szervek, személyek megjelölését.


10.§

(1)[8] Az éves feladat- és a munkatervet a képviselő-testület a tárgyidőszakot megelőző utolsó ülésén állapítja meg.

(2)[9] A feladat- és munkatervben nem tervezett napirendi pontok tárgyalásáról, tárgyalásának tervezetthez képest történő elhalasztásáról a polgármester dönt.


3. A képviselő-testület ülésének nyilvánossága

11.§

(1) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a jegyzőt, az aljegyzőt, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal irodavezetőit,

b) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökét,

c) a napirendi pontok előadóit,

d) a könyvvizsgálót az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletének tárgyalásakor,

e)[10] az egészségügyi ellátások szervezését érintő napirendi pontok tárgyalásához a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya vezetőjét,

f) a Városszépítő Egyesület és a Nyugdíjasok Egyesülete képviselőit tevékenységi körüket érintően,

g) akiknek meghívását – a jegyző, illetve a napirendi pont előadója javaslatának figyelembevételével – a polgármester indokoltnak tartja.

(2) A lakosság tájékoztatása érdekében a képviselő-testület ülésének meghívóját az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni (hivatalos közzététel).

(3)[11]​ A képviselő-testület üléséről a lakosság számára a helyi média (különösen: Sárvári Televízió, Sárvár Rádió, Sárvári Hírlap) is tájékoztatást nyújt.


12.§

(1) Zárt ülés tartásának szükségességére az előterjesztőnek kell felhívnia a figyelmet. Ennek elmaradása esetén ez a jegyző kötelessége.

(2) Amennyiben a zárt ülés tartása az Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az érintett nyilatkozatának függvénye, a nyilatkozatot lehetőleg írásban kell kérni, de a szóbeli, telefonon vagy elektronikus úton történő nyilatkozat is elfogadható. A szóbeli, telefonon történő nyilatkozattételről feljegyzést kell készítenie annak a köztisztviselőnek, aki a nyilatkozattételt fogadta a nyilatkozattétel módjának és időpontjának megjelölésével. Amennyiben az érintett nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, mintha a nyilvános tárgyalásba nem egyezne bele.

(3) Amennyiben a zárt ülés tartása az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben üzleti érdekből rendelhető el, az üzleti érdekről, az ebből fakadó zárt ülés tartásáról a képviselő-testület egyedileg dönt.

(4) A zárt ülésen az Mötv. 46.§. (3) bekezdésében meghatározottakon kívül véleményezési jogkörébe tartozó ügyekben a könyvvizsgáló, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal irodavezetői, valamint a jegyzőkönyvvezető vesznek részt.


4. Az előterjesztések

13.§

(1) Előterjesztésnek minősül a meghívóval együtt vagy azt követően, de az adott napirendi pont tárgyalását megelőzően kézbesített, vagy az ülés kezdete előtt papíralapon kiosztott írásos, továbbá az ülésen szóban ismertetett, az ülés napirendi pontjához kapcsolódó rendelettervezet, határozati javaslat, beszámoló és tájékoztató.

(2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban kerül benyújtásra. A polgármester kivételesen engedélyezheti a szóbeli előterjesztést, azonban a határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani.

(3) Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti a papíralapú előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülés napján az ülés kezdete előtt, vagy az ülésen történő kiosztását.

(4) Kizárólag írásos előterjesztés alapján tárgyalhatók:

a) az Mötv. 42.§-ában meghatározott ügyek,

b) az önkormányzat által alapított, vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyek.

(5) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) a napirendi pont címét,

b) az előzményeket, különösen az ügyben hozott korábbi bizottsági, képviselő-testületi döntéseket, azok végrehajtásának helyzetét,

c) a kérdést szabályozó fontosabb jogszabályok megjelölését,

d) a tárgykör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges információkat,

e) alternatív döntési lehetőség esetén az egyes döntési változatok melletti és elleni érveket, azok várható következményeit,

f) a költségkihatásokat,

g) az egyértelműen megfogalmazott döntési javaslatot, annak végrehajtásáért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét tartalmazó határozati javaslatot.


14.§

Az előterjesztés elkészítése, az érdekeltekkel történő egyeztetése, a jegyzőhöz történő eljuttatása, ezzel egyidejűleg a napirendi pont tárgyalásához meghívandókra vonatkozó javaslat megtétele a napirendi pont előadójának feladata.


15.§[12]

A szóbeli előterjesztés leghosszabb ideje 5 perc, ezt azonban a polgármester kivételesen indokolt esetben 5 perccel meghosszabbíthatja.


5. A tanácskozás rendje

16.§

A polgármester a képviselő-testületi ülés vezetése során:

a) megnyitja az ülést,

b) megállapítja a határozatképességet, ismerteti a távollévő, ezen belül a távollétüket vagy késésüket előzetesen bejelentő képviselők nevét és kihirdeti a jelenlévő képviselők számát, a határozatképességet a teljes ülés ideje alatt ellenőrzi,

c) tájékoztatást ad az SZMSZ 7.§ (3) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglaltakról,

d) az SZMSZ 7.§ és 13.§-ában foglaltak figyelembe vételével javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására,

e) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,

f) hozzászóláskor bármely jelenlévő tekintetében megadja, megvonja vagy megtagadja a szót,

g) tárgyalási szünetet rendelhet el,

h) biztosítja a képviselő-testületi tagok kérdezési, bejelentési jogának gyakorlását.


17.§

A képviselő-testület a napirendek tárgyalásának megkezdése előtt vita nélkül dönt:

a) a 7.§ (3) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott tájékoztatók, beszámolók elfogadásáról,

b) a 16.§ d) pontja szerinti a napirendi pontok elfogadásáról.


18.§

(1) A napirend előadója az írásban benyújtott előterjesztés esetén szóbeli kiegészítést tehet vagy vitaindítót tarthat, melynek időtartama 5 percnél több nem lehet.

(2) A képviselő-testület bizottsága által tárgyalt előterjesztés esetén a vita előtt lehetőséget kell adni a bizottsági vélemény SZMSZ 7.§ (3) bekezdés e) pontjában foglaltakon túli információkat tartalmazó rövid ismertetésére.


19.§

(1) Az előadóhoz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel, melyre az előadó köteles rövid, tényszerű választ adni.

(2) A felszólalásban a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kifejtik a napirendi ponttal kapcsolatos, azzal összefüggő észrevételeiket és a döntés-tervezettel, illetve a hozandó döntéssel kapcsolatos javaslataikat.

(3)[13] A felszólalásokra a polgármester által meghatározott sorrendben kerülhet sor. Ugyanazon napirendi pont tárgyalása során a képviselők legfeljebb egy alkalommal szólalhatnak fel.

(4)[14] A felszólalás időtartama 5 percnél több nem lehet.”

(5) A polgármester kivételesen eltekinthet a felszólalások számára és időtartamára vonatkozó szabályok alkalmazásától.

(6) A polgármester esetenként a tanácskozási joggal nem rendelkező személyeknek és közösségek képviselőinek felszólalást engedélyezhet, meghatározhatja, korlátozhatja annak időtartamát.

(7) A képviselő-testület bizottságának elnöke a bizottság feladatkörét érintő napirend tárgyalása során egy alkalommal 10 perc rendkívüli szünetet kérhet. A kérelemről a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(8) A napirendi pont előadóját - a vita lezárása után - megilleti a zárszó joga, melynek időtartama 3 percnél több nem lehet.

(9) Fentiekben meghatározott időkorlátok a polgármesterre, illetve az ülést vezető alpolgármesterre, korelnökre nem vonatkoznak.


20.§

A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben bármely javaslat törvényességével kapcsolatban észrevételt kíván tenni.


21.§

(1) A polgármester az ülés rendjének fenntartása érdekében:

a) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, vagy a hozzászólásra biztosított idő letelt,

b) a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek következményeként az illető személy ugyanazon ügyben már nem szólalhat fel, így tőle a szót meg kell tagadni,

c) a vita elhúzódása esetén korlátozhatja a hozzászólások időtartamát,

d) figyelmezteti a hozzászólót az üléshez nem illő, másokat sértő bejelentésektől való tartózkodásra,

e) rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,

f) figyelmeztetés, illetve rendreutasítás után a teremből kiutasíthatja a nem képviselő-testületi tag rendzavarót, a képviselő-testülethez méltatlan magatartás vagy az üléshez nem illő, másokat sértő kijelentések ismétlődése esetén,

g) a tanácskozás folytatását akadályozó vagy lehetetlenné tevő körülmény (tartós rendzavarás, állandó lárma) felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakíthatja,

h) ha a polgármester nem talál meghallgatásra elhagyja az elnöki széket, az ülés ezáltal félbeszakad és elnöki összehívásra folytatódik,

i) az elnöki összehívás után folytatódó ülésen történő bármilyen rendzavarás esetén az ülést berekeszti, a hátralévő napirendi pontok tárgyalását a következő ülésre elnapolja.

(2) A képviselővel szemben nem alkalmazhatók olyan szankciók, melyek megakadályoznák vagy megtiltanák a képviselő-testület munkájában, különösen a döntéshozatalban való részvételt.


