nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019 (XI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-25 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019 (XI.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről

Kulcs Községi Önkormányzat Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Kulcs Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Kulcs fejlődését szolgálók megbecsülésére és elismerésére az alábbi kitüntetéseket és elismeréseket alapítja:

a) Kulcs Díszpolgára cím;

b) Kulcsért kitüntetés;

c) Kulcsért Elismerő Oklevél

(2) Kulcs Díszpolgára cím (továbbiakban: díszpolgári cím), valamint a Kulcsért kitüntetés (továbbiakban: pro urbe díj) Kulcs település érdekében tett legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, vagy nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál.

(3) A Kulcsért Elismerő Oklevél (a továbbiakban: szakterületi elismerő oklevél) az oktatásban és nevelésben, a kultúrában és művészetben, az egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és családvédelemben, a sportban, a környezet- és természetvédelemben, a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint a közellátásában, a turizmusban, a közszolgáltatásban és a közszolgálatban végzett kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek elismerésére szolgál.2. Önkormányzati kitüntetések és elismerések


2. § (1) A község önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, Díszpolgári címet alapít azok részére akik:

a) a község fejlesztéséért kiemelkedően munkálkodtak, politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, sport és egyéb téren maradandó alkotásaikkal elősegítették a község fejlődését, a község lakosságának kulturális és gazdasági előrehaladását,

b) kimagasló munkásságukkal közvetlenül hozzájárultak Kulcs Község tekintélyének, elismertségének emeléséhez,

c) Kulcs Község vezetésében hosszú időn át végzett áldozatkész és eredményes munkát fejtettek ki,

d) Kulcs Község múltjának feltárásáért és terjesztéséért kiemelkedően munkálkodtak.

(2) A fentiek alapján a község „Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(3) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható.

(4) A díszpolgári cím az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és éremből áll.

(5) Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adható.


3. § (1) Pro urbe díj annak a személynek, közösségnek adományozható, amelyik Kulcson kifejtett évtizedes munkásságával, a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a turizmus, a kultúra és a művészetek területén Kulcs fejlődése érdekében kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végzett; a település értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

(2) A  Pro urbe díj az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és emlékplakettből áll.

(3) A Pro urbe díj posztumusz is adományozható.

(4) Évente legfeljebb 2 pro urbe díj adományozható.


4. § A díszpolgári cím és a pro urbe díj ismételten nem adományozható.


5. § (1) Szakterületi önkormányzati elismerés a következő szakterületeken elért kimagasló szakmai érdemek elismeréséért adományozható:

a) oktatás és nevelés,

b) kultúra és művészet,

c) egészségügy,

d) szociális munka,

e) gyermek- és családvédelem,

f) sport,

g) környezet- és természetvédelem,

h) katasztrófa- és rendvédelem,

i) közellátás és közszolgáltatás,

j) turizmus,

k) közszolgálat.

(2) A szakterületi önkormányzati elismerésből évente legfeljebb 4 adományozható.

(3) A szakterületi önkormányzati elismerés az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és ajándéktárgyból áll.


6. § (1) A kitüntetéseket évente egy alkalommal, az Augusztus 20-i állami ünnep alkalmából, az alkalomhoz méltó ünnepi körülmények között a polgármester nyújtja át. A Képviselő-testület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.

(2) A díszpolgári cím adományozását a Polgármesteri Hivatal Dísztermében elhelyezett dísztáblán, az adományozott nevének és az adományozás évének felvésésével kell megörökíteni.

(3) A kitüntetések adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.


3. A kitüntetések adományozásának rendje


7. § (1) A kitüntetések adományozására a polgármester, a képviselő-testület tagjai, bizottságai, a jegyző, az  önkormányzati intézmények vezetői, a Kulcs községben bejegyzett civil szervezetek vezetői, és a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot. (2) Az adományozási javaslat benyújtásának naptár szerinti határnapjáról a polgármester felhívást tesz közzé.

(3) A javaslat csak írásban, legkésőbb az adományozás napját megelőző 45. napig nyújtható be. A kitüntetés adományozását indítványozó javaslatot olyan részletes indokolással kell ellátni, amelyből megismerhető a kitüntetésre felterjesztett személy vagy szervezet neve, elérhetősége, az ajánlott személy vagy szervezet életútja, tevékenysége, valamint tevékenységének jelentősége és a településre gyakorolt hatása, valamint az ajánló neve, elérhetősége és kézjegye.

(4) A kitüntetési javaslat alaki megfelelőségét az illetékes bizottság vizsgálja meg, és javaslatot tesz a formailag nem megfelelő javaslat elutasításáról.

(5) A kitüntetési javaslato(ka)t a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(6) A Képviselő-testület a kitüntetés(ek) odaítéléséről a benyújtott javaslatok szavazásra bocsájtásával legkésőbb az adományozás napját megelőző 15. napig dönt.

                         

8. § (1) Az elismerések  visszavonása

a) A Kulcsért kitüntetés és a Díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

b) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

 (2) A kitüntetés megvonására az adományozásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.


9.§ (1) A község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

(2) A község Díszpolgára:

a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,

b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,

c) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az Önkormányzat ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.


4. Záró rendelkezések10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján 17 órakor lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti Kulcs Község  Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2019. (X. 31.) ÖR. számú rendelete a kitüntetések és díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről.Kulcs, 2019. november 25.


Jobb Gyula     s. k.                                                     Dr. Neumann Helga s. k.

polgármester                                                                          jegyző


A rendeletet kihirdettem: 2019. november 25-én 17.00 órakor.


Kulcs, 2019. november 25.Dr. Neumann Helga s. k.

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.94 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!