nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-10 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 59.219.596 Ft-ban,

ezen belül: Működési célú kiadások:                                     34.998.616 Ft

- Személyi jellegű kiadások                             17.939.909 Ft,

- Munkaadót terhelő járulékok                           2.654.940 Ft,

- Dologi kiadások                                             13.337.810 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          0 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások                          493.622 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.               572.335 Ft.

ezen belül: Felhalmozási célú kiadások:                                24.220.980 Ft

- Beruházások                                                    3.433.109 Ft,

- Felújítások                                                      20.787.871 Ft,

- Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 0 Ft.


b) bevételi főösszegét 60.577.934 Ft-ban

ezen belül: Működési célú bevételek:                                     36.356.954 Ft

- Önkormányzatok működési támogatásai       16.257.645 Ft,

- Egyéb működési célú .tám.bevételei              10.331.172 Ft,

- Közhatalmi bevételek                                          833.962 Ft,

- Működési bevételek                                          3.403.691 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                 4.899.254 Ft,

- Államháztartáson belüli megelőlegezések           631.230 Ft,

ezen belül: Felhalmozási célú bevételek:                                24.220.980 Ft

- Felhalmozási célú támogatások                        3.896.060 Ft,

- Előző évi maradvány igénybevétele                20.324.920 Ft,

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. és 2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3. és 4. melléklet tartalmazza.4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 93.230.159 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2019. évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.3. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Hosszúvíz, 2020. július 08.
                        Máté-Botos Ivett                                                  Hajdu Szabina

                           polgármester                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet 2020. július 09. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2020. július 09.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
19.4 KB
2. melléklet
17.4 KB
3. melléklet
14.14 KB
4. melléklet
14.38 KB
5. melléklet
12.25 KB
6. melléklet
11.57 KB
7. melléklet
16.08 KB
8. melléklet
45.76 KB
9. melléklet
13.24 KB
10. melléklet
12.27 KB
11. melléklet
13.47 KB
12. melléklet
14.18 KB
13. melléklet
14.58 KB
indokolás
160.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!