22.§[15]

A polgármester akadályoztatása vagy személyes érintettsége esetén a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, a polgármester és a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester egyidejű akadályoztatása vagy személyes érintettsége esetén a korelnök látja el a polgármester ülésvezetéssel kapcsolatos feladatait.


6. A szavazás

23.§

Minősített többséggel hozott döntés szükséges az Mötv. 50.§-ában, 55.§ (1) bekezdésében, 70.§ (1) bekezdésében, 74.§ (1) bekezdésében meghatározottakon túl:

a) hitelfelvételhez,

b) díszpolgári cím, és az önkormányzat által alapított kitüntetés, elismerés adományozásához.


24.§

(1) A képviselő-testület tagjai igen (egyetértő) vagy nem (ellen) szavazattal vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodhatnak a szavazástól.

(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

(3) A szavazás megkezdése előtt a polgármester külön-külön ismerteti a szavazásra kerülő javaslatokat.

(4) A polgármester először a vitában elhangzott módosító és kiegészítő javaslatokat külön-külön, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

(5) A szavazásra feltett kérdést közérthetően, egyértelműen kell ismertetni, úgy, hogy az „igen”-nel vagy „nem”-mel eldönthető legyen.


25.§

(1) A polgármester a szavazás eredményét a jegyző közreműködésével állapítja meg.

(2) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja a javaslat mellett, majd az ellene szavazók, végül a szavazástól tartózkodók, illetve a szavazásban részt nem vevők számát, a szavazás eredményét.


26.§

(1) A képviselő-testület név szerinti szavazást tart az Mötv. 48.§ (3) bekezdésében és az 55.§ (1) bekezdésében foglaltakon túl a polgármester, vagy az állandó bizottságok elnökei többségének indítványára.

(2) A név szerinti szavazás alkalmával a polgármester vagy a jegyző az ABC sorrendben felolvasott névsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ - ”igen”, „nem”, „tartózkodom” - a jegyzőkönyvvezető a szavazati íven rögzíti és aláírásával hitelesíti. A polgármester a név szerinti szavazás eredményét kihirdeti. A név szerinti szavazatokat tartalmazó szavazati ívet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.


27.§

A képviselő-testület bármely képviselő-testületi tag javaslatára titkos szavazást rendelhet el az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyekben.


28.§

(1) A titkos szavazás lebonyolítása a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjaiból alakuló szavazatszámláló bizottság feladata.

(2) A szavazatszámláló bizottság elnöki feladatait a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke, távolléte esetén elnökhelyettese, mindkettőjük távolléte esetén a bizottság jelenlévő legidősebb képviselő-tagja látja el.

(3) A képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének javaslatára vita nélkül, egyszerű többséggel hozott döntésével kiegészíti a szavazatszámláló bizottságot, ha az ülésen a Jogi és Ügyrendi Bizottság legalább 3 képviselő-tagja nincs jelen.

(4) A titkos szavazás lebonyolítása technikai feltételeinek biztosításáról a jegyző gondoskodik.

(5) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon és urna igénybevételével történik.


29.§

(1) A szavazatszámláló bizottság a szavazás folyamatáról jegyzőkönyvet készít.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:

a) annak megjelölését, hogy milyen ügyben történt a szavazás,

b) a szavazás helyét és idejét,

c) a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak nevét,

d) a szavazás eredményét,

e) a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak aláírását.

(3) A szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvhöz csatolni kell.


7. A képviselő-testület határozata

30.§

(1) A képviselő-testület az általa tárgyalt nem önkormányzati rendeletben szabályozandó, döntést igénylő ügyekben a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel, normatív határozattal vagy egyedi határozattal (a továbbiakban együtt: határozat) dönt.

(2) A képviselő az SZMSZ 32.§ (1) bekezdésében meghatározott módon kezdeményezheti határozat meghozatalát.

(3) A képviselő-testület jegyzőkönyvben történő rögzítéssel, határozat meghozatala nélkül dönt a 16.§ c) és d) pontjaiban meghatározottak elfogadásáról, továbbá ügyrendi kérdésekről.


31.§

(1) A képviselő-testület határozatait az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(2) A képviselő-testület határozatairól tárgy szerinti betűsoros nyilvántartást kell vezetni.


8. Önkormányzati rendelet alkotás

32.§

(1) Az önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: rendelet) szabályozandó társadalmi viszonyok pontos megjelölését és a szabályozás lényeges elemeit és indokolását is tartalmazó kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani, aki azt a feladatköre szerint érintett bizottsággal (bizottságokkal) és a jegyzővel véleményezteti, majd a képviselő-testület elé terjeszti.

(2) A rendeletalkotás szakmai előkészítése a jegyző feladata.

(3) A képviselő-testület a rendeletalkotás előkészítésével megbízhatja állandó bizottságát, vagy az előkészítésre ideiglenes bizottságot hozhat létre, illetve külső szakértőt kérhet fel.

(4) A lakosság széles rétegeinek jogait, kötelességeit érintő rendeletek tervezeteit a képviselő-testület döntése szerint az önkormányzat hivatalos honlapján, illetve a Sárvári Hírlapban közzé kell tenni, lakossági fórum(ok)on kell ismertetni, véleményeztetni.

(5) A tervezetet megvitatás céljából a tárgy szerint érintett bizottság(ok), illetve a Jogi és Ügyrendi Bizottság elé kell terjeszteni. Erre az ülésre szükség szerint más külső szakembereket is meg lehet hívni.

(6) Az előkészítés után kell a rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszteni.

(7) A rendeletek hiteles szövegének megszerkesztéséről, kihirdetéséről, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról, a hatályos rendeletek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik.


33.§

(1) A rendeletek kihirdetése szempontjából helyben szokásos módnak kell tekinteni az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelentetést.

(2) A kihirdetés időpontjának az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenés időpontját kell tekinteni.

(3) A rendeleteket a kihirdetésüket követő 15 napon belül meg kell küldeni az érintetteknek. Ez történhet elektronikus, vagy postai úton.


9. A jegyzőkönyv

34.§

(1) A jegyzőkönyvnek az Mötv. 52.§ (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) az ülés jellegét (alakuló, rendes, rendkívüli, közmeghallgatás),

b) az ülés módját (nyilvános vagy zárt),

c) a tanácskozási joggal jelenlévők nevét,

d) a távolmaradt képviselők nevét, megjelölve a távolmaradásukat előre bejelentőket,

e) a rendeletalkotással és határozathozatallal kapcsolatos szavazás módját - képviselői kérelemre a kisebbségi véleményt,

f) az alkotott rendeletek számát és tárgyát utalással arra, hogy a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete,

g) az ülésen történt fontosabb eseményeket.

(2) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell:

a) az ülésre szóló meghívót,

b) az írásbeli előterjesztéseket, határozati javaslatokat,

c) a jegyzőnek a képviselő-testület jogszabálysértő döntés-tervezetével, döntésével kapcsolatos írásbeli észrevételét,

d) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv(ek)et,

e) az SZMSZ 26.§ (2) bekezdése szerinti szavazatokat tartalmazó névsort,

f) a képviselők által írásban benyújtott kérdéseket, az azokra írásban adott választ, válaszokat,

g) a képviselő-testület által alkotott rendeleteket.


35.§

A jegyzőkönyvet – a zárt ülésről készült jegyzőkönyv kivételével - az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.


10. A közmeghallgatás

36.§

A közmeghallgatás összehívására, működési rendjére, az arról készült jegyzőkönyvre az SZMSZ képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.


III. Fejezet

A képviselő


37.§

(1) A képviselőt képviselői tevékenységével összefüggő ügyben a polgármester, a jegyző, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói munkaidőben soron kívül kötelesek fogadni és részére – a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett – a kért felvilágosítást, tájékoztatást megadni.

(2)[16] A képviselő az Mötv.-ben foglalt kötelezettségein kívüli főbb kötelességei:

a) előzetes bejelentése annak, hogy a képviselői munkájában akadályoztatva van,

b) igény szerint fogadóóra tartása, melynek időpontját és helyét az önkormányzat hivatalos honlapján, illetve a helyi médiában /Sárvári Hírlapban, a Sárvári Televízió képújságján, Sárvár Rádióban/ közzé kell tenni.


38.§[17]


39.§

(1) A képviselő a képviselő-testület ülésén, a napirendi pontok megtárgyalását követően kérdést, valamint bejelentést tehet.

(2) Kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.

(3) A kérdést feltenni maximum 2 perc időtartamban, a választ megadni maximum 5 perc időtartamban lehet.


40.§

(1) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő részére megállapított tiszteletdíjat 25 %-kal, 6 havi időtartamra csökkenti.

(2) Kötelezettségét megszegi

a) az a képviselő, aki két egymást követő ülésen nem vesz részt a képviselő-testület ülésén, és távolmaradását előzetesen nem jelezte,

b) az a képviselő, aki az Mötv. 49.§ (1) bekezdésében meghatározott személyes érintettségére vonatkozó bejelentését elmulasztja,

c) az a bizottsági elnök és tag, aki két egymást követő ülésen nem vesz részt a bizottság ülésén, és távolmaradását előzetesen nem jelezte.

