nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 6/2019 (VII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-20 -tól
Domaszék Nagyközség képviselő-testületének 6/2019 (VII.19.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési és nyilvános könyvtári feladatainak, annak formáinak és azok ellátásának szabályozására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva alapján a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet célja, hogy Domaszék nagyközség polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, a helyi közművelődési alapellátás finanszírozásának formáját és mértékét.


2. §


Domaszék Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) elismeri, hogy a művelődés minden gyermek és felnőtt alkotmányos joga. A község minden lakosának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.

Ezek biztosítását az Önkormányzat felelősségteljes, kötelező feladatának tekinti.


3. §


A rendelet személyi hatálya kiterjed minden domaszéki lakóhellyel, valamint domaszéki  tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárra, domaszéki székhelyű jogi személyekre, civil szervezetekre, szerveződésekre.Az Önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája


4. §


Az Önkormányzat közművelődési feladatait az alábbiak szerint látja el:

a) a gyermekek művészeti tevékenységének fejlesztése alapfokú művészetoktatási intézmény keretében

b) a lakosság részére biztosítja a szabadidő hasznos, kulturált eltöltését:

- színházlátogatás szervezése

- belföldi, külföldi kirándulások szervezése más területek, népek kultúrájának tanulmányozása, megismerése


- tudományos, ismeretterjesztő előadások szervezése

- kulturális, hagyományőrző programok szervezése

- települési rendezvények szervezése

- helytörténeti és tematikus kiállítások szervezése

c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, helytörténeti gyűjtemény létrehozása az egykori vasútállomás épületében, helytörténeti emlékeket gyűjtő csoport támogatása, népdalkör működtetése, civil szervezetek támogatása

d) a rendezvények szervezése a képviselő-testület által elfogadott éves rendezvényterv alapján történik. Az alábbi rendezvények minden évben megvalósulnak:

1. nemzeti ünnepek alkalmából megemlékezés szervezése:

                        - Március 15.

                        - Október 23.

                        - Megemlékezés a II. világháborúban elhunyt hősi halottak emlékére

2. fesztiválok (települési nagyrendezvények) szervezése:

                        - Falunap

                        - Fogatos felvonulás és szüreti bemutató

                        - Böllérnap és Katalin Bál

3. egyéb helyi rendezvények szervezése:

                        - Domaszéki Babatalálkozó és családi nap

                        - Kulturális Örökség Napja

                        - Óvodabál, Iskolabál, Maszkabál

                        - Falukarácsony

4) Tematikus táborok szervezése a lakosság részére

                        - Honismereti

                        - Képzőművészeti

                        - Környezetvédelmi

                        - Hagyományőrző

5) Valamennyi korosztály részére nyelv-, számítástechnikai, médiakommunikációs egyéb tanfolyamok szervezése


5. §


(1) Az Önkormányzat a Közművelődési törvény 78. §. (2) bekezdésének előírása szerint a jelen rendelet 4. §-ában vállalt közművelődési feladatainak ellátását egyrészt saját hivatala   által, másrészt közösségi színtér, közművelődési jellegű vállalkozási formában történő működtetésével, valamint a helyi civil szervezetetek együttműködésével kívánja ellátni, közművelődési megállapodás alapján.

(2) Közösségi színtérként működik a Sárkányhegyi Közösségi ház, alkalomszerűen a Domaszéki Sportcsarnok, valamint az önkormányzati működtetésű Könyvtár.

(3) Az Önkormányzat a közösségi színterek működtetésére és egyes közművelődési feladatok ellátására közművelődési megállapodást köt az Önkormányzat saját tulajdonú cégével, a Domatisz Nonprofit Kft-vel (a továbbiakban: Kft.).

A közösségi színterek alkalmi igénybevételére az Önkormányzat, illetve a  Kft. egyedi megállapodásokat köt a bérlőkkel.

(4) A 4. §–ban foglaltak megvalósításában közreműködik:

- Domaszéki Bálint Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- Domaszéki Községi Könyvtár

- Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ

-Domaszéki Családsegítő, Gyermekjóléti és Védőnői Szolgálata

- Helyi civil szervezetek, kiemelten:


Önkormányzati kiadványok, információs rendszerek és működési feltételek


6. §


(1) Az Önkormányzat Domaszéki Hírmondó címmel havonta megjelenő önkormányzati információs és kulturális lapot jelentet meg, emellett a településről képeslapok ad ki, helytörténeti könyveket, kiadványokat, helyi kulturális értéket bemutató turisztikai tájékoztató anyagokat jelentet meg.

(2) Az Önkormányzat saját honlapot üzemeltet.

(3) A helyi televízió (DomaTV) működtetését a Domaszéki Élhetőbb Faluért Közhasznú Egyesület végzi, melyhez az önkormányzat a költségvetésében meghatározott mértékű támogatást biztosít.

(4) A DomaTV gondoskodik a közösségi médiában (Facebook) történő megjelenésről


A domaszéki önkormányzat közösségi tereinek díjmentes és díjköteles

szolgáltatásai


7. §


A domaszéki önkormányzati közösségi terek alapfeladatai: a Közművelődési tv. 76. § - ban és a jelen rendeletben külön kijelölt tevékenységek.

Díjmentes kör: - az alaptevékenységek külön (személyi vagy dologi) ráfordítást nem igénylő  része; elsősorban a Közművelődési tv. 76. § (2) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában meghatározott tevékenységek.


8. §


Díjköteles kör: - az alaptevékenységek kiemelt személyi, ill. dologi ráfordítással járó része; különösen a Közművelődési tv. 76. § (2) bekezdése a), f), g) pontjában foglaltak;


9. §


Az állampolgárok önszerveződő, világnézettől, pártoktól független nonprofit közösségei és közcélú, politikamentes fórumai díjmentesen kapnak otthont az önkormányzati közösségi terekben.Záró rendelkezések, felhatalmazások


10. §


Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad az önkormányzat illetékes szakbizottságának


11. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


12. §


Hatályát veszti a 4/2008. (II.15.) Kt. rendelet.


Domaszék, 2019. július 19.
Kispéter Géza sk.                                                                         dr. Csányi Imre sk.

polgármester                                                                                         jegyzőZáradék: a rendelet kihirdetve 2019. július 19. napján.                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                                 jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!