nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
A szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól
Hatályos:2013-10-26 - 2014-05-31
A szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól
Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2013. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdésében, valamint 47. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.1. §


      (1) E rendelet területi hatálya Domaszék község közigazgatási területére terjed ki.

      (2) E rendelet személyi hatálya Domaszék község közigazgatási területén élő, az Szt. 3. §-ban meghatározott személyekre terjed ki.2. §


(1) A Képviselő-testület kérelemre, egyedi elbírálás alapján természetbeni juttatásként tűzifa támogatást nyújt azon

      a) lakásfenntartási támogatásban részesülő személyeknek;

b) az aktív korúak ellátása keretében

                        ba) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra

bb) rendszeres szociális segélyre

jogosult személyeknek;

      c) időskorúak járadékában részesülő személyeknek,

      d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak,

ahol az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 120 %-át.

(2) Az eljárás kérelemre indul, az indoklást is tartalmazó kérelmet, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani – 2014. február 15. napjáig – az erre rendszeresített formanyomtatványon.

(3) A kérelemhez csatolni kell a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006 (III.27.) Korm. Rendeletben meghatározott dokumentumokat.3. §


     (1) Ha ugyanazon lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, azt a kérelmező nevére kiállított közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni.

(2) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége 1 m3 háztartásonként.


(3) A szociális tűzifa támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.5. §


       (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.      

(2) E rendelet 2014. május 31. napján hatályát veszti.
Kispéter Géza sk.                                                                   dr. Csányi Imresk.

polgármester                                                                           jegyző


Záradék: a rendelet kihirdetésének napja: 2013. október 25.
                                                                                                          dr. Csányi Imre

                                                                                                          jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!