(3) A képviselő, a bizottsági elnök és tag akkor vesz részt a képviselő-testület vagy a bizottság ülésén, ha a képviselő-testület vagy a bizottság által elfogadott napirendek több mint felének tárgyalásánál jelen van.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltak a bizottság nem képviselő tagjaival szemben is alkalmazandók.


IV. Fejezet

A képviselő-testület szervei


11. A képviselő-testület bizottságai

41.§

(1) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre és tagjainak számát az alábbiakban határozza meg:

a) Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság        11 fő

b) Humán Erőforrás Bizottság                                                   11 fő

c)[18] Jogi és Ügyrendi Bizottság                                                    13 fő

(1a)[19] A képviselő-testület az állandó bizottságok tagjainak megválasztásáról bizottságonként egy szavazással dönt.

(2) A bizottság ülésére a polgármestert, az alpolgármestert és a jegyzőt meg kell hívni.

(3) A bizottságok rendes üléseit a hónap második hetének csütörtöki napján tartják a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218. számú tárgyalójában, az alábbi időpontokban:

a) Jogi és Ügyrendi Bizottság:                                                  14.00 óra

b) Humán Erőforrás Bizottság:                                                  15.00 óra

c) Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság:       16.00 óra

Amennyiben a napirend vagy más körülmény indokolja, az ülés más időpontban és helyszínen is megtartható.


42.§

(1) A bizottság dönt az SZMSZ 1. melléklete 1. pontjában meghatározott ügyekben.

(2)[20] A bizottság az éves feladat- és munkatervben meghatározottak szerint részt vesz a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések előkészítésében.

(3)[21] A bizottság lehetőség szerint véleményt nyilvánít az éves feladat- és  munkatervben nem szereplő, de képviselő-testületi döntést igénylő esetekben.


43.§

A képviselői összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos feladatok ellátására a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság jogosult.


44.§

(1) A vagyonnyilatkozatot a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A vagyonnyilatkozatba a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2 tagjának jelenlétében a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban bárki betekinthet. A betekintést az arra vonatkozó igény bejelentésétől számított 3 munkanapon belül kell biztosítani.

(2) A képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban kell őrizni.


45.§

(1) Az Mötv. 57.§ (3) bekezdése szerinti ideiglenes bizottság létrehozásáról rendelkező határozatnak tartalmaznia kell:

a) a bizottság létrehozásának célját és konkrét feladatát,

b) a bizottság elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak nevét,

c) a feladat elvégzésére megállapított feltételeket és határidőt.

(2) Az ideiglenes bizottság munkarendjének belső szabályait első ülésén állapítja meg figyelemmel az Mötv-ben és az SZMSZ-ben foglalt rendelkezésekre.

(3) Az ideiglenes bizottság feladatának elvégzése után munkájáról köteles a képviselő-testületnek beszámolni. A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a beszámoló elfogadásával megszűnik.


12. A tanácsnok

46.§

(1) A képviselő-testület sport-ifjúsági és lakásügyi tanácsnokot (a továbbiakban: tanácsnok) választ.

(2) A tanácsnok feladatai különösen:

a) részt vesz a sport-ifjúságügyi és lakásügyi tárgyú döntések előkészítésében, végrehajtásában,

b) részt vesz az önkormányzati bérlakás állományt érintő rendeletek előkészítésében,

c) kapcsolatot tart a városi sportszervezetekkel,

d) közreműködik a városi sportrendezvények szervezésében.


13. A polgármester

47.§[22]

A polgármester minden hónapban – július és augusztus hónapok kivételével - legalább egy alkalommal fogadóórát tart, melynek helyéről és időpontjáról az önkormányzat honlapján, a helyi médiában (a Sárvári Hírlapban, a Sárvári Televízió képújságjában, a Sárvár Rádióban), az önkormányzat Facebook-oldalán és a megyei napilapban (Vas Népe) tájékoztatást kell közzé tenni.


48.§

Az Mötv. 68.§ (3) bekezdése alapján a polgármester dönt:

a) a képviselő-testület vagy a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság által egyszerű beszerzésben vagy közbeszerzési eljárással jóváhagyott szerződés teljesítési határidejének meghosszabbításáról,

b) önrészt nem igénylő önkormányzati pályázat benyújtásáról.14. Az alpolgármester

49.§[23]

(1) A képviselő-testület két alpolgármestert választ.

(2) A képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester főállásban látja el tisztségét.

(3) A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

(4)[24] Az alpolgármester minden hónapban – július és augusztus hónapok kivételével – legalább egy alkalommal fogadóórát tart, melynek helyéről és időpontjáról az önkormányzat honlapján, a helyi médiában (a Sárvári Hírlapban, a Sárvári Televízió képújságjában, az Sárvár Rádióban), az önkormányzat Facebook-oldalán és a megyei napilapban (Vas Népe) tájékoztatást kell közzé tenni.


15. A jegyző és az aljegyző

50.§[25]

A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a jegyzői feladatokat a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikiai Iroda irodavezetője látja el.


16. A közös önkormányzati hivatal

51.§

(1) A képviselő-testület egységes önálló hivatalt hoz létre Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel, melynek címe: 9600 Sárvár, Várkerület 2.

(2)[26] A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása:

a) Beruházási és Városfejlesztési Iroda

b) Gazdasági és Pénzügyi Iroda

c) Hatósági Iroda

ca) Adócsoport

d) Humánpolitikai Iroda

e) Belső ellenőr

f) Önkormányzati főtanácsadó”

(3) A (2) bekezdésben felsorolt önálló szervezeti egységeken belüli további szervezeti egységeket (pl.: csoportokat) a polgármester egyetértésével a jegyző hozhat létre.


51/A.§ [27]


(1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93.§ (2) bekezdése, és 232/A.§-a alapján rendelkezik arról, hogy a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti munkaszüneti nap megállapításával összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.
V. Fejezet

A helyi népszavazás


52.§

Helyi népszavazást legalább 2500 fő választópolgár kezdeményezhet.[28]


VI. Fejezet

Lakossági fórumok


53.§

(1) A lakosságot, illetve a városfejlesztést jelentősen érintő testületi döntések előtt, azok sokoldalú előkészítése érdekében, jelentős közérdekű ügyekben, valamint a város egyes összefüggő részein élő állampolgárokat érintő közszolgáltatási kérdésekben, továbbá a lakosság bizonyos szempontok szerint (pl.: kor, foglalkozás) homogén régeteket érintő ügyekben a lakosság, valamint a társadalmi szervezetek, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatása és véleményének megismerése céljából várospolitikai fórumokat, városrész tanácskozásokat, réteg-tanácskozásokat (összefoglalóan: lakossági fórumokat) lehet szervezni.

(2) A lakossági fórumok összehívását kezdeményezheti:

a) az egyéni választókerületi képviselő,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a jegyző.

(3) A lakossági fórumok szervezéséről a polgármester dönt.

(4) A lakossági fórumokat a polgármester hívja össze. A polgármester lakossági fórum összehívására felhatalmazhatja az alpolgármestert, illetve az egyéni választókerületben megválasztott települési képviselőket.

(5) A lakossági fórumokat a polgármester, felhatalmazása, illetve felkérése alapján az alpolgármester vezeti. A lakossági fórumok vezetésére a polgármester az egyéni választókerületben megválasztott települési képviselőket is felhatalmazhatja, illetve felkérheti.

(6)[29] A lakossági fórumok helyéről, idejéről, az ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő ügyekről az önkormányzat hivatalos honlapján, a helyi médiában /a Sárvári Hírlapban, a Sárvári Televízió képújságjában, az Sárvár Rádióban és Sárvár város honlapján tájékoztatást kell közzétenni. Szükség szerint egyéb közzétételi mód is alkalmazható.


54.§

A lakossági fórum lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő az Mötv. 32.§ (2) bekezdés k) pontjában meghatározott kötelezettségének eleget tegyen.


VII. Fejezet

A települési nemzetiségi önkormányzat


55.§

(1) Sárvár városban Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) működik.

(2) Az önkormányzat a képviselő-testület, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete által kötött együttműködési megállapodás alapján, az abban foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzat részére az alábbiakat biztosítja:

a) [30]

b)[31] a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, tisztségviselői, képviselői feladatainak ellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban,

c) az önkormányzat a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Irodája által gondoskodik a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi üléseinek előkészítéséről /meghívó, előterjesztések elkészítése, sokszorosítása, postázása/, a képviselő-testületi jegyzőkönyveinek elkészítéséről, az elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítő általi aláírásáról, a képviselő-testületi és tisztségviselői döntések, levelezés előkészítéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartási, iratkezelési, adminisztrációs feladatok ellátásáról,

d) az önkormányzat viseli az a-c. pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket /a nemzetiségi önkormányzat tisztségviselői és a képviselők telefonhasználata költségeinek kivételével/. Az ezt meghaladó feladatok ellátásának költségeit és az egyéb működési költségeket a nemzetiségi önkormányzat viseli.


