nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-01 - 2020-02-18
Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelete
az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Felsőpáhok község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) E rendelet hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, amelyek Felsőpáhok közigazgatatási területén tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítanak.

(2) Tiltott, közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, amelyet e rendelet tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.


2. Eljárási szabályok


2. § A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

(2) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben természetes személyek esetén ötezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén tízezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles átutalási postautalványon vagy banki utalással Felsőpáhok község Önkormányzat pénzforgalmi számlájára (bírságbevételi számla).


TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK


3. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki Felsőpáhok jelképeit jogosulatlanul, engedély nélkül, vagy a felhasználásra vonatkozó engedélyben előírt feltételektől eltérően vagy a község közösségét sértő módon használja.


4. § Zajvédelemmel kapcsolatos tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki

 éjszakai időszakban (22.00-06.00 óra között) kéziszerszám gépesített változatát, vagy motoros fűnyírót üzemeltet.


5. §Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki

a) a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély vagy hozzájárulás nélkül használja,

b) közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárításán kívül közterületet hozzájárulás nélkül felbont, illetve a kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja be,

c) közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárítása érdekében a közterületet felbontja, de a bontás megkezdésétől számított 24 órán belül azt a jegyzőnek nem jelenti be,

d) a közterület rendeltetéstől eltérő használata után a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre,

e) közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezéseket és anyagokat helyez el

f) üzemképtelen járművét közterületen tárolja,


6. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az ingatlan tulajdonosa, illetve használója, aki

a) ingatlanát vagy környékét oly módon használja, hogy az a településképet rontja, különösen, ha az a lakókörnyezet zavarásával valósul meg,

b) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, nem gondoskodik arról, hogy az ingatlanán – a termőföldként nyilvántartott és használt ingatlanok kivételével-  a nem kultúrnövények magassága ne haladja meg a 30 cm-t

c) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti közterületen, járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

d) az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,

e) az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást; átereszt nem tisztítja; vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,

f) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített szennyvízcsatornába vezeti,

g) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. A havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedésre szolgáló járműmegállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja.

h) gépkocsit tiltott helyen, illetve módon mos,

i) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

j) a gondozott települési zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol,

k) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez.

l.) közterületen található fát – annak tulajdonosa hozzájárulása nélkül – kivág, megsért, csonkol, részeit közvetlenül vagy közvetett módon károsítja.


7. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:

a) a temetőbe vakvezető kutya kivételével kutyát bevisz,

b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőben építési vagy bontási munkát kezd, építőanyagot szállít be vagy el,

c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak,

d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben éget,

e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarja, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérti.


14. §(1) E rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg  az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 11/2017. (VII.20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Felsőpáhok, 2018. november 26.


Prótár Richárd Krisztián                                dr. Prótár Henrietta              

          polgármester                                                        jegyző


Kihirdetve: Felsőpáhok, 2018. november 27.dr. Prótár Henrietta

             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!