VIII. Fejezet

Az önkormányzat kormányzati funkciói.56.§

Az önkormányzat kormányzati funkcióit az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza.IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


57.§

(1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének:

a) Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (III.22.) önkormányzati rendelete,

b) a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 28/2001. (VI.21.) önkormányzati rendelete,

c) az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 16/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelet 4.§-a.
Sárvár, 2015. március 26.

/ : Kondora István : /                                                          / : dr. Szijártó Valéria : /                      polgármester                                                                            jegyző

Jelen rendelet 2015. március 30-án kihirdetésre került.


Sárvár, 2015. március 30.
                                                                                                          / : dr. Szijártó Valéria : /

                                                                                                                          jegyző1. melléklet a 9/2015. (III.30.) önkormányzati rendelethez

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREINEK JEGYZÉKE


1.Bizottságokra átruházott hatáskörök


1.1.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság


1.1.1.A lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 2/1994.(II.8.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

1.1.1.1[32]

1.1.1.2.Gyakorolja az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos hatáskört. /2/1994.(II.8.) Ör. 1.§ (3) bek./

1.1.1.3.A megüresedett önkormányzati helyiségek hasznosításával kapcsolatban pályázati felhívást tesz közzé, a beérkezett pályázatokat elbírálja. /2/1994.(II.8.) Ör. 25/A. § (1) bek./

1.1.1.4. A bérlőtársi jogviszony létesítéshez hozzájárulást ad. /2/1994.(II.8.) Ör. 25.§ (6) bek./

1.1.1.5.Az önkormányzatot az 1993.évi LXXVIII. törvény 85/F.§-a alapján megillető elővásárlási joggal kapcsolatos – tulajdonszerzést eredményező – jognyilatkozatot tesz. /2/1994.(II.8.) Ör. 41.§ (1) bek./

1.1.1.6. Dönt az elvárt bérleti díjról. /2/1994.(II.8.) Ör. 25/A. § (3) bek./

1.1.1.7.  Döntés a helyiségbérleti szerződés felmondásának polgármester által történő gyakorlásáról. /2/1994.(II.8.) Ör. 25/A. § (6) bek./

1.1.1.8.Hozzájárulás a helyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. /2/1994.(II.8.) Ör. 25/A. § (7) bek./


1.1.2.A lakásszerzési támogatásokról szóló 6/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

1.1.2.1. Az ingatlan további megterhelésével, a már bejegyzett jelzálogjog rangsorának megváltoztatásával kapcsolatos, illetve egyéb a hitelezőt megillető nyilatkozat megtétele, engedély megadása. /6/2011.(II.18.) Ör. 3.§ (4) bek./


1.1.3[33]. A településkép védelméről szóló 34/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

1.1.3.1.Meghatározza a helyi építészeti örökség védelme céljára nyújtható támogatás pályázati feltételeit 34/2017. (XII.14.) Ör. 47. § (4) bek.)

1.1.3.2. Dönt a helyi építészeti örökség védelmére kiírt pályázatok elbírálásáról. (34/2017. (XII.14.) Ör. 47. § (6) bek.)


1.1.4.Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

1.1.4.1.[34] 5 (öt) millió forint értékhatár alatt az önkormányzatot megillető vételi, visszavásárlási, – e melléklet  2.8.6 pontjában szabályozott eset kivételével – elővásárlási jog gyakorlása  /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés b) pont/

1.1.4.2. Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, vagy – a bérbe-, használatba, illetve haszonbérbe adás kivételével – ellenérték fejében történő hasznosítására és megterhelésére irányuló, valamint az Önkormányzat tulajdonába kerülő vagyontárgyra vonatkozó döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értéke tekintetében dönt a forgalmi értékbecslés alkalmazásáról. /3/2013. (II.18.)  Ör. 14.§ (1) bekezdés a) pont/

1.1.4.3. A Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt, 5 (öt) millió forint értékhatár alatti értékesítése, megterhelése. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés a) pont/

1.1.4.4. 5 (öt) millió forint értékhatár alatt az önkormányzatot megillető vételi és visszavásárlási jog gyakorlása  /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés b) pont/

1.1.4.5. Egyenként 100 (egyszáz) ezer forint és 500 (ötszáz) ezer forint értékhatár közötti behajthatatlan követelésekről való lemondás, azok törlése. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés c) pont/

1.1.4.6. 500 (ötszáz) ezer forint értékhatárt elérő, de 5 (öt) millió forint értékhatárt el nem érő készpénz vagyon elfogadása. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés d) pont/

1.1.4.7. Az önkormányzat, az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv és a vagyonkezelő használatban lévő 100 (egyszáz) ezer forintot meghaladó ingó vagyontárgy, vagyoni értékű jog értékesítése. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés e) pont/

1.1.4.8. 500 (ötszáz) légköbmétert meg nem haladó épület bontásához tulajdonosi hozzájárulás megadása. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés f) pont/

1.1.4.9. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a csapadékvíz önkormányzati tulajdonú csapadékcsatornába vagy nyílt árokba történő bevezetéséhez. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés g) pont/

1.1.4.10. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az önkormányzati tulajdonú járda felújításához, burkolásához, térkövezéséhez /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés h) pont/

1.1.4.11. Tulajdonosi hozzájárulás megadása az önkormányzati tulajdonú zöldterület parkoló kialakítása céljából történő leburkolásához. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés i) pont, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42.§ /3/ bekezdése/

1.1.4.12. Tulajdonosi hozzájárulás megadása önkormányzati tulajdonú ingatlanon nyomvonal jellegű építményekhez kapcsolódó felszín feletti műtárgyak elhelyezéséhez. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés j) pont/

1.1.4.13. Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, tulajdonosi hozzájárulás megadása önkormányzati tulajdonú ingatlanon építési engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységhez. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés k) pont/

1.1.4.14. Az önkormányzati közfeladatot ellátó, önkormányzati alapítású költségvetési szervek használatában levő vagyon kivételével az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának 2 évet meg nem haladó átengedése értékhatár nélkül. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (2) bekezdés l) pont/

1.1.4.15. Az önkormányzati közfeladatot ellátó, önkormányzati alapítású költségvetési szerveket megillető – egy évet meghaladó időtartamra szóló - bérbeadási jog gyakorlásához való előzetes hozzájárulás /3/2013. (II.18.)  Ör. 17. § (2) bekezdés m) pont).

1.1.4.16.[35] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hozzájárulás kiadása az önkormányzati tulajdonban levő dolgok vonatkozásában. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17. § (2) bekezdés n) pont/


1.1.5.[36]


1.1.6. A környezetvédelem helyi szabályozásáról szóló 2/1999.(I.28.) önkormányzati rendelethez  kapcsolódó hatáskörök:


1.1.6.1.Gondoskodik a környezetvédelmi alap felhasználásáról, a képviselő-testületnek történő beszámolási kötelezettség mellett. /2/1999.(I.28.) Ör. 16.§ (3) bek./

1.1.6.2.Kiadja a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, közterületen lévő fás szárú növény kivágására vonatkozó engedély iránti kérelemhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.


1.1.7.[37] A Képviselő-testület 195/2015. (XII.17.) számú határozatával jóváhagyott Sárvár Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatához kapcsolódó hatáskörök:

1.1.7.1.[38] Meghozza a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntéseket, így különösen: dönt az eljárás típusáról, dönt az eljárás fajtájáról, dönt a közbeszerzési dokumentumokról és azok módosításáról, kivéve a kiegészítő tájékoztatásról, meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség eljárás esetén az eljárás első szakaszában dönt az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseinek alkalmazása esetén az ajánlatok bírálatát megelőzően dönt az ajánlatok értékeléséről, dönt az eljárás eredményéről, dönt a szerződés módosításáról, dönt külső szakértő személy/szervezet megbízásáról. /Sárvár Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 7. § (3) bekezdés a) pont/

1.1.7.2. Dönt minden olyan kérdésben, melyet jelen szabályzat nem utal más személy, személyek, testületek hatáskörébe. /Szabályzat 7. § (3) bekezdés b) pont/

1.1.7.3. Ellátja a IV. Fejezet szerint hatáskörébe utalt feladatokat. /Szabályzat 7. § (3) bekezdés c) pont/


1.1.8. Az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:


1.1.8.1. Az értékesítésre kijelölt bérlakás értékesítése (vételi ajánlat közlése, elfogadása) /13/2014.(VI.27.) Ör. 2.§ (2) bek./

1.1.8.2. Az értékesítésére történt kijelölést követően a bérlakás forgalmi értékének – mely egyben a lakás vételára - a meghatározása. /13/2014.(VI.27.) Ör. 3.§ (1) bek./

1.1.8.3. Annak meghatározása, hogy a bérlakás elidegenítésre versenyeztetéssel, vagy versenyeztetés mellőzésével kerül sor. /13/2014.(VI.27.) Ör. 5.§ /

1.1.8.4. Dönt a versenyeztetés módjáról, főbb feltételeiről és annak eredményéről. A 6. §. (4) bekezdésben foglaltakat kivéve meghatározza a versenyeztetés lebonyolításának egyéb, technikai szabályait. /13/2014.(VI.27.) Ör. 6.§ (1) bek./


1.1.9.[39] A csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyedi határozattal dönt.


1.1.10.[40] A Képviselő-testület 196/2015. (XII.17.) számú határozatával jóváhagyott Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatához kapcsolódó hatáskörök:

1.1.10.1. Véleményezi a közbeszerzési eljárás típusát, az eljárás fajtáját, a közbeszerzési dokumentumokat és azok módosítását, kivéve a kiegészítő tájékoztatást, továbbá, ha az eljárás fajtájára tekintettel az eljárást megindító felhívás a gazdasági szereplőknek közvetlenül kerül megküldésre, a gazdasági szereplők körét. /Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 7. § (3) bekezdés a) pont/

1.1.10.2. A polgármesteri, illetőleg a képviselő-testületi jóváhagyást megelőzően véleményezi a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. /Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 7. § (3) bekezdés b) pont/


1.1.11.[41] A Képviselő-testület 197/2015. (XII.17.) számú határozatával jóváhagyott Sárvár Távhő Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatához kapcsolódó hatáskörök:

1.1.11.1. Véleményezi a közbeszerzési eljárás típusát, az eljárás fajtáját, a közbeszerzési dokumentumokat és azok módosítását, kivéve a kiegészítő tájékoztatást, továbbá, ha az eljárás fajtájára tekintettel az eljárást megindító felhívás a gazdasági szereplőknek közvetlenül kerül megküldésre, a gazdasági szereplők körét. /Sárvár Távhő Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 7. § (3) bekezdés a) pont/

1.1.11.2. A képviselő-testületi jóváhagyást megelőzően véleményezi a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. /Sárvár Távhő Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 7. § (3) bekezdés b) pont/

1.1.11.3.[42]


1.1.12.[43] A Képviselő-testület 198/2015. (XII.17.) számú határozatával jóváhagyott Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatához kapcsolódó hatáskörök:

1.1.12.1. Véleményezi a közbeszerzési eljárás típusát, az eljárás fajtáját, a közbeszerzési dokumentumokat és azok módosítását, kivéve a kiegészítő tájékoztatást, továbbá, ha az eljárás fajtájára tekintettel az eljárást megindító felhívás a gazdasági szereplőknek közvetlenül kerül megküldésre, a gazdasági szereplők körét. /Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 7. § (3) bekezdés a) pont/

1.1.12.2. A polgármesteri, illetőleg a képviselő-testületi jóváhagyást megelőzően véleményezi a közbeszerzési eljárást lezáró döntést. /Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 7. § (3) bekezdés b) pont/


1.1.13.[44] Az elővásárlási joggal érintett önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló 11/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

1.1.13.1. A jelzálogjog, illetve az elidegenítési és terhelési tilalom fennállta alatt a jelzálogjog jogosultat megillető jognyilatkozatok megtételére Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága jogosult. /11/2016. (IV. 1.) Ör. 7.§ (8) bekezdése/

1.1.13.2. Azon lakások esetében, amelyekre jelzálogjog és elidegenítési, terhelési tilalom került bejegyzésre a vételárhátralék miatt, a jelzálogjog jogosultja képviseletében Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága az elidegenítéshez a következő feltételekkel járulhat hozzá:

a) házastársak egymás közötti vagyonátruházása esetén,

b) házastársi vagyonközösség megszüntetése esetén, vagy

c) egyenes ági rokon részére történő vagyonátruházás esetén,

ha az új tulajdonos továbbra is vállalja, hogy az eredeti tulajdonos részére megállapított havi törlesztőrészletet megfizeti. /11/2016. (IV. 1.) Ör. 10.§/


1.1.14.[45] A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 22/2001. (V.17.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

1.1.14.1. Egyedi hozzájárulást ad a Várpark területén a közösségi, szabadidős célt szolgáló, szórakoztató, kulturális tevékenység végzésére irányuló közterület-használathoz (22/2001. (V.17.) Ör. 6/A. § m) pont)

1.1.14.2. Előzetes hozzájárulást ad a 6/B. § (1), (2), (4), (5) és (8) bekezdésében meghatározott területeken a rendelet melléklete 8. és 23. pontja tárgyában első alkalommal benyújtott közterület-használati engedély kiadásához (22/2001. (V.17.) Ör. 6/B. § (9) bek.)

1.1.14.3. Előzetes hozzájárulást ad az egy évet meghaladó közterület használatra (22/2001. (V.17.) Ör. 6/B. § (9) bek.)


1.2. Humán Erőforrás Bizottság

1.2.1.A lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 2/1994.(II.8.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

1.2.1.1.Önkormányzati tulajdonban álló lakás esetében gyakorolja mindazon bérbeadói jogokat, melyet az önkormányzati rendelet másként nem szabályoz. /2/1994.(II.8.) Ör. 1.§ (3) bek./

1.2.1.2.Megállapítja, kiegészíti, módosítja a szociális alapon önkormányzati bérlakásban részesülők névjegyzékét. /2/1994.(II.8.) Ör. 4.§/

1.2.1.3.Határozatlan idejű lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése esetén másik bérleti lehetőséget vagy pénzbeli térítést nyújt. /2/1994.(II.8.) Ör. 19.§/

1.2.1.4.Lakáscseréhez hozzájárulást ad. /2/1994.(II.8.) Ör. 20.§/

1.2.1.5.Megállapítja a Fiatal Házasok Otthonára jogosultak névjegyzékét. /2/1994.(II.8.) Ör. 30.§ (1) bek./

1.2.1.6.Gyakorolja a Fiatal Házasok Otthona tekintetében mindazon bérbeadói jogokat, melyet az önkormányzati rendelet másként nem szabályoz. /2/1994.(II.8.) Ör./

1.2.1.7.[46]

1.2.1.8.Az önkormányzati intézmények és a helyi szervek szakemberellátásának biztosítása érdekében a  szakember részére egyedi döntésével önkormányzati bérlakást biztosíthat. /2/1994.(II.8.) Ör. 6.§/

1.2.1.9.Az otthon feladatának ellátására szolgáló lakásokat kijelöli. /2/1994.(II.8.) Ör. 39.§/


1.2.1.10[47]. Bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásakor az Ör. 3. § (3) bekezdés c) pontja szerinti feltételtől eltekinthet (Ör. 2. § (3) bekezdés)

1.2.1.11[48]. A 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelemhatártól méltányosságra okot adó esetben eltérhet (Ör. 3. § (2) bekezdés a) pontja)

1.2.1.12[49]. Társbérleti lakásrész megüresedése esetén a megüresedett lakrészt a lakásban maradó másik társbérlő részére felajánlja (Ör. 9. §)

1.2.1.13[50]. Határozatlan időre kötött lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel másik lakás bérbeadásának mellőzésével történő megszüntetés esetén alacsonyabb térítési díjban megállapodhat a bérlővel (Ör. 19. § (3) bekezdés)

1.2.1.14[51]. Lakáscsere esetén a jogosultsági jövedelemhatártól eltekinthet (Ör. 20. § (2) bekezdés)

1.2.1.15[52]. A szociális intézményből elbocsátott egykori bérlő kérelmére önkormányzati lakást biztosít (Ör. 26. § (1) bekezdés)

1.2.1.16[53]. A fiatal házasok otthonára vonatkozó névjegyzéket megállapítja (Ör. 30. § (1) bekezdés)

1.2.1.17[54]. Szálláshely elhagyási kötelezettség jogosságát vita esetén megállapítja (Ör. 37. § (3) bekezdése

1.2.1.18[55]. A házasság felbontása vagy a házastárs halála esetén hozzájárul a szálláshasználati szerződés fenntartásához (Ör. 37. § (5) bekezdés)

1.2.1.19[56]. A fiatal házasok otthonára való jogosultság meghosszabbítását engedélyezi (Ör. 38. § (2) bekezdés)1.2.2. A lakásszerzési támogatásokról szóló 6/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

1.2.2.1.Lakásszerzési támogatás iránti kérelmekről dönt. /6/2011.(II.18.) 3§ (2) bek./


1.2.3. A szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

1.2.3.1.A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások esetében a személyi térítési díj megállapításával kapcsolatos jogorvoslati kérelmekről dönt. /4/2015.(II.16.) Ör. 28.§ (2) bek./


1.2.4.A sportról szóló 40/2001.(XI.22.) önkormányzati rendelethez kapcsolódóan:

1.2.4.1.Dönt a városi sportegyesületek önkormányzati alaptámogatásának mértékéről a sportról szóló rendelet 1. számú melléklete alapján. /40/2001.(XI.22.) Ör. 6.§ (2) bek. a) pont/

1.2.4.2.Ellenőrzi a sportegyesületeknél az önkormányzati támogatás felhasználását. /40/2001.(XI.22.) Ör. 6.§ (2) bek. b) pont/

1.2.4.3.Pályázati felhívást tesz közzé és a beérkezett pályázatokat elbírálja a sportról szóló rendeletben meghatározott feladatokat ellátó, sárvári székhelyű városi sportegyesületek, diák- és szabadidősport egyesületek, sportszövetségek, sportcélú alapítványok, sportközösségek pénzbeni, vagy természetbeni alaptámogatásban való részesítésére. /40/2001.(XI.22.) Ör. 8.§ (1)-(2) bek./


1.2.5.[57] Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez kapcsolódóan:

1.2.5.1. Dönt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a városi nagy rendezvények, a társadalmi szervezetek és rendezvényeik támogatására, a közművelődési pályázat önrészére tervezett keretösszeg (8. melléklet 1.1. -  1.4. pontok) felosztásáról. /2/2020.(II.14.) Ör. 21.§ (3) bek./

1.2.5.2.Dönt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a sportcélú támogatásokra, a sporttelepek fenntartásának támogatására tervezett keretösszeg (8. melléklet 1.7., 1.10.  pontok) felosztásáról. /2/2020. (II.14.) Ör. 21.§ (5) bek./


1.2.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásának szabályairól szóló 24/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelethez kapcsolódóan:


1.2.6.1.Az ingatlan-tulajdonos közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az önkormányzat költségvetése terhére részben vagy egészben átvállalhatja azon magánszemély ingatlantulajdonosoktól, akik azt szociális rászorultságuknál fogva megfizetni átmenetileg, vagy időszakosan nem tudják. /24/2013.(IX.30.) Ör. 15.§ (1) bek./

1.2.6.2.Eltekinthet az átmeneti segélyre vonatkozó jövedelemhatároktól különös méltánylást érdemlő helyzetben lévő személy esetén /24/2013.(IX.30.) Ör. 15.§ (3) bek./

1.2.7. A gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló …/2015. (III.30.) önkormányzati rendelethez kapcsolódóan:

1.2.7.1. Dönt a Gytv. 148.§ (6) bekezdés alapján benyújtott jogorvoslati kérelemről. /…/2015. (III.30.) Ör. 2.§ (3) bek./

1.2.7.2. Elbírálja a Gytv. 37/A.§ (4) bekezdés alapján benyújtott panaszt. /…/2015.(III.30.) Ör. 3.§ (2) bek./


1.2.8. Egyéb:

1.2.8.1.Jóváhagyja az önkormányzat által egészségügyi alapellátás (felnőtt és gyermek háziorvosi, felnőtt- és iskolafogászati) biztosítására vállalkozó orvossal, vagy társasággal kötött területi ellátási szerződések módosítását az alábbi esetekben:

1.2.8.1.1.rendelési idő változása

1.2.8.1.2.helyettesítő orvos személyében bekövetkező változás

1.2.8.1.3. a vállalkozó társaságon belül a személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos személyében bekövetkező változás.

1.2.8.2. Az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.28.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 2.§ (2) bekezdése, 3.§ (2) bekezdése alapján felmentést ad a képesítési feltétel alól, és a vezetői gyakorlat megléte alól, az EüM rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján felmentést ad a vezetői gyakorlat megléte alól.


1.2.9.[58] A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 20/2001.(IV.19.) önkormányzati rendelethez kapcsolódóan:

1.2.9.1 A polgármester előterjesztése alapján javaslatot tesz a kiemelkedő jelentőségű személynek minősülő személyek körére, valamint az építészeti és/vagy művészeti szempontból jelentős helyi értéket képviselő temetési helyekre. /20/2001. (IV.19.) Ör. 11/C.§ (3) bek./

1.2.9.2 A kiemelkedő jelentőségű személynek minősülő személyek körét, valamint az építészeti és/vagy művészeti szempontból jelentős helyi értéket képviselő temetési helyeket a polgármester előterjesztése alapján a Humán Erőforrás Bizottság javaslatára a Képviselő-testület évente egy alkalommal, december hónapban felülvizsgálja /20/2001. (IV.19.) Ör. 11/C.§ (5) bek./


2.Polgármesterre átruházott hatáskörök

2.1. A szociális ellátásokhoz kapcsolódó hatáskörök:

2.1.1. Az arra rászorulónak – hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül –  rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. (1993. évi III. törvény 7. §)

2.1.2. Dönt az alábbi szociális ellátásokról:

2.1.2.1. fűtéstámogatás,

2.1.2.2. köztemetés (1993. évi III. törvény 48. §),

2.1.2.3. települési támogatás,

2.1.2.4. rendkívüli települési támogatás,

2.1.2.5. temetési kölcsön,

2.2.2.6. természetbeni segély.


2.2.A lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 2/1994.(II.8.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

2.2.1.Az önkormányzatot az 1993.évi LXXVIII. törvény 85/F.§-a alapján megillető elővásárlási joggal kapcsolatos – tulajdonszerzést közvetlenül nem eredményező – árverést, értékesítést megelőzően, továbbá az árverés folyamata alatt jognyilatkozatot tesz. /2/1994.(II.8.) Ör. 41.§ (2) bek./

2.2.2.[59] Egyedi elbírálás alapján az önhibáján kívül előre nem látott elháríthatatlan kényszerhelyzetbe, rendkívüli élethelyzetbe került igénylőt soron kívül bérlőnek jelöli ki. (Ör. 5. §)

2.2.3[60]. A gazdasági bizottság egyedi döntése alapján önkormányzati helyiségre vonatkozó bérleti szerződést megköti (Ör. 25/A. § (5) bekezdése)

2.2.4.[61] A helyiségbérleti szerződés felmondása, bírósági eljárás indítása a gazdasági bizottság egyedi döntése alapján a polgármestert illeti (Ör. 25/A. § (6) bekezdés)


2.3.A lakásszerzési támogatásokról szóló 6/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

2.3.1.Lakásszerzési támogatás biztosítékául bejegyzett jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom eredeti időpontig történő átjegyzéséről dönt, feltéve, hogy az újonnan vásárolt/épített lakás/ ház is Sárvár város közigazgatási területén található. /6/2011.(II.18.) Ör. 3.§ (6) bek./


2.4.A város címerének, zászlajának és pecsétjének a megállapításáról és használatának a rendjéről szóló 27/1992.(XII.8.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

2.4.1.A rendelet 2.§ (4) bekezdésében meghatározott esetekben a címer alkalmazásának módjára szabályokat állapíthat meg, konkrét esetben a városi címer használatát megtilthatja. /27/1992.(XII.8.) Ör. 2.§ (5) bek./

2.4.2.Engedélyezi a város címerének a 2.§ (4) bekezdésében foglaltakon túli használatát, felhasználását, illetve forgalomba hozatala céljából történő előállítását. /27/1992.(XII.8.) Ör. 4.§ (1) bek./

2.4.3.Indokolással megtagadhatja a város címerének és zászlójának felhasználásra, alkalmazására vagy forgalomba hozatalára vonatkozó engedély kiadását. /27/1992.(XII.8.) Ör. 4. § (9) bek./

2.4.4.Díjat állapíthat meg a városi címer használatára vonatkozó engedély kiadásáért. /27/1992.(XII.8.) Ör. 5.§ (2) bek./

2.4.5.Ugyanezek a hatáskörök illetik meg a városi zászló, valamint a városi pecsét használatára vonatkozóan. /27/1992.(XII.8.) Ör. 8.§, 27/1992.(XII.8.) Ör. 11.§/


2.5.A temetők és a temetkezés rendjéről szóló 20/2001.(IV.19.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

2.5.1.A rendeletben meghatározott feltételekkel díszsírhelyet adományozhat. /20/2001.(IV.19.) Ör. 11.§ (1) bek./

2.5.2.[62]

2.5.3.[63] A polgármester előterjeszti a Humán Erőforrás Bizottságnak a kiemelkedő jelentőségű személynek minősülő személyek körére, valamint az építészeti és/vagy művészeti szempontból jelentős helyi értéket képviselő temetési helyekre vonatkozó javaslatot /20/2001. (IV.19.) Ör. 11/C.§ (3) bek./

2.5.4.[64] A kiemelkedő jelentőségű személynek minősülő személyek körét, valamint az építészeti és/vagy művészeti szempontból jelentős helyi értéket képviselő temetési helyeket a polgármester előterjesztése alapján a Humán Erőforrás Bizottság javaslatára a Képviselő-testület évente egy alkalommal, december hónapban felülvizsgálja /20/2001. (IV.19.) Ör. 11/C.§ (5) bek./2.6.A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló 22/2001.(V.17.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

2.6.1.Kiadja a közterület használati engedélyt. /22/2001.(V.17.) Ör. 5.§ (2) bek./

2.6.2.A közterület használat díját mérsékelheti vagy elengedheti, ha a közterületet jótékonysági célú, sport, kulturális vagy egyházi rendezvényre veszik igénybe, vagy a közterület használat városi közérdeket szolgál. /22/2001.(V.17.) Ör. 9.§ (5) bek./

2.6.3.Különösen indokolt esetben (pl. munkaszüneti nap) a közterület használatát a helyszínen engedélyezheti, ha a rendeltetéstől eltérő célú használatot a rendelet nem tiltja. /22/2001.(V.17.) Ör. 12.§/

2.6.4.[65] A kérelmező és a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti, filmalkotás forgatására vonatkozó közterület-használatot rendező hatósági szerződés jóváhagyása a polgármester hatásköre. /22/2001.(V.17.) 6/C.§ (4) bek./

           

2.7.[66] Közbeszerzéshez kapcsolódó hatáskörök

2.7.1. A Polgármester az Önkormányzat, mint ajánlatkérő képviselője. /Sárvár Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 6. § (1) bekezdés/

2.7.2. Ellenjegyzi a Kbt. előírásai szerinti hirdetményeket a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében, amennyiben a külön jogszabályban foglaltak alapján a hirdetmény vonatkozásában ellenőrzési díj megfizetése kötelező, vagy az ellenőrzést az Önkormányzat kérelmezi. /Szabályzat 6. § (2) bekezdés a) pont/

2.7.3. Megköti a Képviselő-testület és/vagy a Bizottság döntései szerinti szerződéseket. /Szabályzat 6. § (2) bekezdés b) pont/

2.7.4. Képviseli az Önkormányzatot a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárások során. /Szabályzat 6. § (2) bekezdés c) pont/

2.7.5. Keretmegállapodás esetén a keretszerződés hatálya alatt a Hivatal illetékes irodájának javaslata alapján kibocsátja az aktuális megrendeléseket. /Szabályzat 6. § (2) bekezdés d) pont/

2.7.6. Képviseli az Önkormányzatot a tárgyalásos eljárás, a versenypárbeszéd és az innovációs partnerség alkalmazása esetében a tárgyaláson, illetőleg a párbeszéden. /Szabályzat 6. § (2) bekezdés e) pont/

2.7.7. Ellátja a IV. Fejezet szerint hatáskörébe utalt feladatokat. /Szabályzat 6. § (2) bekezdés f) pont/

2.7.8. A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság utólagos tájékoztatásával módosíthatja a szerződés azon elemeit, amelyek nem érintik a bírálati szempontokat, így különösen a szerződő fél neve, székhelye, képviselőjének neve, bankszámlaszáma, adószáma, cégjegyzékszáma, valamint előre nem látható ok miatt beállt rendkívüli sürgősség esetén – amennyiben a Bizottság összehívására nincs lehetőség – meghozhatja a Sárvár Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 48. § a) pontja szerinti döntéseket. /Szabályzat 6. § (2) bekezdés g) pont/

2.7.9. Jóváhagyja a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatást. /Szabályzat 6. § (2) bekezdés h) pont/

2.7.10. A Polgármester a Tulajdonos képviselője. /Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 6. §/

2.7.11. Jóváhagyja az eljárást lezáró döntést, amennyiben a kötelezettség-vállalással járó jogügylet a nettó 10.000.000,- Ft (azaz nettó tízmillió forint) értékhatárt meghaladja, de nem haladja meg a nettó 30.000.000,- (azaz nettó harmincmillió forint) értékhatárt. /Sárvári Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 6. §/

2.7.12. A Polgármester a Tulajdonos képviselője. /Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 6. §/

2.7.13. Jóváhagyja az eljárást lezáró döntést, amennyiben a kötelezettség-vállalással járó jogügylet a nettó 5.000.000,- Ft (azaz nettó ötmillió forint) értékhatárt meghaladja, de nem haladja meg a nettó 10.000.000,- (azaz nettó tízmillió forint) értékhatárt. /Sárvári Zöld Pont Hulladék-közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 6. §/

2.7.14.[67] Jóváhagyja az eljárást lezáró döntést, amennyiben a kötelezettség-vállalással járó jogügylet a nettó 5.000.000,- Ft értékhatárt meghaladja, de nem haladja meg a nettó 10.000.000,- értékhatárt. A földgáz beszerzéshez nem kell jóváhagyás. /SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Kft. Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 6. §/

2.7.15[68]​. Meghozza a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti döntést.


2.8. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (02.18.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:


2.8.1. A hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötése. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (3) bekezdés a) pont/

2.8.2. 500 (ötszáz) ezer forint értékhatárt el nem érő készpénz vagyon elfogadása. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (3) bekezdés b) pont/

2.8.3. A 100.000,- Ft értékhatár alatti behajthatatlan követelésekről történő lemondás, azok törlése, illetve a munkavállalókkal szembeni követelésekről való lemondás értékhatár nélkül. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (3) bekezdés c) pont/

2.8.4. Nyomvonalas jellegű építmények önkormányzati tulajdonú területen történő kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadása. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (3) bekezdés d) pont/

2.8.5. Az Önkormányzatot, mint ügyfelet megillető jognyilatkozatok megtétele az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos hatósági, bírósági eljárásban. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (3) bekezdés e) pont/

2.8.6. Ingatlan végrehajtása során nyilatkozat megtétele a végrehajtás alá vont ingatlanra az Önkormányzatot megillető elővásárlási joggal kapcsolatban. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (3) bekezdés f) pont/

2.8.7. Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott 1 (egy) millió forint piaci értéket el nem érő ingó vagyon elfogadása. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (3) bekezdés g) pont/

2.8.8. A nem 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, az önkormányzati tulajdonosi részesedéssel működő gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági (részvényesi) jogok önálló gyakorolása azzal, hogy ezt a jogát az általa meghatalmazott személy útján is gyakorolhatja. Amennyiben a legfőbb szerv döntése az önkormányzat pénzügyi kötelezettségvállalását eredményezi és az önkormányzat költségvetési rendeletében a Képviselő-testület a feladathoz előirányzatot nem biztosított, akkor a tárgyévi költségvetési rendeletben a Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott kiadási, bevételi előirányzat módosítási, illetve előirányzatok között történő átcsoportosítási hatáskör mértékéig gyakorolhatja, a Képviselő-testület jóváhagyás nélkül, önállóan. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (3) bekezdés h) pont/

2.8.9. A 100 (egyszáz) ezer forintot meg nem haladó önkormányzati tulajdonú ingóvagyontárgy értékesítése. /3/2013. (II.18.) Ör. 17.§ (3) bek. i) pont/

2.8.10. Az önkormányzati költségvetési szerv vezetőjét megillető alábbi jogok gyakorlásához történő hozzájárulás:

- a / költségvetési szerv/ használatában, kezelésében lévő 100 (egyszáz) ezer forint értéket meg nem haladó ingó vagyontárgy, vagyoni értékű jog stb. értékesítésére,

- 50 (ötven) ezer forint – a számviteli szabályok szerint számított – egyedi értéket meghaladó elavult ingóságok értékesítésére. /3/2013. (II.18.)  Ör. 17.§ (4) bekezdés ab) pont/

2.8.11. A zártkörű versenyeztetési eljárás és a versengő ajánlatkérés módjáról, főbb feltételeiről a versenyeztetés lebonyolításának egyéb, technikai szabályairól a Képviselő-testület esetenkénti felhatalmazása alapján a polgármester önállóan dönt és felelős a versenyeztetés szabályszerűségéért. /3/2013. (II.18.)  Ör. 18.§ (5) bekezdés/

2.8.12. Versengő ajánlatkérés esetén az ajánlatok felbontását követően a polgármester addig folytatja a tárgyalásokat, amíg az önkormányzat számára összességében legmegfelelőbb ajánlat megtételre nem kerül, vagy az eljárást nem nyilvánítja eredménytelennek. /3/2013. (II.18.)  Ör. 19.§ (3) bek. c) pont/


2.9.[69] Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

2.9.1. Dönt a céltartalékként kezelt jubileumi jutalmak keretösszeg (12. mellékletben foglalt táblázat 1. sora) előirányzatának felhasználásáról. /2/2020. (II.14.) Ör. 8.§ (2) bek./

2.9.2. Dönt a céltartalékok között a Beruházási tartalék (12. mellékletben foglalt táblázat 2. sora) tervezett előirányzatának felhasználásáról, a 18.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel és összeghatárig. /2/2020. (II.14.) Ör. 8.§ (3) bek./

2.9.3. Dönt az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról esetenként és intézményenként vagy feladatonként 20.000 e Ft összeg erejéig. /2/2020. (II.14.) Ör. 18.§ (1) bek./

2.9.4. Dönt az egyéb működési célú támogatások rovaton az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására, valamint a kiállítások és kiadványok támogatására jóváhagyott keretösszeg (8. melléklet 1.5. - 1.6., és 1.17., 1.18. pontok)  felhasználásáról./2/2020. (II.14.) Ör. 21.§ (4) bek./

2.9.5 Dönt az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton a sportcélú kiegészítő támogatások (8. melléklet 1.8. - 1.9.), sportegyesületek terembérleti díjának támogatása (8. melléklet 1.11. pont), az egyházak támogatása (8. melléklet 1.12. pont), a sportszervezetek teremhasználat támogatása (8. melléklet 1.19. sor) címén jóváhagyott előirányzat felhasználásáról./2/2020. (II.14.) Ör. 21.§ (6) bek./

2.9.6. Dönt az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton szereplő támogatások (8. melléklet 2.1.-2.7.) felhasználásáról./2/2020. (II.14.) Ör. 21.§ (7) bek./

2.9.7. Előzetesen engedélyezi az önkormányzat, illetve az intézmények által benyújtandó 10.000 e Ft-ot meg nem haladó támogatási összegű olyan pályázatok benyújtását, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll./2/2020. (II.14.) Ör. 23.§ (2) bek./

2.9.8  Dönt az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok részére e rendelettel biztosított támogatás kapcsán a támogatási szerződés megkötéséről, illetve összeghatárán belüli jogcímek közötti átcsoportosításról. /2/2020. (II.14.) Ör. 23.§ (5) bek. a) pont/

2.9.9.  Dönt az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok  támogatási összegének legfeljebb a 18.§-ban meghatározott feltételekkel és összeghatárig történő módosításáról. /2/2020. (II.14.) Ör. 23.§ (5) bek. b) pont/

2.9.10. Dönt az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről./2/2020. (II.14.) Ör. 27.§ (1) bek. a) pont/

2.9.11. Dönt az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlásáról. /2/2020. (II.14.) Ör. 27.§ (1) bek. b) pont/

2.9.12. Dönt az egyedi kérelmek alapján az intézményeknek folyósítandó éves költségvetési támogatás előirányzatának időben előre hozott finanszírozásáról, amennyiben a kiadáshoz szükséges bevétel az Önkormányzat fizetési számláján rendelkezésre áll. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. /2/2020. (II.14.) Ör. 28.§ (3) bek./

[70]2.9.13. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány idején, az azzal kapcsolatos megelőzésre, védekezésre, következményeinek elhárítása, valamint ezekkel összefüggésben - az önkormányzat által kizárólagosan e célra létrehozott számlára – beérkezett felajánlott pénz vagyon felhasználása, visszautasítása. /2/2020. (II.14.) Ör. 23/A.§ (2)–(3) bek./


2.10.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bek. b) pontjában meghatározott hatáskörök közül a polgármester dönt az óvoda:

a) nyári zárva tartási idejéről

b) nevelés nélküli munkanapjairól

c) az ünnepek körüli munkarenddel összefüggő eseti és időszakos zárva tartásról.


2.11.Megteszi a pirotechnikai termék felhasználása során igénybe vehető terület, műtárgy, létesítmény birtokosának hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot. /A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet 99.§ (2) bek. b) pont/”


2.12. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§ (5) bekezdése alapján jóváhagyja a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét.


2.13. Közútkezelői hatáskörök:

2.13.1. Hozzájárulás megadása A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36.§ /1/ bekezdésében meghatározottakhoz.

2.13.2. Kérelmezése A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37.§ /2/ bekezdésében meghatározott intézkedéseknek.

2.13.3. Hozzájárulás megadása útcsatlakozás létesítéséhez /A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 39.§ /1/ bekezdés./

2.13.4. Hozzájárulás megadása A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § /1/ bekezdés a.,b. és c. pontjában meghatározottakhoz.


2.14.[71] pont A polgármester önkormányzati hatósági határozattal dönt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§ (2) bekezdésében meghatározott közművesítési hozzájárulásról, kivéve az 1.1.9. pont szerinti eseteket.


2.15.[72] Az elővásárlási joggal érintett önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló 11/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök:

2.15.1. A polgármester az elővásárlási joggal érintett önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet2. mellékletének megfelelő tartalmú előzetes szándéknyilatkozat megküldésével írásban tájékoztatja a bérlőt a bérlakás elidegenítésének szándékáról. /11/2016. (IV. 1.) Ör. 5.§ (1) bekezdése/

2.15.2. A forgalmi értékbecslés alapján a polgármester a 6.§ előírásainak alkalmazásával meghatározza a bérlakás vételárát, melyet a bérlővel az elővásárlási joggal érintett önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet 3. mellékletének megfelelő tartalmú eladási ajánlat megküldésével közöl azzal, hogy az önkormányzat az ajánlati kötöttséget a közlést követő naptól számított 90 napig tartja fenn. /11/2016. (IV. 1.) Ör. 5.§ (4) bekezdése/”


2.16.[73] A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 22./2017. (IX.14.) önkormányzati rendelethez kapcsolódó hatáskörök


2.16.1.[74] A partnerektől beérkezett vélemények tisztázása érdekében a véleményező partnerrel meghívásos egyeztetőtárgyalás keretében további egyeztetés kezdeményezése


2.16.2.[75]​ A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról javaslat tétele a képviselő-testület felé


3. Jegyzőre átruházott hatáskörök

3.1.Eseti jelleggel ellenőrzi a fűtéstámogatás és a települési támogatás felhasználását.


2. melléklet a 9/2015. (III.30.) önkormányzati rendelethez


1. Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal, Várkerület 2. /218. ajtószámú tárgyaló, vagy II. emeleti Széchenyi terem/

2. Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár, Várkerület 1. /házasságkötő terem irodája/

3. Klub, Rábasömjéni u. 86.


3. melléklet a 9/2015. (III.30.) önkormányzati rendelethez


A Sárvár Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:


011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320            Nemzetközi szervezetekben való részvétel

013320            Köztemető-fenntartás és működtetés

013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232            Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120            Út, autópálya építése

045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030            Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052080            Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

064010            Közvilágítás

066010            Zöldterület-kezelés

066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
[1]

Beiktatta a 9/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. május 15-től

[2]

A rendelet szövegét a 24/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. november 27-től

[3]

A rendelet szövegét a 24/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. november 27-től

[4]

A rendelet szövegét a 24/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. november 27-től

[5]

A rendelet szövegét a 24/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. november 27-től

[6]

A rendelet szövegét a 24/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. november 27-től.

[7]

A rendelet szövegét a 24/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. november 27-től

[8]

A rendelet szövegét a 24/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (9) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. november 27-től

[9]

A rendelet szövegét a 24/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (10) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. november 27-től

[10]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 14-től

[11]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 14-től

[12]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 14-től

[13]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 14-től

[14]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 14-től

[15]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. január 1-től

[16]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 14-től

[17]

Hatályon kívül helyezte a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2019. november 14-től

[18]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 14-től

[19]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. november 14-től

[20]

A rendelet szövegét a 24/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (11) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. november 27-től

[21]

A rendelet szövegét a 24/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (12) bekezdése módosította. Hatályos: 2020. november 27-től

[22]

A rendelet szövegét a 9/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 15-től

[23]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. január 1-től

[24]

A rendelet szövegét a 9/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020. május 15-től

[25]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2019. decembeer 1-től

[26]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 1-től

[27]

[28] A rendelet szövegébe iktatta a 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 32.§ -a. Hatályos: 2019.02.15-től

[28]

A rendelet szövegét a 26/2017 (X.2.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017. október 3-tól

[29]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 14-től

[30]

Hatályon kívül helyezte a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2019. november 14-től

[31]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 14-től

[32]

Hatályon kívül helyezte a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2019. november 14-től

[33]

A rendelet szövegét a 34/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 51.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2018.01.01-től

[34]

A rendelet szövegét a 35/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2016.11.29-től

[35]

A rendelet szövegébe iktatta a 8/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2019.03.30-tól

[36]

Hatályon kívül helyezte a 3/2019 (II.15.) önkormányzati rendelet 32.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2019. 02.15-től

[37]

A rendelet szövegét a 30/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016.01.01-től

[38]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 14-től

[39]

A rendelet szövegébe iktatta a 30/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.01.01-től

[40]

A rendelet szövegébe iktatta a 30/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.01.01-től

[41]

A rendelet szövegébe iktatta a 30/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.01.01-től

[42]

Hatályon kívül helyezte a 11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016.04.05-től

[43]

A rendelet szövegébe iktatta a 30/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.01.01-től

[44]

A rendelet szövegébe iktatta a 11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2016.04.05-től

[45]

A rendelet szövegébe iktatta a 34/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 51.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2018.01.01-től

[46]

Hatályon kívül helyezte a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2019. november 14-től

[47]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[48]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[49]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[50]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[51]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[52]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[53]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[54]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[55]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[56]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[57]

A rendelet szövegét a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete módosította. Hatályos: 2020. február 15-től

[58]

A rendelet szövegébe iktatta a 30/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.01.01-től

[59]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2019. december 1-től

[60]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[61]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[62]

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatálytalan: 2015.07.03-tól

[63]

A rendelet szövegébe iktatta a 30/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.01.01-től

[64]

A rendelet szövegébe iktatta a 30/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.01.01-től

[65]

A rendelet szövegét a 39/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2017.01.01-től

[66]

A rendelet szövegét a 30/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2016.01.01-től

[67]

A rendelet szövegébe iktatta a 11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2016.04.05-től

[68]

A rendelet szövegét a 23/2019 (XI.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. december 1-től

[69]

A rendelet szövegét a 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete módosította. Hatályos: 2020. február 15-től

[70]

Beiktatta a 7/2020. (III.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. március 26-tól

[71]

A rendelet szövegébe iktatta a 30/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2016.01.01-től

[72]

A rendelet szövegébe iktatta a 11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2016.04.05-től

[73]

A rendelet szövegébe iktatta a 22/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2017.09.15-től

[74]

A rendelet szövegébe iktatta a 22/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2017.09.15-től

[75]

A rendelet szövegébe iktatta a 22/2017. (IX.14.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2017.09.15-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!